Mødedato: 22.06.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplanstrategi 2023 - Fremtidens klimavenlige hovedstad

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at sende ’Forslag til Kommuneplanstrategi 2023 – Fremtidens klimavenlige hovedstad’ i 8 ugers offentlig høring. Kommuneplanstrategi 2023 er en strategi for Københavns fysiske udvikling i årene frem til 2036 og danner grundlag for en fuld revision af Kommuneplan 2024.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at sende Kommuneplanstrategi 2023 – Fremtidens klimavenlige hovedstad (Bilag 1) i 8 ugers offentlig høring.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen skal ifølge planloven offentliggøre en ny kommuneplanstrategi inden udgangen af 2023. Formålet med kommuneplanstrategien er at fastlægge den strategiske retning for Københavns fysiske udvikling frem mod 2036. Efter planloven skal kommuneplanstrategien, udover oplysninger om den gennemførte planlægning siden sidste kommuneplan og kommunens vurdering af og strategi for udviklingen, indeholde en beslutning om, hvorvidt kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller om der alene skal foretages en revision af særlige emner og områder.

Det fremgår af Kommuneplanstrategi 2023, at strategiens overordnede visioner, mål og strategiske retning følges op af en fuld revision af kommuneplanen, hvori kommuneplanstrategiens indhold udmøntes.

Kommuneplanstrategi 2023 vil, efter vedtagelsen i Borgerrepræsentationen ultimo 2023, udgøre arbejdsprogrammet for udarbejdelsen af Kommuneplan 2024, jf. Økonomiudvalgets beslutning om kommissorium for Kommuneplanstrategi 2023 på mødet 10. januar 2023.

Løsning

Intern høring

Den 14. marts 2023 besluttede Økonomiudvalget at sende Kommuneplanstrategi 2023 i 8 ugers intern høring. I perioden fra den 17. marts til den 14. maj 2023 er fag- og lokaludvalg, samt følgende råd, blevet hørt: Frivilligrådet, Handicaprådet, Udsatterådet, Ungeråd KBH og Ældrerådet.

I hvidbogen (bilag 2) har forvaltningen fremlagt de centrale synspunkter, der fremgår af høringssvarene. Hvidbogen er således ikke udtømmende, men søger at give et retvisende og overskueligt indblik i, hvad der er væsentligt for høringsparterne i de indkomne høringssvar. Disse er kommenteret af Økonomiforvaltningen, der har vurderet hvorvidt forslagene giver anledning til ændringer i Forslag til Kommuneplanstrategi 2023. Høringssvar fremgår i deres fulde længde i bilag 3. 

Opsummering

Høringssvarene har resulteret i 54 foreslåede ændringer til Forslag til Kommuneplanstrategi 2023. I hovedparten af høringssvarene udtrykkes der en generel opbakning til kommuneplanstrategiens overordnede retning og indhold. Alle høringssvar indeholder forslag til konkrete rettelser og tilføjelser, hvoraf størstedelen af tilkendegivelserne er i tråd med udkast til strategien. Blandt de kritiske bemærkninger er fokus særligt på strategiens ambition om at imødekomme befolkningsvæksten med nybyggeri med opmærksomhed på støj, forurening og bekymringer i forhold til pladsen til grønne arealer og kommunale behov i form af eksempelvis skoler, plejehjem og kultur- og fritidsfaciliteter.

