Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Nye forslag til muligheder for offentlig parkering ved kommunale institutioner

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om Teknik- og Miljøforvaltningen skal stoppe med at gøre 34 p-pladser offentligt tilgængelige i to parkeringskældre under hhv. Blågård Skole og Randersgades Skole, og i stedet arbejde videre med at offentliggøre 71 p-pladser ved fem alternative lokationer.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at 71 p-pladser ved fem lokationer gøres offentligt tilgængelige, som beskrevet i løsningsafsnittet,
 2. at 34 p-pladser under Randersgades Skole og Blågård Skole ikke gøres offentligt tilgængelige,
 3. at der som supplement til projektet gives offentlig adgang til ca. 100 parkeringspladser ved en enkelt lokation, som beskrevet i løsningsafsnittet,
 4. at mindreforbruget på Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling ordinær drift ved ændring af lokationerne som beskrevet i løsningsafsnittet overføres til kommunekassen som beskrevet i økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I Budget 2016 blev der afsat 0,7 mio. kr. til at gøre 400 p-pladser ved kommunale institutioner offentligt tilgængelige, heraf 300 p-pladser inden for den daværende betalingszone og 100 pladser i gul zone, der trådte i kraft marts 2017. 216 p-pladser ved 16 kommunale institutioner kunne gøres tilgængelige for offentligheden for de 0,7 mio. kr. 

Borgerrepræsentationen bevilgede på mødet den 24. august 2017 de nødvendige 15,2 mio. kr. til at gøre de resterende 184 p-pladser offentligt tilgængelige. I Budget 2019 (BR 4. oktober 2018) (A, B, C, F, I, V og O) blev der kun delvis afsat driftsmidler til projektet på 0,8 mio. kr. årligt. Det betød at 64 p-pladser under tre skoler ikke skulle gøres offentligt tilgængelige. Desuden besluttede Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 17. september 2018, at p-pladserne Bag Rådhuset udgik af projektet (se bilag 1). Derfor skal samlet 301 p-pladser gøres offentligt tilgængelige i projektet.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i dialog med Københavns Ejendomme og Indkøb, Børne- og Ungeforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderet, at der er alternative kommunale institutioner, hvor det vurderes at projektet kan gennemføres hurtigere og billigere samt inden for den eksisterende bevilling. Teknik- og Miljøudvalget skal derfor beslutte, om Teknik- og Miljøforvaltningen skal forfølge denne løsning.  

Løsning

I dag er 247 p-pladser ved 17 lokationer gjort tilgængelige for offentligheden. Der udestår derfor 54 p-pladser ved tre lokationer jf. de nuværende politiske beslutninger. Det omfatter p-pladser på terræn i Njalsgården, samt i to parkeringskældre under henholdsvis Randersgades Skole og Blågård Skole.

Inden projektet blev sat i bero i 2018-2020 på grund af anlægsloftet (Teknik- og Miljøudvalget 18. juni 2018 og 20. april 2020), har forvaltningen gennemført forundersøgelser af, hvilke bygnings- og sikkerhedsmæssige ændringer der skal foretages, for at gøre p-pladser tilgængelige for offentligheden på Randersgades Skole og Blågård Skole. Siden da har helhedsrenoveringer ændret på forholdene, og det kræver derfor en ny forundersøgelse, før p-pladserne evt. kan gøres offentligt tilgængelige.

Forvaltningen vurderer, at det fortsat kræver bygningstekniske ændringer at gøre p-pladserne offentligt tilgængelige, såsom etablering af ekstra flugtveje, sikring ind til skolernes øvrige areal, overvågning, automatisk port og adgangssystem til p-kælderen. Der er ligeledes en øget risiko for hærværk på skolens ejendom, hvis man giver udefrakommende adgang til parkeringspladser der ligger i skolernes p-kældre, og de derfor får adgang ind i selve bygningerne (bilag 3).

Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor screenet for andre kommunale grunde, hvor der uden de samme bygnings- og sikkerhedsmæssige udfordringer kan gives offentlig adgang til p-pladser. Screeningen er foretaget i dialog med Københavns Ejendomme og Indkøb, der administrerer kommunens grunde, samt Børne- og Ungeforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, der lejer og anvender grundene, i perioden siden 2018

Forvaltningen anbefaler, at der ikke arbejdes videre med at gøre 34 p-pladser offentligt tilgængelige i p-kælderene under hhv. Randersgades Skole (16) og Blågård Skole (18), som begge er beliggende i blå betalingszone. I stedet foreslås som alternativ at åbne i alt 71 p-pladser, heraf 31 beliggende i blå og grøn zone, samt 40 i gul zone, på nedenstående fem placeringer:

 • Vester Søgade (8 p-pladser) (grøn p-zone og licenszone Vesterbro)
 • Nørrebrohallen (40 p-pladser) (gul zone og licenszone Ydre Nørrebro)
 • Skolen på Strandboulevarden (7 p-pladser) (blå zone og licenszone Indre Østerbro)
 • Skolen på Artillerivej (13 p-pladser) (blå zone og licenszone Amager Nord)
 • Dag Hammarskjölds Allé (3 p-pladser) (grænsen mellem grøn/blå zone og licenszone Indre By/Indre Østerbro)

De 71 p-pladser er placeret på terræn med adgang fra tilstødende veje, og er derfor mere synlige og tilgængelige for borgerne. Desuden medfører en åbning på disse lokationer færre bygningstekniske indgreb, og udefrakommende får ikke adgang til bygningerne. Med denne løsning kan samlet set ca. 328 p-pladser gøres tilgængelige for offentligheden i projektet, som forventes at kunne ibrugtages løbende og inden udgangen af 2022 (bilag 2).

P-pladserne omfattes af tidsbegrænsning, der gælder hele døgnet. Beboere med licens til det omkringliggende licensområde undtages tidsbegrænsningen i aften og nattetimerne samt i weekenden. Det giver licenshavere mulighed for at anvende p-pladserne på tidspunkter, hvor der er få ledige p-pladser på vejene i deres licenszone. Tidsbegrænsning betyder, at alle med ærinde til den kommunale institution har mulighed for at parkere gratis, men kun tidsbegrænset. Parkeringspladserne kan derfor ikke anvendes til medarbejderparkering. Se bilag 3 for konkrete forslag til tidsbegrænsning og antal p-pladser ved hver lokation.

Midlertidige p-pladser på tom byggetomt, licenszone Vesterbro

Desuden foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen, i dialog med Københavns Ejendomme og Indkøb, at inddrage byggetomt på hjørnet af Sønder Boulevard og Enghavevej i projektet. Arealet administreres af Københavns Ejendomme, og forventes at blive sat i udbud medio 2022 med henblik på etablering af almene plejeboliger og en daginstitution. Byggetomten fremstår som spontant parkeringsareal, midt i et område med højt parkeringspres og tæt ved en S-togsstation. Arealet kan ikke omfattes af betalingsparkering, da det er beliggende på (kommunens) private grund. Det forventes, at byggegrunden skal stå tom i knap to år, inden der igangsættes indledende byggeaktivitet. Arealet omfatter cirka 100 p-pladser, beliggende i blå betalingszone og licenszone Vesterbro. Forvaltningen anbefaler, at der indføres tidsbegrænsning på p-arealet, som beboere med licens til licenszone Vesterbro undtages. Da p-pladserne kun vil være midlertidigt tilgængelige, anbefales de som supplement til projektet.

Politisk handlerum

Det er muligt politisk at beslutte, at forvaltningen skal screene for, om der er yderligere kommunale grunde, der kan indgå i projektet om at gøre p-pladser offentligt tilgængelige kommunale lokationer. 

Politikerne kan også beslutte, at forvaltningen ikke skal arbejde videre alle de fem lokationer, som forvaltningen foreslår som alternativ.

Det er også muligt at træffe beslutning om, at p-pladserne på de enkelte lokationer skal reserveres til fx el-køretøjer, delebiler eller erhvervskøretøjer, eller at der skal udarbejdes en licensløsning, der kun gælder på kommunens egne grunde (og ikke på offentlig vej). Det vil give medarbejdere mulighed for at blive undtaget tidsbegrænsningen og forbedre mulighederne for medarbejderparkering ved kommunens egne grunde. Det forventes at dog gøre det mere attraktivt at tage bil på arbejde til den kommunale arbejdsplads.

