Mødedato: 25.08.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Igangsættelse af gårdhaveprojekter 2022 samt frigivelse af ekstra midler

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til igangsættelsen af projektudvikling i fire nye gårdhaveprojekter samt frigivelse af ekstra midler til anlæg af gårdhaveprojekterne Nyrnberggadekarréen og Bartholinsgadekarréen.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at der overføres og frigives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til et nyt projekt vedr. projektudvikling af fire gårdhaver fra Byfornyelsesrammen. Midlerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, jf. økonomiafsnittet samt bilag 2 og 3,
  2. at der frigives en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til det tidligere berosatte gårdhaveprojekt Nyrnberggadekarréen. Midlerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 2,
  3. at der frigives en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til det tidligere berosatte gårdhaveprojekt Bartholinsgadekarréen. Midlerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 2.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af midler til projektudvikling af fire nye gårdhaver samt frigivelse af ekstra midler til de to igangværende gårdhaveprojekter Nyrnberggadekarréen og Bartholinsgadekarréen. Gårdhaveprojektet Nyrnberggadekarréen blev besluttet i Borgerrepræsentationen den 27. november 2017 og Bartholinsgade blev besluttet den 13. december 2018. Begge projekter har været i bero grundet anlægsloftet. Efter ophævelsen af anlægsloftet har igangsættelsen af Nyrnberggadekarréen afventet et privat renoveringsprojekt og Bartholinsgadekarréen har været indklaget til Byfornyelsesnævnet og byretten. Projekterne er nu genopstartet, men grundet stigende materialepriser og ændrede brandkrav, kan de ikke udføres indenfor bevillingerne.

Løsning

For at sikre københavnerne adgang til rekreative arealer etablerer Københavns Kommune fælles gårdhaver. De fælles gårdhaver bliver til i dialog med beboerne og bidrager til at realisere målene i Fællesskab København ved at gøre København grønnere og skabe gode rammer for fællesskaber. Herudover giver gårdhaveindsatsen Københavns Kommune mulighed for at arbejde med klimatilpasning på private arealer. Udvælgelsen af nye gårdhaveprojekter sker derfor i tæt dialog med HOFOR samt Klimatilpasningsenhederne i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Beboere og/eller ejere i de fire gårdhaver, der forslås igangsat, har søgt Københavns Kommune om at få etableret en fælles gårdhave. Alle karréer lever op til byfornyelseslovens støttekriterier om, at gårdene dækker mindst to matrikler, hovedsageligt består af ældre ejendomme fra før 1960, ikke har overvægt af støttet byggeri og har utidssvarende friarealer.

Igangsættelse af nye gårdhaveprojekter

Med denne indstilling foreslår forvaltningen at igangsætte projektudviklingen af fire gårdhaveprojekter og at frigive 1,6 mio. kr. hertil. Tre af gårdhaveprojekterne er placeret i udsat by og/eller i en områdefornyelse, og alle fire projekter har klimatilpasningspotentiale, hvilket Teknik- og Miljøudvalget den 19. november 2018 besluttede at prioritere. To af gårdhaverne er placeret på Nørrebro, en i Bispebjerg og en i Valby. Gårdhavernes placering på et kort samt information om kvarteret, økonomi og klimatilpasningspotentialet fremgår af bilag 3.

Frigivelse af ekstra midler

Forvaltningen indstiller, at der frigives ekstra midler fra byfornyelsesrammen på hhv. 3,2 mio. kr. til gårdhaveprojektet Nyrnberggadekarréen (BR 27. april 2017) og 2,7 mio. kr. til gårdhaveprojektet Bartholinsgadekarréen (BR 13. december 2018). Begge projekter er politiske vedtaget og har været til afstemning blandt beboerne, men de blev sat i bero grundet anlægsloftet. Bevillingerne fra byfornyelsesrammen indekseres ikke og derfor rammes projekterne særligt hårdt at stigende priser på materiale og arbejdskraft. Forvaltningen vil til Budget 23 udarbejde budgetforslag om at indeksere Byfornyelsesrammen fremadrettet, men da dette ikke er muligt på nuværende tidspunkt, er det nødvendigt at frigive ekstra midler fra byfornyelsesrammen, hvis gårdhaverne skal udføres som planlagt. Projektforholdene samt hvad de øgede budgetter vil blive brugt til, er uddybet herunder. Skitserne for de to gårdhaver fremgår af bilag 4 og 5.

Nyrnberggadekarréen

Gårdhaveprojektet kunne ikke genopstartes efter ophævelsen af anlægsloftet, da forvaltningen har afventet et større, privat renoveringsprojekt, som umuliggør anlægget af gården. Det private renoveringsprojekt afsluttes medio 2022, og projektet er nu atter igangsat. I indretningen af den fremtidige gårdhave er det lagt vægt på at skabe flere og bedre grønne arealer samt nye opholdssteder. Herudover er der fokus på at etablere beplantning, som både er støjdæmpende og fremmer biodiversiteten. For at kunne realisere projektet er det nødvendigt at tilføre 3,2 mio. kr., som blandt andet vil gå til jordhåndtering, belægningsarbejde samt etablering af pergolaer til affald. Der er fundet besparelser for 2,3 mio. og det er ikke muligt at spare yderligere.

