Søg
Mødedato: 24.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Nabo Østerbro, Vibenshave, Nyborggade 9, 2100 Kbh. Ø.

Meddelelser

Se alle bilag
Meddelelse om formandsbeslutning vedr. udsmykning af Enigma

Østerbro Lokaludvalg modtog den 22. juni en høring fra Kultur- og Fritidsforvaltningen vedr. udsmykning af Enigma. (Se vedhæftede).

Desværre var den ved en fejl sendt til Nørrebro Lokaludvalg og har derfor ligget hos dem i over en måned.

Sekretariatet har været i kontakt med KFF og de har oplyst, at de ikke kunne nå at få Østerbro Lokaludvalgs input med til Rådet for Visuel Kunst og Enigma ikke få værket klar til oktober, hvis de først skulle vente på, at lokaludvalget afgav høringssvar sidst i august. Hvis lokaludvalget skulle afgive høringssvar, tålte en beslutning om sagen derfor ikke opsættelse.

Jævnfør § 21, stk 3 i regulativ for Lokaludvalg kan formanden, på vegne af lokaludvalget afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

Formanden for lokaludvalget har derfor drøftet sagen i fagudvalget for Kultur- Fritid og Idræt. Formanden har på baggrund af disse drøftelser afsendt vedhæftede høringssvar. Da det har været drøftet i det relevante fagudvalg må man antage, at høringssvaret heller ikke giver anledning til tvivl. 

Borgmestersvar vedr. henvendelse om hastighedsnedsættelse Kalkbrænderihavnsgade

Østerbro Lokaludvalg besluttede på ordinært møde i maj at sende en henvendelse til Teknik- og Miljøborgmesteren om hastighedsnedsættelse på Kalkbrænderihavnsgade. 

Henvendelse om hastighed og trafiksikkerhed på Kalkbrænderihavnsgade | Københavns Kommunes hjemmeside

Borgmesteren har svaret.

Kære Østerbro Lokaludvalg

Tak for jeres henvendelse.

I har skrevet til hele udvalget. Jeg svarer derfor som formand for udvalget. Det betyder også, at jeres henvendelse og dette svar vil blive sendt til de resterende medlemmer af udvalget, der kan reagere af egen drift.

Jeg har bedt forvaltningen om at udtale sig i sagen. I kan læse deres svar i vedhæftede notat.

Med venlig hilsen

Line Barfod

Teknik- og Miljøborgmester

Københavnerinddragelse ifm. Lynetteholm

Center for Byudvikling i Økonomiforvaltningen har tidligere i år spurgt de lokaludvalg, der har et borgerpanel, om de måtte benytte dette til at stille nogle spørgsmål. Østerbro Lokaludvalg vedtog på møde i marts at tillade dette. Da Lynetteholmprojektet er blevet forsinket, bl.a. på grund af flere udskydelser, har Center for Byudvikling - team Planlægning besluttet at gøre processen mere enkel herunder alene at udsende survey via KKs tværgående borgerpanel. Lokaludvalget kan derfor se bort fra forespørgslen i denne omgang.

Team Plans egen borgerdialog om Lynetteholm bliver forventeligt fra primo september. 

 

Henvendelse om naboorientering Parken/Brumleby

Østerbro Lokaludvalg har modtaget en naboorientering fredag den 8. juli fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Naboorienteringen drejer sig om publikumsfaciliteter ved 14 kampe i Parken i 2022. Fristen for at indgive svar på naboorienteringen var den 5. august.

I forbindelse med fodboldkampe i Parken har PARKEN Sport og Entertainment A/S søgt tilladelse til at etablere et område, hvor publikum, der venter på at komme ind på stadion, kan opholde sig og i den forbindelse kortvarigt opstille publikumsfaciliteter.

Nogle af de ansøgte faciliteter kræver dispensation, da de opstilles på et areal, der jf. lokalplanen skal friholdes for bebyggelse. Vi betragter telt, containere på terræn og flere af de oppustelige legeredskaber, der ønskes opstillet, som konstruktioner, der går ind under begrebet bebyggelse.
Teltet har et areal på ca. 250 m², der er næsten 5 m til kip og facadehøjden er 2,5 m. Der opstilles 10 og 20 fods containere på terræn, der anvendes til bar og salg af merchandise. De oppustelige legeredskaber, vi vurderer, kan forudsætte dispensation, er en overdækket hoppeborg og et redskab, der klatres på, som begge er ca. 6 m høje.

