Søg
Mødedato: 07.10.2021, kl. 16:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2022

Se alle bilag

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 skal Borgerrepræsentationen beslutte, hvordan Københavns Kommune skal budgettere indtægterne fra indkomstskat, tilskud og udligning. Kommunerne har mulighed for at vælge mellem en af staten på forhånd garanteret indtægt (statsgaranti) eller en af kommunen budgetteret indtægt (selvbudgettering). Vælger kommunen at selvbudgettere, vil kommunen i 2025 få en efterregulering på baggrund af en opgørelse af de faktisk realiserede forhold i 2022. Indstillingen indeholder en vurdering af gevinst og risiko ved at vælge selvbudgettering i 2022 og en anbefaling af statsgaranti, fordi der forventes et tab ved valg af selvbudgettering.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at kommunen vælger statsgaranti for indkomstskat, tilskud og udligning i 2022.

(Økonomiudvalget) 

Problemstilling

Kommunerne har mulighed for at vælge mellem en af staten på forhånd garanteret indtægt fra indkomstskatten (statsgaranti) og tilskuds- og udligningssystemet eller en af kommunen budgetteret indtægt fra indkomstskatten og tilskuds- og udligningssystemet (selvbudgettering). Vælger kommunen at selvbudgettere, vil kommunen i 2025 få en efterregulering på baggrund af en opgørelse af de faktisk realiserede indtægter i 2022.

Da Københavns Kommunes forslag til budget for 2022 er udarbejdet pba. statsgarantien, vil en tiltrædelse af valget af statsgaranti ikke have økonomiske konsekvenser i 2022 eller i senere år.

Løsning

Økonomiforvaltningen har med udgangspunkt i Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra august 2021 skønnet, at kommunens samlede gevinst ved valg af selvbudgettering vil udgøre -43 mio. kr., jf. nedenstående tabel 1.

Økonomiforvaltningen skønner derfor på det foreliggende grundlag, at kommunen, såfremt alle nuværende forudsætninger holder, vil have et økonomisk tab ved valg af selvbudgettering i forhold til valg af statsgaranti. 

Tabel 1: Skønnet provenu ved selvbudgettering i 2022, mio. kr.

 

 

Indkomsteffekt fra provenu af indkomstskat

700

Tilskuds- og udligningseffekt

 

- af højere indkomstskat i København

-551

- af lavere udskrivningsgrundlag i hele landet

-85

- af lavere folketal i København

-62

- af højere grundværdier i København

-40

- af afvigelse på nettodrift- og anlæg i hele landet

19

- af lavere gennemsnitlig skat i hele landet

-25

I alt

-43

Usikkerhed og følsomhedsberegning

Skønnet for tabet ved selvbudgettering i forhold til statsgaranti er behæftet med stor usikkerhed, da det bygger på vurderinger af udviklingen frem til udgangen af 2022 ikke kun i København, men også i resten af landet. På nuværende tidspunkt er det Finansministeriets vurdering, at risikobilledet fortsat er præget af usikkerhed knyttet til det videre forløb for coronapandemien. Risici omkring vækstudsigterne kan både medføre en lavere eller en højere vækst end i prognosen.

Afviger den faktiske udvikling i 2022 fra Økonomisk Redegørelse fra august 2021, vil den realiserede gevinst ved selvbudgettering afvige fra den beregnede. Det skyldes, at udskrivningsgrundlaget for den kommunale indkomstskat i høj grad afhænger af udviklingen i beskæftigelsen, lønningerne samt renten. Særligt væksten på landsplan har stor betydning.

Hvis den treårige vækstrate i udskrivningsgrundlaget for alle kommuner i perioden 2019-2022 bliver ét procentpoint lavere, stiger tabet ved selvbudgettering med 275 mio. kr. til -318 mio. kr. Modsat øges gevinsten ved selvbudgettering med 275 mio. kr., hvis den treårige vækstrate i udskrivningsgrundlaget for alle kommuner i perioden 2019-2022 bliver ét procentpoint højere. Bliver vækstraten i udskrivningsgrundlaget i alle kommuner +0,2 procentpoint højere end skønnet i Økonomisk Redegørelse fra august 2021, forvandles tabet ved selvbudgettering til en gevinst. Den beregnede gevinst ved selvbudgettering er derfor meget følsom over for ændrede konjunkturer, jf. bilag 2.

I nedenstående tabel 2 er kommunens beregnede gevinst ved selvbudgettering i årene 2007-2021 vist, såfremt kommunen i året havde valgt selvbudgettering, herunder valg af statsgaranti eller selvbudgettering og evaluering af valget.

Tabel 2: Gevinst ved selvbudgettering 2007-2021, mio. kr.

 

Provenu ved selvbudgettering

Valg

Evaluering

 

Endeligt opgjort

Beregnet ved budgettering

 

af valg

2007

101

266

Selvbudgettering

Rigtig

2008

-223

 

Selvbudgettering

Forkert

2009

-1.150

-147

Statsgaranti

Rigtig

2010

282

335

Statsgaranti

Forkert

2011

30

390

Selvbudgettering

Rigtig

2012

53

354

Statsgaranti

Forkert

2013

-521

-27

Statsgaranti

Rigtig

2014

-521

38

Statsgaranti

Rigtig

2015

94

-63

Statsgaranti

Forkert

2016

-12

36

Statsgaranti

Rigtigt

2017

349

371

Selvbudgettering

Rigtigt

2018

-123

87

Statsgaranti

Rigtigt

2019

39

-13

Statsgaranti

Forkert

2020*

-520

113

Statsgaranti

Rigtigt

2021*

168

174

Statsgaranti

Forkert

Anm.: - angiver tab, mens + angiver gevinst ved selvbudgettering. * angiver at 2020 og 2021 er foreløbige skøn. Gevinsten ved selvbudgettering i 2020 og 2021 er først endeligt opgjort i juli 2022 og 2023, men er her skønnet ved brug af Økonomisk Redegørelse august 2021.

Økonomi

Der er store usikkerheder forbundet med selvbudgettering, og kommunen bærer den økonomiske risiko, hvis udviklingen bliver anderledes end forventet. En kommune, der vælger at selvbudgettere indtægterne fra indkomstskat, tilskud og udligning, fordi der i budgetteringssituationen er en forventet gevinst herved, risikerer at kunne få en lavere indtægt end garanteret af staten, hvis de faktiske forhold i budgetåret ikke stemmer med forventningen hertil. Selvbudgettering kan derfor resultere i et økonomisk tab.

Såfremt Borgerrepræsentationen tiltræder valget af statsgaranti, vil der ikke være konsekvenser for kommunens indtægtsgrundlag i 2022 eller i senere år, da Københavns Kommunes forslag til budget for 2022 er udarbejdet pba. statsgarantien.

Videre proces

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2022 behandles i Borgerrepræsentationen den 7. oktober 2021 samtidig med behandlingen af kommunens budget for 2022.

Søren Hartmann Hede /          Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at kommunen vælger statsgaranti for indkomstskat, tilskud og udligning i 2022.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 28. september 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. oktober 2021

 

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Til top