Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Håndtering af merudgifter til busterminal ved Dybbølsbro Station

Se alle bilag

Vejdirektoratets udbud af anlæg af busterminalen ved Dybbølsbro St. har vist en merudgift på 29 mio. kr. ift. det afsatte budget. Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 29,0 mio. kr. i 2023 finansieret af Økonomiudvalgets pulje til busfremkommelighed til at gennemføre projektet som planlagt og udbudt, hvilket forelægges til Borgerrepræsentationens stillingtagen. 

Indstilling

Indstilling om,

 1. at der gives en anlægsbevilling på 29,0 mio. kr. i 2023 finansieret af Økonomiudvalgets pulje til busfremkommelighed til at gennemføre projektet som planlagt og udbudt.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Staten og Københavns Kommune indgik oktober 2020 en aftale om at etablere en busterminal til fjernbusser ved Dybbølsbro St. Det blev endvidere aftalt, at Vejdirektoratet er bygherre på anlægget for Københavns Kommune.

Vejdirektoratets udbud af opgaven med at anlægge busterminalen ved Dybbølsbro St. har vist en merudgift på 29 mio. kr. ud over, hvad der er afsat budget til.

Forud for licitationen havde Vejdirektoratet estimeret et samlet budget på 117 mio. kroner inklusive projekteringsomkostninger og reserver til uforudsete udgifter. Dette var der afsat finansiering til via de oprindeligt afsatte 80 mio. kr. (heraf 20 mio. kr. fra staten) og 37 mio. kr. ekstra afsat i Overførselssagen 2021/22.

Med det nuværende licitationsresultat vurderer Vejdirektoratet, at busterminalens samlede budget beløber sig til 146 mio. kr. inklusive projekteringsomkostninger og 10% af entreprisesummen til uforudsete udgifter. Vejdirektoratet vurderer, at en hovedfaktor bag de høje tilbud i udbuddet er de stigende priser på byggematerialer som stål, beton og træ, der ses på markedet både i Danmark og internationalt, og stigende lønninger på grund af høj aktivitet i bygge- og anlægsbranchen.

Der mangler således budget på 29 mio. kr. (146-117 mio. kr.) for at kunne anlægge busterminalen som planlagt og udbudt.

De modtagne tilbud har vedståelsesfrist den 21. juni 2022. Det betyder, at hvis det udbudte projekt ønskes gennemført, skal der være afsat den nødvendige finansiering senest 21. juni, så Vejdirektoratet kan skrive kontrakt med den vindende byder.

Løsning

Økonomiforvaltningen ser tre håndteringsmuligheder:

 1. Projektet udskydes til det vurderes at kunne gennemføres inden for det afsatte budget (model 1)
 2. Projektet tilpasses, så det kan gennemføres inden for det afsatte budget (model 2)
 3. Der afsættes den nødvendige finansiering til at kunne gennemføre projektet som planlagt og udbudt (model 3)

Model 1: Projektet udskydes til det vurderes at kunne gennemføres inden for det afsatte budget

Projektet kan udskydes ved, at Vejdirektoratet annullerer det gennemførte udbud, og Vejdirektoratet og Movia afslutter igangværende aktiviteter, så de kan genoptages på et senere tidspunkt.

Vejdirektoratet og Økonomiforvaltningen skal herefter løbende vurdere, hvornår projektet forventes at kunne gennemføres inden for det afsatte budget. Dette vil afhænge af prisudviklingen på byggematerialer, energipriserne og markedssituationen i bygge- og anlægsbranchen. Det er således uklart, hvornår projektet forventes at kunne gennemføres.

Byggetilladelsen til det planlagte og udbudte projekt er gyldig indtil 23. november 2022, hvorefter der skal ansøges om byggetilladelse på ny.

Da busterminalen er aftalt med Transportministeriet vil en udskydelse kræve en forståelse med ministeriet.

Det bemærkes, at Vejdirektoratet indtil nu har anvendt ca. 20 mio. kr. på projektet til projektering, miljøundersøgelser mv.

