Mødedato: 01.06.2023, kl. 17:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Bydelsplan for sorteringspunkter i Valby

Se alle bilag

I Cirkulær København, Ressource- og Affaldsplan 2024, indgår et initiativ om anlæg af sorteringspunkter på vej og offentlige arealer på tværs af København. Denne indstilling omhandler anlæg af 51 sorteringspunkter i Valby. 43 af disse sorteringspunkter forudsætter konvertering af i alt 70 parkeringspladser. Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at konverterede parkeringspladser kan etableres ved leje af parkeringspladser i private parkeringshuse i bydelen. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til bydelsplan for placering af sorteringspunkter i Valby. Derudover skal Borgerrepræsentationen tage stilling til, om der skal frigives en anlægsbevilling til anlæg af disse sorteringspunkter.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 19 mio. kr. i 2023 til anlæg af sorteringspunkter i Valby på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Takstfinansieret anlæg jf. økonomiafsnittet. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Sorteringspunkter er et centralt element i Cirkulær København, Ressource- og Affaldsplan 2024, og målet om, at 70% af husholdningsaffaldet skal indsamles til genanvendelse. Det er hensigten, at alle borgere vil opleve en øget service og en bredere vifte af muligheder for at sortere deres affald, eksempelvis plast, papir og tekstiler. Sorteringspunkterne forventes samlet set at bidrage med indsamling af 12.100 tons husholdningsaffald til genanvendelse årligt, svarende til ca. 6% af husholdningsaffaldet i København. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 26. oktober 2020, at placering af sorteringspunkterne skal fastlægges via bydelsplaner for Københavns ti bydele, som skal godkendes af udvalget. Teknik- og Miljøudvalget har tidligere godkendt bydelsplaner for Amager Øst, Nørrebro, Østerbro, Indre By/Christianshavn og Vesterbro/Kongens Enghave.

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet bydelsplan for placering af sorteringspunkter i Valby. Bydelsplanen beskriver placering af 51 sorteringspunkter. Sorteringspunkterne i Valby udgøres samlet set af 106 affaldsbeholdere, fordelt på 52 nedgravede beholdere, 35 kuber og 19 affaldsskjul. Heraf er 21 sorteringspunkter placeret på privat fællesvej. Der tages forbehold for evt. justeringer ifm. detailprojektering, myndighedsgodkendelser og dispensationer.

Dialogproces
Valby Lokaludvalg har været inddraget i arbejdet med at finde placeringer i bydelen, herunder gennem afholdelse af fælles borgermøde. Lokaludvalget og flere borgere har indgivet forslag til placeringer gennem en digital kortløsning og Valby Lokaludvalg har desuden fremsendt kommentarer til bydelsplanen (bilag 3). Valby Lokaludvalg bakker op om mulighederne for øget sortering og ser positivt på forvaltningens inddragelsesproces. De kommenterer på praksis for krantømning af beholdere og foreslår, at der visse steder gives mulighed for at tømme beholdere over fortov eller cykelsti for at undgå at placere sorteringspunkter på vejareal. Forvaltningens praksis er ikke at tømme over fortov og cykelsti, da det vil kræve opstilling af forsvarlig afspærring i forbindelse med tømning og to folk på kranbilerne og dermed forlænget tømmetid og øget ressourceforbrug. Lokaludvalget skriver videre, at de gerne havde set en tidligere dialog med vejejere på private fællesveje, hvor forvaltningen foreslår sorteringspunkter. Forvaltningen har vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at gå i dialog med en vejejer, førend det er afklaret, om en placering er realiserbar. Som led i den kommende myndighedsbehandling vil der blive foretaget partshøringer og naboorienteringer og for placeringer på privat fællesvej, vil forvaltningen skulle indgå lodsejeraftaler forinden etablering af et sorteringspunkt.

Afslutningsvis nævner lokaludvalget ønske om samtænkning af et foreslået sorteringspunkt og en kommende affaldsløsning ved Valby Kulturhus. Forvaltningen foreslår at etablere et sorteringspunkt på Valgårdsvej ved nr. 2 ud for KraftWerket. Forvaltningen er bekendt med Valby Lokaludvalgs ønske om etablering af nedgravet affaldsløsning ved Valby Kulturhus til de nærliggende institutioner. Teknik- og Miljøforvaltningen er ved at afdække mulighederne for en sådan nedgravet affaldsløsning.

