Mødedato: 11.01.2023, kl. 15:30
Mødested: UngeVærket i Fritidscenter Ydre Valby, Valby Langgade 117d, 2500 Valby

Anmodning fra Ungeråd KBH: Lettere adgang til hjælp for børn og unge på de københavnske grundskoler

Se alle bilag

Ungeråd KBH har ret til at sende 4 årlige sager til Borgerrepræsentationen og har med denne anmodning opfordret til at gøre det lettere for børn og unge i mistrivsel at få hjælp.

Sagen er til efterretning og præsenterer Børne- og Ungdomsforvaltningens indsats for at imødekomme anmodningen.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Børne- og Ungdomsforvaltningens indsats for at imødekomme anmodningen fra Ungeråd KBH tages til efterretning.

Problemstilling

Ungeråd KBH ønsker, at det skal være lettere at komme til at tale med en fagperson, når man som elev oplever, at man ikke trives. De nuværende tilbud på skolerne (bl.a. fra sundhedsplejersken) er ifølge Ungeråd KBH ikke altid tilstrækkelige eller tilgængelige, når man som elev har brug for dem. Derfor har Ungeråd KBH udarbejdet fire forslag, som de mener vil kunne lette adgangen til hjælp ved mistrivsel (bilag 1):

  1. at der etableres en ”åben dør-funktion” hos sundhedsplejersker på københavnske folkeskoler, og at mental trivsel bliver berørt i de sundhedspædagogiske aktiviteter.
  2. at det skal være obligatorisk at holde en fortrolig samtale med sin sundhedsplejerske hvert år fra 0-9. klasse, og at dette prioriteres særligt højt for udskolingen.
  3. at der laves én indgang for fagpersoner på Københavns Kommunes hjemmeside, hvor oversigten "Hjælp til Unge i København" - bilag 2 - kan hentes.
  4. at alle skolebestyrelser, forældre/værger og fagpersoner opfordres til at tage større del i samtalen om unges mentale trivsel.

Løsning

”Åben-dør” hos sundhedsplejen og indførelse af obligatoriske, fortrolige samtaler (forslag 1 og 2)

Sundhedsplejens tilbud på skoleområdet består i dag af individuelle sundhedssamtaler i hhv. 0., 5. og 8. klasse, sundhedspædagogiske aktiviteter som klasse eller gruppeundervisning i 2., 4. og 7. klasse og en konsulentfunktion med løbende rådgivning og vejledning af børn, forældre og personale. Sundhedsplejersken er på skolerne på bestemte tidspunkter for at gennemføre planlagte aktiviteter og samtaler, men er ikke til stede på daglig basis.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der er sundhedspædagogiske aktiviteter og/eller undersøgelser og samtaler på alle klassetrin, men det er ikke lovpligtigt. Københavns Kommune følger i dag det lovpligtige omfang af sundhedssamtaler og sundhedspædagogiske aktiviteter. Der blev til budgetforhandlingerne 2023 udarbejdet budgetnotater om ekstra indsatser i skolesundhedsplejen, men der er ikke afsat midler hertil i budget 2023.

Etableringen af en ”åben dør”-funktion og flere obligatoriske samtaler med en sundhedsplejerske forudsætter, at der afsættes budget til opgaven. Og det kræver også, at det er muligt at rekruttere de nødvendige ekstra sundhedsplejersker, som skal være til stede på skolerne i et større omfang end i dag.

Såfremt der afsættes midler, kan der også i samarbejde med fx Ungeråd KBH, skolernes elevråd og skolebestyrelser, arbejdes på at udvikle forskellige andre former for en ”åben dør”-funktion. Fx kan det afprøves på et antal skoler om andre relevante aktører end sundhedsplejen kan varetage opgaven.  

Én indgang for fagpersoner på Københavns Kommunes hjemmeside (forslag 3)

Oversigten Hjælp til Unge i København (bilag 2) er tilgængelig på Københavns Kommunes hjemmeside under ”Viden for Professionelle’’, ”Viden på sundhedsområdet”. Der er derfor i dag en fælles indgang, hvor fagpersoner (og andre interesserede) kan hente oversigten over relevante tilbud til børn og unge i mistrivsel.

Forvaltningen gør på baggrund af Ungeråd KBHs anmodning også oversigten tilgængelig via videndelingsportalen ”Bedst Sammen”, der samler materiale og viden til fagpersoner i dagtilbud og skoler samt sørger for, at den formidles til relevante fagfolk via kommunens øvrige kommunikationskanaler.

Opfordring om at flere tager del i samtalen om unges mentale trivsel (forslag 4)

På de københavnske folkeskoler bliver der i dag fulgt med i elevernes trivsel i det daglige arbejde (fx i feedbacksamtaler og skolehjemsamtaler), og skolerne skal også følge op på resultaterne af de årlige, nationale trivselsundersøgelser. Alle skoler har desuden en antimobbestrategi, der skal bidrage til stærkere fællesskaber uden mobning, og under ”Åben Skole” lanceres løbende relevante undervisningstilbud – bl.a. om arbejdet med trivsel.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 20. februar 2019 en indsats for styrket trivsel med fokus på bl.a. færre karakterer, mere feedback, elevinddragelse, trivselssamtaler og undervisning om mobning.

Forvaltningen vil på den baggrund igen opfordre skolebestyrelserne til at sætte trivsel højt på deres dagsorden og være nysgerrige på, hvordan samarbejdet om elevernes trivsel kan styrkes lokalt på tværs af relevante fagpersoner, forældre og elever. Forvaltningen inddrager Skole og Forældre og Københavns Fælleselevråd i dialogen.

Økonomi

Intet yderligere.

Videre proces

Sagen skal behandles i BR.

 

Tobias Børner Stax              Mette Seneca Kløve                                        

 

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 11. januar 2023:

Indstillingen blev taget til efterretning.

Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: ”Børn og unges mistrivsel er et kæmpe samfundsproblem, og betyder at mange unge går rundt med problemer som vi burde have grebet tidligere. I mange tilfælde er selve indretningen af vores dagtilbud og skoler medvirkende til at skabe mistrivsel. Derfor hilser vi Ungerådets initiativ velkomment, fordi det lægger sig op ad mange af de strategiske indsatser vi har sat i gang, og nu skal sikre finansiering til."

Til top