Model 2: Projektet tilpasses, så det kan gennemføres inden for det afsatte budget
Anlægsmæssigt består projektet grundlæggende af tre hovedudgiftsposter: anlægsarbejde, perrontag og terminalbygning. Det vurderes ikke muligt at undvære perrontaget, da det bl.a. har en støjdæmpende funktion, som er en af forudsætningerne i byggetilladelsen. Det vurderes, at terminalbygningen, med venteværelse, toiletter og kioskareal, er den eneste reelle tilpasningsmulighed, der sikrer en besparelse i den nødvendige størrelsesorden.

Hvis terminalbygningen sløjfes, vil busterminalen bestå af et delvist overdækket terminalområde med trappe og elevator til Dybbølsbro, cykelparkering mv. Der vil fortsat være behov for serverrum til drift af trafikinformation mv., som var planlagt til at ligge i terminalbygningen. En tilpasning af projektet vil skulle tage højde for dette, og der kan derfor ikke forventes den fulde besparelse ved at undlade terminalbygningen.

En tilpasning af projektet af denne karakter er så grundlæggende, at det vil kræve, at det nuværende udbud annulleres. Herefter skal projektet tilpasses og derefter udbydes på ny. Der vil være udgifter til både Vejdirektoratet og deres rådgiver til tilpasning af projektet, som skal afholdes inden for det afsatte budget.

Et tilpasset projekt vil skulle igennem en fornyet byggesagsbehandling i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Det er usikkert, om et nyt udbud med et tilpasset projekt vil kunne rummes inden for det afsatte budget, da det fortsat er usikkert, hvordan bl.a. materialepriser og markedssituationen i bygge- og anlægsbranchen udvikler sig.

Model 3: Der afsættes den nødvendige finansiering til at kunne gennemføre projektet som planlagt og udbudt
Busterminalens nuværende budget på 117 mio. kr. består af tilskud fra henholdsvis staten (20 mio. kr.) og Københavns Kommune (40 mio. kr.), samt takstindtægter fra busoperatørerne (57 mio. kr.). Takstindtægter fra busoperatørerne mellemfinansieres af Københavns Kommune og hentes hjem over 15 år fra terminalens åbning. De manglende 29 mio. kr. kan som udgangspunkt finansieres på tilsvarende vis.

Ved en kommunal mellemfinansiering af takstindtægter fra busoperatørerne på 86 mio. kr. (57 + 29 mio. kr.) estimers takstniveauet til ca. 290 kr. pr. anløb. I følge Movia er de tilsvarende takster i busterminalen i Oslo ca. 243 kr., i Hamburg ca. 180 kr. og i Stockholm ca. 124 kr. De tre busterminaler har et højere serviceniveau end den planlagte busterminal ved Dybbølsbro St., da de f.eks. er bemandede, mens busterminal i København vil være ubemandet. Økonomiforvaltningen vurderer på den baggrund, og på baggrund af dialog med Movia, at det er vanskeligt at finansiere yderligere via takstforhøjelser.

Finansiering til merudgifterne kan tages fra Økonomiudvalgets pulje til busfremkommelighedsprojekter. Det er midler, som Økonomiudvalget løbende kan udmønte til tiltag, der forbedrer busfremkommeligheden. Økonomiforvaltningen har p.t. ikke aktuelle planer om anvendelse af midlerne i 2022 og 2023. Anvendelse af midlerne til andet formål end busfremkommelighedsprojekter vil kræve Borgerrepræsentationens godkendelse.

Puljen er afsat årligt, og den samlede finansiering i 2022 og 2023 er 35,6 mio. kr., jf. tabel 1:

 

Hvis busfremkommelighedspuljen skal anvendes til at finansiere merudgiften på 29 mio. kr., skal der reserveres anlægsmåltal til udgifterne i 2023.

Økonomi

Hvis projektet udskydes eller tilpasses vil den samlede ramme være overholdt, men der vil være omkostninger til Vejdirektoratet og deres rådgiver, der skal tages fra det samlede budget.

Hvis der gives bevilling på 29 mio. kr. til at gennemføre projektet som planlagt, finansieres dette af Økonomiudvalgets (ØU) pulje til busfremkommelighed, jf. tabel 2.


ØU = Økonomiudvalget 

Der gives en anlægsbevilling til de øgede udgifter, jf. tabel 3. 