Økonomi

På Borgerrepræsentationens møde den 24. august 2017 afsattes 15,2 mio. kr. (2017 p/l) til at gøre de resterende 184 p-pladser offentligt tilgængelige. Der er anvendt 1,7 mio. kr. og resterer et restbudget på 14,8 mio. kr. (2022 p/l). Ved Budget 2019 (BR 4. oktober 2018) (A, B, C, F, I, V og O) blev der afsat 0,8 mio. kr. til den afledte drift af p-pladserne.

De forventede anlægsudgifter, hvis lokationerne ikke ændres, forventes at udgøre 4,3 mio. kr., samt 0,8 mio. kr. i årlig drift.

De forventede anlægsudgifter til at gøre p-pladser offentligt tilgængelige ved de fem alternative lokationer, samt den midlertidige lokation, forventes at udgøre hhv. 0,3 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. i årlig drift. Derudover udgør driftsomkostninger ved to allerede åbnede lokationer 0,6 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på service overføres til kommunekassen jf. tabellen nedenfor. 

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.

(2022 p/l)

Varig?

Ja/nej

2022

2023

2024

2025

3

TMU

1000 – Teknik- og Miljøudvalget

2.22.07.1

U

-130

-130

-130

-160

Ja

3

ØU

Finansposter (kassen)

8.22.05.5

U

130

130

130

160

Ja

I alt

 

 

 

 

0

0

0

0

 

Det forventede mindreforbrug på anlægsbevillingen på 14,5 mio. kr. reserveres på projektet og overføres til overskuds-/underskudsmodellen (parkering) eller kommunekassen efter gældende retningslinjer, når projektet er ibrugtaget, og Borgerrepræsentationen har godkendt anlægsregnskabet for projektet.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, igangsætter forvaltningen opgaven med at gøre p-pladser offentligt tilgængelige på de fem alternative lokationer samt den midlertidige lokation. P-pladserne forventes åbnet løbende i 2022. Forvaltningen orienterer Borgerrepræsentationen, hvis der sker betydelige ændringer i antallet af p-pladser, der kan åbnes.

 

Søren Wille

       / Lena Kongsbach

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at 71 p-pladser ved fem lokationer gøres offentligt tilgængelige, som beskrevet i løsningsafsnittet,
 2. at 34 p-pladser under Randersgades Skole og Blågård Skole ikke gøres offentligt tilgængelige,
 3. at der som supplement til projektet gives offentlig adgang til ca. 100 parkeringspladser ved en enkelt lokation, som beskrevet i løsningsafsnittet,
 4. at mindreforbruget på Teknik- og Miljøforvaltningens bevilling ordinær drift ved ændring af lokationerne som beskrevet i løsningsafsnittet overføres til kommunekassen som beskrevet i økonomiafsnittet.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2022

 

Indstillingens 1.-4. at-punkt blev med teknisk ændringsforslag anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Venstre anmodede om delt afstemning.

 

Indstillingens 1.-3. at-punkt blev godkendt med 51 stemmer. Ingen medlemmer stemte imod. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, C, B, F, V, Å og D

 

Indstillingens 4. at-punkt blev forkastet med 34 stemmer imod 16. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og Å

Imod stemte: A, C, B, F, V og D

 

Venstre afgav følgende nye protokolbemærkning:

“I budget 2017 blev der afsat 15,2 mio. kr. til at gøre 184 p-pladser offentligt tilgængelige. Det har efterfølgende vist sig, at andre p-pladser kunne åbnes for offentligheden væsentligt billigere. Det forventede mindreforbrug på anlægsbevillingen vil med godkendelse af denne indstilling dermed være 14,5 mio. kr., som kan overføres til en allerede fyldt kommunekasse. Derfor ønsker Venstre, at de 34 p-pladser under Blågård og Randersgade Skole, der står tomme hen i aften- og nattetimerne, fortsat åbnes for offentligheden, eftersom der er midler i projektet til at foretage de nødvendige tilpasninger så som eksempelvis etablering af automatisk port. Det ønske tager vi med til forhandlingerne om Budget 2023.”

Til top