Mødedato: 07.04.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Endelig vedtagelse af lokalplan Hedegaardsvej II med udbygningsaftale, Amager Øst

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplan Hedegaardsvej II med udbygningsaftale. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til endelig vedtagelse af lokalplan Hedegaardsvej II. Økonomiudvalget skal tage stilling til endelig vedtagelse af udbygningsaftale. Planforslaget muliggør opførelse af private kollegie- og ungdomsboliger og almene ungdomsboliger.

Indstilling

Indstilling om, 

 1. at godkende lokalplan Hedegaardsvej II (bilag 2) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning,
 2. at godkende udbygningsaftale med grundejeren (bilag 9).

(Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget)

Problemstilling

Grundejeren af Hedegaardsvej 88 ønsker at bygge i alt 215 private kollegie- og ungdomsboliger og almene ungdomsboliger. Arealet anvendes i dag til parkeringsplads, som håndterer en del af parkeringen til en kontorbygning placeret øst for kollegie- og ungdomsboligerne, men indenfor lokalplanområdet. Der er udarbejdet en udbygningsaftale, idet grundejer ønsker at etablere en cykel- og gangsti langs metroen med en stioverkørsel på Hedegaardsvej, for at sikre gode og sikre cykelforhold. Lokalplanforslaget med et udkast til udbygningsaftale blev godkendt i Borgerrepræsentationen den 14. oktober 2021 og har været i høring fra den 22. oktober 2021 til den 21. december 2021. Borgerrepræsentation vedtog på møde den 14. oktober 2021 følgende ændringsforslag: ”At forslag til lokalplan Hedegaardsvej II stiller krav om at hæve andelen af grønt fra 20 % til 40 % i kantzone A og stiller krav om at hæve andelen af grønt fra 20 % til 35 % i kantzone B inden den offentlig høring”. Forvaltningen har modtaget seks henvendelser. Høringen har givet anledning til forslag til ændringer.

Løsning

Lokalplanområdet ligger mellem Kastrup Fort, Amager Strandvej, kommunegrænsen til Tårnby og Femøren Metrostation. I kvarteret er der blandede byggerier, herunder kolonihaver, kontorbyggerier og nyere boligbebyggelser. Kvarteret deles op af metroen, der ligger hævet over jorden.

Lokalplanforslaget muliggør opførelse af 162 private kollegie- og ungdomsboliger og 53 almene ungdomsboliger med et samlet etageareal på ca. 8.940 m2. Byggeriet er i 4-6 etager og med en højde på maksimalt 24 m. Det eksisterende kontorbyggeri i 5 etager og ca. 20 m i højden, som ligger øst for det kommende byggeri. Kontorbygeriet fastholdes i sin nuværende form og anvendelse. Grundejer ønsker at etablere parkering i parkeringskælder og delvist i stueetagen. Parkeringskælderen skal benyttes af både kollegie- og ungdomsboligerne og kontorbyggeriet. Planforslaget ligger indenfor kommuneplanens S-område (serviceerhverv), som muliggør, at 25 % af etagearealet kan anvendes til boliger. Lokalplanen fastlægger, at maksimalt 25 % af etagearealet for hele grunden, dvs. inkl. den eksisterende kontorbygning, kan anvendes til boliger. Forvaltningen har på baggrund af det vedtagne ændringsforslag fra Teknik- og Miljøudvalget ændret andelen af grønt fra 20 % til 40 % i kantzone A og fra 20 % til 35 % i kantzone B i lokalplanforslaget. Det muliggjorte projekt er yderligere beskrevet i lokalplanforslaget (bilag 2) og i faktaarket (bilag 3). Udbygningsaftalen (bilag 9) sikrer sti langs metrobanen med trafiksikker overførsel ved Hedegaardsvej.

Forslag til ændringer af lokalplanforslaget

Høringen har givet anledning til, at forvaltningen foreslår en række ændringer af lokalplanforslagets bestemmelser. Det præciseres, at det er 100 % af boligetagearealet til nybyggeri, der må anvendes til kollegie- og ungdomsboliger, og at det er private kollegie- og ungdomsboliger og almene ungdomsboliger. Derudover forslås ændringsforslag af primært teknisk karakter på baggrund af høringssvar fra grundejer. Forslagene drejer sig om ændring af bygningens sokkelhøjde fra 0,6 m til 0,3 m, større fleksibilitet i placering af skift i facader, kantzone A langs bebyggelsens nordlige og vestlige facade skal have mindst 40 % bede med beplantning og 20 % facadebeplantning i stedet for kun 40 % facadebeplantning, og bredden på åbninger i facaden ændres fra 7-9 m og 9-11 m til 6-10 m og 9-12 m (bilag 2, s. 10). De præcise forslag til ændringer fremgår af bilag 5 og bilag 6. Udbygningsaftalen er uændret.

