Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Skybrudsprojekt på Skoleholdervej og Degnestavnens Legeplads, Bispebjerg

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til forhøjelse af bevilling til skybrudsprojektet på Skoleholdervej og Degnestavnens legeplads.

Indstilling

Indstilling om, 

  1. at anlægsbevillingen på 15,0 mio. kr. til skybrudsprojektet Skoleholdervej, grøn vej (takstmidler) forhøjes med 3,8 mio.kr., samt at anlægsbevillingen på 15,6 mio. kr. til skybrudsprojektet Tomsgårdsvej, HOFOR forhøjes med 4,6 mio. kr. Der skal på den baggrund gives en udgiftsbevilling på 8,4 mio. kr. samt frigives en anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. Rådighedsbevillingen mellemfinansieres via byggekredit jf. økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I forbindelse med igangsættelse af ni skybrudsprojekter (Borgerrepræsentationen (BR) 1. februar 2018) blev der afsat 15,6 mio. kr. til at medfinansiere skybrudssikring på Tomsgårdsvej, hvoraf den kommunale del består af et forsinkelsesbassin på Degnestavnens legeplads. Projektet projekteres sammen med et klimatilpasningsprojekt på Skoleholdervej, som blev igangsat med en bevilling på 15 mio. kr. (BR 22. august 2019). Projektforslaget er beskrevet i bilag 4.

Da skybrudsprojekterne blev igangsat, var det med forventning om, at skybrudsvand fra Skoleholdervej kunne ledes på overfladen ad vejarealet til forsinkelsesbassin på Degnestavnens legeplads. I projekteringen har det vist sig, at vejarealet ikke i tilstrækkelig grad kan tilpasses til denne løsning. Vandet skal i stedet ledes delvist i rør under jorden og delvist på overfladen. Derudover er anlægsprisen revideret på baggrund af prisudviklingen i markedet, som er steget markant siden 2016. Disse to forhold er årsag til, at projektet bliver dyrere med en samlet udgift på 39 mio. kr. Projektet er fortsat omkostningseffektivt, hvilket betyder, at den samlede løsning stadig er billigere end det traditionelle underjordiske anlæg, som HOFOR ville have anlagt.

Teknik- og Miljøudvalget (TMU) skal tage stilling til projektforslaget, samt Borgerrepræsentationen til forhøjelse af rådighedsbeløbet. Forhøjelsen finansieres af takstmidler og påvirker ikke Teknik- og Miljøudvalgets måltal.

Løsning

Skoleholdervej og Degnestavnen er beliggende lige syd for Bispebjerg Kirkegård. Skoleholdervej modtager i dag skybrudsvand fra Bispebjerg Kirkegård og fra selve Skoleholdervej. Skybrudsvandet opstuves i lavninger og medfører oversvømmelse af nærliggende bygninger.

I projektet håndteres dagligdagsregn og skybrudsregn fra Skoleholdervej, Degnestavnen og Ringertoften. Vejvendte tagflader bliver afkoblet fra kloakken, og der skabes bedre plads i det eksisterende fællessystem. Hverdagsregnen fra Skoleholdervej og de vejvendte tagflader håndteres ved, at vejen indrettes som grøn vej med vejbede. Vejbedene beplantes med urter og græsser og forsinker og nedsiver 400 m3 hverdagsregn. Placeringen af vejbedene vil markere sidegaderne og skabe bedre oversigtsforhold.

Skoleholdervej indrettes også som skybrudsvej, så skybrudsvand fra vej, cykelsti og fortov strømmer til et ca. 1.500 m3 stort forsinkelsesbassin på Degnestavnens legeplads. Forsinkelsesbassinet skabes bl.a. ved at sænke den asfaltbelagte del af legepladsen inklusive boldbanerne ca. en halv meter. Bassinets kanter udformes så forsinkelsesbassinet tilpasses legepladsens eksisterende forhold. Rundt langs boldbanen etableres buede støttemurer, der kan bruges til at siddepladser og til at skate på.

Skybrudsvandet fra Skoleholdervej og Degnestavnens legeplads skal på sigt ledes til Svanemøllen Skybrudstunnel til havnen. Det er en forudsætning for dette projekt, at det skybrudsvand, der i dag strømmer fra Bispebjerg Kirkegård og ud på Skoleholdervej, i fremtiden forsinkes og håndteres inde på selve kirkegården.

