Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om konsekvensvurdering af en kompensationsordning til styrkelse af Københavns Kommunes borgervendte sagsbehandling

Se alle bilag

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen og andre relevante forvaltninger at udarbejde en konsekvensvurdering af en kompensationsordning til styrkelse af kommunens borgervendte sagsbehandling. Dette med særligt fokus på socialområdet. Vurderingen skal søge at afdække konsekvenserne ved kompensationer til borgere efter sagsbehandlingsfejl og fristoverskridelser,
  2. at kompensationsmulighederne, der skal være udgangspunkt i vurderingen, skal udgøres af følgende:
  • En dagsafgift på eksempelvis 500 kr. pr. døgn for Københavns Kommunes overskridelse af sagsbehandlingsfrister. Afgiften tilfalder borgeren.
  • En kompensation til borgeren i form af overførsel af den fulde berigelse eller besparelse, kommunen har opnået ved at træffe en forkert eller ulovlig afgørelse.
  • En kompensation til borgeren for ikke-økonomiske tab ved grove forsømmelser og systematiske og væsentlige fejl i sagsbehandlingen begået af kommunen.
  • Et udvidet udgangspunkt om opsættende virkning, når kommunen fratager eller nedsætter tildelt støtte på socialområdet.

(Stillet af Nye Borgerlige)

Motivering 

Københavnernes retssikkerhed er kompromitteret. Ifølge Borgerrådgiverens egen beretning fra 2021 anerkendte kommunens forvaltninger borgernes indsigelser helt eller delvist i 57 procent af klagerne. Dette førte til ændrede afgørelser i 16 procent af sagerne, mens det i 41 procent af sagerne førte til forbedret sagsbehandling, bedre inddragelse, bedre begrundelser eller forbedret kommunikation.

Medhold i en klage betyder, at der er sket fejl, eller at der har været dårlig borgerbetjening. Klageraterne er så høje, at de ligger langt udover, hvad man kan betegne som fejl. Det skal selvfølgelig være den absolutte hovedregel, at der træffes en korrekt og fyldestgørende afgørelse i første forsøg. Det er politikerne, der laver reglerne, og forvaltningen der har ansvaret for at forstå disse og træffe korrekte beslutninger. Det skylder vi borgerne. Hensynet er dog særlig stor i forhold til de borgere, der ikke umiddelbart har ressourcerne til at klage sig til deres ret. Borgerrådgiveren udtaler, at der derudover er et mørketal for de tilfælde, som aldrig fører til en klage.

Flere forvaltninger, herunder Teknik og Miljøforvaltningen, er berygtet for både langsommelig sagsbehandling og ringe service. Imidlertid bør vi tage fat, hvor borgerne er mest sårbare, nemlig i sager under Socialforvaltningen.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Medlemsforslaget blev forkastet med 50 stemmer imod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Å og D

Imod stemte: Ø, A, C, B, F, V, I og O

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten stemmer nej til Nye Borgerliges forslag om at udarbejde en konsekvensvurdering af en kompensationsordning, fordi kommunerne ikke har hjemmel til at yde kompensation til borgere for f.eks. sagsbehandlingsfejl og fristoverskridelser. Men vi kæmper videre for at styrke borgernes retssikkerhed, skabe tryghed og forudsigelighed, sikre større gennemsigthed og forenkle lovgivningen, som vi har gjort og stillet forslag om i Folketinget gentagne gange.”
Til top