Mødedato: 11.01.2023, kl. 15:30
Mødested: UngeVærket i Fritidscenter Ydre Valby, Valby Langgade 117d, 2500 Valby

Opfølgning på medlemsforslag om Folehaven

Se alle bilag

Børne- og Ungdomsudvalget har bedt om et forslag til underværksaktiviteter i klublokalerne i Folehaven fire dage om ugen samt en redegørelse over de tilgængelige fritidstilbud og fritidsaktiviteter i Folehaven. Forvaltningen foreslår tre modeller for underværksaktiviteter og peger på andre muligheder for aktiviteter i Folehaven. Der redegøres for de tilgængelige fritidstilbud og fritidsaktiviteter i bilag 1, 2, 3 og 4.

Indstilling

Børne og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

  1. at udvalget beslutter, om der skal være åbent fire dage med underværksaktiviteter i lokalerne i Folehaven i Fritidscenter Indre Valby samt drøfter mulighederne og konsekvenserne heraf.

Problemstilling

Børne- og ungdomsudvalget (BUU) har besluttet ”at forvaltningen til udvalgsmødet den 11. januar 2023  på baggrund af inddragelse af de lokale interessenter i Folehaven skal fremlægge en sag til beslutning, der kan sikre 1) at der fortsat er adgang til lokale ungdomsklubaktiviteter mindst fire dage om ugen for de unge i Folehaven, 2) at aktiviteterne er placeret i de tilgængelige lokaler i Folehaven og 3) at tilbuddet organiseres som et Underværk under bydelens UngeVærk”.

Og ”at forvaltningen skal tage kontakt til Sikker By og SSP - og vende tilbage med en redegørelse over de tilgængelige fritidstilbud og fritidsaktiviteter målrettet hele den relevante aldersgruppe fra de 10-13-årige til de 18+-årige og initiativer, der tages for at løse udfordringerne med de unge i kvarteret.” – jf. bilag 1, 2, 3 og 4.

På udvalgsmødet den 14. december 2022 fik BUU via aflæggerbordet forelagt et notat om status på situationen i Folehaven, hvori det fremgår, at Fritidscenter Indre Valby allerede har etableret to faste underværksaktiviteter om ugen, hvilket SSP København, på forespørgsel, har vurderet som passende supplement til de øvrige tilbud og indsatser, der er i Folehaven pt. i forhold til at arbejde med de 14-18-årige.

På udvalgsmødet den 14. december 2022 blev BUU gjort opmærksom på, at nærværende indstilling udarbejdes på baggrund af den viden forvaltningen er i besiddelse af, idet der ikke er tid til systematisk inddragelse af lokale interessenter.

Løsning

Der udmeldes 4 mio. kr. (ekskl. ledelse) til de 14-17-årige til Ungeværket i Indre Valby i 2023 bestående af almene normeringer, sociale normeringer og aktivitetspulje til at finansiere medarbejderløn, drift og aktivitet. Ungeværket har åbent fra kl. 15-22 mandag til torsdag og kl. 15-18 fredag. Ungeværket har en normering på 164 unge, hvilket svarer til ca. 6,5 medarbejdere.

Fra den 28. november 2022 blev der etableret to faste underværksaktiviteter i Folehaven. Hvis fritidscenteret skal prioritere fast at flytte medarbejdere til Folehaven yderligere to aftener om ugen, dvs. i alt fire aftener om ugen svarende til ca. 1,2 mio. kr., er der ikke de samme medarbejderressourcer til at opbygge Ungeværket Indre Valby på Rubinsteinsvej og udvikle aktiviteter for de unge. Det kan fx betyde, at fitnessprojektet i Ungeværket vil blive aflyst for de ca. 15 unge, der pt. deltager, og det vil reducere åbning af underværksaktiviteter i det nye Sydhavnen.

Fritidscenterets ledelse vurderer, at der skal være 2-3 medarbejdere til stede, når der skal være åbent i Folehaven. To ekstra aftener vil binde ca. 0,4-0,6 mio. kr. af 4 mio. kr.

Forvaltningens forslag til åbning af underværk i Folehaven to ekstra aftener om ugen:

Hvis udvalget ønsker to ekstra underværksaktiviteter om ugen i regi af Ungeværket/underværket kan forvaltningen foreslå følgende muligheder:

  1. Reduktion af Fritidscenterets samlede aktiviteter med den konsekvens, at der skæres ned på aktivitetsniveauet i Ungeværket og for aktivitet i andre underværker.
  2. Udvalget kan bede om et budgetnotat til OFS 22-23 til underværksaktiviteter to ekstra aftener om ugen svarende til 0,6 mio. kr. Nye aktiviteter vil i så fald først starte, hvis der afsættes midler i overførselssagen.
  3. Besparelse på 0,6 mio. kr. på det samlede budget for fritidsområdet eller via aktivitetspuljen, der dog allerede er reduceret i forbindelse med udvalgets beslutning om finansiering af Ungeværk i Fritidscenter Ydre Nørrebro.

