Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Midtvejsstatus og omprioritering af toiletpulje

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til en ny model for indsatsen med forlængelse frem til 2025 indenfor nuværende budgetramme. 

Indstilling

Indstilling om,

 1. at toiletpuljens budgetramme på samlet 50 mio. kr. i 2020-2022 forlænges til og med 2025,
 2. at der afsættes 5,4 mio. kr. til tre årsværk per år i 2023-25 fra toiletpuljens budgetramme til  projektstyring og sagsbehandling i puljen, herunder to medarbejdere i Boligkommissionen til  systematisk gennemgang af boliger uden toilet i København,
 3. at den maksimale støtte til boliger uden indeliggende toilet kan hæves op til 50%, dog max.  125.000 kr. per bolig, samt at alle puljens max. beløb årligt reguleres iht. Danmarks Statistiks  byggeomkostningsindeks til nærmeste tusind kr.,
 4. at der disponeres op til 15 mio. kr. af toiletpuljens budgetramme til en rammeaftale, som  kan støtte byggefaglig rådgivning om etablering af toilet og/eller bad i op til 1000 lejligheder,
 5. at toiletpuljen overgår fra to årlige ansøgningsrunder til løbende ansøgningsfrist. 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen (BR) vedtog den 22. august 2019 at disponere 50 mio. kr. af byfornyelsesrammen til en toiletpulje, hvor enkeltpersoner og private boligforeninger kan søge støtte til at etablere toilet eller bad i lejligheder uden disse, samt at udføre en midtvejsevaluering af ordningen.

I København er der i dag registreret ca. 18.200 boliger uden eget badeværelse, heraf ca. 3.000 uden eget toilet i boligen (et lille fald fra hhv. ca. 19.600 og ca. 3.100 i 2019. På baggrund af erfaringerne fra tre ud af de fem planlagte ansøgningsrunder i 2020-2022 må forvaltningen konkludere, at puljens nuværende udformning ikke i tilstrækkelig grad adresserer de barrierer, der står i vejen for, at københavnerne får etableret tidssvarende toilet- og badeforhold. Der er givet tilsagn for 6 mio. kr. til etablering af 89 toilet/bad, og søgningen til puljen har været støt dalende. Yderligere 116 har fået tilbud om støtte, men mangler at indsende fyldestgørende ansøgningsmateriale. Borgerrepræsentationen skal på den baggrund tage stilling til at nytænke og forlænge indsatsen for at sikre tidssvarende boligforhold i København.

Løsning

Midtvejsevalueringen (bilag 2) opsummerer erfaringer fra sagsbehandlingen og dialog med borgerne, samt giver et uddybende talmæssigt overblik over fordeling af ansøgninger m.v. Herudover indeholder den hovedkonklusionerne fra Teknik- og Miljøforvaltningens rapport omkring barrierer for etablering af toilet (bilag 3). Samlet set anser Teknik- og Miljøforvaltningen følgende faktorer som de primære barrierer for at opnå formålet om markant at reducere installationsmangler i København:

 • Høj teknisk og procesmæssig kompleksitet for almindelige borgere. Byggearbejdet er teknisk komplekst, og kan bl.a. kræve etablering af faldstamme hos underbo, brandtekniske vurderinger etc. Kombineret med kommunale dokumentationskrav omkring miljø, materialer og arbejdsforhold kan processen være svær at overskue. Herudover vil en samlet, fælles løsning i ejendomme med mange manglende toilet/bad, set fra et byggeteknisk perspektiv, generelt fungere bedre.
 • Et presset københavnsk boligmarked gør, at lejelejlighederne stadig er attraktive på grund af en relativt billig husleje. Samtidig er puljen ikke attraktiv for de mange private udlejningsejendomme med installationsmangler, da de ikke kan bruge etableringen til at omlægge til markedsbestemt leje (efter lejelovens §5.2), hvis de får byfornyelsesstøtte til arbejdet.

   

 • Eksisterende beboere har vænnet sig til forholdene, og ønsker fx ikke at afgive m2 i lejligheden til nyt toilet/bad, eller bruge tid og penge på at få det gjort. Derfor sker etablering ofte i det øjeblik nye ejere/lejere overtager lejligheden.