Høring

Forvaltningen har modtaget seks henvendelser i høringsperioden (bilag 4). I bilag 5 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger.

Amager Øst Lokaludvalg har følgende hovedsynspunkter (bilag 5, henvendelse nr. 1):

 1. Lokaludvalget finder det positivt med flere ungdomsboliger i området, og at der er indgået en frivillig udbygningsaftale om etablering af en grøn cykelrute. Udvalget foreslår, at cykelruten også skal løbe langs Hedegaardsvej til strandparken. Der foreslås et ”park and ride” anlæg til pendlere, der parkerer deres biler i området, når de anvender metroen.
 2. Lokaludvalget foreslår anvendelse af træ som byggemateriale, og at beton undgås. Endvidere ønsker udvalget grønt i kantzonerne, så projektet bidrager til et løft af området.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Hedegaardsvej er en offentlig vej og parkeringspladserne er offentlige. En evt. ændring af vejen og anlæg af cykelsti og ”park and ride” anlæg på Hedegaardsvej vil derfor kræve kommunal finansiering, som vil skulle afsættes i budgetforhandlingerne.
 2. Det er muliggjort med lokalplanen, at facader kan opføres i træ, tegl eller natursten. Beton er ikke en mulighed. Der kan ikke i en lokalplan stilles krav om konstruktioner i træ. Der er krav om grønt i kantzoner, byrum og tagflader og om plantning af træer.

Københavns Museum og Metroselskabet (bilag 5, henvendelse nr. 5 og 2)

 1. Københavns Museum vil gerne kontaktes i god tid, inden der finder jordarbejder sted, da der omkring lokalplanområdet er enkeltfund fra stenalderen. Hvis der påtræffes arkæologiske fund ved jordarbejder, skal museet kontaktes omgående.
 2. Metroselskabet gør opmærksom på, at der er tinglyst en sikkerhedsservitut på ejendommen. Servitutten har til formål at sikre metroanlægget og dermed forhindre skade på anlægget og passagerer. Servitutten stiller krav om fx bygningshøjder, afstand til nyt byggeri og træer. Hvis lokalplanforslaget ikke er i strid med servitutten, har de ikke nogen bemærkninger.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Forvaltningen har videregivet høringssvaret til grundejer. Det fremgår af redegørelsen i lokalplanforslaget, at Københavns Museum skal kontaktes i god tid inden jordarbejder.
 2. Der er taget højde for servitutten i lokalplanforslaget og udbygningsaftalen. Metroselskabet har været inddraget i udarbejdelsen af lokalplanen. Lokalplanen og udbygningsaftalen er ikke i strid med servitutten.

Hovedsynspunkter i borgernes henvendelser

Henvendelse fra A/H Elmely, som er haveforeningen nord for kollegie- og ungdomsboligerne (bilag 5, henvendelse nr. 3).

 1. Der udtrykkes bekymring for trafikpres- og støj samt forringede parkeringsmuligheder som følge af projektet og andre større projekter i området. Haveforeningen foreslår tidszoner i området, så langtidsparkering undgås. Derudover udtrykkes bekymring for, at helleanlægget på Hedegaardsvej vil medvirke til yderligere pres på vejen.
 2. Det nye byggeri vil give skygge-, og indbliksgener pga. altaner, tagterrasser og bygningshøjde. Foreningen foreslår en maksimal bygningshøjde på fire etager, og at tagterrasser placeres mod vest langs metrolinjen.
 3. Haveforeningen mener, at træerne mod Hedegaardsvej skal udpeges som bevaringsværdige, og at der som minimum burde plantes samme antal træer, som der i dag er mod vejen.