Arealet, der ikke må bebygges, ligger mellem Parken og Brumleby. Når der ikke er kamp i Parken anvendes arealet til parkering. Parkeringspladserne er forudsat i forbindelse med byggeriet, og derfor skal der også dispenseres fra lokalplanens bestemmelse om parkering.

Der søges om 3 forskellige opstillinger alt efter hvor mange deltagere ansøger forventer, der vil gøre brug af faciliteterne. Der er en ”Stor” opstilling ved 6000 – 8000 deltagere, en ”Mellem” ved 3000 – 6000 og en ”Lille” ved 1500 – 3000. Høringsbilaget med de tekniske tegninger er ikke vedlagt, men kan sendes til lokaludvalgets medlemmer på efterspørgsel til sekretariatet.

Da lokaludvalget på grund af tidsfristen ikke har haft mulighed for at drøfte og beslutte svar på naboorienteringen, har formanden sendt et brev til Teknik- og Miljøforvaltningen, der påpeger, at sagen substantielt er af en sådan karakter, at fristen for høring bør udskydes. 

Da naboerne til PARKEN mod syd (Brumleby) har henvendt sig til lokaludvalget og har givet udtryk for, at de ikke er interesserede i en dispensation fra lokalplanen, har formanden inkluderet dette i sin skrivelse til forvaltningen.

Jævnfør § 21, stk. 3 i regulativ for Lokaludvalg kan formanden, på vegne af lokaludvalget afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Det er vurderingen, at begge kriterier er opfyldt på det foreliggende grundlag. 

Beboerorientering den 11. august

Lokaludvalget har den 11. august modtaget en beboerorientering i sagen. Af orienteringen fremgår det (Citat): 'at Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget mange indsigelser i høringsperioden. På baggrund af de mange indsigelser, skal ansøgningen behandles i Teknik- og Miljøudvalget. Sagen skal forventeligt på dagsorden i sidste halvdel af september.

Forvaltningen behandler oplysningerne i sagen, herunder dine eventuelle bemærkninger til sagen. Disse vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget.

Det videre forløb

Hvis du er kommet med bemærkninger til sagen, vil vi orientere dig om afgørelsen, og du vil samtidig få vejledning om din mulighed for at klage over afgørelsen, når den er meddelt.

Kommende arrangementer

Forvaltningen har tidligere givet tilladelse til fan-arrangement d. 17. juli og 7. august 2022 på parkeringsareal mellem Parken og Brumleby. Der er ved at blive givet tilladelse til tre lignende arrangementer den 12. august, 16. august og 2. september 2022.Disse arrangementer adskiller sig fra de arrangementer, der er sendt i naboorientering, ved at de ikke indeholder konstruktioner, der kræver dispensation fra lokalplanen'. (Citat slut).

Svar på henvendelse af 3. august

Lokaludvalget har tirsdag den 16. august modtaget svar fra Teknik- og Miljøborgmesteren på henvendelse af 3. august.

Kære Allan Marouf

Tak for din henvendelse på vegne af Østerbro Lokaludvalg.

Da du har skrevet til hele Teknik- og Miljøudvalget, svarer jeg her som formand for udvalget. Det betyder også, at din henvendelse og dette svar vil blive sendt til de resterende medlemmer af udvalget, der kan reagere af egen drift.

Jeg har bedt forvaltningen om at redegøre for sagen i forlængelse af din henvendelse og jeg vedlægger forvaltningens notat her. (Se bilag 'Fagligt notat).

Med venlig hilsen

Line Barfod

Teknik- og Miljøborgmester
_______________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE

 

Adfærdskodeks for politikere i Borgerrepræsentationen til forebyggelse af krænkende adfærd

Da kontorchef for Borgerrepræsentationens Sekretariat Flemming Dubgaard Hansen var på besøg til dialogmøde med lokaludvalget i juni, orienterede Flemming om det nye adfærdskodeks i KK, som BR godkendte på møde d. 3. februar 2022.

Lokaludvalget blev lovet at få adfærdskodekset tilsendt, så vi sikrer en forventningsafstemning om, hvad der er god og ordentlig adfærd.

I kan tilgå dagsordenpunkt og kodeks her: Håndtering og forebyggelse af sexisme og krænkelser i Borgerrepræsentationen | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

På vegne af Flemming Dubgaard Hansen

Anja Englev Olsen
Chefkonsulent
Borgerrepræsentationens Sekretariat

Høring af budgetforslaget til budget 2023

Kære alle

Hermed ny høringsrunde på budgetforslaget til budget 2023 (augustindstillingen), som I som høringsparter har mulighed for at afgive bemærkninger til.

