Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

20 anlægsregnskaber for 80 bevillinger på Teknik- og Miljøudvalgets område

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til 20 anlægsregnskaber for 80 anlægsbevillinger, herunder de bevillingsmæssige konsekvenser og sammenlægning af bevillinger.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at bevillingerne”Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade” og ”Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej” (TMF10045, TMF 10046) på Ordinær anlæg lægges sammen,
 2. at bevillingerne”Superkilen” og ”Mimersgade-kvarteret” (TMF172, TMF367) på Ordinær anlæg lægges sammen,
 3. at bevillingerne ”Partnerskabstræer”, ”Partnerskabstræer og flere træer i byen”, ”Flere træer – partnerskabstræer” og ”Mindresager - partnerskabstræer” (TMF10293, TMF10298, TMF10410, TMF10510) på Ordinær anlæg lægges sammen,
 4. at 20 anlægsregnskaber for 80 anlægsbevillinger godkendes, jf. bilag 5,
 5. at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bilag 6.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Med denne indstilling aflægger forvaltningen hermed 20 anlægsregnskaber for 80 anlægsbevillinger, herunder de bevillingsmæssige konsekvenser og sammenlægning af bevillinger, for Teknik- og Miljøudvalget. Herefter forelægges anlægsregnskaberne Økonomiudvalget og efterfølgende Borgerrepræsentationen til godkendelse. De 20 anlægsregnskaber er fordelt på 13 anlægsregnskaber på ordinær anlæg, et anlægsregnskab på genopretning, fem anlægsregnskaber på byfornyelse anlæg og et anlægsregnskab på takstfinansieret anlæg.

Forvaltningen arbejder på at nedbringe adskillige års efterslæb på aflæggelse af anlægsregnskaber for anlægsprojekter, der er ibrugtaget – for nogle projekters vedkommende for mange år siden. Dette med det formål at bringe forvaltningens regnskabsaflæggelse i overensstemmelse med den nye ”Fællesadministrativ forretningsgang for anlæg – budget, prognose, regnskabsaflæggelse”. Der er dog tale om et ganske betydeligt efterslæb på omkring 425 anlægsprojekter og hertil kommer yderligere ca. 200 anlægsprojekter med udgangen af 2022 – i alt godt og vel 600 anlægsprojekter, som det vil tage tid at komme igennem. De 20 anlægsregnskaber er en del af nedbringelsen af dette efterslæb.

Løsning

Forvaltningen har udarbejdet 20 anlægsregnskaber for i alt 80 bevillinger, da flere anlægsbevillinger regnskabsaflægges samlet. De 20 anlægsregnskaber omfatter 13 afsluttede projekter på bevillingen ordinær anlæg, som alle afregnes med overskuds-/underskudsmodellen (O/U-modellen), et projekt omhandlende genopretning, som afregnes med genopretningsrammen, fem projekter omhandlende byfornyelse, som afregnes med Byfornyelsesrammen og et projekt omhandlende takstfinansieret anlæg, som afregnes med Affaldsområdet. Anlægsprojekterne er alle ibrugtaget i perioden fra 2012 til 2021.

Som det fremgår af at-punkt 1, 2 og 3, indstilles det, at et antal anlægsbevillinger inden for henholdsvis Mjølnerparken (to bevillinger), Superkilen og Mimersgade-kvarteret (to bevillinger) og partnerskabstræer (fire bevillinger) lægges sammen, da der er tale om projekter, som naturligt hænger sammen og derfor regnskabsforklares samlet. Bevillingerne har ikke tidligere været sammenlagt, men det gøres med denne indstilling. Bevillingerne er alle på hovedbevillingen ordinær anlæg, hvilket betyder, at mer- og mindreforbrug tilgår Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel.  

Forklaringer på ord og begreber i anlægsregnskaberne fremgår af bilag 2, retningslinjer for mer- og mindreforbrug fremgår af bilag 3, og et overblik over rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse i anlægsregnskaberne fremgår af bilag 4. Selve anlægsregnskaberne fremgår af bilag 5 og de bevillingsmæssige konsekvenser af bilag 6.

Anlægsprojekter, som afregnes med overskuds-/underskudsmodel (Ordinær anlæg)

De 13 anlægsprojekter (27 bevillinger), som afregnes medover-/underskudsmodellen, har en samlet udgiftsbevilling på 220,4 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 63,6 mio. kr. Anlægsprojekterne er gennemført med et samlet netto mindreforbrug på 10,3 mio. kr., som overføres til Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel, jf. tabel 1.