Inddragelse af københavnere og lokaludvalg er sket gennem en informationskampagne og inddragelsesproces, der omfatter pressemeddelelse, skiltning i lokalområderne, annoncer på Facebook og i lokalaviser, opstilling af prototyper i byrummet, løbende dialog og møder med lokaludvalg, borgermøder samt en digital kortløsning, hvor københavnerne har kunne foreslå placering af sorteringspunkter.

Placering af sorteringspunkter
Udpegning af placeringer til sorteringspunkter er foretaget ud fra en samlet afvejning af en række forskellige forhold, såsom kapacitetsbehov, byrumskvalitet, bevægelsesmønstre, renovatørhensyn, trafikale forhold, flytning af parkeringspladser samt anlæggets kompleksitet. Sorteringspunkternes placering er udpeget efter fem principper, som er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2020, og som findes beskrevet i bydelsplanen.

Konvertering af parkeringspladser
I forbindelse med Budget 2023 er der indgået aftale om etablering af erstatningsparkeringspladser (bilag 4 og 5). Dette medfører, at parkeringspladser, hvor der skal etableres sorteringspunkter, vil blive konverteret til parkeringspladser et andet sted i bydelen. Det samlede antal parkeringspladser er således uændret.

Af bydelsplan for sorteringspunkter i Valby fremgår det, at der skal etableres 51 sorteringspunkter. Ud af disse sorteringspunkter forudsætter 43 sorteringspunkter konvertering af parkeringspladser for at kunne blive anlagt (heraf 12 sorteringspunkter i betalingszonen), imens otte sorteringspunkter kan anlægges uden konvertering af parkeringspladser. Der konverteres i alt 70 parkeringspladser (heraf 25 i betalingszonen).

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at erstatning for parkeringspladserne i Valby kan findes ved, at kommunen lejer p-pladser i private parkeringshuse. Der er i løbet af februar 2023 blevet foretaget en foreløbig screening af parkeringsanlæg i Valby, hvor der i aften- og nattetimer samt weekender, vurderes at være ledig parkeringskapacitet. Der er i forbindelse hermed blevet identificeret ca. 20 anlæg med mellem 600 og 1250 parkeringspladser, som skal undersøges nærmere ift. muligheden for at indgå aftale mellem kommunen og ejer/operatør om offentlig adgang.

Resultatet af de konkrete screeninger for erstatningspladser forventes at foreligge i andet kvartal 2023, mens finansieringen til etableringen af erstatningspladserne er henvist til forhandlingerne om Budget 2024 (BR 6. oktober 2022) (B, C, D, I, O, V, Ø, og Å). Forvaltningen forelægger derfor et budgetnotat på dette til forhandlingerne om Budget 2024.

Politisk handlerum
Nærværende bydelsplan er forvaltningens bud på udmøntning af de politisk godkendte principper for placering af sorteringspunkter i Valby. Udvalget kan vælge at

  • forvaltningen skal afsøge muligheder for alternative placeringer af sorteringspunkter.
  • angive konkrete ønsker til placeringer af sorteringspunkter.

 

Vælger udvalget at gøre brug af det politiske handlerum, skal de afledte effekter for projektet afdækkes nærmere, da det kan påvirke projektets anlægsomkostninger og tidsplan.

Økonomi

Der er med vedtagelsen af Cirkulær København bevilget 385 mio. kr. til etablering og drift af sorteringspunkterne i planperioden, som finansieres af affaldsgebyrerne. Af disse er ca. 270 mio. kr. allokeret til etablering af sorteringspunkterne. Omkostningerne til etablering af sorteringspunkter i Valby, herunder bl.a. produktion af affaldsbeholdere og anlæg af sorteringspunkter, anslås ud fra en nøgletalsberegning til at være ca. 19 mio. kr. Dette beløb er behæftet med usikkerhed.

