Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Projektforslag for sikker skolevej ved Peder Lykke Skolen, Amager

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af anlægsmidler til projektet samt til sammenlægning af tre bevillinger til projekterne ved Peder Lykke Skolen.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at der frigives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til etablering af cykelsti i østsiden af Tingvej på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 5,
 2. at bevillingerne til ”Cykelstiforbindelser til Hørgården”, ”Brydes Allé, cykelsti” og ”Skolevejsprojekt, Peder Lykke Skole” lægges sammen under projektet ”Skolevejsprojekt, Peder Lykke Skole” jf. økonomiafsnittet og bilag 5.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I Budget 2022 (Borgerrepræsentationen (BR) 7. oktober 2021) (A, B, F, O, Q, V, Ø, Å og Kåre Traberg Smidt) blev der afsat 2,6 mio. kr. til at gøre Skolevejsprojektet ved Peder Lykke Skolen på Tingvej færdigt med anlæg af cykelsti i Tingvejs østlige side.

Der er afsat midler til følgende projekter i området ved Peder Lykke Skolen og ved boligafdelingen Hørgården på Brydes Allé:

 1. I Budget 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, C, F, O, V og Fremad) blev der afsat 5,8 mio. kr. til Cykelstiforbindelser til Hørgården.
 2. I Budget 2021 blev der afsat 12,0 mio. kr. til Genopretning af Brydes Allé.
 3. I Budget 2020 (BR 31. oktober 2019) (A, B, F, V, Ø og Å) blev der afsat Puljen til cykelforbedringstiltag i genopretningsprojekter, heraf er 1,9 mio. kr. frigivet til ”Brydes Allé, cykelsti”, hvor der etableres cykelstier frem for cykelbaner (BR 16. december 2021).
 4. I Budget 2022 blev der afsat 2,6 mio. kr. til Skolevejsprojekt, Peder Lykke Skolen på Tingvej til anlæg af cykelsti i den østlige side af Tingvej.

Projekteringen er afsluttet. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler på den baggrund, at projekterne koordineres, og at Borgerrepræsentationen godkender, at tre af bevillingerne lægges sammen. Dermed kan projekterne gennemføres for færre midler og med større hensyntagen til skolen og naboer. Koordinationen har den konsekvens, at anlæg af cykelstier på Brydes Allé forsinkes, mens skolevejsprojektet på Tingvej udføres tidligere end forventet.

Løsning

Projektforslag for Tingvej

Tingvej blev udpeget som én af 10 sikre skoleveje ved Budget 2017 (BR 6. oktober 2016) (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen). Anlægget blev udført ved de 10 skoler herunder ved Peder Lykke Skolen. Dog blev der kun udført skolevejstiltag i den vestlige side af Tingvej tættest ved skolen. Forvaltningen har udarbejdet et projektforslag i henhold til bestillingen fra Budget 2022, hvor der anlægges cykelsti i østsiden af Tingvej. Med projektforslaget bliver skolevejsprojektet gjort færdigt, og Tingvej vil have cykelstier i begge sider, sikre krydsningspunkter og træer og grønne bede, der understøtter vejens grønne udtryk.

I projektforslaget anlægges cykelsti i den østlige side fra Peder Lykkes Vej til krydset ved Hørhusvej. For at få plads til cykelstien, skal de eksisterende vinkelrette parkeringspladser omlægges til skråparkeringspladser. Ved krydset med Hørhusvej svinger cykelstien ud til kørebanen inden selve krydset. På den måde kan cyklisten orientere sig om biltrafik på vejen, og bilister kan se cyklister, der nærmer sig krydset, jf. bilag 4 Projektforslag. På grund af den nye cykelsti skal fortovet hæves, så der bliver mulighed for en kantsten både mod vejen og mod fortovet.

Sammenlægning af bevillinger

Forvaltningen indstiller, at skolevejsprojektet på Tingvej sammenlægges med projektet vedr. cykelstier på Brydes Allé (bevilling 3 og 4 oplistet i problemstillingen). Dette giver mulighed for at håndtere alle anlægsprojekterne omkring Peder Lykke Skolen i én koordineret anlægsfase og med én udførende entreprenør. Projekterne vil dermed kunne gennemføres for færre midler, idet der kun skal etableres én byggeplads, afholdes ét udbud og udarbejdes et enklere udbudsmateriale. Det sparer intern sagsbehandling og udgifter til eksterne leverandører. Dertil kommer, at de enkelte arbejder i det sammenlagte projekt, kan udføres koordineret ift. naboer og lokale aktører såsom skolen.

Da der bliver tale om et større anlægsarbejde rundt om skolen, vil det desuden være muligt at planlægge anlægsarbejdet på en måde, der forstyrrer skoletrafikken og skolens drift mindst muligt. Dog har den øgede koordinering også betydning for den samlede tidsplan, da koordinationen først kan opnås, når anlægsmidler til Tingvej er frigivet (se tabel 1). Dermed bliver projekterne på Brydes Allé forsinket, mens projektet på Tingvej fremskyndes med et år, så projekterne kan tages i brug samtidig.

