Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Annullering af tre anlægsprojekter

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til annullering af tre anlægsprojekter på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at anlægsprojektet ”Kunstlandskab i Kulbaneparken” annulleres jf. bilag 2,
  2. at projektet ”Prinsessegade, fodgængerfelt” annulleres jf. bilag 3,
  3. at projektet ”Lersøparken, kunstgræsbane” annulleres jf. bilag 4.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til annullering af tre anlægsprojekter, da de ikke kan gennemføres bl.a. for et af projekterne på grund af afgørelse i Fredningsnævnet (se bilag 4). De resterende anlægsmidler fra projekterne overføres til kommunekassen, og Borgerrepræsentationen har således mulighed for at disponere disse til nye initiativer.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at følgende tre anlægsprojekter annulleres.

Kunstlandskab i Kulbaneparken

Borgerrepræsentationen besluttede 30. januar 2020, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle modtage en donation på i alt 4,0 mio. kr. til udvikling og anlæg af et selvlysende kunstlandskab af den koreanske kunstner Koo Jeong A. Kunstlandskabet skulle finansieres af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal og Realdania. Donationerne havde til formål at etablere et kunstlandskab, hvor kunst og skaterfunktion skulle smelte sammen i et samlet værk. Det har ikke været muligt at forene kunstnerens værk med skaterfunktionen, da forvaltningen vurderer, at det vil være for farligt at skate på kunstværket. Kunstneren er ikke indstillet på at ændre på kunstværket. Forvaltningen har været i dialog med bidragsyderne, som er indstillet på, at projektet annulleres. Der er på nuværende tidspunkt brugt 0,5 mio. kr. på projektet. Forvaltningen har indgået en aftale med bidragsyderne om, at de afholdte udgifter deles lige med en tredjedel til hver part, dvs. mellem A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formaal, Realdania samt Teknik- og Miljøforvaltningen. Restbudgettet er tilbagebetalt til fondene.

Prinsessegade, fodgængerfelt

Med Budget 2022 (Borgerrepræsentationen (BR) 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og (løsgænger) Kaare Traberg Smidt)) blev det besluttet at afsætte 0,8 mio. kr. til at etablere af et signalreguleret fodgængerfelt i Prinsessegade. Herefter er bevillingen øget med 0,2 mio. kr. som følge af ændringen i forvaltningens bygherremodel. Projektet søges annulleret, da Københavns politi fraråder at etablere et signal blot 70 meter fra et allerede eksisterende signal (ved Bådsmandsstræde). Forvaltningen har ikke ansøgt politiet om tilladelse til at etablere signalet, men forvaltningen forventer, at en evt. ansøgning vil blive afvist. Ydermere har forvaltningen været i dialog med Christianshavn Skole og Christianshavns Lokaludvalg, som ikke efterspørger, at der placeres et signalreguleret fodgængerfelt det pågældende sted jf. bilag 3 Der forventes et restbudget på projektet på 0,9 mio. kr., som overføres til kommunekassen, når Borgerrepræsentationen har godkendt projektets anlægsregnskab. I relation til dette projekt blev det i Budget 2022 besluttet at opsætte digitale skolevejstavler i gaden. Dette projekt gennemføres som planlagt.

Lersøparken, kunstgræsbane
Med Budget 2022 (BR 7. oktober 2021) (A, B, F, O, V, Ø, Å, Frie Grønne og (løsgænger) Kaare Traberg Smidt)) blev det besluttet at afsætte 10,3 mio. kr. til at konvertere en 11-mands græsbane til kunstgræsbane i Lersøparken, herunder 9,5 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget. Det fremgik af budgetnotatet, at det var en forudsætning for projektets gennemførsel, at der kunne opnås dispensation fra fredningen i Fredningsnævnet. Projektet indstilles til annullering, da Fredningsnævnet har afvist ansøgning om, at græsbanen i Lersøparken konverteres til en kunstgræsbane. Der forventes et restbudget på 9,5 mio. kr., som overføres til kommunekassen, når borgerrepræsentationen har godkendt projektets anlægsregnskab.

Politisk handlerum

  • Hvis projektet ”Kunstlandskab i Kulbaneparken” ikke annulleres og fortsat ønskes gennemført, vil der skulle søges midler til at etablere kunstværket. Fondene har ikke interesse i at yde bidrag til kunstværket alene, da det var en forudsætning for donationen, at værket skulle fungere som både skaterbane og kunstværk. Selv hvis der bevilges midler til at etablere kunstværket, vil der fortsat være en række anlægstekniske udfordringer, der skal håndteres både i forhold til formgivning, selvlysende effekter og fremtidig drift.
  • Såfremt projektet ”Fodgængerfelt, Prinsessegade” ikke annulleres og fortsat ønskes gennemført, vil forvaltningen søge politiet om tilladelse til at etablere et signalreguleret fodgængerfelt. Forvaltningen forventer, på baggrund af tidligere dialog med politiet, at ansøgningen vil blive afvist.
  • I forhold til projektet ”Lersøparken, kunstgræsbane” er mulighederne udtømt for at konvertere græsbanen til kunstgræs. Fristen for at gøre indsigelse eller anke Fredningsnævnets afgørelse er udløbet. Hvis udvalget ønsker, at der afsættes midler til at etablere kunstgræsbaner andre steder, kan der bestilles budgetnotat herom forud for Budget 2023.

Økonomi

Anlægsprojekternes samlede restbudget estimes til 10,4 mio. kr. (2022-p/l), som vil blive overført til kommunekassen, når anlægsregnskaberne for projekterne er godkendt af Borgerrepræsentationen. Borgerrepræsentationen kan herefter disponere midlerne til andre formål.

Der frigives anlægsmåltal for 1,3 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023 ved annullering af projekterne. Overbookingen reduceres med tilsvarende beløb i de pågældende år.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen om, at projekterne annulleres, vil Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde anlægsregnskaber for projekterne, som forelægges Borgerrepræsentationen i løbet af 2022.

 

Søren Wille                                 / Thomas Højlt

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at anlægsprojektet ”Kunstlandskab i Kulbaneparken” annulleres jf. bilag 2,
  2. at projektet ”Prinsessegade, fodgængerfelt” annulleres jf. bilag 3,
  3. at projektet ”Lersøparken, kunstgræsbane” annulleres jf. bilag 4.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 20. juni 2022

 

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 10 stemmer mod 1. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, C, F, V, Ø og Å.

Imod stemte: B.

 

Indstillingens 2. og 3. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Radikale Venstre har bedt om at få sagen om kunstlandskabet nærmere beskrevet og kan derfor ikke stemme for en annullering. København er tilbagevendende vært for arrangementer i det internationale skatermiljø, hvilket kunstværket vil kunne bidrage til.”

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Radikale Venstre afgav følgende nye protokolbemærkning, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig:

”Radikale Venstre har siden den oprindelige behandling fået et notat, der beskriver annulleringen. Her fremgår det, at monumentet vil have ringe adgang for redningsfolk og den uattraktive form selv for elite skatere. Det kan vi selvfølgelig ikke støtte op om med åbne øjne, når vi får de konkrete anbefalinger. Vi mener fortsat, vi skal gøre mere for byens voksende skatemiljø.”

Til top