Søg
Mødedato: 02.09.2021, kl. 16:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Førstebehandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025

Se alle bilag

Det forelægges til Borgerrepræsentationens godkendelse, at budgetforslaget for 2022 lægges til grund for forhandlingerne om Budget 2022. I budgetforslaget er der redegjort for ændringer i budgetlægningen siden Økonomiudvalgets behandling af juniindstillingen for budget 2022, jf. Økonomiudvalget den 8. juni 2021.

Budgetforhandlingerne om budget 2022 finder sted i perioden mellem Borgerrepræsentationens 1. behandling af budgetforslaget for 2022 den 2. september 2021 og Borgerrepræsentationens 2. behandling af budget 2022 den 7. oktober 2021, hvor Københavns Kommunes budget for 2022 godkendes.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at det godkendes, at budgetforslaget for 2022 og overslagsårene 2023-2025 lægges til grund for Borgerrepræsentationens forhandlinger om budget 2022, jf. bilag 3,
 2. at korrektioner og bemærkninger til budgetforslaget for 2022, som beskrevet i bilag 2, godkendes,
 3. at det godkendes, at fristen for ændringsforslag til budgetforslag 2022 fastsættes til mandag den 20. september 2021 kl. 12.00 og frist for underændringsforslag til budgetforslag 2022 fastsættes til onsdag den 29. september 2021 kl. 12.00, samt at Økonomiudvalget er undtaget for begge frister,
 4. at det godkendes, at Økonomiforvaltningen efter indgåelse af budgetaftale bemyndiges til at reperiodisere anlægsmidler samt foretage justeringer af teknisk karakter mellem styringsområder, såfremt kommunernes samlede budgetter for 2022 overskrider rammerne i aftale om kommunernes økonomi for 2022,
 5. at det tages til efterretning, at effektiviseringsstrategien bidrager med 274,3 mio. kr. i 2022 og frem, jf. bilag 6 samt yderligere 2,4 mio. kr. i 2022 fra ekstra effektiviseringer fra Styrket Indkøbsorganisation,
 6. at det godkendes, at det tværgående investeringsforslag Belysningspakke 2e fremsat af Økonomiforvaltningen indgår i prioriteringen af investeringspuljen for 2021 under forhandlingerne om budget 2022, jf. bilag 8,
 7. at det tages til efterretning, at vedlagte forvaltningsspecifikke investerings- og innovationsforslag indgår i prioriteringen af investeringspuljen for 2021 under forhandlingerne om budget 2022, jf. bilag 7,
 8. at det godkendes, at maksimalpriser for nybyggeri opjusteres med hhv. 1 pct. og 0,82 pct. til Danish Green Building Council-certificering og opgradering af tekniske bygherrestandarder udover den årlige pris- og lønfremskrivning,
 9. at det godkendes, at der fremadrettet afsættes afledte driftsudgifter til områdefornyelse under Teknik- og Miljøudvalget og til multihallen på Kofoeds Skole under Kultur- og Fritidsudvalget. Der afsættes 1,4 mio. kr. i 2022-2023, 3,1 mio. kr. i 2024 og 4,0 mio. kr. fra 2025 og frem på service til Teknik- og Miljøudvalget til afledte driftsudgifter til fem områdefornyelsesprojekter, og der afsættes 0,6 mio. kr. i 2022 og frem på service til Kultur- og Fritidsudvalget til afledte driftsudgifter, og
 10. at Økonomiudvalgets takster til budget 2022 godkendes.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Budgetforslaget danner grundlag for forhandlingerne om budget 2022. De væsentligste ændringer siden Økonomiudvalgets godkendelse af juniindstillingen afspejler, at udgiftsrammerne for kommunens budget 2022 er fastsat, og at Københavns Kommunes indtægter kan opgøres på baggrund af aftalen om kommunernes økonomi (flg. økonomiaftalen) mellem regeringen og KL, tilskudsudmeldingen til kommunerne for 2022 samt nyt ledighedsskøn på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra maj 2021.

