Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Garantirammer vedrørende HOFOR og BIOFOS

Se alle bilag

Det indstilles, at garantirammerne til HOFOR og BIOFOS opdateres for at tage hensyn til de seneste års udvikling med diverse beslutninger om investeringer i renovering af vandværker, skybrud- og klimasikring, samt investeringer i vedvarende energi (vind og sol). 

De indstillede rammer er fastsat efter HOFOR’s og BIOFOS’s langtidsbudgetter, og vurderes således at være fyldestgørende over en længere årrække. Sekundært samles Københavns Kommunes garantirammer til HOFOR og BIOFOS i én samlet indstilling. 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Københavns Kommune kan stille garanti inden for hver enkel selskabsramme, som fremgår af nedenstående tabel 1. Den samlede garantiramme vil herefter være 50 mia. kr.,
  2. at alle tidligere garantirammer, stillet af Københavns Kommune, til HOFOR og BIOFOS hermed afløses af nærværende indstilling. Dog således, at HOFOR Forsyning Holding P/S’ ramme på 5 mia. kr. først ophører ved udløb af den konkrete kassekreditaftale den 30. juni 2023,
  3. at Økonomiforvaltningen kan opdele HOFOR Vind A/S garantiramme, hvis HOFOR opretter et nyt selskab vedrørende havvindmøller eller til øvrige projektselskaber inden for vind og sol.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Med nærværende indstilling ønskes det, at HOFOR’s og BIOFOS’s samlede garantirammer opdateres og samles i nærværende sag.

HOFOR og BIOFOS ønsker at optage lån i KommuneKredit og andre kreditinstitutioner med kommunale garantier. HOFOR’s og BIOFOS’s lån anvendes til investeringer på forsyningsområderne – fx til nye vandværker, skybrudsledninger, vindmøller m.m.

HOFOR’s og BIOFOS’s samlede garantirammer er ikke blevet opdateret siden de blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. november 2015, men der har været indstillinger med specifikke tillæg, fx til klimatilpasninger eller den øget målsætning for vindmøller fra 360 MW til 560 MW. På basis af HOFOR’s og BIOFOS’s estimater for de kommende 10 års investeringer indstilles nye garantirammer.

Løsning

Københavns Kommune stiller allerede i dag garanti for selskabernes låntagning. De nuværende garantirammer er fastsat i 2015 med efterfølgende ændringer.

Der er behov for at opdatere garantirammerne på basis af HOFOR-selskabernes opdaterede langtidsbudgetter, så rammerne tager hensyn til investeringer i nye regionale vandværker, klimatilpasninger, sol- og vindenergi, samt ordinære reinvestering i forsyningerne (ledningsnet m.m.).

HOFOR’s låntagning belaster ikke kommunens låneramme, da HOFOR enten har automatisk låneramme eller låntagningen ligger uden for det kommunale område - som fx elforsyningsområdet/kommercielle områder.

Garantirammerne er baseret på HOFOR’s og BIOFOS’s 10-års estimater, hvilket efter Økonomiforvaltningens vurdering bevirker, at rammeniveauerne er tilstrækkelig rumlige til, at rammerne ikke vil være skyld i forsinkelser.

I nedenstående tabel 1 ses de indstillet opdaterede rammer for hvert selskab.

Tabel 1: Garantirammer

 

Ovenstående rammer vil først blive udmøntet af Økonomiforvaltningen, når HOFOR eller BIOFOS anmoder herom i forbindelse med finansiering af selskabernes konkrete investeringer.

HOFOR Forsyning Holding P/S

Det vurderes, at HOFOR Forsyning Holding ikke længere har behov for garantirammen for kassekredit (deponeringsbehov i el-aftaler), da HOFOR ikke benytter rammen, men derimod HOFOR’s øvrige kassekreditter uden garanti. Garantirammerne til HOFOR Forsyning Holding P/S forventes derfor afviklet pr. 30. juni 2023 samtidig med, at HOFOR’s kreditaftale i Danske Bank udløber.

HOFOR Holding A/S

Lån med garanti i HOFOR Holding vedrører obligationslån i kommunekredit, som er genudlån til HOFOR Vand København og HOFOR Spildevand København, samt mindre lån vedrørende kapitalindskud i HOFOR Vind og Energiproduktion.