Tabel 1: Overblik over justerede ibrugtagningstidspunkter

Ibrugtagningstidspunkt

Oprindelig, jf. udmøntningsnotat

Justeret iht. koordinering

B20. Pulje til cykelforbedringstiltag i genopretningsprojekter

Dec. 2022

Juni 2023

B21. Cykelstiforbindelser til Hørgården

Okt. 2022

Juni 2023

B21. Genopretning af Brydes Allé

Dec. 2022

Juni 2023

B22. Peder Lykkes Skole, sikker skolevej

Juni 2024

Juni 2023

 

Høring

Projektforslaget har været i høring hos Amager Vest Lokaludvalg, jf. bilag 6.

Lokaludvalget er meget positiv overfor, at skolevejen omkring Peder Lykke Skolen sikres bedre, og at projektet koordineres med anlægsprojekterne på Brydes Allé. Projektet nedlægger parkeringspladser, og lokaludvalget efterspørger dels en koordinering med den udvidelse af parkeringszonen på Amager, som blev vedtaget med Budget 2022, dels en helhedsplanlægning af trafikken på Amager, der sikrer en samlet trafikal tilpasning til byudviklingen. Dette er der ikke afsat midler til i nærværende projekt.
Lokaludvalget vil fortsat blive orienteret i den videre proces, og skolen vil blive inddraget, når vejen spærres af i forbindelse med anlægsarbejdet.

Parkering og træer

Det er nødvendigt at fælde seks ud af ni eksisterende træer, som står mellem parkeringspladserne. Flere af disse træer har i dag dårlige vækstvilkår, og for at opnå den ønskede cykelstibredde på 2,5 meter, flyttes kantstenen helt ud, hvor de eksisterende træers stammer står i dag. Træerne kan ikke tåle at blive flyttet, hvorfor de fældes. Der plantes samtidig ni nye træer af arterne almindelig stilkeg, prydkirsebær eller paradisæble - en forøgelse på tre træer til vejen. Træerne der plantes, bliver enten al. stilkeg, paradisæble eller prydkirsebær.

Konsekvenser for træer

Træer i projektområdet før anlægsprojekt

Træer der fældes (forventet)

Nye træer, der plantes

Træer i projektområdet efter anlægsprojektet

9

6

9

12

 

Med den ny cykelsti i den østlige side af Tingvej omlægges de eksisterende vinkelrette parkeringspladser til skråparkeringspladser. Skråparkering giver ikke samme kapacitet som vinkelrette pladser, så derfor nedlægges 19 ud af de eksisterende 75 parkeringspladser på vejen.  

Konsekvenser for bilparkeringspladser

Antal pladser i projektområdet før projektet

Zone/uden-for zone

Belægnings-procent før projekt

Antal pladser, der nedlægges

Erstatnings-pladser, der anlægges

Antal pladser projektområdet efter projektet

75

Udenfor zone

91% (kl. 22)

19

0

56

 

Politisk handlerum
Det er muligt at anlægge flere træer, så vejen i højere grad får et grønt præg. Dette koster dog 2-4 parkeringspladser og yderligere finansiering til anlæg af bede og plantning af træer. Omvendt kan nogle af de foreslåede heller med træer godt indsnævres, så der kan blive plads til 2-3 flere parkeringspladser. Dette vil fjerne 2-4 træer i det samlede træregnskab.

Økonomi

I Budget 2022 blev der afsat 2,6 mio. kr. (2022 p/l) til etablering af cykelsti i østsiden Tingvej. Heraf blev 0,5 mio. kr. (2022 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen. Med denne indstilling skal de resterende midler frigives, jf. bilag 5.

Med denne indstilling skal bevillingerne afsat til anlægsprojekterne ”Hørgården, cykelforbindelser”, ”Brydes Allé, cykelsti” samt ”Peder Lykke Skole, cykelsti” lægges sammen under projektet ”Peder Lykke Skole, cykelsti”, jf. bilag 5.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt projektforslaget, vil bevillingerne blive lagt sammen og projekterne færdigprojekteret og udbudt som ét projekt. Projekterne forventes at kunne ibrugtages i juni 2023.

 

Søren Wille

                                                                                       /Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at projektforslag for skolevejsprojektet på Tingvej, østlige side danner grundlag for færdigprojektering og anlæg jf. bilag 4.

  Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
 2. at der frigives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til etablering af cykelsti i østsiden af Tingvej på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 5,
 3. at bevillingerne til ”Cykelstiforbindelser til Hørgården”, ”Brydes Allé, cykelsti” og ”Skolevejsprojekt, Peder Lykke Skole” lægges sammen under projektet ”Skolevejsprojekt, Peder Lykke Skole” jf. økonomiafsnittet og bilag 5.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2022

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt:

 

”dog således at parkeringspladserne reetableres i nærområdet inden for projektets økonomi.”

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 2 stemmer mod 9. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C.

Imod stemte: A, B, F, V, Ø og Å.

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt med 11 stemmer mod 0. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, C, F, V, Ø og Å.

Imod stemte: Ingen.

 

Indstillingens 2.-3. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) som tilføjelse til 1. at-punkt:

”dog således at parkeringspladserne reetableres i nærområdet inden for projektets økonomi.”

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 41 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og D

Imod stemte: Ø, A, B, F, V og Å

Indstillingen blev herefter godkendt med 42 stemmer. Ingen medlemmer stemte imod. 8 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, B, F, V og Å

Undlod at stemme: C

 

Til top