Økonomiaftalen for 2022 mellem regeringen og KL indebærer bl.a., at kommunernes service-ramme under ét er løftet med ca. 1,4 mia. kr. i 2022. Heraf er 1,25 mia. kr. afsat til demografisk betingede udgifter og 0,15 mia. kr. er afsat til velfærd. Endvidere er det aftalt, at kommunerne samlet kan frigøre 0,6 mia. kr. i 2022 ved intern omprioritering til udvikling af borgernær velfærd. Dette kan ske dels gennem en reduktion af brugen af eksterne konsulenter på 0,2 mia. kr. og dels gennem en velfærdsprioritering på 0,4 mia. kr. Endelig fastsættes Økonomiaftalen en samlet anlægsramme for kommunerne på 19,9 mia. kr. for 2022.

Løsning

Siden Økonomiudvalget den 8. juni 2021 godkendte juniindstillingen for budget 2022, har Økonomiforvaltningen justeret budgetforslaget på baggrund af nye skøn for den kommunale pris- og lønfremskrivning og i samarbejde med forvaltningerne afklaret eventuelle tekniske udeståender og revurderet udgifter til overførsler mv., jf. bemyndigelse fra Økonomiudvalget.

Herudover er der på baggrund af tilskudsudmeldingen til kommunerne for 2022 indarbejdet indtægter fra skatter, tilskud og udligning i budgetforslaget for 2022. Hertil indgår kommunens indtægter som følge af lovgivningsmæssige ændringer på det kommunale område (DUT). Ændringerne er beskrevet nærmere i bilag 2. Udvalgenes budgetter er desuden blevet tilpasset med de politiske beslutninger fra Borgerrepræsentationens møde den 3. og 24. juni 2021.

En mere detaljeret beskrivelse af ændringerne i kommunens budget siden juniindstillingen fremgår af bilag 2, mens samtlige korrektioner fremgår af bilag 4.

Budgetforslaget for 2022 indeholder udgifter for i alt 43,9 mia. kr., jf. nedenstående tabel.

Mio. kr., 2022 p/l

Service

Nettoanlæg

Overførsler mv.

I alt

Intern Revision

19,4

0,0

0,0

19,4

Borgerrådgiveren

9,3

0,0

0,0

9,3

Økonomiudvalget

2.252,3

3.202,2

259,3

5.713,8

Kultur- og Fritidsudvalget

1.425,9

63,0

568,8

2.057,7

Børne- og Ungdomsudvalget

11.288,5

250,3

42,1

11.580,9

Sundheds- og Omsorgsudvalget

4.864,9

38,2

2.009,1

6.912,1

Socialudvalget

6.017,2

69,3

44,2

6.130,6

Teknik- og Miljøudvalget

798,7

1.098,4

-11,1

1.885,9

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

981,1

3,0

8.600,2

9.584,3

Total

27.657,2

4.724,3

11.512,5

43.894,1

Serviceramme i budgetforslag 2022

Kommunernes samlede ramme til serviceudgifter udgør 275,4 mia. kr. i 2022, hvilket svarer til et løft på 1,4 mia. kr. i 2022. 3,0 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2022.

Af økonomiaftalens løft af servicerammen kan 1,25 mia. kr. henføres til demografi og 0,15 mia. kr. kan henføres til udbygning af kernevelfærd. Fordeles det samlede løft mellem kommunerne med bloktilskudsnøglen svarer løftet til 148 mio. kr. for Københavns Kommune, hvoraf 132 mio. kr. skal kompensere for demografiske udgifter. Københavns Kommune har betydelig befolkningstilvækst, og kommunens demografiske merudgifter udgør 130 mio. kr. i 2022.

Tabellen nedenfor beskriver, hvordan Københavns Kommunes servicemåltal i 2022 er beregnet.

