Mødedato: 11.01.2023, kl. 15:30
Mødested: UngeVærket i Fritidscenter Ydre Valby, Valby Langgade 117d, 2500 Valby

B-sag: Ansøgning om internt lån til nyt journaliseringssystem

Se alle bilag

Der er behov for et nyt samlet journaliseringssystem til den tværfaglige support i områderne, visitationen og Center for Specialundervisning for Voksne. Der blev ikke fundet finansiering til systemet i budget 2023, og udvalget skal derfor tage stilling til i stedet at finansiere udgifterne ved at optage et internt lån. Afdragene på lånet finansieres via effektiviseringer i udvalgets budgetforslag 2024.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler,

  1. at der gives et internt lån inkl. servicemåltal til Børne- og Ungdomsudvalget for i alt 11,6 mio. kr. på servicerammen til anskaffelse af et journaliseringssystem,
  2. at der anvises finansiering til afdragene på lånet i udvalgets budgetforslag for 2024.

Problemstilling

Det er nødvendigt med et nyt samlet journaliseringssystem til den tværfaglige support i områder, Center for Specialundervisning for Voksne og visitationen, så forvaltningen kan foretage den nødvendige sagsbehandling, journalisering og registrering af forløb for kommunens børn. Krav til journalisering og registrering af forløb for kommunens sårbare børn og unge er skærpet med indførelsen af GDPR-lovgivningen og der er derfor også behov for en digital løsning for at sikre compliance ift. lovgivningen.

I budget 2023 blev behovet rejst som en forvaltningsspecifik udfordring, men der blev ikke afsat midler til den. Der skal derfor findes finansiering på i alt 11,6 mio. kr., heraf 4,2 mio. kr. i 2023 og 7,4 mio. kr. i 2024.

Løsning

Den nødvendige finansiering på i alt 11,6 mio. kr. til et nyt journaliseringssystem foreslås finansieret ved at optage et internt lån. Afdrag på lånet finansieres via effektiviseringer i budgetforslaget 2024.

Økonomi

Oversigt over de aktiviteter der kræver midler, fremgår af tabel 1. De bevillingsmæssige konsekvenser som følge af optagelsen af det interne lån er opstillet i tabel 2 og det forventede forløb af lån i afdragsperioden fremgår af tabel 3.

Tabel 1.Oversigt over aktiviteter

Aktivitet

Bevilling

2023

2024

I alt

IT-projektledelse og teknisk implementering

Service

1.400

700

2.100

Arbejdsgangsanalyse og organisatorisk implementering

Service

1.400

700

2.100

Koncern-IT

Service

800

600

1.400

Frikøb af medarbejdere og uddannelse af 600 medarbejdere

Service

200

1.400

1.600

Indkøb og udvikling af system

Service

 

4.000

4.000

Drift af systemet i år 1

Service

400

 

400

Udgifter i alt (netto)

 

4.200

7.400

11.600

Beløb i 1.000 kr. (2023 pl)

Tabel 2. Forventede bevillingsmæssige konsekvenser 

 
 Beløb i 1.000 kr. (2023 pl)

Tabel 3. Forventet forløb af lån i afdragsperioden

 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

I alt

Gæld ultimo året:

3.538

9.093

7.209

5.282

3.314

1.301

0

-

Afdrag (inkl. renter) i året:

739

2.040

2.040

2.040

2.040

2.040

1.301

12.240

Beløb i 1.000 kr. (2023 pl)

Der er tale om servicemidler, og det kræver derfor 4,2 mio. kr. servicemåltal i 2023. I de efterfølgende år frigives servicemåltal i takt med afdrag på lånene.

Videre proces

Indstillingen skal behandles i ØU og BR. 

 

Tobias Børner Stax                                       Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 11. januar 2023:

Socialistisk Folkeparti stillede ændringsforslag om følgende at-punkt til erstatning af indstillingens 1. og 2. at-punkt:

”1. at finansieringen af nyt journalsystem henvises til forhandlingerne om overførselssagen 2022-23”.

Ændringsforslaget bortfaldt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 2 medlemmer: F.

Imod stemte 9 medlemmer: A, B, C, V og Ø.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Indstillingens 1. at-punkt blev herefter godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 9 medlemmer: A, B, C, V og Ø.

Ingen medlemmer stemte imod.

2 medlemmer undlod at stemme: F.

Indstillingens 2. at-punkt blev herefter godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 9 medlemmer: A, B, C, V og Ø.

Ingen medlemmer stemte imod.

2 medlemmer undlod at stemme: F.

Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: ”SF ønsker ikke at der skal spares på børnene for at få råd til et journaliseringssystem”.

Det Konservative Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket Venstre og Enhedslisten tilsluttede sig: ”Vi skal håndtere en aktuel juridisk udfordring og derfor stemmer vi for indstillingen, men vi ser gerne at lånet søges finansieret i overførselssagen 2022-23”.

Til top