HOFOR Fjenvarme P/S

HOFOR Fjernvarmes lånegarantiramme er uændret. Lånerammen anvendes til reinvesteringer i fjernvarmenettet samt fjernvarmens andel af produktionsanlæg.

HOFOR Vand København A/S

Garantirammerne for vand sættes op fra 2,7 mia. kr. til 9,4 mia. kr. Årsagen hertil er bl.a. store investeringer i renovering/nybygning af de regionale vandværker og tilhørende kildepladser.

HOFOR Spildevand København A/S

Garantirammerne for vand sættes op fra 4,3 mia. kr. til 12,2 mia. kr. Årsagen hertil er spildevandsforsyningens store investeringer i klimatilpasning & skybruds håndtering. Herunder skybrudstunneler samt investeringer i ’Spildevandsplan 2018’-projekter i HOFOR. Dette med henblik på at reducere overløb samt håndtere de fremtidige spildevandsmængder.

HOFOR Energiproduktion A/S

Garantirammen til HOFOR Energiproduktion (Amagerværket) reduceres fra 5,6 mia. kr. til 1,6 mia. kr., da de primære investeringer vedrørende Amagerværkets blok 4 (BIO4) er gennemført og fordelt mellem HOFOR Energiproduktion og fjernvarmen (CTR og HOFOR Fjernvarme). 

HOFOR Vind A/S

Garantirammen for HOFOR Vind A/S øges fra 5,6 mia. kr. til 16 mia. kr. Garantirammen vedrører investeringer i vindmølle- og solcelleprojekter - først og fremmest Aflandshage-projektet. Borgerrepræsentationen har øget målsætningen for vind og sol fra 360 MW i ’KBH 2025 klimaplanen’ fra år 2012 til 560 MW i ’Tillæg til Roadmap 2021-2025’.

Det vurderes, at HOFOR’s projekt-pipeline nu er tættere på realisering, og at garantirammerne for vind og sol derfor skal tilpasse hertil.

Hvis HOFOR vælger at oprette et nyt selskab for Aflandshageprojekt, vil HOFOR Vinds garantiramme blive delt mellem HOFOR Vind og det nye selskab.

BIOFOS (BIOFOS Lynettefællesskabet A/S)

Garantirammerne for BIOFOS sættes op fra 0,4 mia. kr. til 1,5 mia. kr. Årsagen hertil er BIOFOS’s investeringer i spildevandshåndteringen og målene i ’Spildevandsplan 2018’. Projekterne indeholder bl.a. reduktion af bypass samt håndtering af de fremtidige spildevandsmængder.

Økonomi

HOFOR og BIOFOS betaler garantiprovision på lån med kommunale garantier. Indtægterne indgår i kommunens budget. Det bemærkes, at garantiprovisionen ikke betales af garantirammerne, men først når selskaberne optager konkrete lån med garanti.

Økonomiforvaltningen vil endvidere anvende sit mandat, jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 20. januar 2022 (delegationssagen, bilag 1 og 2), til at fastsætte en garantiprovisionssats i de konkrete sager over for hvert enkelt selskab, således, at der betales en markedskonform garantiprovision til kommunen.

Videre proces

Økonomiforvaltningen forventer, at de indstillede garantirammer kan dække en længere årrække.

Økonomiforvaltningen er bemyndiget til at udmønte ovenstående garantier, jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 20. januar 2022 (Bemyndigelsessagen, bilag 3). Garantier til vind- og solprojekter kræver dog, at der først forlægges en indstilling om garanti for det konkrete projekt til Borgerrepræsentationen.

 

Søren Hartmann Hede / Per Justesen

 

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Københavns Kommune kan stille garanti inden for hver enkel selskabsramme, som fremgår af nedenstående tabel 1. Den samlede garantiramme vil herefter være 50 mia. kr.,
  2. at alle tidligere garantirammer, stillet af Københavns Kommune, til HOFOR og BIOFOS hermed afløses af nærværende indstilling. Dog således, at HOFOR Forsyning Holding P/S’ ramme på 5 mia. kr. først ophører ved udløb af den konkrete kassekreditaftale den 30. juni 2023,
  3. at Økonomiforvaltningen kan opdele HOFOR Vind A/S garantiramme, hvis HOFOR opretter et nyt selskab vedrørende havvindmøller eller til øvrige projektselskaber inden for vind og sol.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top