Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Ændring af skolevejsprojekt ved Arenakvarterets Skole, Amager Vest

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til et skolevejsprojekt ved Arenakvarterets Skole, da dele af projektet har ændret karakter.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at der fældes op til tre træer ved etablering af fodgængerovergang i signalanlægget på Arne Jacobsens Allé v. Ove Arups Vej (delprojekt 3), jf. bilag 2,
 2. at der nedlægges 37 parkeringspladser uden for parkeringszonen af hensyn til sikkerhed, tryghed for fodgængere og fremkommelighed på Slusevej (delprojekt 4), jf. bilag 2.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I Budget 2022 (Borgerrepræsentationen (BR) den 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og (løsgænger) Kaare Traberg Smidt) blev der afsat 6,9 mio. kr. til at gennemføre fire delprojekter til trafiksikkerheds- og tryghedstiltag for at skabe sikre skoleveje ved Arenakvarterets Skole. Alle midlerne er stjernemarkerede.

I Budget 2022 fremgik det ikke, at skolevejsprojektet ville medføre nedlæggelse af parkeringspladser, og at der skulle fældes træer, hvilket forvaltningens efterfølgende projektering har vist er nødvendigt. Borgerrepræsentationen skal derfor godkende, at der nedlægges 37 parkeringspladser uden for p-zonen og fældes op til 3 træer.

Løsning

Vejene omkring Arenakvarterets Skole ved Royal Arena opleves i dag som utrygge og usikre for bløde trafikanter. En tidligere sikker skolevejsanalyse, udarbejdet i forbindelse med planarbejdet for skolen, viser, at de eksisterende problemer vil blive forstærket, når skolen står færdig i august 2023.

De fire delopgaver i skolevejsprojektet ved Arenakvarterets Skole skal sikre, at det bliver trygt og trafiksikkert for gående og cyklende at færdes omkring skolen. Skolevejsprojekt omhandler, jf. bilag 2:

 • Delprojekt 1: Tydeligere markering af stiforbindelse mellem arenaen og skolen.
 • Delprojekt 2: Etablering af nyt signalanlæg på Arne Jacobsens Allé ved Edward Thomsens Vej.
 • Delprojekt 3: Etablering af fodgængerovergang i signalanlægget på Arne Jacobsens Allé ved Ove Arups vej.
 • Delprojekt 4: Anlæg af ny cykelsti langs Slusevej samt stikrydsning ved Kay Fiskers Vej.

 

Nedenfor beskrives de fire delprojekter med de ændringerne, der kræver Teknik- og Miljøudvalgets stillingtagen.

Delprojekt 1 – udskydelse af ibrugtagning

Projektet er en adskillelse af cyklister og gående på et areal mellem arenaen og skolen, hvor der bliver adgang til den nye skole. Der er i dag en blanding af cyklister og fodgængere på arealet, hvilket vurderes at blive uhensigtsmæssigt, når skolen åbner, og der skal derfor etableres en tydelig markering af stiforbindelse mellem arenaen og skolen.

For delprojekt 1 er der behov for en udvidet dialog og behovsafdækning med interessenter. Store dele af området er under udvikling og derfor er det uklart, hvilke konkrete løsninger, der vil skabe øget tryghed og sikkerhed i området. Det forventes, at udgifterne til dette arbejde holdes indenfor den afsatte bevilling. Projektforudsætningerne har grundlæggende ikke været afstemt mellem grundejeren, skolen og Royal Arena, og arbejdets omfang er derfor uklart. Forvaltningen vil afdække behovene i dialog med parterne, samt sikre koordinering med Børne- og Ungdomsforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

Derfor forventer forvaltningen, at ibrugtagningen rykkes fra efteråret 2023 til sommeren 2024.

Delprojekt 2 – kan gennemføres uden yderligere implikationer

Projektet består af etablering af nyt signalanlæg på Arne Jacobsens Allé ved Edward Thomsens Vej. Delprojekt 2 kan gennemføres uden videre, og vurderes at have positive konsekvenser for både trafikafviklingen og vil skabe tryghed for den forøgede mængde af bløde trafikanter, når den nye skole ibrugtages.