Projektområdet ligger inden for den netop afsluttede områdefornyelse Nordvests område. I 2020 udførte områdefornyelsen en analyse og en borgerinddragelsesproces omkring den eksisterende brug af legepladsen og de lokale ønsker til den fremtidige indretning. De forbedringstiltag, der blev ønsket i det område, hvor skybrudsprojektet skal ligge, etableres i forbindelse med skybrudsprojektet i 2023 og består af bl.a. opgradering af siddepladser på støttemurene, et nyt indgangsparti ud mod Degnestavnen, basketballkurve, skaterkanter og bedre belysning på bl.a. boldbanen. Der overføres samlet 1 mio. kr. af områdefornyelsens bevilling til legepladsen til finansiering af de ønskede tiltag.

Parkering

I forbindelse med skybrudsprojekternes igangsættelse (BR 22. august 2019) blev det beskrevet, at der med projektet var risiko for, at der skulle nedlægges parkeringspladser, og at de vil forsøges erstattet i nærområdet. Der er i dag 215 parkeringspladser på Skoleholdervej, og der nedlægges som en konsekvens af skybrudsprojektet i alt 22 parkeringspladser. Omkostningerne til at etablere erstatningspladser er undersøgt, og vil de skulle anlægges vil det betyde, at projektet ikke vil være omkostningseffektivt.

Området er udenfor betalingszone. Belægningsgraden på Skoldeholdervej, Degnestavnen og Ringertoften er i dag 90 % til over 100 % døgnet rundt. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2022 (BR 2. oktober 2021) (S, B, Ø, F, V, O, Å, Frie Grønne, Kåre Traberg Smidt) besluttede forligskredsen, at projektområdet er den del af et større område, der på sigt skal overgå til 3 timers parkeringszone. Parkeringszonen forventes at træde i kraft december 2022, hvilket forventes at have som konsekvens, at belægningsgraden bliver mindre i området.

Træer og beplantning
For at kunne anlægge det sænkede bassin og de omkringliggende støttemure, er det nødvendigt at fælde fire mindre træer (tre fuglekirsebær og en løn). Der plantes fire nye træer inde på legepladsen (to syrener og to fuglekirsebær).

Høring

Bispebjerg Lokaludvalg har haft projektforslaget til høring i perioden 27. januar til 25. februar 2021. Lokaludvalget er tilfredse med de overordnede løsninger og glade for, at der er fundet midler via områdefornyelsen til opgraderinger på Degnestavnens Legeplads.  Lokaludvalgets høringssvar fremgår af bilag 5.

Af Lokaludvalgets høringssvar fremgår et resume af projektets delelementer, herunder ønske om, at der etableres flere parkeringspladser på Degnestavnen. Derudover har forvaltningen fremlagt projektforslaget for personalet på legepladsen og områdefornyelsens følgegruppe, som så positivt på projektforslaget. Begge grupper udpegede forbedringerne omkring indgangspartiet til legepladsen og den øgede belysning som særligt vigtige at prioritere.

Forvaltningens bemærkninger

Der kan etableres flere parkeringspladser på Degnstavnen ved at nedlægge et eksisterende parkeringsforbud. Forvaltningen vil i forbindelse med den obligatoriske partshøring fremlægge forslag om at nedlægge parkeringsforbuddet og afhængigt af tilbagemeldingerne vurdere, om det kan gennemføres som en del af skybrudsprojektet.  

Politisk handlerum

Da klimatilpasnings- og skybrudsdelen af projektet er finansieret af HOFOR’s takstmidler via medfinansieringsordningen, skal eventuelle ændringer være relateret til vandhåndteringen for at kunne finansieres deraf. Udvalget kan stille ændringsforslag til tiltagene på Degnestavnens legeplads, der finansieres af midler fra Områdefornyelse Nordvest. Hvis de ønskede ændringer rækker ud over, hvad der kan finansieres for de overførte midler (1 mio. kr.), kræver det, at der afsættes midler hertil i kommende budgetforhandlinger. Dette vil resultere i forsinkelse af projektet, mulig fordyrelse og mulig omprojektering af den samlede løsning.

Økonomi

Med denne indstilling skal der tages stilling til forhøjelse og frigivelse af anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. (2022 p/l) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. HOFOR refunderer Københavns Kommunes anlægsudgift. Tilbagebetaling af anlægsudgiften sker over 25 år, og starter, når projektet er afsluttet. Fra projektstart til projektafslutning mellemfinansierer Københavns Kommune anlægsudgiften via byggekredit (BR 24. marts 2022). HOFOR får dækket udgiften via spildevandstaksterne.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1, mens frigivelsen fremgår af tabel 2.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. forhøjelse af bevilling

 

At-punkt

Udvalg

Bevillingsnavn

Funktion

Indtægt (I) /

Beløb i 1.000 kr.*

Varig?