Tabel. Beregning af Københavns Kommunes servicemåltal i 2022

Serviceudgifter i vedtaget budget 2021

Pris- og lønfremskrivning

DUT (ny lovgivning)

Øvrige tekniske ændringer

Serviceløft i Økonomiaftale 2022 (bloktilskudsnøgle)

Servicemåltal for Københavns Kommune i 2022 (2022 p/l)

Københavns Kommunes serviceudgifter i 2022 omfatter bl.a. udgifter til demografi på 130 mio. kr., effektiviseringsforslag fra effektiviseringsstrategien for 2022 på 274 mio. kr. og 200 mio. kr. til prioritering af kernevelfærd. Niveauet for servicebufferpuljen er opjusteret i forhold til niveauet i indkaldelsescirkulæret for budget 2022 og udgør 150 mio. kr. Opjusteringen af servicebufferpuljen skal ses i lyset af, at der de seneste år har været en stigning i niveauet for serviceoverførsler som ønskes overført i forbindelse med regnskabet. Tabellen nedenfor redegør for beregningen af det ledige ufinansierede servicemåltal.

Tabel. Servicerammen i budget 2022

 Mio. kr., 2022 p/l Servicerammen i budget 2022

Servicemåltal (bloktilskudsnøgle)

28.526

Serviceudgifter

 

Serviceudgifter inkl. demografi

27.855

Effektiviseringer (effektiviseringsstrategi 2022)

-274

Ny kernevelfærd mv.

200

Servicebufferpulje

150

Serviceudgifter i alt

27.931

Ledigt, ufinansieret måltal

595

 
I servicemåltallet indgår et løft på 148 mio. kr., svarende til Københavns Kommune andel af løftet af kommunernes serviceramme. Københavns Kommunes endelige andel af den samlede kommunale serviceramme fastlægges i den faseopdelte budgetlægning mellem kommunerne frem mod den endelige vedtagelse af de kommunale budgetter senest den 15. oktober 2021.

Bruttoanlægsramme i budgetforslag 2022

Kommunernes samlede ramme til bruttoanlæg udgør 19,9 mia. kr. i 2022, hvilket svarer til reduktion af kommunernes bruttoanlægsramme på 1,7 mia. kr. Københavns Kommune har heraf indmeldt et måltalsbehov på 4.662 mio. kr. til KL. 1,0 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetter overholder den aftalte ramme, mens der ikke er sanktion på regnskab.

I tredje anlægsoversigt 2021 har forvaltningerne revurderet deres forventede eksekvering i 2022 og tilpasset budgetterne. Herefter udgør den samlede anlægsramme 4.440 mio. kr., hvoraf 4.297 mio. kr. er fordelt til udvalgene. I lighed med tidligere år reserveres der anlægsmåltal til puljen til uforudsete udgifter og til investeringspuljen 2022 på hhv. 28 mio. kr. og 65 mio. kr., samt 50 mio. kr. til Overførselssagen 2021/2022, jf. tabel.

Der tillægges 5 pct. til det samlede måltal for at sikre, at regnskabsresultatet ikke bliver lavere end budgettet. Det foreløbige måltal bliver således 4.662 mio. kr. i 2022, som er udgangspunkt for budgetforhandlingerne. Måltallet kan anvendes til nye aktiviteter, herunder need to kapacitet eller fremrykning af allerede besluttede anlægsprojekter mv.

Tabel. Bruttoanlægsramme for budget 2022

 Mio. kr., 2022 p/l Budgetforslag 2022

Bruttoanlægsmåltal ved styringsmodel 4.440 mio. kr. plus 5 pct.)

4.662

Afsat bruttoanlægsmåltal i budget 2022

 

Bruttoanlægsmåltal fordelt på fagudvalg

4.297

Reserveret måltal til puljen til uforudsete udgifter

28

Reserveret måltal til investeringspulje 2022

65

Reserveret måltal til Overførselssagen 2021/2022

50

Afsat bruttoanlægsmåltal i budget 2022 i alt

4.440

Ledigt, ufinansieret måltal

222

Københavns Kommunes endelige andel af den samlede kommunale bruttoanlægsramme fastlægges i den faseopdelte budgetlægning mellem kommunerne frem mod den endelige vedtagelse af de kommunale budgetter senest den 15. oktober 2021. Af hensyn til overholdelse af kommunernes samlede anlægsramme vil Økonomiforvaltningen med budgettets vedtagelse kunne foretage en teknisk reperiodisering af anlægsudgifterne.