Delprojekt 3 – fældning af træer og udskydelse af ibrugtagning

Der skal jf. bilag 2 etableres en fodgængerovergang i signalanlægget på Arne Jacobsens Allé ved Ove Arups vej. Det medfører, at det eksisterende helleanlæg skal ombygges. Når projektet gennemføres, skal der fældes op til tre træer. Træerne er opstammede (fuldkronede) platantræer, som er plantet i 2003, da de var ca. 18 år gamle og derfor i dag er ca. 37 år.

De fældes af hensyn til trafikale afstandskrav, og fordi et af træerne er placeret midt i det nye fodgængerfelt. Derudover medfører anlægsarbejderne, at der under gravearbejdet er risiko for at beskadige rodzonen for det træ, der er placeret længst væk fra kommende kantline af helleanlægget, hvorfor træet muligvis skal fældes. Forvaltningen vil i den videre projektering, søge at mindske antallet af træer, der skal fældes, mest muligt.

Det gælder for delprojekt 3 ligesom for delprojekt 1, at der er behov for udvidet dialog og behovsafdækning med interessenter. Forvaltningen vil derfor også gå i dialog med grundejeren, skolen og Royal Arena for at afstemme arbejdsomfang og afdække behovet i området.

Ibrugtagning for delprojekt 3 vil ligesom for delprojekt 1 blive rykket fra efteråret 2023 til sommeren 2024.

Delprojekt 4 – nedlæggelse af parkeringspladser

I forbindelse med projekteringen af delprojekt 4 (Cykelsti ved Slusevej) viste en besigtigelse i marts 2022, at det, på grund af den begrænsede kørebanebredde på under seks meter, bliver nødvendigt at nedlægge 37 parkeringspladser, der ligger uden for p-zonen. Belægningsgraden er ikke opgjort.

En enkelt af de 37 parkeringspladser er en delebilsparkeringsplads, der vil blive omplaceret til den tilstødende villavej, Kornskyldvej.  De resterende 36 parkeringspladser er i dag tre timers parkering. Det er ikke muligt at etablere erstatningsparkering på de tilstødende villaveje, da pladsforholdene ikke er tilstrækkelige med en vejbredde på seks meter. Parkeringspladserne nedlægges for at skabe den nødvendige sikkerhed og tryghed for fodgængere, cyklister, busdrift med 15 minutters drift i myldretiden og generel fremkommelighed på Slusevej.

Tabel 1. Konsekvenser for bilparkeringspladser

Antal pladser i projektområdet før projektet

Zone/uden-for zone

Belægnings-procent før projekt

Antal pladser, der nedlægges

Erstatnings-pladser, der anlægges

Antal pladser projektområdet efter projektet

37

0/37

-

37

0

0

 

Fremadrettet vil der blive etableret standsnings- og parkeringsforbud i begge vejsider på Slusevej i projektområdet. Forvaltningen vil sikre den nødvendige anlægskommunikation forud for anlæggelse af delprojekt 2 og 4 med opstart i juni 2023. Anlægskommunikationen rettes til lokaludvalget Amager Vest, brugere af vejen og øvrige interessenter, der bliver involveret i projektet.

Høring

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i efteråret 2022 sende projektet i høring hos Arenakvarterets Skole og internt hos Københavns Kommune i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Politi og Movia vil ligeledes blive inddraget under projekteringen med henblik på at få afstemt krav til et eventuelt nyt busstoppested og nedlæggelse af eksisterende parkeringspladser, idet der skal skiltes med forbudstavler for parkering på hele Slusevej, når en ny cykelsti etableres.