Udgift (U)

(2022 p/l)

ja/nej

 

2022

2023

I alt

 

2

TMU

2030 Klima anlæg

1.35.46.3

U

4.200

4.200

8.400

Nej

2

ØU

Finansposter (Kassen)

8.22.05.5

I

-4.200

-4.200

-8.400

Nej

I alt

-

-

-

-

0

0

0

-

 

Tabel 2. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

 

 

Udvalg

Klima ID

Projekt

Bevilling (navn)

Beløb i 1.000 kr. (2022 p/l)

 

2022

2023

I alt

 

TMU

BIR22.1A

Skoleholdervej, grøn vej

2030 Klima Anlæg

1.900

1.900

3.800

 

TMU

BIR5.4

Tomsgårdsvej, HOFOR

2030 Klima Anlæg

2.300

2.300

4.600

 

I alt

 

 

 

4.200

4.200

8.400

 

TMU = Teknik- og Miljøudvalget
ØU = Økonomiudvalget

Bevillingen Klima anlæg er ikke omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, færdiggøres projektet. Forventet fysisk anlægsstart er januar 2023 og ibrugtagning december 2023.

 

Søren Wille                                     / Peter Højer

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at projektforslaget danner grundlag for den videre projektering af et klimatilpasnings- og skybrudsprojekt på henholdsvis Skoleholdervej og på Degnestavnens legeplads, jf. bilag 4.
     
    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
     
  2. at anlægsbevillingen på 15,0 mio. kr. til skybrudsprojektet Skoleholdervej, grøn vej (takstmidler) forhøjes med 3,8 mio.kr., samt at anlægsbevillingen på 15,6 mio. kr. til skybrudsprojektet Tomsgårdsvej, HOFOR forhøjes med 4,6 mio. kr. Der skal på den baggrund gives en udgiftsbevilling på 8,4 mio. kr. samt frigives en anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. Rådighedsbevillingen mellemfinansieres via byggekredit jf. økonomiafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2022

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt:

 

“at parkeringspladserne reetableres i nærområdet og indenfor projektets økonomi.”

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 2 stemme mod 8. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C

Imod stemte: A, F, V, Ø og Å

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt med 8 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, F, V, Ø og Å

Imod stemte: C

 

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, F, V, Ø og Å

Imod stemte: C

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Jævnfør borgerhøringer, er der i lokalområdet et ønske om at der etableres flere P-Pladser, Konservative har et ønske om at kommunen lever på dette ønske.”

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Venstre noterer sig, at forvaltningen efter den obligatoriske partshøring vil fremlægge forslag til at nedlægge parkeringsforbud på Degnstavnen og derved etablere flere parkeringspladser, hvilket Venstre ser frem til at høre mere om, så nedlagte parkeringspladser forhåbentligt kan blive genetableret.”

 

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne bemærker, at en vedtagelse af konservatives ændringsforslag om reetablering af p-pladser ville have betydet, at man ville være nødt til at droppe de forbedringer af byrummet, der ligger i projektet nu.”

 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø, B og V.

Imod stemte: C.

Undlod at stemme: Ingen.

 

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. april 2022:

 

”Jævnfør borgerhøringer, er der i lokalområdet et ønske om at der etableres flere P-Pladser, Konservative har et ønske om at kommunen lever på dette ønske.”

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag som tilføjelse til 1. at-punkt (ÆF1):

 

“at parkeringspladserne reetableres i nærområdet og indenfor projektets økonomi.”

 

Det af Det Konservative Folkeparti genfremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 46 stemmer imod 8. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: C og D

Imod stemte: Ø, A, B, F, V, Å, I og O

 

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning:

”Jævnfør borgerhøringer, er der i lokalområdet et ønske om at der etableres flere P-Pladser, Konservative har et ønske om at kommunen lever på dette ønske.”

 

Venstre videreførte følgende protokolbemærkning:

”Venstre noterer sig, at forvaltningen efter den obligatoriske partshøring vil fremlægge forslag til at nedlægge parkeringsforbud på Degnstavnen og derved etablere flere parkeringspladser, hvilket Venstre ser frem til at høre mere om, så nedlagte parkeringspladser forhåbentligt kan blive genetableret.”

 

Enhedslisten, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Venstre, og Alternativet genfremsatte følgende protokolbemærkning:

”Partierne bemærker, at en vedtagelse af konservatives ændringsforslag om reetablering af p-pladser ville have betydet, at man ville være nødt til at droppe de forbedringer af byrummet, der ligger i projektet nu.”
Til top