Økonomiforvaltningen foreslår, at høringssvar, der adresserer følgende emner fra intern høring, imødekommes:

 1. at København skal være en by uden udsatte by- og boligområder, men en mangfoldig og inkluderende by, og kunne rumme dem, der ønsker at bo her. Det skal være en by, som fremmer integration og beskæftigelse og hermed en by, der hænger sammen på tværs af bydele – jf. høringssvar fra bl.a. Beskæftigelse- og Integrationsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Udsatterådet, Frivilligrådet og Vesterbro Lokaludvalg.
 2. at byggeri skal bidrage til fremtidens København ved at understøtte alternative boformer, midlertidighed, skæveboliger, fleksible byggesystemer, og kollektive boformer, som andelsboliger og byggefællesskaber for bl.a. seniorer – jf. høringssvar fra bl.a. Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Ældrerådet og flere lokaludvalg.
 3. at København skal udvikles med fokus på, at en tæt by også skal være en sundhedsfremmende by med sundhedstilbud i både eksisterende og nye boligområder, hvor mental sundhed og universelt design understøtter trivsel for alle københavnere. For at realisere de tætte byområders fulde potentiale stiller det krav til, at der i udviklingen indarbejdes løsninger til eksempelvis at mindske eksponering for støj- og luftforurening, give mulighed for ro og fordybelse og adgang til variation af naturkvaliteter i hverdagen. – jf. høringssvar fra bl.a. Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Handicaprådet og flere lokaludvalg.
 4. at byudviklingen understøtter en erhvervsudvikling med plads til små, mellemstore og store virksomheder, lokale socioøkonomiske virksomheder og kreative erhverv i byen. Det er brancher, som skal være med til at give arbejde til nuværende og kommende generationer af unge og voksne ledige i København. Der skal være mulighed for erhvervsparkering og parkering til borgere og besøgende med handicap. Mennesker med handicap skal have mulighed for at benytte byen på lige fod med andre – jf. høringssvar fra bl.a. Beskæftigelse- og Integrationsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Handicaprådet og flere lokaludvalg.
 5. at anlæg til energiforsyning skal integreres i byen, hvor det er muligt og meningsfyldt. Det skal tænkes i løsninger, hvor anlæggene, i videst muligt omfang, bidrager til en god byudvikling. Placeringen af anlæg skal ske under hensyn til den planlagte udvikling af København. Derudover vil retningslinjer og rammer blive gennemgået og revideret i det fornødne omfang, så det i højere grad bliver muligt at integrere nye bæredygtige energianlæg og anden forsyning i byudviklingen – jf. høringssvar fra Teknik- og Miljøudvalget.
 6. at København skal udvikles og driftes som en grøn og blå by med fokus på biodiversitet og klimatilpasning – jf. høringssvar fra bl.a. Børne- og Ungdomsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ungeråd KBH og flere lokaludvalg.
 7. at København er en by, hvor kunst og kultur skal spille en større rolle i udviklingen af byen – jf. høringssvar fra bl.a. Kultur- og Fritidsudvalget, Christianshavn-, Brønshøj-Husum, Valby- og Østerbro Lokaludvalg.
 8. at byudviklingen understøtter forskellige typer af fritidsaktiviteter i både blå og grønne områder og imødekommer lokalt forankrede fællesskaber for børn og unge – jf. høringssvar fra bl.a. Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Frivilligrådet, Ungeråd KBH og flere lokaludvalg.

I hvidbogen fremgår også synspunkter, som forvaltningen ikke anbefaler imødekommet. Her kan bl.a. nævnes forslag om differentierede boligstørrelsesbestemmelser på bydelsniveau, samt forslag til konkrete initiativer og anlæg i lokalområder, som vil kræve investeringer, der ikke er politisk besluttet. Dertil kommer forslag, hvor kommuneplanen hverken har indirekte eller direkte indvirken, som eksempler kan nævnes etablering af trafikøer og mål for effektiv jobformidling.

Endelig indeholder en række af høringssvarene forslag til konkrete ændringer i kommuneplanen. Disse skal indsendes i forbindelse med Forslag til Kommuneplan 2024, hvor der tages stilling til kommuneplanens rammer, retningslinjer og bestemmelser.

Offentlig høring

Hvis Borgerrepræsentationen godkender indstillingen, gennemføres en 8 ugers offentlig høring af Forslag til Kommuneplanstrategi 2023 i perioden fra den 1. august til den 29. september 2023.

