Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

17 anlægsregnskaber for 24 bevillinger samt korrektion af ét tidligere aflagt anlægsregnskab på Teknik- og Miljøudvalgets område

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til 17 anlægsregnskaber for 24 anlægsbevillinger samt korrektion af et tidligere aflagt anlægsregnskab, herunder de bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at 17 anlægsregnskaber for 24 anlægsbevillinger samt korrektion af 1 tidligere aflagt anlægsregnskab godkendes, jf. bilag 5,
  2. at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bilag 6.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Med denne indstilling aflægger forvaltningenhermed17 anlægsregnskaber for 24 anlægsbevillinger samt korrektion af et tidligere aflagt anlægsregnskab for Teknik- og Miljøudvalget. Herefter forelægges anlægsregnskaberne Økonomiudvalget og efterfølgende Borgerrepræsentationen til godkendelse.

Forvaltningen arbejder på at nedbringe adskillige års efterslæb på aflæggelse af anlægsregnskaber for anlægsprojekter, der er ibrugtaget – for nogle projekters vedkommende for mange år siden. Dette med det formål at bringe forvaltningens regnskabsaflæggelse i overensstemmelse med den nye ”Fællesadministrativ forretningsgang for anlæg – budget, prognose, regnskabsaflæggelse”. Der er dog tale om et ganske betydeligt efterslæb på omkring 425 anlægsprojekter og hertil kommer yderligere ca. 200 anlægsprojekter med udgangen af 2022 – i alt godt og vel 600 anlægsprojekter, som det vil tage tid at komme igennem. De 17 anlægsregnskaber samt korrektionen er en del af nedbringelsen af dette efterslæb.

Løsning

Forvaltningen har udarbejdet 17 anlægsregnskaber for i alt 24 bevillinger, da flere anlægsbevillinger regnskabsaflægges samlet. Herudover korrigeres1 tidligere aflagt anlægsregnskab, hvor forvaltningen har identificeret en fejl. De 17 anlægsregnskaber omfatter 24 afsluttede projekter på bevillingen Ordinær anlæg, hvoraf 15 projekter, samt korrektionen, afregnes med overskuds-/underskudsmodellen (O/U-modellen), seks projekter afregnes medgenopretningsrammen, og treprojekter afregnes medkommunekassen. Ingen af anlægsprojekterne vedrører Parkering. Anlægsprojekterne er alle ibrugtaget i perioden fra 2015 til 2021.

Forklaringer på ord og begreber i anlægsregnskaberne fremgår af bilag 2, retningslinjer for mer- og mindreforbrug fremgår af bilag 3, og et overblik over rådighedsbeløb, forbrug og afvigelse i anlægsregnskaberne fremgår af bilag 4. Selve anlægsregnskaberne fremgår af bilag 5 og de bevillingsmæssige konsekvenser af bilag 6.

Anlægsprojekter, som afregnes med overskuds-/underskudsmodel (Ordinær anlæg)

De 13 anlægsprojekter (15 bevillinger), samt korrektion af tidligere aflagt anlægsregnskab omhandlende Skt. Kjelds Kvarter (forelagt Borgerrepræsentationen 3. februar 2022), har en samlet udgiftsbevilling på 34,8 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 5,0 mio. kr. Anlægsprojekterne er gennemført med et samlet netto mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som overføres til Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel, jf. tabel 1.

For så vidt angår korrektionen af anlægsregnskabet omhandlende Skt. Kjelds Kvarter, så skyldes det, at bevillingen ”Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften (TMF19542)” ved en fejl ikke var medtaget i anlægsregnskabet forlagt Borgerrepræsentationen 3. februar 2022.

Tabel 1. Anlægsprojekter, som afregnes medover-/underskudsmodellen (1.000 kr.)

Anlægsprojekt

Afvigelse,

udgifter*

Afvigelse,

indtægter**

Afvigelse,

netto*

Afvigelse overføres til/

tages fra

13 anlægsregnskaber for 15 bevillinger (15 anlægsprojekter), samt en korrektionaf anlægsregnskab vedr. Skt. Kjelds Kvarter – jf. anlægsregnskab 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 og 18

4.117

-410

3.707

Over-/underskudsmodellen

I alt

4.117

-410

3.707

Over-/underskudsmodellen

* Udgifter: Intet fortegn angiver færre udgifter end bevillingen, negativt fortegn flere udgifter.

** Indtægter: Intet fortegn angiver flere indtægter end bevillingen, negativt fortegn færre indtægter.

De konkrete anlægsregnskaber med forklaringer på afvigelser fremgår af bilag 5.

