Mødedato: 07.04.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Sikker skolevej på Backersvej (etape 2), Amager Øst

Se alle bilag

Teknik- og Miljøudvalget har taget stilling til projektforslaget for etape 2 på Backersvej, og Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af anlægsmidler.                 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at der frigives en anlægsbevilling på 24,5 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerheden på Backersvej på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen (BR) vedtog den 24. juni 2021 projektforslaget for første etape af forbedring af trafiksikkerheden på Backersvej, fra Øresundsvej til Samosvej. Anlæg af første etape går i gang i april 2022 og forventes afsluttet maj 2023.

Etape 2 på Backersvej blev vedtaget på Budget 2021 (BR 1. oktober 2020) (A, B, C, F, O, V og løsgænger Kåre Traberg Smidt). Den anden og sidste etape dækker over den resterende strækning fra Samosvej til kommunegrænsen ved Hedegaardsvej og Kastrupvej, og etablerer de samme trafikale koncepter som etape 1, jf. løsningsafsnittet.

Teknik- og Miljøudvalget (TMU) skal tage stilling til projektforslaget for etape 2 på Backersvej, og Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af anlægsmidler.

Løsning

Projektforslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg og borgere i lokalområdet og omfatter strækningen på Backersvej mellem Samosvej og Kastrupvej og Hedegaardsvej, jf. bilag 2. Strækningen er ca. 1 km. og fungerer bl.a. som skolevej for elever til og fra Skolen ved Sundet, og herudover ligger der en række fritidsinstitutioner i området. De nuværende forhold på Backersvej giver en øget risiko for trafikulykker, da vejforløbet giver anledning til uagtsom kørsel og forhøjet hastighed hos bilister, hvilket gør, at Backersvej opleves som utryg af borgere, herunder forældre og skolebørn. Projektet består i at etablere følgende tiltag, der skal øge trafiksikkerheden og trygheden på strækningen.

Tabel 1. Oversigt over tiltag og effekt

Tiltag

Effekt

Cykelstier, fortove og busperroner

På hele strækningen etableres cykelstier i begge retninger, gennemførte fortove og hævede overkørsler. Hertil etableres busperroner mellem cykelsti og fortov. Enkelte steder er busstoppesteder flyttet, for at passe ind med nye heller.

Tiltagene øger trafiksikkerheden og trygheden for fodgængere og cyklister.

 

Hastighedsnedsættelse, støttepunkter og bump

Hastighedsgrænsen ændres fra 50 km/t til 40 km/t, kørebanen indsnævres til en minimumsbredde på 3,25 meter og vejforløbet forskydes.

 

På strækningen etableres fem støttepunkter og en række midter- og sideheller, samt fem sæt pudebump. Støttepunkter og sideheller beplantes med græs og træer.

Tiltagene sikrer bedre krydsningsforhold for fodgængere. Støttepunkterne og hellerne er med til at ændre vejens fysiske udformning og forløb, hvilket får køretøjer til at nedsætte hastigheden, så den svarer til 40 km/t, for derved at øge trafiksikkerheden og trygheden.

Signaler

I krydset Backersvej/Kastrupvej bliver signalmaster og belægning placeret og udformet med henblik på tilgængelighed og trafiksikkerhed.

Tiltagene forbedrer trafiksikkerheden for cyklister og fodgængere.

Træer og byrumsinventar

Der plantes 27 vejtræer og etableres grønne bede i parkeringsspor og støttepunkter. Der etableres byrumsinventar i form af buslæskærme, bænke og skraldespande.

Tiltagene medvirker til langsommere kørsel, hvilket er med til at øge trafiksikkerheden. Hertil skabes et grønnere byrum med forbedret opholdsmuligheder.

 

 

Konsekvenser for parkering

Projektet har ingen konsekvens for antallet af bilparkeringspladser. Det har dog vist sig nødvendigt at omdisponere bilparkeringspladser på strækningen for at kunne ændre vejens fysiske udformning mht. placering af heller, ny cykelsti og kantstene, og herigennem nedsætte hastigheden og øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, jf. bilag 4.

Projektet har ingen konsekvens for cykelparkeringspladser.

Konsekvenser for træer

Med projektforslaget fældes fire ud af de 10 eksisterende træer. De er alle gadetræer af arten sejlerøn, som er opstammet til 4,5 meter. Træerne er plantet i 2007. Det er nødvendigt at fjerne træerne for at kunne ændre vejens fysiske udformning og forløb, hvilket nedsætter hastigheden og øger trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, jf. bilag 4.

Med projektforslaget plantes 27 træer af forskellige arter, blandt andet paradisæble, bærmispel, purpur-el. m.fl., hvilket styrker områdets biodiversitet og giver et grønnere byrum. Det betyder, at der i alt vil være 33 træer inden for projektområdet, hvilket er en forøgelse på 23 træer ift. de 10 træer i dag og stemmer overens med budgetnotatet vedtaget ved Budget 2021, der angiver en tilvækst på seks til 45 træer Med projektet bliver træerne jævnt fordelt over hele strækningen, hvilket de ikke er i dag.