Den offentlige høring har bl.a. til formål:

 • at sætte strategiens dilemmaspørgsmål om byens udvikling til debat.
 • at engagere offentligheden i en dialog om indholdet i forslag til Kommuneplanstrategi 2023.

Under den offentlige høring vil der, udover kommunens egne aktiviteter, være en række arrangementer, som afholdes i samarbejde med aktører i byen jf. orientering til Økonomiudvalget den 25. april 2023. Offentligheden kan give høringssvar via høringsportalen Bliv Hørt i høringsperioden.

Fuld revision af kommuneplanen

Det fremgår af Kommuneplanstrategi 2023, at der laves en fuld revision af kommuneplanen i Kommuneplan 2024. I København er der tradition for at lave en fuld revision af kommuneplanen og ikke alene en revision af særlige emner og områder. Byen og bydelene hænger sammen og forandrer sig over tid, ligesom kommuneplanens konkrete emner har indflydelse på og hænger sammen med hinanden. En fuld revision indebærer ikke nødvendigvis, at hele kommuneplanen skal ændres, men at hensigtsmæssige ændringer og konsekvensrettelser af betydning for andre emner og områder kan foretages i hele kommuneplanen, hvis der er behov herfor. Derudover forventes Folketinget at vedtage en ændring af planloven, som i givet fald træder i kraft den 1. januar 2024. En ændring af planloven vil medføre et behov for ændringer og tilføjelser flere steder i kommuneplanen. En delvis revision af udvalgte emner områder (fx trafik, detailhandel) vil alene give mulighed for at ændre kommuneplanen indenfor de udvalgte emner og områder, og på den baggrund anbefales dette ikke.

Redaktionelle rettelser

Økonomiforvaltningen har efter Økonomiudvalgets behandling den 14. marts 2023 foretaget mindre redaktionelle rettelser omhandlende slåfejl samt opdateringer af graf og ny graf om fraflytningsanalyse på side 25, opdatering af graf på side 31 med nye mobilitetstal og opdatering af dertilhørende tekst. Derudover har forvaltningen tilrettet formulering om delebilsordninger på side 34 og 36 på baggrund af udkast til forslag til ændring af planloven, som er sendt i høring.  

De foreslåede ændringer, på baggrund af intern høring, indarbejdes i strategien forud for den offentlige høring og efter Borgerrepræsentationens behandling af strategien den 22. juni 2023.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Kommuneplanstrategi 2023 sendes i offentlig høring og forventes fremlagt til endelig vedtagelse ultimo 2023.

 

Søren Hartmann Hede /  Nanna Westerby Jensen

 

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at sende Kommuneplanstrategi 2023 – Fremtidens klimavenlige hovedstad (Bilag 1) i 8 ugers offentlig høring.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2023

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1):

 

”At kapitel 2, side 28, spalte 2 , tilføjes følgende:

”Letbaner vil også i fremtiden blive en integreret del af byens kollektive trafik. De er markant billigere end metro, er hurtigere at bygge og har et mindre klimaaftryk. Omegnskommunerne er ved at etablere letbane langs ring 3 og Københavns Kommune undersøger muligheden for letbane til Brønshøj.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 4 stemmer mod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, C, B, F, V og I.

 

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2):

 

”At følgende afsnit i kapitel 3, side 41, spalte 1, ændre fra:

”Det er vurderingen, at kommuneplanens bestemmelser overordnet bør fastholdes i deres nuværende form, så de får længere tid til at virke, og der sikres mere viden, om effekten af ændringerne i den seneste kommuneplan, Kommuneplan 2019. Samtidig bør det vurderes, om der skal tages mindre skridt til at fremme udviklingen i produktionen af boliger til børnefamilier."

til:

”Der er fortsat brug for flere boliger til unge, singler, enlige forældre og unge familier. Der skal derfor bygges flere 1-2 værelses boliger med adgang til fællesfaciliteter for unge og singler. Og 3-4 værelses boliger på 70-90 m2 med adgang til fælles faciliteter til unge familier. Særligt i bydele med mange større boliger, så der sikres en alsidig boligsammensætning. Derudover er der brug for tiny houses og midlertidige skæve boliger.””