Andre muligheder for aktiviteter i Folehaven / underværkets lokaler

Udfordringerne i området er komplekse med bl.a. optrappende bandekonflikt og aldersspænd helt fra 10-18+ (se bilag 1 og 2). Det er udfordringer, som kræver indsatser af meget forskellig karakter, og som forvaltningens underværksaktiviteter ikke løser alene. Derfor anbefaler forvaltningen, at samarbejdet mere bredt set styrkes i forhold til anvendelsen af de mange ressourcer, der i forvejen er i området på tværs af forvaltninger og andre lokalaktører – herunder gadeplansarbejde, samarbejde med den boligsociale helhedsplan mv. Fx er forvaltningen sammen med SSP i gang med en screening i området og samarbejder med helhedsplanen ”Mit kvarter”, hvor BUF har to medarbejdere tilknyttet. Det vil fx være muligt at omprioritere Helhedsplanens forløb som underværksaktiviteter i lokalerne i Folehaven

Det er også muligt at udvide ungeværkets udgående og opsøgende aktivitet i Folehaven. Det vil også øge aktiviteterne i området for målgruppen.

Yderligere aktiviteter i området

Forvaltningen er løbende i dialog med SSP, Sikker By og andre forvaltninger om de unges adfærd i byen. Og senest om de unge i Folehaven, jf. bilagene 1, 2, 3 og 4, hvor der redegøres for aktiviteter og initiativer i Folehaven.

Økonomi

Hvis udvalget ønsker at finansiere to ekstra underværksaktiviteter om ugen, bestilles et budgetnotat til OFS 2022-23 på min. 0,6 mio. kr.

Videre proces

Udvalget får en status på brugen af de tilbudte underværksaktiviteter i Folehaven i maj 2023.

 

Tobias Børner Stax                                         Mette Seneca Kløve

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 11. januar 2023:

Socialdemokratiet og Enhedslisten stillede ændringsforslag (ÆF1) om tilføjelse af følgende supplerende – og dermed 2. – at-punkt:

”2. at underværksaktiviteter to ekstra aftener om ugen svarende til 0,6 mio. kr. påbegyndes hurtigst muligt via ”Rubinens” ramme og derudover søges finansieres ved overførselssagen 2022-23 suppleret med midler fra ”Tryghedspartnerskabet Folehaven”, såfremt der kan findes flertal herfor i budgetforligskredsen.”

Det Konservative Folkeparti stillede ændringsforslag (ÆF2) om tilføjelse af følgende supplerende – og dermed 2. – at-punkt:

”2. at udvalget noterer sig, at der allerede er etableret et underværk i Folehaven, og da vi forventer, at Ungeværket løbende følger behovet for aktiviteter for unge i området, har vi tillid til, at Ungeværket selv bestemmer aktivitetsniveauet i UngeVærkets ansvarsområde.”

ÆF1 blev – som det mest vidtgående forslag - godkendt efter afstemning med følgende resultat, hvorefter ÆF2 bortfaldt:

For stemte 6 medlemmer: A, B og Ø.

Imod stemte 5 medlemmer: C, F og V.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Enhedslisten stillede ændringsforslag (ÆF3) om tilføjelse af følgende supplerende – og dermed 3. – at-punkt:

”3. at der i 1. halvår 2024 foretages en evaluering med henblik på at tage stilling til, hvorvidt klubaktiviteterne skal fortsætte".

ÆF3 blev godkendt uden afstemning.

Med ovenstående godkendelse af ÆF1 og ÆF3 blev indstillingens 1. at-punkt godkendt uden afstemning.

Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket Enhedslisten tilsluttede sig:

"Det er vigtigt at vi ikke udhuler økonomien i de øvrige UngeVærk. Derfor skal vi hurtigst muligt fylde efter med nye penge, sådan at der kan komme det rette kvalitetsniveau i alle UngeVærk. Vi skal være klar til at gribe de nødvendige justeringer med ny finansiering, frem for at fodre hunden med sin egen hale".

Det Konservative Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket Det Radikale Venstre, Venstre og Enhedslisten tilsluttede sig:

”Det er vigtigt, at der er  løbende dialog med Sikker By og SSP om aktiviteter for hele den relevante aldersgruppe fra de 10-13-årige til de 18+-årige”.

Til top