Blandt de 13 anlægsregnskaber aflægges to anlægsregnskaber vedrørende den såkaldte ”aflønningsmodel”. Teknik- og Miljøforvaltningens gamle model for styring af løn i anlægsprojekter – aflønningsmodellen – blev politisk vedtaget i Borgerrepræsentationen den 11. juni 2008. Modellen bestod hovedsageligt af lønudgifter til udførende anlægsmedarbejdere, som fx projektledere, byggeledere, tekniske designere, udbudsjurister m.fl. samt en række understøttende funktioner. Finansieringen af den samlede bygherrefunktion blev tilvejebragt ved, at de udførende medarbejdere tidsregistrerede på de konkrete anlægsprojekter og udkonterede (”fakturerede”) en tilhørende timetakst.

Det ene anlægsregnskab vedrørende aflønningsmodellen omfatter perioden 2008 til 2020 og er den sidste del af oprydningen i den gamle aflønningsmodel, så hele perioden fra etableringen af aflønningsmodellen i 2008 frem til og med 2020 nu regnskabsforklares. Det andet anlægsregnskab regnskabsforklarer alene året 2021.

Fremover regnskabsforklares den nye aflønningsmodel – som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 16. december 2021 – årligt, jf. aftale med Intern Revision, så eventuelle udsving i modellen afregnes og håndteres hvert år.

Tabel 1. Anlægsprojekter, som afregnes medover-/underskudsmodellen (1.000 kr.)

Anlægsprojekt

Afvigelse,

udgifter*

Afvigelse,

indtægter**

Afvigelse,

netto*

Afvigelse overføres til/

tages fra

13 anlægsregnskaber for 27 bevillinger (27 anlægsprojekter) – jf. anlægsregnskab 1-13

17.707

-7.429

10.278

Over-/underskudsmodellen

I alt

17.707

-7.429

10.278

Over-/underskudsmodellen

* Udgifter: Intet fortegn angiver færre udgifter end bevillingen, negativt fortegn flere udgifter.

** Indtægter: Intet fortegn angiver flere indtægter end bevillingen, negativt fortegn færre indtægter.

De konkrete anlægsregnskaber med forklaringer på afvigelser fremgår af bilag 5.

Anlægsprojekter, som afregnes med genopretningsramme (Ordinær anlæg)

Forvaltningen har udarbejdet et anlægsregnskab for 16 bevillinger (16anlægsprojekter) vedrørende genopretning (Ordinær anlæg). Anlægsprojekterne har en samlet udgiftsbevilling på 158,4 mio. kr. og ingen indtægtsbevilling. Projekterne er gennemført med et samlet netto mindreforbrug på 5,3 mio. kr., som overføres til Teknik- og Miljøudvalgets genopretningsramme, jf. tabel 2.

Tabel 2. Anlægsprojekter, som afregnes medgenopretningsrammen (1.000 kr.)

Anlægsprojekt

Afvigelse,

udgifter*

Afvigelse,

indtægter**

Afvigelse,

netto*

Afvigelse overføres til/

tages fra

1 anlægsregnskab for16 bevillinger (16 anlægsprojekter) – jf. anlægsregnskab 14

5.236

20

5.256

Genopretningsrammen

I alt

5.236

20

5.256

Genopretningsrammen

* Udgifter: Intet fortegn angiver færre udgifter end bevillingen, negativt fortegn flere udgifter.

** Indtægter: Intet fortegn angiver flere indtægter end bevillingen, negativt fortegn færre indtægter.

Det konkrete anlægsregnskab med forklaringer på afvigelser fremgår af bilag 5.

Anlægsprojekter, som afregnes medbyfornyelsesrammen (Byfornyelse anlæg)

Forvaltningen har udarbejdet femanlægsregnskaber for 39 bevillinger (39ejendomme), som afregnes medbyfornyelsesrammen. Anlægsprojekterne har en samlet udgiftsbevilling på 184,1 mio. kr. og en samlet indtægtsbevilling på 79,0 mio. kr. Projekterne har et samlet netto mindreforbrug på 27,3 mio. kr., som overføres til Teknik- og Miljøudvalgets byfornyelsesramme, jf. tabel 3.

Tabel 3. Anlægsprojekter, som afregnes medbyfornyelsesrammen (1.000 kr.)

