Mødedato: 26.04.2023, kl. 08:30
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 43/44

B-sag: Udkast til Københavns Kommunes ”diskriminationshandleplan” - EFTER HØRING

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen (BR) har besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan mod racisme, diskrimination og hadforbrydelser. BR har behandlet første udkast til handleplanen, som efterfølgende har været i offentlig høring. På baggrund af høringen skal BUU tage stilling til justeringer i handleplanen inden for eget ressort samt til et samlet høringsnotat.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

  1. at godkende forslag til justeringer i Københavns Kommunes "Handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser" på baggrund af høringen, jf. bilag 1.
  2. at bidrag til det samlede høringsnotat godkendes, jf. bilag 2.

Problemstilling

BR pålagde den 16. december 2021 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) i samarbejde med andre relevante forvaltninger og med inddragelse af civilsamfundet at udarbejde et forslag til handleplan mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser.

Første udkast til handleplanen blev behandlet i alle fagudvalg fra juni til september 2022. Siden er udkastet blevet behandlet i BR (15.12.2022), og der har været gennemført en offentlig høring i perioden 20.01.2022-30.01.2023. Der er generelt bred opbakning til handleplanen i høringssvarene, hvorfor der ikke forventes store ændringer. Det kan nævnes, at det er foreslået, at socialområdet tilføjes som fokusområde i handleplanen, og at det i handleplanen præciseres, at beskyttelsen mod racisme, etnisk diskrimination og hadforbrydelser også gælder for Inuit/oprindelige folk. BIU tager stilling hertil den 15. maj 2023.

Løsning

Der er modtaget 22 høringssvar, som kan læses i fuld længde på blivhoert.kk.dk. Otte af høringssvarene berører indhold på BUU’s ressort. Resumé af indhold af disse fremgår af bilag 2. Her fremgår desuden forvaltningens bemærkninger til høringssvarene. Forslag i høringssvarene ligger i mange tilfælde allerede indenfor almindelig drift eller i de indsatser, som indgår i handleplanen på børne- og ungeområdet. Kritiske høringssvar vedrører primært modersmålsundervisning. Her påpeger tre parter fx, at kravet for antal elever for oprettelse af en Inuit (grønlandsk) modersmålsklasse skal sænkes. Forvaltningen vurderer, at der er bedst mulighed for at sikre ligebehandling på tværs af sproggrupper, når anvisningerne i bekendtgørelsen følges, hvorfor høringssvar herom ikke er imødekommet.

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen følgende to justeringer i handleplanen (justeringerne fremgår med gul overstregning i bilag 1):

  1. Indsatsen ”Undervisningstilbud om forebyggelse af diskrimination, racisme og hadforbrydelser under ”Åben Skole”, som fremgår på listen over indsatser, der kan iværksættes, hvis der afsættes finansiering, var oprindeligt målrettet elever i udskolingen. På baggrund af høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder foreslår forvaltningen, at indsatsen justeres, så den omfatter både indskoling, mellemtrin og udskoling.

     

  2. Forvaltningen foreslår, at der indføres en ny indsats i handleplanen på listen over initiativer, som kan iværksættes, hvis der afsættes finansiering: ”Mulighed for samarbejder med eksterne om udvikling af undervisningsmaterialer og forløb”. Indsatsen foreslås indarbejdet i handleplanen på baggrund af høringssvar fra Ungeråd KBH.

Der indgår indsatser til et samlet beløb på ca. 4 mio. kr. i 2023 (på BIU, KFU og ØU’s område). Foreslåede indsatser på BUU’s ressort gennemføres alene, hvis der i forbindelse med kommende budgetforhandlinger prioriteres midler hertil.

Politisk handlerum

BUU kan beslutte, at høringssvarene skal håndteres anderledes end forvaltningen lægger op til. Fx kan BUU vælge, at der skal tilføjes nye indsatser på børne- og ungeområdet i handleplanen. Iværksættelse af indsatser på BUU's ressort kræver, at der afsættes midler i kommende budgetter. BUU kan også vælge, at høringssvar vedr. modersmålsundervisning skal imødekommes.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Alle fagudvalg behandler Diskriminationshandleplanen i april 2023 og tager stilling til foreslåede ændringer på eget ressort. Udvalgene tager desuden stilling til bidrag på eget ressort i det samlede høringsnotat.

Efter udvalgsbehandling fremsendes BUU’s beslutning til BIF, som forelægger en samlet sag med en opdateret handleplan og et samlet høringsnotat for BIU den 15. maj 2023. Efter godkendelse i BIU layoutes handleplanen og forelægges for BR til endelig godkendelse den 22. juni 2023.

 

Tobias Børner Stax Mette Seneca Kløve

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 26. april 2023:

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

Til top