Høring

Projektet er udarbejdet i samarbejde med en følgegruppe bestående af medlemmer fra Amager Øst Lokaludvalg og beboere fra lokalområdet. Projektforslaget har været i høring i januar 2022 hos Amager Øst Lokaludvalg, Movia, Økonomiforvaltningen samt Tårnby Kommune. 

Høringssvar fra Lokaludvalg: Amager Øst Lokaludvalg giver udtryk for, at de er meget tilfredse med projektforslaget og inddragelsesprocessen, jf. bilag 5. Lokaludvalget opfordrer derudover til, at der i de planlagte bede etableres vegetation under træerne, så beplantning både bidrager til forskønnelse og biodiversitet.

Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen er enig i, at inddragelsesprocessen har bidraget positivt til projektet. Projektet etablerer vegetation og beplantning under træerne, som et led i at sikre biodiversitet og en robust “bynatur”. Hertil plantes et varieret træartsvalg, der bidrager til diversitet på tværs af hele kommunen.

Høringssvar fra Movia: Movia pointerer at det er meget vigtigt, at busserne kan køre retlinet over pudebumpene, og at hvis der holder en parkeret bil ved siden af, kan busserne risikere at køre skævt op på pudebumpene. Movia peger på et enkelt sted, hvor dette gør sig gældende (ved Birmavej).

Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen indgår i den videre projektering i dialog med Movia vedr. placering af pudebumpene, så busserne ikke kører skævt op på dem.

Tårnby Kommune: Forvaltningen har været i dialog med Tårnby Kommune, da projektet ligger på kommunegrænsen. De har intet at bemærke til projektet.

Der er givet samtykke til projektet fra Københavns Politi.

Politisk handlerum
Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 31. maj 2021 nedlæggelsen af ni bilparkeringspladser i forbindelse med projektforslaget for Backersvej Etape 1. Det er imidlertid muligt at etablere ni ekstra bilparkeringspladser i projektforslaget for Backersvej Etape 2, så det samlede parkeringsregnskab for begge etaper går i nul.

Teknik- og Miljøudvalget har derved mulighed for at tilvælge anlæg af ni ekstra bilparkeringspladser i projektforslaget for Backersvej Etape 2.

Forvaltningen anbefaler dog, at der ikke etableres ni ekstra bilparkeringspladser i Etape 2. Årsagen er, at de ekstra bilparkeringspladser vil betyde nedlæggelse af 10 grønne bede, to af de eksisterende træer samt annullering af syv af de planlagte nye træer. Bedene og træerne er med til at skabe et slynget vejforløb og dermed øge trafiksikkerheden. De ekstra parkeringspladser vil ikke give den samme effekt.

Økonomi

I Budget 2021 blev der afsat 29,0 mio. kr. (2021 p/l) til projektering og udførelse af ”Backersvej og Skolen ved Sundet, cykelsti - etape 2”. Heraf blev 4,8 mio. kr. (2021 p/l) stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen. Med denne indstilling skal de resterende 24,2 mio. kr. (2021 p/l) frigives. Det svarer til 24,5 mio. kr. i 2022 p/l, jf. tabel 3.

Tabel 3 Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr. (2022 p/l)

2022

2023

2024

I alt

TMU

Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV

2000 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

1.260

13.862

9.417

24.539

I alt

 

 

 

1.260

13.862

9.417

24.539

 

Bevillingen Ordinær anlæg er omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal. I Budget 2021 er der prioriteret anlægsmåltal til projektet til igangsættelse i 2021. Igangsatte anlægsprojekter færdiggøres uanset projektets varighed og tildeles dermed automatisk anlægsmåltal i de kommende år (TMU 17. maj 2021).

I Budget 2021 blev der afsat afledte driftsmidler for projektet på 0,04 mio. kr. i 2023 og på 0,11 mio. kr. i 2024 og 0,18 mio. kr. i 2025 og frem. Midlerne er placeret under Økonomiudvalget og vil i forbindelse med ibrugtagningen blive overført til Teknik- og Miljøudvalget.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, igangsætter forvaltningen færdigprojektering og anlæg af projektet. Forventet fysisk anlægsstart er medio 2023 med ibrugtagning juli 2024.

 

Søren Wille                                        / Peter Højer

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at projektforslag til forbedring af trafiksikkerheden på Backersvej danner grundlag for færdigprojektering og anlæg, jf. bilag 4.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

2. at der frigives en anlægsbevilling på 24,5 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerheden påBackersvej på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 14. marts 2022

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 29. marts 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. april 2022

Enhedslisten, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Venstre og Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag om tilføjelse af nyt 2. at-punkt (ÆF1):

”at der indarbejdes forbedrede krydsningsmuligheder for gående i krydset Backersvej/Wibrandtsvej, i det omfang det er praktisk og økonomisk muligt.”

Det af Enhedslisten, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Venstre og Dansk Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget uden afstemning.

Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt uden afstemning.

Til top