Anlægsmåltal på idrætsområdet

Regeringen præsenterede den 26. maj 2021 initiativet om at afsætte en ramme til løft af idrætsfaciliteter i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, som vil have mulighed for at løfte kommunernes investeringer i idrætsfaciliteter med samlet 1 mia. kr. i perioden 2022-2030. Københavns Kommunes forventede andel heraf udgør 820 mio. kr. Initiativet til løft af idrætsfaciliteter forventes at skulle fastlægges med finanslov 2022, som vedtages i december af Folketinget.

Ramme til skatteforhøjelse og tilskud til skattenedsættelse

Skattesatserne i budgetforslaget for 2022 er uændrede i forhold til 2021.

Usikkerhed om ejendomsskatter

I budgetforslaget udgør indtægten fra ejendomsskat, herunder grundskyld, dækningsafgift af forretningsejendomme og dækningsafgift af offentlige ejendomme i alt 5,5 mia. kr. Budgetlægningen af posterne er som i tidligere år baseret på de nuværende vurderinger.

Der er dog usikkerhed om udrulningen af de nye ejendomsvurderinger, som ikke er plads på nuværende tidspunkt, og dermed også usikkerhed om grundlaget for opkrævning af grundskyld og dækningsafgift. Dækningsafgift af forretningsejendomme vil derudover fra 2022 blive opkrævet på baggrund af grundværdi mod hidtil forskelsværdi. Derudover er der usikkerhed om satserne for dækningsafgift, som forventes at blive ændret gennem en ny lov, som endnu ikke kendes. Der forventes at være en neutraliseringsordning på grundskyld, som kompenserer kommunerne fuldt ud for effekten af de nye vurderinger på grundskyldsprovenuet og udligning og må derfor forventes at skabe en relativt høj grad af sikkerhed om grundskyldsindtægten i de kommende år.

Effektiviseringsstrategi 2022

Effektiviseringsstrategien skal bidrage med råderum under servicerammen til at medfinansiere kommunens demografibetingende udgifter, ny kernevelfærd, mulighed for at håndtere bevillinger, der udløber og eventuelle skæve DUT-sager. Med indkaldelsescirkulæret for 2022 besluttede ØU, at effektiviseringsmåltallet for 2022 skal udgøre 274,3 mio. kr. Forvaltningerne har med stigende profiler fra tidligere års effektiviseringsforslag og nye tværgående og forvaltningsspecifikke effektiviseringer opfyldt deres måltal på samlet 274,3 mio. kr.

Effektiviseringer fra investeringsforslaget Styrket Indkøbsorganisation skal til budget 2022 levere indkøbseffektiviseringer for i alt 57,0 mio. kr., heraf indgår 51,8 mio. kr. til at indfri forvaltningernes måltal i form af stigende profiler og 5,2 mio. kr. går til at finansiere varig drift af indkøbsorganisationen. Indkøbsaftalerne er nu endeligt forhandlet på plads. Der er fundet indkøbseffektiviseringer for i alt 59,4 mio. kr. på service. De 2,4 mio. kr. på service, der er fundet over effektiviseringsmåltallet på 57,0 mio. kr., tilfalder råderummet i 2022 og vil fra 2023 indgå i forvaltningernes stigende profiler og vil dermed blive anvendt til at indfri effektiviseringsmåltallet i 2023.