Videre proces

Hvis model 1 besluttes, annulleres udbuddet og så skal Vejdirektoratet og Økonomiforvaltningen løbende vurdere, hvornår projektet forventes at kunne gennemføres inden for det afsatte budget. Det vides pt. ikke, hvornår projektet forventes at kunne gennemføres. Der kan blive behov for ny myndighedsgodkendelse (byggesagsbehandling) af projektet.

Hvis model 2 besluttes, annulleres udbuddet og Økonomiforvaltningen beder Vejdirektoratet om at igangsætte en omprojektering, der tilpasser projektet, så det forventes at kunne gennemføres inden for det afsatte budget. Herefter skal der gennemføres ny myndighedsgodkendelse (byggesagsbehandling) og derefter et nyt udbud. Det vides pt. ikke, hvor hurtigt dette kan gennemføres, men det kan forventeligt ske i løbet af 2022.

Hvis model 3 besluttes, vil Vejdirektoratet umiddelbart efter Borgerrepræsentationens beslutning indgå kontrakt om det planlagte og udbudte projekt med den vindende byder. Med den oprindelige tidsplan skulle busterminalen kunne åbne omkring 1. maj 2023. Med denne model vil det forventeligt være i juni-juli 2023, men det vil afhænge af nærmere dialog med entreprenøren. 

 

Søren Hartmann Hede                 / Mads Grønvall 

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentation anbefaler,

 

 1. at en af de følgende tre løsningsmodeller i forhold til håndtering af merudgifter vedrørende anlæg af busterminal ved Dybbølsbro St. godkendes:

  Model 1: Det gennemførte udbud annulleres og projektet udskydes til det vurderes at kunne gennemføres inden for det afsatte budget,

  eller

  Model 2: Det gennemførte udbud annulleres og projektet tilpasses inden for den økonomiske ramme og sendes i nyt udbud,

  eller

  Model 3: Der gives en anlægsbevilling på 29,0 mio. kr. i 2023 finansieret af Økonomiudvalgets pulje til busfremkommelighed til at gennemføre projektet som planlagt og udbudt.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Kontorchef i Økonomiforvaltningen, Jeppe Grønholt-Pedersen, deltog under sagens behandling af hensyn til sagens oplysning.

 

 

Venstre fremsatte følgende ændringsforslag om en ny model:

 

”at finansiere merudgifter ved at hæve taksterne for de busselskaber, som anvender terminalen, med en mellemfinansiering af kassen.”

 

 

Det af Venstre fremsatte ændringsforslag blev forkastet med 6 stemmer mod 1. 2 medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: V.

Imod stemte: A og Ø.

Undlod at stemme: C og B.

 

 

Økonomiudvalget besluttede herefter at anbefale model 3 over for Borgerrepræsentationen med 5 stemmer mod 0. 4 medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, C og B

Imod stemte: Ingen.

Undlod at stemme: Ø og V.

 

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Venstre mener, at de øgede udgifter til etablering af busterminal skal finansieres af de kommende brugere.”

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Enhedslisten, SF, Venstre, Liberal Alliance og Nye Borgerlige genfremsatte følgende ændringsforslag om at erstatte forslagets at-punkt med følgende (ÆF1):

 

”at merudgifter finansieres ved at hæve taksterne for de busselskaber, som anvender terminalen, med en mellemfinansiering af kassen.”

 

Det af Enhedslisten, SF, Venstre, Liberal Alliance og Nye Borgerlige genfremsatte ændringsforslag (ÆF1) til erstatning af indstillingen blev godkendt med 28 stemmer imod 26 stemmer. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, F, V, I, D og O
Imod stemte: A, C, B og Å

 

Venstre videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Venstre mener, at de øgede udgifter til etablering af busterminal skal finansieres af de kommende brugere.”

 

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre og Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne bemærker, at der med yderligere takster for fjernbusterminalen er en risiko for, at busserne vil søge andre holdepladser og terminalen dermed har en dårlig businesscase og i værste fald ikke vil blive brugt. Derfor bakker vi op om løsningen, hvor den ekstra finansiering findes fra ledige midler i en eksisterende pulje, der før er brugt til lignende formål.”
Til top