Søg
Mødedato: 24.08.2022, kl. 18:30
Mødested: Nabo Østerbro, Vibenshave, Nyborggade 9, 2100 Kbh. Ø.

Status på Bydelsplan

Se alle bilag

Tidligere beslutninger

Lokaludvalget besluttede på ordinært møde den 18. maj, at nedsætte en bydelsplangruppe.

Lokaludvalget har den 24. maj afholdt 1. repræsentantskabsmøde kaldet 'Bydelsmødet'. 

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Østerbro Lokaludvalg drøfter status på arbejdet med bydelsplanen og tager status til efterretning.

Problemstilling

Der har den 16. august været afholdt 1. møde i bydelsplangruppen.

På mødet blev følgende drøftet:

Rollefordeling Bydelsplan

Fagudvalgene:

Alle projekter forankres i fagudvalgene
Godkender endelig tekst før indstilling til lokaludvalget
Udpeger tovholder/arbejdsgrupper og tilrettelægger egen proces
Står for gennemførelsen af projekterne
Foretager årlig opfølgning og revision

Repræsentantskabet:

Vurderer helheden, herunder realisme og evt. mangler. I givet fald foreslås ændringer til relevant fagudvalg.
Godkender (forventeligt) bydelsplanen – jf. kommissoriet
Kommenterer den årlige opfølgning fra fagudvalget inden forelæggelse for lokaludvalget

Bydelsplangruppen:

Skaber overblik over alle projekter inkl.  økonomi ift lokaludvalget og BR (fx budgetnotater)
Foreslår det enkelte fagudvalg evt. justeringer vedr. overlap eller mangler
Assisterer fagudvalgene med tekstmæssig stil og ”den røde tråd”.
Udarbejder udkast  til  endelig ”layout”  for den samlede bydelsplan.

Sekretariatet:

Hjælper med skrivearbejdet herunder fremskaffelse af relevante data
Hjælper formænd og udvalg med indkaldelse til  relevante møder og tager referater.
Informerer Formanden samt Bydelsplangruppen  hvis der er  forsinkelse af leverance af projekter fra de enkelte fagudvalg.
Sikrer at invitationer, til de fra Repræsentantskabet, som har interesse i diverse fagudvalgs arbejdsområder, er sendt i god tid.

Forslag til tidsplan

Borgerpanelundersøgelse uge 37/38. Fokus: input til hvilke indsatser LU skal prioritere
 
Alle fagudvalg skal senest den 14. oktober, komme med deres bud på de overordnede temaer, samt et bud på et antal projekter/ indsatsområder – inkl. udkast til tidsplan for borgerinddragelse samt bud på indsatsområder (kort beskrivelse – se projektskema).
 
Alle fagudvalg skal i denne periode (sept. - 14 okt.) afsøge, om der er behov for ekstern bistand fra fagforvaltningerne, eller ekstern konsulent bistand. Gerne så hurtigt som muligt
 
Godkendelse af Lokaludvalget på møde 26. oktober.
Fagudvalgene skal senest 14. oktober levere en liste over  de aktiviteter som skal planlægges sammen  med sekretariatet. Forløbet kører parallelt med projektdefinitionsfasen-/skrivefasen.
 
Dataindsamling og borgerinddragelsesaktiviteter omkring de enkelte indsatsområder/projekter fra fagudvalgene – 26. oktober -  medio februar.
 
Temaer og projekter låses fast den 15. januar 2023
 
Anden Borgerpanelundersøgelse skal finde sted i perioden januar til senest primo februar 2023, hvis behovet opstår.

Kommentarer og ideer ift. til borgerpanel og surveys

Der var jf. lokaludvalgets proces for borgerpanelundersøgelser vedtaget den 18. maj enighed om, at formand/fagudvalgsformænd allerede nu kan beslutte at igangsætte en undersøgelse. Det vil lette sagsbehandlingen.