Anlægsprojekter, som afregnes med genopretningsramme (Ordinær anlæg)

Forvaltningen har udarbejdet et anlægsregnskab for seksbevillinger (seksanlægsprojekter) vedrørende genopretning (Ordinær anlæg). Anlægsprojekterne har en samlet udgiftsbevilling på 163,1 mio. kr. og ingen indtægtsbevilling. Projekterne er gennemført med et samlet netto mindreforbrug på 10,1 mio. kr., som overføres til Teknik- og Miljøforvaltningens genopretningsramme, jf. tabel 2.

Tabel 2. Anlægsprojekter, som afregnes medgenopretningsrammen (1.000 kr.)

Anlægsprojekt

Afvigelse,

udgifter*

Afvigelse,

indtægter**

Afvigelse,

netto*

Afvigelse overføres til/

tages fra

1 anlægsregnskab for seks bevillinger (6 anlægsprojekter) – jf. anlægsregnskab 12

10.059

21

10.080

Genopretningsrammen

I alt

10.059

21

10.080

Genopretningsrammen

* Udgifter: Intet fortegn angiver færre Ure udgifter end bevillingen, negativt fortegn flere udgifter.

** Indtægter: Intet fortegn angiver flere indtægter end bevillingen, negativt fortegn færre indtægter.

Det konkrete anlægsregnskab med forklaringer på afvigelser fremgår af bilag 5.

Anlægsprojekter, som afregnes medkommunekassen

Forvaltningen har udarbejdet treanlægsregnskaber for tre bevillinger (tre anlægsprojekter), som afregnes medkommunekassen. De tre projekter er ”Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser”, ”Digital besigtigelse driftsstrækninger” og ”Hydrogen Mobility Europe (H2ME II)”, som tilgår kommunekassen, da de kun er delvist gennemført eller delvist gennemført i regi af andre anlægsprojekter. Projekterne har en samlet udgiftsbevilling på 8,6 mio. kr. og en samlet indtægtsbevilling på 4,2 mio. kr. Projekterne har et samlet netto mindreforbrug på 3,3 mio. kr., som tilgår kommunekassen, jf. tabel 3.

Tabel 3. Anlægsprojekter, som afregnes medkommunekassen (1.000 kr.)

Anlægsprojekt

Afvigelse,

udgifter*

Afvigelse,

indtægter**

Afvigelse,

netto*

Afvigelse overføres til/

tages fra

Tre anlægsregnskaber for tre bevillinger (3 anlægsprojekter) – jf. anlægsregnskab 2,6 og 13

6.991

-3.666

3.325

Kommunekassen

I alt

6.991

-3.666

3.325

Kommunekassen

* Udgifter: Intet fortegn angiver færre udgifter end bevillingen, negativt fortegn flere udgifter.

** Indtægter: Intet fortegn angiver flere indtægter end bevillingen, negativt fortegn færre indtægter.

De konkrete anlægsregnskaber med forklaringer på afvigelser fremgår af bilag 5.

Politisk handlerum

Da anlægsregnskaber skal forelægges Borgerrepræsentationen til godkendelse, og anlægsprojekterne i indstillingen er ibrugtaget og lukkede og blot mangler aflæggelse af anlægsregnskab, indstiller forvaltningen, at Teknik- og Miljøudvalget oversender indstillingen til behandling i Økonomiudvalget og efterfølgende godkendelse i Borgerrepræsentationen.

Udvalget kan vælge ikke at godkende enkelte regnskaber, og i så fald vil forvaltningen gennemgå det pågældende regnskab igen.

Økonomi

De 17anlægsregnskaber, samt ene korrektion, har en samlet nettobevilling på 202,4 mio. kr. (løbende priser) og udviser et samlet netto mindreforbrug på 17,1 mio. kr., hvoraf over-/underskudsmodellen tilføres3,7 mio. kr., genopretningsrammen tilføres 10,1 mio. kr. og kommunekassen tilføres 3,3 mio. kr.

Midler, der overføres til Teknik- og Miljøforvaltningens over-/underskudsmodel og genopretningsramme kan bl.a. anvendes til at dækkeeventuelle merforbrug – af begrænset omfang – på andre anlægsprojekter inden for Ordinær anlæg og Genopretning.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 6.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil de regnskabsaflagte anlægsprojekter blive taget ud af Teknik- og Miljøudvalgets samlede anlægsportefølje.

Forvaltningen forventer at forelægge yderligere anlægsregnskaber for Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen i løbet af 2022.

 

Søren Wille       /Thomas Højlt

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at 17 anlægsregnskaber for 24 anlægsbevillinger samt korrektion af 1 tidligere aflagt anlægsregnskab godkendes, jf. bilag 5,
  2. at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bilag 6.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 20. juni 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top