Beløbet ligger inden for den økonomiske ramme allokeret til etablering af sorteringspunkter i Valby. Forvaltningen vil, i takt med at sorteringspunkterne projekteres, løbende holde styr på, at den samlede projektøkonomi holder sig inden for den økonomiske ramme allokeret til indsatsen. Med denne indstilling frigives i alt 19 mio. kr. i 2023 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.60.3, til etablering af sorteringspunkter i Valby, jf. tabel 1:

Tabel 1. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

(2023 p/I)

TMU

RAP24, initiativ 1.4

2020 – Takstfinansieret anlæg

1.38.60.3

19.000

I alt

-

-

-

19.000

 

 

 

Midler til at dække provenutabet fra nedlæggelse af parkeringspladser blev bevilget med Budget 2023. Etablering af sorteringspunkterne i Valby forudsætter konvertering af 70 parkeringspladser, hvoraf 25 ligger inden for betalingszonerne. Nedlæggelsen af de 70 parkeringspladser medfører mindreindtægter på 0,05 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024 og frem. Med aftalen for Budget 2023 (Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2022) blev Teknik- og Miljøudvalgets indtægtsbudget korrigeret som følge af mindreindtægter fra betalingsparkering ved etablering af sorteringspunkter.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen igangsætte detailprojektering af sorteringspunkterne i Valby. I den forbindelse kan der blive afdækket eksempelvis anlægs- eller driftstekniske forhold, som medfører, at forvaltningen vil være nødt til at justere en placering eller sløjfe et sorteringspunkt. Forvaltningen forventer at påbegynde anlæg af sorteringspunkterne i Valby medio 2023. Sorteringspunkterne vil blive idriftsat løbende i takt med, at anlægsarbejdet på hvert enkelt sorteringspunkt afsluttes.

Det blev med Budget 2023 besluttet, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal udarbejde et budgetnotat til Budget 2024 om finansiering til konvertering af parkeringspladser. Budgetnotatet vil basere sig på behovet for konvertering af parkeringspladser i de enkelte bydele, og dermed med forbehold for, at screeningerne efterfølgende kan afdække et andet finansieringsbehov.

Således vil der i Budget 2024 kunne blive afsat en pulje til konvertering af parkeringspladser, og såfremt dette efter de gennemførte screeninger viser sig ikke at være tilstrækkeligt, vil forvaltningen vende retur til Teknik- og Miljøudvalget med en indstilling, hvori den resterende finansiering henvises til Overførselssagen 2023-2024 eller Budget 2025.

 

Søren Wille                                                  / Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at ”Bydelsplan for sorteringspunkter i Valby” danner grundlag for færdigprojektering og anlæg af sorteringspunkter i dette område, jf. bilag 2a, 2b, 2c.

    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  2. at godkende, at der frigives en anlægsbevilling på 19 mio. kr. i 2023 til anlæg af sorteringspunkter i Valby på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, Takstfinansieret anlæg jf. økonomiafsnittet. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af økonomiafsnittet.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 17. april 2023

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt med 9 stemmer mod 0. 2 undlod at stemme.

For stemte: B, C, F, V, Ø og Å.

Undlod at stemme: A.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 0. 2 undlod at stemme.

For stemte: B, C, F, V, Ø og Å.

Undlod at stemme: A.

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Venstre og Konservative støtter indstillingen med forventning om, at finansiering til erstatningsparkeringspladserne vil blive fundet i budget 2024 som anført af aftaleparterne i budget 2023."

 

Socialdemokratiet afgav følgende protokolbemærkning:

"I Socialdemokratiet har vi forbehold for den konkrete placering af sorteringspunkterne, da borgerprotester har vist, at inddragelsen af lokalområdet ikke har været tilstrækkelig. Når vi inddrager byrum til sorteringspunkter, bør det være til mindst mulig gene for de lokale, ikke mindst fordi en velfungerende affaldssortering i høj grad afhænger af engagementet og velviljen hos den enkelte københavner."

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. maj 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 1. juni 2023

Indstillingen blev godkendt med 43 stemmer mod 0. 10 medlemmer undlod at stemme. 

For stemte: Ø, C, B, F, V, Å, I og O.

Undlod at stemte: A.

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre videreførte følgende protokolbemærkning:

”Venstre og Konservative støtter indstillingen med forventning om, at finansiering til erstatningsparkeringspladserne vil blive fundet i budget 2024 som anført af aftaleparterne i budget 2023."

Til top