Anlægsprojekt

Afvigelse,

udgifter*

Afvigelse,

indtægter**

Afvigelse,

netto*

Afvigelse overføres til/

tages fra

Fem anlægsregnskaber for 39 bevillinger (39 anlægsprojekter) – jf. anlægsregnskab 15-19

55.368

-28.118

27.250

Byfornyelsesrammen

I alt

55.368

-28.118

27.250

Byfornyelsesrammen

* Udgifter: Intet fortegn angiver færre udgifter end bevillingen, negativt fortegn flere udgifter.

** Indtægter: Intet fortegn angiver flere indtægter end bevillingen, negativt fortegn færre indtægter.

De konkrete anlægsregnskaber med forklaringer på afvigelser fremgår af bilag 5.

Anlægsprojekter, som afregnes med Affaldsområde (Takstfinansieret anlæg)

Forvaltningen har udarbejdet et anlægsregnskab for én bevilling (ét anlægsprojekt), som afregnes med affaldsområdet. Anlægsprojektet har en udgiftsbevilling på 3,0 mio. kr. og ingen indtægtsbevilling. Projektet har et samlet netto mindreforbrug på 4-tusinde kr., som overføres til Teknik- og Miljøudvalgets Affaldsområde, jf. tabel 3.

Tabel 3. Anlægsprojekter, som afregnes med affaldsområdet (1.000 kr.)

Anlægsprojekt

Afvigelse,

udgifter*

Afvigelse,

indtægter**

Afvigelse,

netto*

Afvigelse overføres til/

tages fra

Ét anlægsregnskab for én bevilling (ét anlægsprojekt) – jf. anlægsregnskab 20

4

0

4

Affaldsområdet

I alt

4

0

4

Affaldsområdet

* Udgifter: Intet fortegn angiver færre udgifter end bevillingen, negativt fortegn flere udgifter.

** Indtægter: Intet fortegn angiver flere indtægter end bevillingen, negativt fortegn færre indtægter.

Det konkrete anlægsregnskab med forklaringer på afvigelser fremgår af bilag 5.

Politisk handlerum

Anlægsprojekterne i indstillingen er ibrugtaget og lukkede og mangler blot aflæggelse af anlægsregnskab.

 • Udvalget kan vælge ikke at godkende enkelte regnskaber, og i så fald vil forvaltningen gennemgå det pågældende regnskab igen.
 • Tilsvarende kan udvalget vælge ikke at sammenlægge enkelte bevillinger, hvorefter forvaltningen vil gennemgå de pågældende anlægsregnskaber på ny og opdele disse regnskaber.

Økonomi

De 20 anlægsregnskaber har en samlet nettobevilling på 423,2 mio. kr. (løbende priser) og udviser et samlet netto mindreforbrug på 42,8 mio. kr., hvoraf over-/underskudsmodellen tilføres10,3 mio. kr., genopretningsrammen tilføres 5,3 mio. kr., byfornyelsesrammen tilføres 27,3mio. kr., og affaldsområdet tilføres 4-tusinde kr.

Midler, der overføres til Teknik- og Miljøforvaltningens over-/underskudsmodel og genopretningsramme kan bl.a. anvendes til at dækkeeventuelle merforbrug – af begrænset omfang – på andre anlægsprojekter inden for ordinær anlæg og genopretning. Midler, der overføres til byfornyelsesrammen og affaldsområdet, kan på tilsvarende vis anvendes til at dække eventuelle merforbrug – af begrænset omfang – på andre anlægsprojekter inden for byfornyelse anlæg og takstfinansieret anlæg.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 6.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil de regnskabsaflagte anlægsprojekter blive taget ud af Teknik- og Miljøudvalgets samlede anlægsportefølje.

Forvaltningen forventer at forelægge yderligere anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen i løbet af 2022.

 

Søren Wille                                            /Thomas Højlt

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at bevillingerne”Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade” og ”Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej” (TMF10045, TMF 10046) på Ordinær anlæg lægges sammen,
 2. at bevillingerne”Superkilen” og ”Mimersgade-kvarteret” (TMF172, TMF367) på Ordinær anlæg lægges sammen,
 3. at bevillingerne ”Partnerskabstræer”, ”Partnerskabstræer og flere træer i byen”, ”Flere træer – partnerskabstræer” og ”Mindresager - partnerskabstræer” (TMF10293, TMF10298, TMF10410, TMF10510) på Ordinær anlæg lægges sammen,
 4. at 20 anlægsregnskaber for 80 anlægsbevillinger godkendes, jf. bilag 5,
 5. at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bilag 6.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 20. juni 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top