Mødedato: 16.12.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om udarbejdelse af en handlingsplan mod racisme og diskrimination i København

Se alle bilag

 

1. at Borgerrepræsentationen pålægger Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i samarbejde med andre relevante forvaltninger, at udarbejde et politisk oplæg til en kommunal handlingsplan mod racisme og diskrimination, som sikrer aktiv handling mod diskrimination og racisme i København.

(Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti)

 

Motivering

Racisme og diskrimination på baggrund af særligt etnicitet, hudfarve eller religion er noget, der eksisterer i alle dele af vores samfund; lige fra arbejdsmarkedet, i mødet med politiet, boligmarkedet, boligsektoren, på de sociale medier og i det offentlige rum. Formålet med dette medlemsforslag er, at Borgerrepræsentationen hurtigst muligt igangsætter en proces, der skal resultere i en handlingsplan mod racisme og diskrimination, så vi effektivt kan komme racisme og diskrimination til livs i København. Det vil konkret føre til et bedre studie- og arbejdsmiljø, der både styrker integration og økonomi i hovedstaden.

Handlingsplanen skal bl.a. indeholde følgende områder: hadforbrydelser, hadefulde ytringer, arbejdsmarkedet, boligmarkedet, boligsektoren og uddannelsessektoren. Det foreslås endvidere, at handlingsplanen udarbejdes på baggrund af en række samtaler med udvalgte professionelle aktører og NGO’er, og at de berørte stemmer spiller en væsentlig rolle i arbejdsprocessen hen mod en handlingsplan mod racisme og diskrimination. Frie Grønne ønsker desuden, at København som hovedstad går forrest med en evaluering og fornyelse af Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination fra 2016 med fokus på at bekæmpe hadforbrydelser.

Racisme og diskrimination er desværre et voksende problem i Danmark. Helt konkret er der behov for bedre dokumentation og oplysning om ens rettigheder samt mulighed for at handle mod diskrimination. 

Indenfor det sidste år har mere end hver anden efterkommer oplevet at blive udsat for fornærmende ord eller vittigheder pga. deres etnicitet, og hver fjerde har oplevet at blive nægtet adgang til diskotek eller få afslag på jobansøgning. I København oplever mange med minoritetsbaggrund sig diskriminerede på arbejdspladsen og i rekruttering af medarbejdere, lærlinge og elever. Fra 2018-2019 steg antallet af anmeldte hadforbrydelser med en fjerdedel fra 449 til 569 sager og der er stadig store mørketal på området. TV2 Lorry har for nylig kunne dokumentere åbenlys diskrimination i nattelivet, som har fået både folketings- og kommunalpolitikere til at kræve handling. Flere skal føle sig inkluderet i fællesskabet, og flere minoritetsetniske unge vil opleve at være medborgere frem for modborgere.

En handlingsplan er vigtig for at komme den udbredte forskelsbehandling og racisme rettet mod minoritetsborgere til livs. Ord er ikke længere nok. Kun handling kan stoppe den udbredte diskrimination og racisme og en kommunal handlingsplan, der bl.a. indeholder områder som foreningsliv, hadforbrydelser, hadfulde ytringer, arbejdsmarked, boligmarkedet og uddannelsessektoren er derfor nødvendig for at skabe lige muligheder for alle borgere i samfundet.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 16. december 2021

Medlemsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Dansk Folkeparti mener, at det er vigtigt, at diskriminationsforhold i relation til homoseksuelle også kommer til at indgå som en del af handleplanen. Desuden mener DF, at det er væsentligt, at udsatte gruppers repræsentanter direkte inddrages i processen. Derudover ønsker DF at gøre opmærksom på, at der i nærmeste fremtid i Folketinget forventes vedtaget en dansk handleplan mod antisemitisme. Forventningen er lige nu, at et enigt Folketing vil tilslutte sig denne handleplan. DF finder det derfor naturligt, at Folketingets handleplan kommer til at indgå som en integreret del i Københavns Kommunes handlingsplan mod racisme og diskrimination.”

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning, som Løsgænger Kåre Traberg Smidt valgte at tilslutte sig på mødet:

”Enhedslisten støtter medlemsforslaget. FN’s komite til eliminering af racediskrimination vedtog 3. december 2021 en række anbefalinger til den danske stat herunder udarbejdelsen af en national handlingsplan mod racediskrimination. En københavnsk handlingsplan vil være et fint supplement til denne.”

 

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Racisme og diskrimination i nattelivet er en problematik, som det nye partnerskabsudvalg skal arbejde med fra 2022. Venstre finder det hensigtsmæssigt at lade partnerskabsudvalget komme i gang med arbejdet, og herefter aftale en eventuel proces for inddragelse af eller samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Bekæmpelse af racisme og diskrimination på arbejdspladsen kan passende indtænkes som element i den kommende integrationshandleplan.”

Til top