De indgåede indkøbsaftaler er realiseret med en anden fordeling mellem udvalgene end det, som er forudsat i de stigende profiler. På den baggrund er de stigende profiler tilpasset på tværs af udvalgene, så de svarer til de faktisk indgåede aftaler, jf. bilag 6

Status på investeringspuljerne

Økonomiudvalget skal godkende tværgående ansøgninger til investeringspuljen. Med denne indstilling godkendes det tværgående investeringsforslag Belysningspakke 2e, som er udarbejdet af Økonomiforvaltningen, og som indgår i prioriteringen af investeringspuljen under forhandlingerne om budget 2022, jf. bilag 7 og bilag 8. Forslaget har årligt en samlet effektivisering på 0,9 mio. kr. ved fuld indfasning og et samlet træk på investeringspuljen på 5,0 mio. kr.

Økonomiforvaltningen har i alt modtaget 11 ansøgninger til investerings- og innovationspuljerne forud for forhandlingerne om budget 2022 inklusiv det tværgående forslag. Forslagene er godkendt af Økonomiforvaltningen efter investeringspuljens kriterier. Investeringsforslagene, som tildeles midler ved budget 2022, vil kunne medgå til indfrielse af forvaltningernes effektiviseringsmåltal fra 2023, jf. bilag 5 og bilag 7.

Samlet set er der indkomne ansøgninger til investeringspuljen for 46,4 mio. kr. Derudover er der indkomne ansøgninger til innovationspuljen for 9,7 mio. kr. Der resterer 9,8 mio. kr. i innovationspuljen til udmøntning med forhandlingerne om budget 2022, jf. bilag 5. I bilag 7 fremgår et detaljeret overblik over indkomne innovationsforslag.

Alle investerings- og innovationsforslag offentliggøres på budgetnotathjemmesiden forud for forhandlingerne.

Det bemærkes, at der skal anvises service- og anlægsmåltal til udmøntningen af investeringspuljerne i forbindelse med budget 2022, heraf 0,3 mio. kr. på service i 2021. Udmøntes der midler til alle indkomne investeringsforslag svarende til 46,4 mio. kr. og innovationsforslag svarende til 9,7 mio. kr., resterer der 204,9 mio. kr. af investeringspuljerne.

Med henblik på at sikre et løbende bidrag fra tværgående effektiviseringer, der kan bidrage til at indfri udvalgenes effektiviseringsmåltal i 2023 og frem, godkendte Økonomiudvalget på mødet den 15. juni 2021 udmøntning af 5 mio. kr. til 6 foranalyser inden for automatisering og administrative processer og forvaltningsspecifikke initiativer for i alt 2 mio. kr. Foranalysearbejdet skal bidrage til at modne konkrete tværgående investeringsforslag, der fremsættes til politisk godkendelse med overførselssagen 2021/2022 samt budget 2023 og frem.

Udpegning af digitale storskalaprojekter

Økonomiudvalget skal årligt forud for budgetforhandlingerne forelægges forslag til udpegning af digitale storskalaprojekter. Udpegningen indbefatter, at alle relevante forvaltninger aktivt søger at udbrede erfaringerne fra projekterne, hvis projekterne har en positiv effekt. Økonomiudvalget skal tage til efterretning, at innovationsforslaget Systemunderstøttelse af kommunens onboardingproces for medarbejdere (godkendt i overførselssagen 2020/2021), udpeges som nyt digitalt storskalaprojekt i forbindelse med budget 2022, jf. bilag 5.

Justering af maksimalpriserne

Maksimalpriserne for nybyggeri fremskrives årligt med KL’s pris- og lønfremskrivning for anlæg, hvilket svarer til 1,4 pct. for 2021-2022. Herudover opjusteres maksimalprisen med hhv. 1 pct. og 0,82 pct. til Danish Green Building Council-certificering (flg. DGNB) og opdatering af tekniske bygherrestandarder, jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 24. juni 2020.

Dette sker med udgangspunkt i erfaringstal, der estimerer, at DGNB-certificeringen vil øge anlægsudgifterne for nybyggeri (med undtagelse af kunstgræsbaner) med 1 pct., grundet øgede krav til certificering og rådgivning. Derudover er der behov for en opdatering af de tekniske bygherrestandarder, grundet en markant teknologisk udvikling indenfor området. Baseret på beregninger fra COWI, justeres maksimalprisen med 0,82 pct., jf. bilag 14.