Forvaltningens bemærkninger

 1. Lokalplanområdet er i kommuneplanen udlagt til serviceerhverv, hvor op til 25 % af etagearealet må anvendes til boliger. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen. Det er ikke forvaltningens vurdering, at kollegiebyggeriet vil bidrage negativt til trafikstøjgenerne i området, fordi det forventes, at beboerne primært vil anvende cykel og metro. Parkering til det nye byggeri skal håndteres indenfor lokalplanområdet, og krav til antal parkeringspladser fastsættes efter kommuneplanen. Forvaltningen vurderer derfor, at det nye byggeri ikke vil bidrage med et yderligere pres på parkeringsforholdene. Udbygningsaftalen omfatter en grøn cykelrute og et helleanlæg, som skal sikre gode forhold for bløde trafikanter. I Budget 2022 blev det besluttet at indføre 15 nye tidsbegrænsede zoner. Hedegaardsvej er beliggende i en af de nye parkeringszoner. Zonerne på Amager forventes at træde i kraft i marts 2023. Der gennemføres en høring i foråret 2022, forventeligt i maj-juni.
 2. Skyggediagrammerne viser, at der i juni ikke vil være skygger på haveforeningens arealer. Ved jævndøgn den 21. marts kl. 9.00 vil der være en skyggevirkning på et mindre areal i haveforeningen. Dette kan ikke undgås, hvis projektet skal realiseres. Set i en bymæssig kontekst, vurderer forvaltningen ikke, at det anses som en væsentlig påvirkning, ligesom at der i vinterhalvåret, hvor solen står lavt, må forventes at være skygger (bilag 2, s. 13). Der er ca. 35 m fra byggeriet til haveforeningen, hvorfor indbliksgenerne vurderes til at være mindre. Der stilles ikke krav om konkret placering af de to tagterrasser, og det er muligt, at de placeres langs metrolinjen.
 3. De seks træer mod Hedegaardsvej lever op til kriterierne for at blive udpeget som bevaringsværdige. Der udpeges 48 bevaringsværdige træer og stilles krav om 14 nye træer. De seks træer udpeges ikke som bevaringsværdige, da det er hensigtsmæssigt at placere bebyggelse og adgangsforhold, hvor de står. Grundejer oplyser, at de ønsker at placere træer ved Hedegaardsvej for at afskærme for indblik. Desuden er der stillet krav om beplantning og kantzoner mellem bebyggelsen og Hedegaardsvej.

Politisk handlerum

Det er muligt at udpege konkrete byggefelter til placering af de almene boliger (jf. administrationsgrundlag for placering af almene boliger TMU den 11. oktober 2021). Forvaltningen har vurderet, at der ikke er behov for at udpege konkrete byggefelter. Borgerrepræsentationen kan beslutte at udpege alle træer, der lever op til kriterierne for at blive udpeget som bevaringsværdige. Konsekvensen ved at udpege de sidste seks træer som bevaringsværdige er, at det vil kræve et nyt projekt med et højere byggeri eller mindre gårdrum, hvilket vil kræve en nyt lokalplanforslag. Hvis Borgerrepræsentationen ønsker at imødekomme lokaludvalgets ønske om anlæg af cykelsti på Hedegårdsvej og ”park and ride” anlæg, kan det ske ved at bestille budgetnotat. Borgerrepræsentationen kan vælge at ændre omfang og placering af byggeriet samt ændre de foreslåede materialer og indretning af udearealer. Afhængig af omfanget af ændringer i lokalplanforslaget, kan det kræve ny høring eller forsinke projektet.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer ikke, at udbygningsaftalen medfører afledt drift.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget planforslaget og udbygningsaftalen, bekendtgør forvaltningerne disse i henhold til reglerne i planloven.

 

Søren Hartmann Hede                    Søren Wille

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende lokalplan Hedegaardsvej II (bilag 2) med ændringer som foreslået i afsnittet Løsning.

  Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 2. at godkende udbygningsaftale med grundejeren (bilag 9).

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 14. marts 2022

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag til erstatning af 1. at:

 

“At sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på at undersøge, om det er muligt at etablere et “kør og rejse anlæg” inden for lokalplanområdet.”

 

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 8 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: C.

Imod stemte: A, B, F, V, Ø og Å.

Indstillingen blev anbefalet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 29. marts 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 7. april 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
“Det Konservative Folkeparti ser gerne, at det undersøges, om det er muligt at etablere et “kør og rejse anlæg” inden for lokalplanområdet.”

Til top