Søg
Mødedato: 07.10.2021, kl. 16:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Kirkeligning 2022

Borgerrepræsentationen forelægges kirkeligningen og den uforandrede kirkeskatteprocent på 0,8 pct. for 2022. Borgerrepræsentationen skal behandle kirkeligningen, da det er Borgerrepræsentationens kompetence at behandle sager om udskrivningsgrundlaget i kommunen. Borgerrepræsentationen træffer i sagen om ”Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering” beslutning om udskrivningsgrundlaget for den kommunale indkomstskat i forbindelse med valg af budgetteringsgrundlag. Kommunens valg af udskrivningsgrundlag gælder automatisk for folkekirken. Det er derfor tilstrækkeligt, at sagen om den kirkelige ligning tages til efterretning af Borgerrepræsentationen.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at kirkeligningen for 2022 tages til efterretning,
  2. at den kirkelige skatteprocent på 0,8 pct. for 2022 tages til efterretning.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Det kirkelige budgetudvalg har fremsendt de kirkelige budgetter og den kirkelige ligning for 2022. Det kirkelige budgetudvalg har forudsat, at det er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som er gældende.

Udskrivningsgrundlaget for den kirkelige ligning følger udskrivningsgrundlaget for den kommunale indkomstskat i forbindelse med valg af budgetteringsgrundlag. Det betyder, at det er Borgerrepræsentationen, der i forbindelse med vedtagelse af budgettet for den kommunale indkomstskat afgør, om kirken skal anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, eller om kirken skal anvende det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.

Provenuet af den kirkelige ligning udbetales forskudsvis til kommunen af staten i tolvtedelsrater. Kommunen fordeler beløbet videre til fællesfonden, kirke- og præstegårdskasserne samt provstiudvalgskasserne.

Løsning

Det kirkelige budgetudvalg budgetterer med udgifter i 2022 på 576,9 mio. kr. (2022 p/l). Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat i København er af Indenrigs- og Boligministeriet opgjort til 72.116 mio. kr. (2022 p/l) for 2022. En fastholdelse af den nuværende skatteprocent på 0,8 vil sikre et provenu på 576,9 mio. kr. (2022 p/l).

Hvis Københavns Kommune vælger at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget i 2022 frem for det statsgaranteret udskrivningsgrundlag, vil kirken blive efterreguleret af staten i 2024.

Økonomi

Sagen har ingen selvstændig virkning på kommunens budget.

Videre proces

Kirkeligningen for 2022 behandles i Borgerrepræsentationen den 7. oktober 2022 samtidig med behandlingen af kommunens budget for 2022.

 

Søren Hartmann Hede / Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at kirkeligningen for 2022 tages til efterretning,
  2. at den kirkelige skatteprocent på 0,8 pct. for 2022 tages til efterretning.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 28. september 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. oktober 2021

 

Indstillingen blev godkendt med 43 stemmer mod 3. 5 medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, 3 medlemmer af Ø (Charlotte Lund, Jens Kjær Christensen, Knud Holt Nielsen), B, F, V, Å, C, O, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti, Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger), Kåre Traberg Smidt (Løsgænger) og Peter Dits Christensen (Løsgænger).

 

Imod stemte: 3 medlemmer af Ø (Ali Hansen, Allan Mylius Thomsen, Gyda Heding).

 

Undlod at stemme: 5 medlemmer af Ø (Gorm Anker Gunnarsen, Hassan Nur Wardere, Karina Vestergård Madsen, Ninna Hedeager Olsen, Sinem Demir).

 

Til top