Afledt drift til anlægsprojekter fra områdefornyelser

Drift til anlægsprojekter fra områdefornyelser finansieres af byfornyelsesrammen under Teknik- og Miljøudvalget, men der udestår håndtering af afledt drift efter afslutning af områdefornyelsen. Med augustindstilling afsættes der midler til følgende områdefornyelser, jf. tabel.

Tabel. Driftsbehov til anlægsprojekter fra områdefornyelser

1.000 kr., 2022 p/l

2022

2023

2024

2025

Områdefornyelse Nordvest

511

511

511

511

Områdefornyelse Kulbaneparken

885

885

885

885

Områdefornyelse Sundby

-

-

1.223

1.223

Områdefornyelse Folehavekvarteret

-

-

484

484

Områdefornyelse Bavnehøj

-

-

-

897

I alt

1.396

1.396

3.103

4.000

Herudover afsættes 0,6 mio. kr. i 2022 og frem til driften af Multihallen på Kofoed Skole, som Københavns Kommune har overtaget.

Gennemgang af demografireguleringen på sundheds- og ældreområdet

Formålet med demografiregulering af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget er at sikre en fastholdelse af serviceniveauet i takt med befolkningsudviklingen. Økonomiforvaltningen vil i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen undersøge om forudsætningerne for demografireguleringen på sundheds- og ældreområdet fortsat sikrer, at serviceniveauet fastholdes i takt med den stigende befolkningsudvikling. Analysen forventes at blive afrapporteret i april 2022 i indstillingen om demografiregulering af budget 2022 og budgetårene 2023-2026.

Økonomiforvaltningens takster for 2022

Økonomiforvaltningen opkræver takster for omvisninger på Rådhuset, tårnture og for rykkergebyrer for offentlige og civilretslige krav. Det foreslås, at taksten for rådhusomvisning og tårnture hæves med 5 kr. i år 2022 som følge af den almindelige prisregulering, jf. nedenstående tabel. De samlede indtægter fra turene forventes at være 0,8 mio. kr. Det foreslås, at taksten for rykkergebyrer for offentlige og civilretslige krav fastholdes på lovens maksimum. Der er budgetteret med indtægter fra rykkergebyrer i år 2022 på 51,5 mio. kr.

Tabel. Økonomiforvaltningen takster

Takst

Takst for 2021

Takst for 2022

Rådhusomvisning

60 kr.

65 kr.

Tårnture

40 kr.

45 kr.

Rykkergebyr, offentlige krav

250 kr.

250 kr.

Rykkergebyr, civilretlige krav

100 kr.

100 kr.

 
Puljer i budgetforslaget 2022

I budgetforslaget for 2022 indgår en række afsatte puljer under Økonomiudvalget, som udmøntes med det tekniske ændringsforslag for budgetforslag 2022 (TÆF) med budgetaftalen eller i løbet af budgetåret, jf. tabel.

Tabel. Puljer indarbejdet i budgetforslaget 2022

Mio. kr., 2022 p/l

Service

Anlæg

Overførsler mv.

Investeringspuljen, budget 2021

40,9

210,2

-

Innovationspuljen, budget 2021

9,8

-

-

Investeringspuljen, budget 2022

115,0

315,0

-

Innovationspuljen, indkaldelsescirkulæret 2022

20,0

-

-

Puljen til uforudsete udgifter

67,2

27,9

-

Pulje til genopretning af veje og broer mv.

-

169,6

-

Pulje til grundkøb

-

350,0

-

Pulje til imødegåelse af usikkerhed i udgiftsskønnet vedr. kommunal medfinansiering

-

-

29,2

Pulje til merudgifter for forsikrede ledige

-

-

46,0

I alt

272,9

1.072,7

75,2

Centrale puljer i budgetforslaget for 2022 er nærmere beskrevet i bilag 2.

Pulje til genopretning af veje og broer mv.