For at overvinde disse barrierer med henblik på at opnå formålet om markant at reducere installationsmangler i København forlænges toiletpuljen fra 2022 til 2025. Forlængelsen af toiletpuljen giver mulighed for at omdisponere midler til at finansiere nedenstående indsatser, som er målrettet ovenstående barrierer.

Øget indsats omkring udeliggende toiletter i samarbejde med Boligkommissionen i 2023-25

Der er stadig registreret omkring 3.000 boliger i København uden eget toilet i lejligheden, og antallet falder kun langsomt. På trods af relativt bredt kendskab til toiletpuljen hos beboerne i disse lejligheder (jf. bilag 3), udbedrer de ofte ikke forholdene. Dertil kommer, at puljen ikke motiverer ejerne af private udlejningsejendomme til at etablere bad og toilet i lejlighederne, da de som følge af Byfornyelseslovens bestemmelser udelukkende kan få indfasningsstøtte til at afbøde lejestigninger for beboerne (og altså ikke kontant støtte til selve etableringen) samt, at byfornyelsesstøtten blokerer for en senere omlægning til markedsbestemt leje efter lejelovens §5.2.

Derfor foreslår forvaltningen, at der afsættes medarbejderressourcer til i samarbejde med Københavns Boligkommission at gennemføre en systematisk gennemgang af de ejendomme, der stadig har toilet på bagtrappen. Boligkommissionen er jf. Byfornyelseslovens kapitel 9 forpligtiget til at føre tilsyn med, at københavnerne ikke bor i sundhedsskadelige, brandfarlige eller utidssvarende boliger. Kommissionen har teknik- og miljøborgmesteren som formand, og består herudover af to medlemmer af Borgerrepræsentationen, fire eksperter (læge, jurist, brand- og byggesagkyndig) og fire repræsentanter fra boligsektoren.

Boligkommissionen kondemnerer i dag boliger med toilet på bagtrappen, når de modtager en konkret anmeldelse, og sætter i den forbindelse en frist for, hvornår forholdene senest skal være udbedret. Kondemneringen sker med hjemmel i Byfornyelseslovens §75 stk. 4 nr. 3, og Boligkommissionens konkrete praksis for, hvad der vurderes som ”tilfredsstillende adgang til wc”. Med tilføjelse af to medarbejdere vil kommissionens sekretariat kunne gennemgå byen systematisk og indstille kondemneringer til Boligkommissionen, som sikrer, at der etableres toilet i lejligheden indenfor en årrække. Historisk har frister rangeret fra ét år til udbedring ved nuværende beboers fraflytning i henhold til de konkrete forhold. I ejendomme med mange toiletter på bagtrappen kan denne model samtidig øge motivationen for at finde en samlet løsning for alle, hvilket ofte fungerer byggeteknisk bedre end mange enkeltprojekter. Disse vil også kunne søge støtte fra den årlige bygningsrenoveringspulje. Efter faglig vurdering vil Boligkommissionen kunne undtage fx klubværelser og fredede ejendomme.

I løbet af den treårige projektperiode (2023-25) anslår forvaltningen, at omkring 1.000 boliger vil kunne gennemgås på denne måde og dermed sikre, at der etableres toilet indenfor en årrække. Forlænges indsatsen yderligere, skønner forvaltningen, at alle boliger med installationsmangler kan være gennemgået senest i 2032.

Forvaltningen foreslår at supplere indsatsen med øget støtte til etablering af toilet fra nuværende 33% til 50% af omkostningerne og hæve maxbeløbet fra nuværende 75.000 kr. til 125.000 kr. I en ejerlejlighed tilbagebetales støtten ved salg af boligen indenfor 20 år, og andelsforeninger tilbagebetaler ved salg af den samlede ejendom. I disse tilfælde fungerer støtten i praksis som et rente- og afdragsfrit lån. Udlejningsejendomme kan alene få støtte til at indfase huslejestigninger over 10 år.