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev forkastet med 4 stemmer mod 6. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, C, B, F og V.

Undlod at stemme: I.

 

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF3)

 

”At der efter ”Så der kan bygges flere mindre boliger” i kapitel 3, side 51, figur 3.5., tilføjes følgende:

”Det er en positiv udvikling, der skal fortsætte de kommende år.””

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF3) blev forkastet med 4 stemmer mod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, C, B, F, V og I.

 

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF4):

 

”At følgende afsnit i kapitel 4, side 62, spalte 1, ændres fra:

"Det overvejes på den baggrund, om de eksisterende indsatser skal suppleres med et administrationsgrundlag for placering af nye hoteller."

til:

”Det overvejes på den baggrund, om de eksisterende indsatser skal suppleres med et administrationsgrundlag for placering af nye hoteller, hvor der ikke etableres flere hoteller i Indre By og på Vesterbro.””

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF4) blev forkastet med 4 stemmer mod 6. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, C, B, V og I.

Undlod at stemme: F.

 

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF5):

 

”At hele Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar, der er godkendt og indsendt af et enigt udvalg, indarbejdes i ’Forslag til Kommuneplanstrategi 2023 – Fremtidens klimavenlige hovedstad’.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF5) blev forkastet med 4 stemmer mod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, C, B, F, V og I.

 

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF6):

 

”at følgende punkt tilføjes under ’Mål for Københavns udvikling’ vedr. kapitel 2 ”Hovedstadens byudvikling og mobilitet’ herunder undersøgelse og udvikling af nye trafikmål på side 20 i udkast til Kommuneplanstrategi 23:

”at undersøge og udvikle mulige nye trafikmål frem mod Kommuneplan 2024.””

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF6) blev forkastet med 4 stemmer mod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, C, B, F, V og I.

 

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF7):

 

”At følgende tilføjes under ’Arbejdsprogram for Kommuneplan 2024’ vedr. kapitel 3 ”Boliger og sammenhængende by’ herunder Boligstørrelser og boligtyper på side 56-57:

”at man vil kortlægge den geografiske koncentration og fordeling af boligstørrelser og boligtyper, herunder ungdomsboliger. Dette med henblik på at sikre en varieret boligsammensætning og i forlængelse heraf se på mulighederne for en geografisk regulering af boligstørrelser og boligtyper i Kommuneplan 2024.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF7) blev godkendt med 10 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, C, B, F og V.

Imod stemte: -

Undlod at stemme: I.

 

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF8):

 

”At følgende tilføjes under ’Arbejdsprogram for Kommuneplan 2024’ vedr. kapitel 3 ”Boliger og sammenhængende by’ herunder modeller for byggefællesskaber på side 56-57:

”En indsats med henblik på at udvikle modeller for, hvordan byggefællesskaber kan understøttes og realiseres.””

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF8) blev forkastet med 4 stemmer mod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, C, B, F, V og I.

 

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF9):

 

”At følgende mål fra Biodiversitetsstrategien behandlet på Borgerrepræsentationens møde den 23. marts 2023 tilføjes under ’Mål for Københavns udvikling’ vedr. kapitel 5: ”Klimaby med plads til natur, kultur og fritid”, herunder Mål fra Biodiversitetsstrategien på side 74:

 

”I år 2050 skal der være mere plads til biodiversitet i København: Mindst 30 % af Københavns areal skal være udlagt som offentligt tilgængelige grønne områder. Mindst 10 % af Københavns areal er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Det samlede ferskvandsareal er øget med omk. 10 % i form af åbning af rørlagte åer, vandhuller, grøfter, bassiner, vådarealer (periodevis våde) o. lign.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF9) blev forkastet med 4 stemmer mod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, C, B, F, V og I.

