Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Sammenlægning og forlængelse af boligsociale indsatser på Nørrebro

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at lægge den boligsociale indsats for Vognvænget sammen med den boligsociale helhedsplan NørreBrobyggerne samt en etårig forlængelse af NørreBrobyggerne.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende at den boligsociale indsats for Vognvænget lægges sammen med den boligsociale helhedsplan NørreBrobyggerne og at den samlede boligsociale helhedsplan forlænges med et år til 2025 (bilag 3), som samtidig anbefales til støtte over for Landsbyggefonden,
  2. at der frigives en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til den samlede boligsociale helhedsplan NørreBrobyggerne (inkl. Vognvænget) til og med 2025 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg jf. økonomiafsnittet (bilag 4).

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Sigynsgade på Nørrebro er et af de udsatte boligområder, som indtil foråret 2022 havde en boligsocial helhedsplan. Den boligsociale helhedsplan omfattede VIBOs afdeling Vognvænget og Bo-Vitas afdeling Den Grønne Trekant. Lige inden helhedsplanen for Sigynsgade skulle forlænges, meddelte Bo-Vita, at de ikke længere ønsker en boligsocial helhedsplan i Den Grønne Trekant. Dermed bortfaldt Landsbyggefondens forhåndstilkendegivelse om finansiering af helhedsplanen, da den beroede på begge boligafdelinger. Teknik- og Miljøudvalget modtog orientering herom den 25. april 2022. Den boligsociale indsats efterspørges forsat blandt beboerne i Vognvænget, og Vognvænget er sammen med Den Grønne Trekant på statens liste over parallelsamfund (tidligere ”ghettolisten”) for fjerde år i træk. Der er således stadigvæk et ønske og behov for en boligsocial indsats i Vognvænget.

Løsning

For at imødekomme VIBOs ønske om en fortsat boligsocial indsats i boligafdelingen Vognvænget foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, at indsatsen lægges under den boligsociale helhedsplan NørreBrobyggerne, som dækker en stor del af de almene boligafdelinger på Nørrebro (bilag 2). Samtidig forlænges den boligsociale helhedsplan NørreBrobyggerne med ét år til og med 2025 med henblik på at kunne nå at opfylde de strategiske mål med den nye konstruktion. Dette anbefales endvidere også af Landsbyggefonden. Endelig lægges op til at frigøre 1,4 mio. kr. til kommunal medfinansiering af den boligsociale helhedsplan af anlægsbevillingsmidler reserveret til boligsociale helhedsplaner.

Sammenlægning af boligsociale indsatser i Vognvænget og NørreBrobyggerne

Københavns Kommune har sammen med VIBO og Landsbyggefonden afsøgt mulighederne for at fortsætte det boligsociale arbejde i Vognvænget. Vognvænget er beliggende tæt på en række andre boligafdelinger på Nørrebro, som indgår i den KAB-administrerede boligsociale helhedsplan NørreBrobyggerne 2021-2024 (bilag 2). Samtidig er der stor overensstemmelse mellem de indsatser og mål, som man har haft i Vognvænget i regi af den tidligere helhedsplan for Sigynsgade 2018-2022, og de indsatser og mål, som man har i NørreBrobyggerne 2021-2024 (bilag 3). Parterne er derfor enige om at arbejde for at lægge Vognvænget under NørreBrobyggerne.

Etårig forlængelse af NørreBrobyggerne

Det er en forudsætning for sammenlægningen af Vognvænget og NørreBrobyggerne, at den samlede boligsociale helhedsplan NørreBrobyggerne (inkl. Vognvænget) forlænges med et år indtil 31. december 2025. Det skyldes, at KAB kun kan stå inde for de strategiske mål i den samlede helhedsplan, hvis der er et ekstra år til at implementere indsatserne i helhedsplansområdet. Landsbyggefonden og Teknik- og Miljøforvaltningen er enige i denne betragtning.