For at forhindre yderligere nedslidning af vejene er der med indkaldelsescirkulæret for 2022 indarbejdet en pulje på 169,6 mio. kr., svarende til skønnet for den årlige nedslidning af veje og broer mv. Puljen kan udmøntes med vedtagelsen af budget 2022, hvilket forudsætter prioritering af anlægsmåltal.

Pulje til grundkøb

For fortsat at sikre grunde og ejendomme til den nødvendige udbygning af de kommunale servicebehov, fastholdes niveauet på 350 mio. kr. til demografibetingede og strategiske grundkøb fra indkaldelsescirkulæret for 2022. Niveauet skal ses i sammenhæng med behovet for at erhverve grunde i byudviklingsområderne.

Reel kasse

I forbindelse med 2. regnskabsprognose (augustprognosen) for 2021 er kommunens reelle kasse opgjort til 474 mio. kr., men forventes at stige til 901,5 mio. kr. i forbindelse med 3. regnskabsprognose (oktoberprognosen). Den forventede ændring er beskrevet i bilag 2. Overskydende midler i reel kasse pr. oktober forventes anvendt til finansiering af kommunens merudgifter til COVID-19 i 2. halvår.

Budgetnotater vedrørende need to mv. til budgetforhandlingerne

Med indkaldelsescirkulæret for budget 2022 blev det besluttet, at forvaltningerne skal udarbejde budgetnotater vedr. need to, rettidig omhu, 1-3 specifikke udfordringer samt sager henvist fra Økonomiudvalget, Borgerrepræsentationen, overførselssager og budgetforhandlinger til de politiske forhandlinger om budget 2022. Økonomiforvaltningen er i dialog med fagforvaltningerne om budgetnotaterne. Budgetnotaterne vil blive uploadet på kommunens hjemmeside for budgetnotater forud for budgetforhandlingerne.

Den faseopdelte budgetproces

For at sikre at kommunerne samlet set under ét overholder økonomiaftalens rammer for service, anlæg og skatter, koordinerer KL kommunernes budgetter som led i den faseopdelte budgetproces frem mod den endelige vedtagelse af de kommunale budgetter senest den 15. oktober 2021. Koordineringen kan medføre behov for, at den enkelte kommune justerer budgettet for 2022. Med indstillingen bemyndiges Økonomiforvaltningen i lighed med tidligere år til efter behov at reperiodisere anlægsmidler og foretage justeringer af teknisk karakter mellem styringsområder, såfremt kommunernes samlede budgetter for 2022 overskrider rammerne i økonomiaftalen for 2022.

Økonomi

Indstillingen medfører en række økonomiske ændringer, jf. sagsfremstillingen som besluttes med Borgerrepræsentationens endelige vedtagelse af budgettet den 7. oktober 2021. Ændringerne er beskrevet i bilag 2, og det samlede budgetforslag fremgår af bilag 3. En samlet opgørelse af ændringerne fremgår af bilag 4.

Videre proces

Budgetforslaget 2022 sendes i høring hos Ældrerådet, Lokaludvalgene, Handicaprådet, Dialogforum, Udsatterådet, Frivilligrådet og Ungepanelet med høringsfrist mandag den 6. september 2021. Høringssvarene vil herefter blive sendt til Borgerrepræsentationens medlemmer.

Kommunernes budgetforslag skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen/Borgerrepræsentationen med mindst tre ugers mellemrum. Dette skal sikre, at medlemmerne af Borgerrepræsentationen får mulighed for at forholde sig til budgettet på grundlag af et sammenhængende og prioriteret oplæg, og at Borgerrepræsentationen kan tage stilling til budgetforslaget med kendskab til de ønsker, der er fremkommet fra Borgerrepræsentationens medlemmer.

Fristen for indgåelse af budgetaftale og for ændringsforslag til budgetforslag 2022 er mandag den 20. september 2021 kl. 12.00. Fristen for underændringsforslag er onsdag den 29. september 2021 kl. 12. Økonomiudvalget er undtaget fra disse frister. Københavns Kommunes budget for 2022 vedtages af Borgerrepræsentationen den 7. oktober 2020.