 

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF10):

 

”At følgende tilføjes under ’Mål for Københavns udvikling’ vedr. kapitel 5: ”Klimaby med plads til natur, kultur og fritid”, herunder prioritering af grønne arealer (smarte grønne arealer) på side 74:

”At der arbejdes for en prioritering og sikring af arealer til klimatilpasning med henblik på at fremtidssikre byen og skabe synergi mellem klimatilpasning, borgernes sundhed, bynatur, biodiversitet samt køling af byen og forebyggelse af varmeø-effekt.””

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF10) blev forkastet med 4 stemmer mod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, C, B, F, V og I.

 

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF11):

 

”At følgende tilføjes under ’Arbejdsprogram for Kommuneplan 2024’ vedr. kapitel 5: ”Klimaby med plads til natur, kultur og fritid”, herunder nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. grønne og blå funktioner på side 82:

” at det undersøges, hvordan de grønne og blå funktioner kan kobles og implementeres i byens infrastruktur og bystruktur, og der udarbejdes retningslinjer herfor.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF11) blev forkastet med 4 stemmer mod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, C, B, F, V og I.

 

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF12):

 

”At følgende tilføjes under ’Mål for Københavns udvikling’ vedr. kapitel 5: ”Klimaby med plads til natur, kultur og fritid”, herunder overordnet retning for udformning og anvendelse for byrum på side 40:

” At der både i eksisterende og nye byrum sker en prioritering af udformning og anvendelsen af byrummet, så byrummet understøtter byens og den lokale egenart samt byens sammenhæng. Samtidig skal byrummene gøre København grønnere, og de skal være fremtidssikrede i forhold til kommende og nuværende behov for funktioner.””

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF12) blev forkastet med 4 stemmer mod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, C, B, F, V og I.

 

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF13):

 

”At følgende tilføjes under ’Arbejdsprogram for Kommuneplan 2024’ vedr. kapitel 5: ”Klimaby med plads til natur, kultur og fritid”, herunder vedrørende overordnet retning for friarealer med kvalitet på side 82:

”At der igangsættes en undersøgelse af, hvordan vi kan sikre kvaliteten af friarealet, samt hvordan friarealet fremadrettet fx kan reguleres og planlægges som opholdsarealer med fokus på kvalitet og borgernes livskvalitet.””

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF13) blev forkastet med 4 stemmer mod 7. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, C, B, F, V og I.

 

 

Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF14):

 

”At følgende tilføjes under ’Arbejdsprogrammet for Kommuneplan 2024’ vedr. kapitel 6: ”Udvikling med respekt for byens sjæl” herunder bevaringsværdigt byggeri på side 92:

”At der igangsættes en undersøgelse af, hvordan der med Kommuneplan 2024 kan sikres et mere nutidigt og forudsigeligt grundlag for bevaringsværdigt byggeri og eventuelt anlægges et andet kriterie end SAVE.”

 

Det af Enhedslisten fremsatte ændringsforslag (ÆF14) blev forkastet med 4 stemmer mod 6. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: Ø

Imod stemte: A, C, B, V og I.

Undlod at stemme: F.

 

 

SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 15):

 

”At der i forhold til æstetik i byudvikling på side 86 tilføjes følgende mål:

“at nye byområder udvikles med højder og visuelle træk fra brokvarterende.””

 

Det af SF fremsatte ændringsforslag (ÆF15) blev forkastet med 1 stemmer mod 10. Ingen medlemmer undlod at stemme:

For stemte: F.

Imod stemte: A, Ø, C, B, V og I.

 

 

SF fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF16):

 

”at der på side 12 tilføjes følgende nye dilemmaspørgsmål:

“hvordan sikrer vi betalelige boliger til de velfærdsmedarbejdere der mangler i København?””