Frigivelse af anlægsmidler til kommunal medfinansiering

Landsbyggefonden har tilkendegivet, at de kan støtte en sammenlægningen af Vognvænget og NørreBrobyggerne samt en etårig forlængelse af den samlede boligsociale helhedsplan med i alt 8,6 mio. kr. Landsbyggefondens støtte beror på, at kommune og boligorganisationer tilsammen leverer lokal medfinansiering på minimum 25 % af den samlede helhedsplans beløb. Ved Budgetaftalen 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, F, V, C, O og partiet Fremad) blev der afsat midler til kommunal medfinansiering af boligsociale helhedsplaner. Heraf blev 1,6 mio. kr. afsat til den helhedsplan for Sigynsgade 2022-2026, som bl.a. skulle omfatte Vognvænget. De 1,6 mio. kr. er således allerede afsat til boligsociale indsatser på Nørrebro, herunder specifikt til Vognvænget. Af de 1,6 mio. kr. er der afsat 1,4 mio. kr. til kommunens medfinansiering af helhedsplanen.

Politisk råderum

Hvis denne indstilling ikke godkendes, vil det boligsociale arbejde i Vognvænget stoppe. Dermed vil den boligsociale helhedsplan NørreBrobyggerne heller ikke blive forlænget, og helhedsplanen vil som tidligere godkendt ophøre ved udgangen af 2024.

Økonomi

Københavns Kommune har med Hovedaftale mellem Københavns Kommune og BL's 1. kreds 2015-2018 (BR 11. december 2014) om mål og rammer for samarbejdet mellem Københavns Kommune og den almene boligsektor, ved BL - Danmarks Almene Boliger, forpligtet sig til at medfinansiere minimum 12,5 % af de boligsociale helhedsplaners samlede budget. Forudsætningen for den kommunale medfinansiering er, at den matches af boligorganisationerne, jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 8. oktober 2020.

Til dette formål blev der ved Budgetaftalen 2021 (BR den 1. oktober 2020) (A, B, F, V, C, O og partiet Fremad) afsat 7,3 mio. kr. (2022 P/L) til kommunal medfinansiering af boligsociale helhedsplaner på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg. Heraf blev 1,4 mio. kr. afsat til medfinansiering af den boligsociale helhedsplan for Sigynsgade 2022-2026.

Med godkendelse af denne indstilling omprioriteres og frigives de 1,4 mio. kr. af til den kommunale medfinansiering af boligsociale indsatser i Vognvænget og i NørreBrobyggernes helhedsplanområde frem mod 2025 (bilag 4) jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Anlægsbevilling – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling (nr. og Navn

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

2022

2023

2024

2025

I alt

TMU

Boligsociale helhedsplaner

2010 - Byfornyelse anlæg

0.25.15.3

361,75

361,75

361,75

361,75

1.447

I alt

 

 

 

361,75

361,75

361,75

361,75

1.447

Den kommunale medfinansiering er afsat i Budget 2021, så denne godkendelse skal udelukkende frigive de afsatte midler til formålet. Indholdet i den boligsociale helhedsplan og den boligsociale indsats har ingen yderligere økonomiske konsekvenser for kommunen. Samarbejdsaftalerne indgået mellem kommunen og den administrerende boligorganisation har heller ikke økonomiske konsekvenser for øvrige politiske udvalg, idet de ressourcer, der investeres i samarbejdet, er en del af den eksisterende kommunale indsats i områderne.

Den samlede finansiering af en sammenlægning og forlængelse af det boligsociale arbejde i Vognvænget og NørreBrobyggerne beløber sig til 11,9 mio. kr. (bilag 4).

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil indstillingen om VIBOs medfinansiering have været fremsat på afdelingsmøde i Vognvænget i juni 2022. Sammenlægningen og forlængelsen vil blive sendt til godkendelse hos de øvrige boligafdelinger i NørreBrobyggerne i løbet af efteråret 2022 og forventes at træde i kraft inden udgangen af 2022. Landsbyggefondens støtte til sammenlægningen og forlængelsen er forudsat godkendelsen i boligafdelingerne. Hvis det ikke godkendes, vil Nørrebrobyggerne fortsætte i sin nuværende form til og med 2024 og Sigynsgade vil ikke blive dækket af en boligsocial helhedsplan.

 

Søren Wille                                                            / Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende at den boligsociale indsats for Vognvænget lægges sammen med den boligsociale helhedsplan NørreBrobyggerne og at den samlede boligsociale helhedsplan forlænges med et år til 2025 (bilag 3), som samtidig anbefales til støtte over for Landsbyggefonden,

  2. at der frigives en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til den samlede boligsociale helhedsplan NørreBrobyggerne (inkl. Vognvænget) til og med 2025 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg jf. økonomiafsnittet (bilag 4).

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 20. juni 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Det forudsættes endvidere, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top