Økonomiforvaltningen står til rådighed for alle Borgerrepræsentationens medlemmer, såfremt der er spørgsmål til kommunens budget, produkterne til budgettet, processen for vedtagelsen af budgettet mv. Medlemmerne kan henvende sig herom til Økonomiforvaltningens direktion.

Søren Hartmann Hede / Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at det godkendes, at budgetforslaget for 2022 og overslagsårene 2023-2025 lægges til grund for Borgerrepræsentationens forhandlinger om budget 2022, jf. bilag 3,
 2. at korrektioner og bemærkninger til budgetforslaget for 2022, som beskrevet i bilag 2, godkendes,
 3. at det godkendes, at fristen for ændringsforslag til budgetforslag 2022 fastsættes til mandag den 20. september 2021 kl. 12.00 og frist for underændringsforslag til budgetforslag 2022 fastsættes til onsdag den 29. september 2021 kl. 12.00, samt at Økonomiudvalget er undtaget for begge frister,
 4. at det godkendes, at Økonomiforvaltningen efter indgåelse af budgetaftale bemyndiges til at reperiodisere anlægsmidler samt foretage justeringer af teknisk karakter mellem styringsområder, såfremt kommunernes samlede budgetter for 2022 overskrider rammerne i aftale om kommunernes økonomi for 2022,
 5. at det tages til efterretning, at effektiviseringsstrategien bidrager med 274,3 mio. kr. i 2022 og frem, jf. bilag 6 samt yderligere 2,4 mio. kr. i 2022 fra ekstra effektiviseringer fra Styrket Indkøbsorganisation,
 6. at det godkendes, at det tværgående investeringsforslag Belysningspakke 2e fremsat af Økonomiforvaltningen indgår i prioriteringen af investeringspuljen for 2021 under forhandlingerne om budget 2022, jf. bilag 8,
 7. at det tages til efterretning, at vedlagte forvaltningsspecifikke investerings- og innovationsforslag indgår i prioriteringen af investeringspuljen for 2021 under forhandlingerne om budget 2022, jf. bilag 7,
 8. at det godkendes, at maksimalpriser for nybyggeri opjusteres med hhv. 1 pct. og 0,82 pct. til Danish Green Building Council-certificering og opgradering af tekniske bygherrestandarder udover den årlige pris- og lønfremskrivning,
 9. at det godkendes, at der fremadrettet afsættes afledte driftsudgifter til områdefornyelse under Teknik- og Miljøudvalget og til multihallen på Kofoeds Skole under Kultur- og Fritidsudvalget. Der afsættes 1,4 mio. kr. i 2022-2023, 3,1 mio. kr. i 2024 og 4,0 mio. kr. fra 2025 og frem på service til Teknik- og Miljøudvalget til afledte driftsudgifter til fem områdefornyelsesprojekter, og der afsættes 0,6 mio. kr. i 2022 og frem på service til Kultur- og Fritidsudvalget til afledte driftsudgifter, og
 10. at Økonomiudvalgets takster til budget 2022 godkendes.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. august 2021

 

 

Venstre og Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag som et nyt 11. at-punkt:

 

 

”At grundskylden nedsættes med en promille svarende til ca. 124 mio. kr. for at gøre det billigere at bo og leve i København”

 

 

Det af Venstre og Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag blev forkastet med 2 stemmer mod 9. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: V og C.

Imod stemte: A, Ø, Å, F og O.

Undlod at stemme: B.

 

Indstillingen blev herefter anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. september 2021

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag fra udvalgsbehandlingen:

”At grundskylden nedsættes med en promille svarende til ca. 124 mio. kr. for at gøre det billigere at bo og leve i København”.

 

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Ved forhandlingernes afslutning blev budgetforslaget med det af det Konservative Folkeparti genfremsatte ændringsforslag således oversendt til Borgerrepræsentationens 2. behandling torsdag den 7. oktober 2021.

Til top