Frigivelse af ekstra bevilling til Bartholinsgadekarréen

Sideløbende med at projektet var i bero grundet anlægsloftet, blev den politiske beslutning om etablering af Bartholinsgadekarréen indklaget til Byfornyelsesnævnet, da en ejendom i karréen ikke ønskede at indgå i den fælles gårdhave. Ejendommen fik ikke medhold i klagen, men valgte efterfølgende at få prøvet sagen i byretten. Her fik Københavns Kommune medhold i, at ejendommen skulle indgå i gårdhaveprojektet, da de ellers ville afskære en anden ejendoms adgang til gårdhaven. Forvaltningen har derfor genopstartet gårdhaveprojektet, som indebærer en sammenlægning af gårdrummene for 11 forskellige foreninger. Med gårdprojektet skabes en fælles gårdhave

indrettet til ophold og leg for beboerne, og der etableres fælles cykelparkering og affaldshåndtering, så arealet udnyttes bedre på tværs af ejendommene. For at kunne udføre dette, skal der frigives en ekstrabevilling på 2,7 mio. kr. Udover at være ramt af stigende materialepriser, er der vedtaget et nyt bygningsreglement (BR18), som sætter øgede krav til brandsikkerhed og brandrådgivning. De nye krav medfører, at affaldscontainerne ikke i samme omfang kan placeres i åbne pergolaer, men i stedet skal stå i brandsikrede og lukkede skure, hvilket medfører en betydelig ekstraudgift. Herudover er forvaltningen blev opmærksom på, at der i forbindelse med anlægsarbejdet er stor risiko for at støde på arkæologiske fund. Der afsættes derfor ekstra penge til arkæologiske undersøger. 

Politisk handlerum

Hvis Borgerrepræsentationen ikke ønsker at frigive anlægsbevillinger til gårdhaveprojekterne Nyrnberggadekarréen og Bartholinsgade, vil forvaltningen efterfølgende indstille, at projekterne annulleres. Det vurderes, at de ikke kan udføres indenfor de oprindelige bevillinger. 

Økonomi

Anlægsbevillingerne er finansieret af den flerårige byfornyelsesramme, som forvaltningen løbende indstiller projekter til. Udgiftsbevillingerne til gårdhaverne indgår i Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, jf. bilag 3.

Med denne indstilling foreslår forvaltningen, at der frigives 1,6 mio. kr. til projektudvikling af fire gårdhaver, 3,2 mio. kr. til Nyrnberggadekarréen og 2,7 mio. kr. til Bartholinsgadekarréen. Dette medfører et samlet forbrug og prioritering af anlægsmåltal på 4,7 mio. kr. i 2022 og 2,8 mio. kr. i 2023, som indarbejdes i forvaltningens overbooking. Midlerne frigives fra Byfornyelsesrammen.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen i de fire nye gårdhaver påbegynde inddragelsesforløb med ejendommenes beboere og indgå kontrakter med rådgiver. Når der foreligger skitser for gårdhaverne, vil de blive sendt i høring og til afstemning blandt karréernes beboere, ejere og erhvervsdrivende. Hvis projekterne opfylder de politiske vedtagne kriterier om, at mere end 2/3(TMU 27. april 2015) af de afgivne stemmer skal være for gårdhaveprojekterne, vil forvaltningen indstille projekterne til Borgerrepræsentationen med henblik på frigivelse af anlægsbevillingerne.

I forhold til gårdhaveprojektet Nyrnberggadekarréen vil forvaltningen sende anlægsarbejdet i udbud med henblik på anlægsstart efteråret 2022. I Bartholinsgadekarréen vil hovedprojekteringen blive igangsat og anlægsarbejdet påbegyndes ultimo 2022.

 

Søren Wille

                                                                / Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der overføres og frigives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til et nyt projekt vedr. projektudvikling af fire gårdhaver fra Byfornyelsesrammen. Midlerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, jf. økonomiafsnittet samt bilag 2 og 3,
  2. at der frigives en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til det tidligere berosatte gårdhaveprojekt Nyrnberggadekarréen. Midlerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 2,
  3. at der frigives en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til det tidligere berosatte gårdhaveprojekt Bartholinsgadekarréen. Midlerne frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg, jf. økonomiafsnittet og bilag 2.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 3. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, F, Ø og Å.

Imod stemte: C og V.

 

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Venstre mener, det bør være en privat opgave at renovere og vedligeholde private gårdhaver. ”

 

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Det bør være en privat opgave og udgift at renovere og vedligeholde private gårdhaver. Vi mener i udgangspunktet at gårdhaver skal være offentligt tilgængelige såfremt de skal modtage offentlig finansiering.”

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 16. august 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø, B og F.

Imod stemte: C, V og I.

 

Venstre videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. juni 2022:

”Venstre mener, det bør være en privat opgave at renovere og vedligeholde private gårdhaver. ”

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. juni 2022:

”Det bør være en privat opgave og udgift at renovere og vedligeholde private gårdhaver. Vi mener i udgangspunktet at gårdhaver skal være offentligt tilgængelige såfremt de skal modtage offentlig finansiering.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 25. august 2022

Indstillingen blev godkendt med 39 stemmer imod 14. ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, B, F, Å og O

Imod stemte: C, V og D

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning:

”Det bør være en privat opgave og udgift at renovere og vedligeholde private gårdhaver. Vi mener i udgangspunktet, at gårdhaver skal være offentligt tilgængelige, såfremt de skal modtage offentlig finansiering.”

 

Venstre videreførte følgende protokolbemærkning:

”Venstre mener, det bør være en privat opgave at renovere og vedligeholde private gårdhaver. ”

Til top