 

Det af SF fremsatte ændringsforslag (ÆF16) blev forkastet med 1 stemmer mod 10. Ingen medlemmer undlod at stemme:

For stemte: F.

Imod stemte: A, Ø, C, B, V og I.

 

 

 

Indstillingen blev herefter anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. juni 2023

Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1):

”At kapitel 2, side 28, spalte 2, tilføjes følgende:

”Letbaner vil også i fremtiden blive en integreret del af byens kollektive trafik. De er markant billigere end metro, er hurtigere at bygge og har et mindre klimaaftryk. Omegnskommunerne er ved at etablere letbane langs ring 3 og Københavns Kommune undersøger muligheden for letbane til Brønshøj.”

Det af Enhedslisten genfremsatte ændringsforslag ÆF1 blev forkastet med 36 stemmer mod 17. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og Å.

Imod stemte: A, C, F, B, V, I og O.

 

Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2):

” At følgende afsnit i kapitel 3, side 41, spalte 1, ændres fra:

”Det er vurderingen, at kommuneplanens bestemmelser overordnet bør fastholdes i deres nuværende form, så de får længere tid til at virke, og der sikres mere viden, om effekten af ændringerne i den seneste kommuneplan, Kommuneplan 2019. Samtidig bør det vurderes, om der skal tages mindre skridt til at fremme udviklingen i produktionen af boliger til børnefamilier."

til:

”Der er fortsat brug for flere boliger til unge, singler, enlige forældre og unge familier. Der skal derfor bygges flere 1-2 værelses boliger med adgang til fællesfaciliteter for unge og singler. Og 3-4 værelses boliger på 70-90 m2 med adgang til fælles faciliteter til unge familier. Særligt i bydele med mange større boliger, så der sikres en alsidig boligsammensætning. Derudover er der brug for tiny houses og midlertidige skæve boliger.””

Det af Enhedslisten genfremsatte ændringsforslag ÆF2 blev forkastet med 36 stemmer mod 17. ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og Å.

Imod stemte: A, C, F, B, V, I og O.

 

Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF4):

”At følgende afsnit i kapitel 4, side 62, spalte 1, ændres fra:

"Det overvejes på den baggrund, om de eksisterende indsatser skal suppleres med et administrationsgrundlag for placering af nye hoteller."

til:

”Det overvejes på den baggrund, om de eksisterende indsatser skal suppleres med et administrationsgrundlag for placering af nye hoteller, hvor der ikke etableres flere hoteller i Indre By og på Vesterbro.””

Det af Enhedslisten genfremsatte ændringsforslag ÆF4 blev forkastet med 30 stemmer mod 17. 6 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og Å.

Imod stemte: A, C, B, V, I og O.

Undlod at stemme: F.

 

Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF6):

”at følgende punkt tilføjes under ’Mål for Københavns udvikling’ vedr. kapitel 2 ”Hovedstadens byudvikling og mobilitet’ herunder undersøgelse og udvikling af nye trafikmål på side 20 i udkast til Kommuneplanstrategi 23:

”at undersøge og udvikle mulige nye trafikmål frem mod Kommuneplan 2024.””

Det af Enhedslisten genfremsatte ændringsforslag ÆF6 blev forkastet med 35 stemmer mod 17. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og Å.

Imod stemte: A, C, F, B, V, I og O.

 

Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF8):

”At følgende tilføjes under ’Arbejdsprogram for Kommuneplan 2024’ vedr. kapitel 3 ”Boliger og sammenhængende by’ herunder modeller for byggefællesskaber på side 56-57:

”En indsats med henblik på at udvikle modeller for, hvordan byggefællesskaber kan understøttes og realiseres.””

Det af Enhedslisten genfremsatte ændringsforslag ÆF8 blev forkastet med 36 stemmer mod 17. ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og Å.

Imod stemte: A, C, F, B, V, I og O.

