Mødedato: 25.04.2023, kl. 18:00
Mødested: Sundholmsvej 8

Beslutning: Intern høring vedr. Kommuneplanstrategi 2023

Se alle bilag

Indstilling

Forpersonen for Amager Vest Lokaludvalg indstiller, at lokaludvalget godkender forslag til høringssvar til Kommuneplanstrategi 2023 på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning og erhverv.

Problemstilling

Udkast til Kommuneplanstrategi 2023 er sendt i intern høring med frist d. 14. maj 2023. Strategien er vedlagt som link: https://www.kk.dk/sites/default/files/agenda/09d15c01-714d-401d-ae17-9c5a33c61c33/74e202ba-94c1-4820-94a5-b822166e4eb2-bilag-1.pdf

I udkast til Kommuneplanstrategi 2023 fremgår forslag til målsætninger for byudvikling, strategisk retning, nøgletal for byudviklingen og et overblik over, hvad der undersøges frem mod revision af kommuneplanen. Derudover indeholder udkastet en oversigt over kommune- og lokalplanlægning siden sidste kommuneplan blev vedtaget.

Kommuneplanstrategiens overordnede visioner, mål og strategiske retning følges op af en fuld revision af kommuneplanen, hvori kommuneplanstrategiens indhold udmøntes. Således vil kommuneplanstrategien udgøre grundlaget for kommuneplanens hovedstruktur.

Efter den interne høring vil Økonomiforvaltningen udarbejde en opsamling på indkomne høringssvar i en hvidbog, som forelægges Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med henblik på, at der kan tages stilling til at sende sagen i offentlig høring.

Arbejdsgruppens behandling af sagen

På lokaludvalgets møde d.20.12.2022 behandlede lokaludvalget et forslag til indledende input til kommuneplanstrategien som herefter blev sendt til Borgerrepræsentationen

Arbejdsgruppen for fysisk planlægning og erhverv har behandlet høringen og indstiller nu at lokaludvalget fremsende et revideret version af lokaludvalgets indledende høringssvar - se vedlagte udkast til svar. Ændringerne er markeret i brevet.

I udkastet til høringssvaret er der lagt vægt på følgende:

A. Styrkelse af det regionale samarbejde på tværs af kommunegrænser i regionen mhp. befolkningsudvikling, bosætningsmønstre, erhverv, mobilitet og boligpolitik.

B. Behov for en åben og offentlig debat om, hvor mange borgere, der skal bo i København.

C. Krav om bedre midlertidig anvendelse af ubebyggede arealer

D. Flere grønne arealer og mere biodiversitet

E. Prioriter og giv plads til livet mellem husene og grønne uderum

F. Bedre planlægning af Affaldshåndtering

G. Nej tak til friarealer på tage

H. Definer randbebyggelser med respekt for byens kulturarv

I. Trafikregulering af Amager og overdækning af Øresundsmotorvejen

J. Hensyn til dem med handicap

K. Bedre oplysning af borgerne om kommuneplanen

L. Klar sammenhæng mellem vision og konkrete kommuneplanændringer

Løsning

At lokaludvalget godkender forslag til høringssvar til Kommuneplanstrategi 2023 på baggrund af indstilling fra arbejdsgruppen for fysisk planlægning og erhverv.

Beslutning

Det blev under afstemning besluttet at fastholde følgende sætning i høringssvaret:

Det må være på tide, at vi tager en åben og offentlig debat om, hvor mange borgere, der skal flytte til København indenfor kommunens nuværende grænser mod resten af hovedstadsregionen.

Følgende stemte for:
Ib Ferdinandsen, Erhardt Franzen,  Allan Graversen, Hanne Schmidt, Peter Hjorth, Jann Kuusisaari, Jeanne Christoffersen, Erik Vittrup, Uffe Meulengracht, Robert Nielsen, Christian Eggert, Kresten Thomsen.   

Imod: Lars Magnus Christensen, Henning Christiansen,  Arne Bjørn Nielsen, Jan Oster.

Undlader: Jan Schumann, Mark Gray, Christine Bang- Andersen, Anne-Sofie Thomsen, Chris Hvid.Til top