Hjælp til projektering og mere fleksible ansøgningsfrister til både toilet og bad

I byfornyelsesindsatsen er der de senere år opbygget gode erfaringer med at give støtte til rådgivning af borgerne indenfor teknisk komplekse områder. Det sker for eksempel igennem Klima Taskforce med bl.a. lokale klimamedarbejdere i Områdefornyelserne (BR 10. december 2020) og gratis rådgivning om energioptimering af ejendomme i det EU-finansierede CEFUR-projekt - nu kaldet Energitjekket KBH (BR 14. oktober 2021). Dette gør særligt en forskel for mindre ressourcestærke københavnere, som får hjælp til at overskue teknisk og sagsbehandlingsmæssig kompleksitet og få lagt en plan for at gennemføre et projekt med eller uden offentlig støtte. Derfor foreslår forvaltningen, at dette greb også tages i brug i forhold til boliger uden toilet og bad.

Med en disponering af op til 15 mio. kr. af toiletpuljens midler vil op mod 1.000 boliger kunne få privat teknisk rådgivning om, hvordan de bedst etablerer toilet eller bad i deres lejlighed samt hjælp til udarbejdelse af det nødvendige projektmateriale. Dette kan øge sandsynligheden for, at nuværende beboere etablerer bad og/eller toilet og resultere i renoveringer for anslået op mod 250 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at en del af dem, som har modtaget rådgivning, vil vælge at gennemføre renoveringen uden yderligere kommunal støtte.

For at kunne gennemføre de nye tiltag og sikre den bedst mulige betjening af borgerne afsættes der udover de to medarbejdere i Boligkommissionen midler til en 3-årig stilling, som vil stå for den samlede projektstyring og bistå i sagsbehandlingen. Samtidig foreslår forvaltningen at indføre løbende ansøgningsfrister i toiletpuljen, så de, der gerne vil etablere toilet og/eller bad, kan komme i gang straks.

Politisk handlerum

 • Toiletpuljen kan forlænges i sin nuværende form. Hermed vil det fortsat være muligt for beboere/ejendomsejere at søge 33% i støtte til at etablere toilet eller bad, dog max 75.000 kr. per bolig. Forvaltningen vil fortsætte kommunikationsindsatsen omkring puljen, men vurderer ikke, at det i sig selv vil kunne øge ansøgertal til puljen nævneværdigt eller reducere antallet af boliger med manglende toilet/bad betragteligt.
 • Puljen kan udløbe efter sidste ansøgningsrunde i 2022. De resterende midler vil i så fald blive tilbageført til byfornyelsesrammen, hvor de efterfølgende vil kunne disponeres til fx bygningsrenoveringsprojekter.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, da det er en omprioritering af midler, som tidligere er frigivet fra byfornyelsesrammen.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen hurtigst muligt indføre fleksible ansøgningsfrister samt forberede igangsættelsen af de nye initiativer med opstart i 2023.

 

Søren Wille                                         / Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

 

  1. at midtvejsstatus for toiletpuljen (bilag 2) tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

2. at toiletpuljens budgetramme på samlet 50 mio. kr. i 2020-2022 forlænges til og med 2025.

3. at der afsættes 5,4 mio. kr. til tre årsværk per år i 2023-25 fra toiletpuljens budgetramme til  projektstyring og sagsbehandling i puljen, herunder to medarbejdere i Boligkommissionen til  systematisk gennemgang af boliger uden toilet i København.

4. at den maksimale støtte til boliger uden indeliggende toilet kan hæves op til 50%, dog max.  125.000 kr. per bolig, samt at alle puljens max. beløb årligt reguleres iht. Danmarks Statistiks  byggeomkostningsindeks til nærmeste tusind kr.

5. at der disponeres op til 15 mio. kr. af toiletpuljens budgetramme til en rammeaftale, som  kan støtte byggefaglig rådgivning om etablering af toilet og/eller bad i op til 1000 lejligheder.

6. at toiletpuljen overgår fra to årlige ansøgningsrunder til løbende ansøgningsfrist.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2022

 

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

 

Indstillingens 2.-6. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”I forbindelse med område fornyelser er det væsentligt at der ikke nedlægges små, og billige, boliger”.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. maj 2022:

 

”I forbindelse med område fornyelser er det væsentligt at der ikke nedlægges små og billige boliger”.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt med 52 stemmer imod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, A, C, B, F, V, Å, D og O

Imod stemte: I

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”I forbindelse med områdefornyelser er det væsentligt at der ikke nedlægges små, og billige, boliger.”
Til top