Politisk handlerum

 • Hele skolevejsprojektet eller enkelte af delprojekterne kan annulleres, såfremt det ønskes.
 • Konsekvensen ved at annullere hele skolevejsprojektet vil være en forringelse af trygheden på skolevejsstrækningen Slusevej og Arne Jacobsensvej for brugerne af Arenakvarterets Skole, når skolen står færdig i august 2023. Det skal bemærkes i den sammenhæng, at delprojekt 2 kan gennemføres uden videre.
 • Konsekvenserne ved at annullerer dele af projektet, fx delopgave 3 og delopgave 4, hvor løsningen omfatter fældning af træer i krydset ved Fields og nedlægning af parkeringspladser, medfører ligeledes en væsentlig forringelse af trygheden for skolebørn. Det forventes, at antallet af bløde trafikanter forøges i forbindelse med åbning af Arenakvarterets skole. I forbindelse med delprojekt 1 og 3 skal forvaltningen i dialog med interessenterne for at kunne vurdere de reelle konsekvenser af en eventuel annullering.

Økonomi

I Budget 2022 (BR den 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og (løsgænger) Kaare Traberg Smidt) blev der afsat 6,9 mio. kr. (2022 p/l) til trafiksikkerheds- og tryghedstiltag for at skabe sikre skoleveje ved Arenakvarterets Skole. Hele bevillingen blev stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen.

Nedlæggelsen af 37 parkeringspladser udenfor betalingszone medfører ikke indtægtstab.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen fortsætte den videre projektering af de fire delprojekter. Skolevejsprojektet forventes ibrugtaget i sommeren 2024.

 

Søren Wille

                                                          / Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at der fældes op til tre træer ved etablering af fodgængerovergang i signalanlægget på Arne Jacobsens Allé v. Ove Arups Vej (delprojekt 3), jf. bilag 2,
 2. at der nedlægges 37 parkeringspladser uden for parkeringszonen af hensyn til sikkerhed, tryghed for fodgængere og fremkommelighed på Slusevej (delprojekt 4), jf. bilag 2.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 20. juni 2022

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som erstatning af 2. at-punkt:

 

”at der sker en reetablering af de 37 parkeringspladser, der nedlægges i projektet.”

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 2 stemmer mod 9. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C.

Imod stemte: A, B, F, V, Ø og Å.

 

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen af 11 stemmer mod 0. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, C, F, V, Ø og Å.

 

Indstillingen 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, F, V, Ø og Å.

Imod stemte: C.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Det Konservative Folkeparti er imod at der nedlægges parkeringspladser igennem projektet. Men en sikker skolevej, og øget trafiksikkerhed generelt, er meget væsentligt for os, vores børn skal kunne færdes trygt i trafikken når de skal til og fra skole, derfor støtter vi naturligvis etablering af fodgængerovergange og signalanlæg.”

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20. juni 2022:

”Det Konservative Folkeparti er imod at der nedlægges parkeringspladser igennem projektet. Men en sikker skolevej, og øget trafiksikkerhed generelt, er meget væsentligt for os, vores børn skal kunne færdes trygt i trafikken når de skal til og fra skole, derfor støtter vi naturligvis etablering af fodgængerovergange og signalanlæg.”

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) som erstatning af 2. at-punkt:

”at der sker en reetablering af de 37 parkeringspladser, der nedlægges i projektet.”

 

Det Konservative Folkeparti anmodede om delt afstemning.

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 41 stemmer imod 9. ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og D

Imod stemte: Ø, A, B, F, V og Å

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt med 48 stemmer for. Ingen medlemmer stemte imod. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, C, B, F, V, Å og D

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt med 41 stemmer imod 9. ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, B, F, V og Å

Imod stemte: C og D

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning:

”Det Konservative Folkeparti er imod at der nedlægges parkeringspladser igennem projektet. Men en sikker skolevej, og øget trafiksikkerhed generelt, er meget væsentligt for os, vores børn skal kunne færdes trygt i trafikken når de skal til og fra skole, derfor støtter vi naturligvis etablering af fodgængerovergange og signalanlæg.”

Til top