 

Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF10):

”At følgende tilføjes under ’Mål for Københavns udvikling’ vedr. kapitel 5: ”Klimaby med plads til natur, kultur og fritid”, herunder prioritering af grønne arealer (smarte grønne arealer) på side 74:

”At der arbejdes for en prioritering og sikring af arealer til klimatilpasning med henblik på at fremtidssikre byen og skabe synergi mellem klimatilpasning, borgernes sundhed, bynatur, biodiversitet samt køling af byen og forebyggelse af varmeø-effekt.””

Det af Enhedslisten genfremsatte ændringsforslag ÆF10 blev forkastet med 36 stemmer mod 17. ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø og Å.

Imod stemte: A, C, F, B, V, I og O.

 

SF genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF16):

”at der på side 12 tilføjes følgende nye dilemmaspørgsmål:

“hvordan sikrer vi betalelige boliger til de velfærdsmedarbejdere der mangler i København?””

Det af SF genfremsatte ændringsforslag ÆF16 blev forkastet med 38 stemmer mod 15. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og F.

Imod stemte: Ø, A, B, V, Å, I og O.

 

SF fremsatte følgende nye ændringsforslag (ÆF17):

”At der på side 86 om æstetik i byudvikling tilføjes følgende mål:

“at nye byområder udvikles med højder og visuelle træk fra brokvartererne karrebebyggelse med mulighed for punkttårne.””

Det af SF fremsatte ændringsforslag ÆF17 blev forkastet med 47 stemmer mod 6. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: F

Imod stemte: Ø, A, C, B, V, Å, I og O.

 

SF fremsatte følgende nye ændringsforslag (ÆF18):

”At ”En sund” indgår i kapiteloverskrift for, kapitel 5, side 73:

”Kapitel 5 – En sund klimaby med plads til natur, kultur og fritid””

Det af SF fremsatte ændringsforslag ÆF18 blev godkendt med 35 stemmer mod 17. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, C, F, B, V, I og O.

Imod stemte: Ø og Å.

 

SF fremsatte følgende nye ændringsforslag (ÆF19):

”At ”sund” tilføjes underoverskriften for kapitel 5, side 74:

”En sund klimaby””

Det af SF fremsatte ændringsforslag ÆF19 blev godkendt med 36 stemmer mod 17. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 For stemte: A, C, F, B, V, I og O.

Imod stemte: Ø og Å.

 

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Enhedslisten og Alternativet afgav følgende nye protokolbemærkning:

”I partierne er vi optaget af, at kommuneplanstrategien rummer visioner for en grøn, rummelig og socialt bæredygtig by. Vi ønsker at strategien viser ambitioner på vegne af natur og klima, med plads til biodiversitet, fokus på klimatilpasning og nye trafikmål for byen. København skal fremtidssikres og vi skal gentænke, hvordan vi anvender byens rum og struktur. Det skal afspejles i strategien, at vi ønsker en by med plads til alle og flere muligheder for alsidig boligsammensætning og boligformer som skæve boliger, tiny houses og byggefællesskaber. Vi skal have flere, mindre boliger, og mere differentiering mellem forskellige bydele. Med en kommuneplanstrategi skal vi være visionære på vegne af vores by og de mennesker, der fremover skal bo i den, og vigtigst af alt, skal det endeligt afspejle sig i den færdige kommuneplan.”

 

Socialdemokratiet og SF afgav følgende nye protokolbemærkning, som Enhedslisten, Alternativet, Dansk Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti tilsluttede sig:

”Frem mod kommuneplan vil det være fornuftigt at analysere boligbehovet bredt set. Med fokus på behovet for større familieboliger, men også helt små boliger. Gerne på tværs af byen, med fokus på eksisterende boligstørrelser og forskellige bydeles diversitet. Så har vi det bedst mulige vidensgrundlag at udarbejde en kommuneplan efter.”

Til top