Budgetforslaget redegør for de ændringer, der er foretaget siden ØU behandlede juniindstillingen for budget 2023 den 14. juni 2022, og som I fik i høring den 9. juni 2022.

Nedenfor er indsat link til forslaget. Følgende bilag kan være særlig relevante for jer:

 • Bilag 6-9 vedr. udvalgenes effektiviseringsforslag til budget 2023
 • Bilag 12: Oversigt over bevillingsudløb i budget i 2023
 • Bilag 13: Oversigt over sager henvist til budget 2023
 • Herudover kan I i bilag 3 læse mere om Københavns Kommunes generelle økonomi i 2023, herunder udvalgenes udfordringer, prioriteringer og takster i 2023.

Førstebehandling af budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Såfremt I har bemærkninger til budgetforslaget,  bedes I fremsende dem til Økonomiforvaltningen senest kl. 12:00 mandag den 5. september 2022, så de kan indgå i Borgerrepræsentationens videre behandling af budgettet. Bemærkningerne bedes indsendt til Økonomiforvaltningens Center for Økonomi.

Invitation til møde i Følgegruppen om Lynetteholm mandag den 29. august kl. 17.00 - 18.30 hos By & Havn

Kære alle.

By & Havn vil gerne invitere til næste møde i Følgegruppen om Lynetteholm mandag den 29. august kl. 17.00 – 18.30 i Mødesalen på Nordre Toldbod 7.

Arbejdet med at anlægge Lynetteholms perimeter og stormflodssikring mod Øresund (Fase 1) og adgangsvejen via Prøvestenen er fortsat godt i gang, og vi vil gerne give en status på projektet og samtidig fortælle om de næste skridt.

På mødet vil entreprenørerne på adgangsvej og perimeter også deltage, så der ligesom sidst bliver mulighed for at spørge ind til mere konkrete anlægsaktiviteter.

Der har været et ønske om at lægge ud med spørgsmål om sejladsforhold, hvorefter foreninger der primært har interesse for sejladsforhold, har mulighed for at takke af fra mødet. Dagsordenen afspejler dette ønske, men alle er naturligvis velkomne til at deltage fra mødets start kl. 17.00. Den første halve times tid vil fokusere på sejladsforhold.

Dagsorden:

Kl. 17.00, første del om sejladsforhold:

 1. Sejladsforhold

Præsentation fra By & Havn og entreprenørerne, herunder:

 • Status på klapbro, gennemsejlingskanal og arbejdsområdet i farvandet
 • Spørgsmål om sejladsforhold m.v.

Kl.17.30, forventet start på del 2, anlægsarbejdet:

 1. Anlægsarbejdet i øvrigt
  Præsentation fra By & Havn og entreprenørerne fortsat, herunder:
 • Fremdrift, miljøspørgsmål m.v.
 • Spørgsmål til projektets fremdrift m.v.

Giv venligst besked om deltagelse – og hvor mange I ønsker at deltage – senest onsdag den 24. august 2022SRS@byoghavn.dk. Er der særlige emner om Lynetteholm, I ønsker belyst, må I også gerne meddele det inden mødet. I vil også modtage en indkaldelse i Outlook.

Husk, at I via Lynetteholms hjemmeside på: https://byoghavn.dk/lynetteholm/ har mulighed for at tilmelde jer nyhedsbrevet om Lynetteholm, hvor vi løbende fortæller seneste nyt om anlægsarbejdet og den generelle udvikling af området. Del gerne i jeres netværk, så flest muligt bliver gjort opmærksom på muligheden for at følge Lynetteholms nyhedsbrev. 

Med venlig hilsen

Ingvar Sejr Hansen

 

Status på sekretariatsbetjening

Der er pt. kun to medarbejdere i sekretariatet. Det betyder, at sekretariatsbetjeningen er delvist indskrænket. Der vil fortsat være fagudvalgsbetjening, men særligt på projekterne, vil det være op til LU/fagudvalgsmedlemmerne at stå for afvikling. Jon står for betjening af SSÆI, FBU og KFI, hvilket dækker over udarbejdelse af dagsordener og referater i samarbejde med fagudvalgsformanden og næstformanden, samt opfølgning på møder og indsatser f.eks. henvendelser til fagforvaltningerne.

Den ledige stilling forventes besat senest 1. november.

 

Beslutning


Til top