Der var opbakning til at gennemføre en survey uge 37/38 (kvantitativt) – dog vigtigt at følge op og også få indsamlet kvalitative data ved at komme på gaden og tale med borgere (fx kaffevogne, borgermøder mv.). Der var fokus på at undersøge eventuelle behovet for, at nogle af spørgsmålene kan målrettes specifikke målgrupper, f.eks. ud fra alder m.m.

Fagudvalgene skal hver især prioritere i de borgerforslag der er indkommet på deres områder. De prioriterede emner og forslag kommer så med i en survey til borgerpanelet.

Fagudvalgene kan derudover komme med bud på spørgsmål, de gerne vil have svar på i en survey. Det vil give mening at ensarte spørgsmål for at få en mere jævn undersøgelse.

Det er Borgerpanelgruppen der formulerer de endelige spørgsmål.

Der blev opfordret til, at man reklamerer for borgerpanelet for at få endnu flere til at tilmelde sig panelet. Der var fokus på forskellige tekniske løsninger. Sekretariatet vil, indenfor de ressourcemæssige rammer der er til rådighed, reklamere for borgerpanelet. 

Kriterier for projekter i bydelsplanen

Der var et ønske fra formandskabet om at gøre bydelsplanen mindre (sideantal) og gøre den skarpere.

Mulighed for at sætte en øvre/nedre grænse, er nogle projekter for små/for store? Søge en midte med fokus på realistiske projekter. (se bilag - Baggrundspapir for Bydelsplangruppen side 8).

Tanker og input der ligger til grund for den færdige bydelsplan, skal gerne kunne offentliggøres – en bruttoliste, så man kan finde tilbage til de oprindelige ønsker.

Det blev foreslået, at et kriterium for projekter i bydelsplanen skal være, ”at projekterne skal være relevante ift. det for lokaludvalget relevante politiske niveau - i udgangspunktet lokaludvalgt selv og Københavns Borgerrepræsentation”.

Fagudvalgene kommer med deres input til kriterier for udvælgelse af projekter. Input samles på tværs af fagudvalg.

Konklusion fra Bydelsplangruppemødet:

  • Der fokuseres på, at de valgte indsatsområder/projekter skal være relevante for det politiske niveau.
  • Fagudvalgene kommer med input til kriterier for udvælgelse af projekter på deres møde i september. Bydelsplangruppen samler på tværs af fagudvalg.

Struktur for Bydelsplanen

Fagudvalgene har drøftet udkast til struktur for Bydelsplanen og lægger op til en tredeling af planen: Visionen – temaer – projekter/indsatsområder. 

Der blev på mødet drøftet muligheden for en ”del-vision” for hvert fagudvalg, med en beskrivelse af fagudvalgets arbejde. Fagudvalgene er meget forskellige. Den fremadrettede proces vil sandsynligvis afdække behovet for en samlet vision og/eller flere delvisioner.

Tidligere bydelsplaner har haft beskrivende afsnit med overskrifter som 'Om Østerbro' eller Bydelens egenart'. Der blev gjort opmærksom på det positive i, at der er kvartersbeskrivelser med, særligt for læsere, der ikke er kendte ift. Østerbro.

Der blev på mødet også lagt op til muligheden for at undlade kvartersbeskrivelserne, da de ikke vil kunne bidrage med så meget nyt ift. sidste plan og de tager plads i bydelsplanen. Vil hellere se det som en samlet bydel og ikke en underopdeling.

I praksis kan det muligvis løses ved at indsætte et link i den digitale version af bydelsplanen til bydelsplanen 2017 - 2020, hvor, de enkelte kvarterer er beskrevet.

Konklusion:

Jævnfør fagudvalgsbeslutninger er udgangspunktet:

  • At man søger, at forenkle bydelsplanens niveauer med en struktur: vision – temaer – indsatsområder/projekter
  • At fagudvalgene skal have mulighed for at skrive et mindre afsnit evt. som en ”del-vision”
  • At kvartersbeskrivelserne skal ikke med i selve bydelsplanen, men man skal kunne henvise til beskrivelserne i den tidligere version.

     

Projektskema

Det var Bydelsplansgruppens oplevelse, at ”Formål” og ”resultater” i projektskemaet der er udsendt til alle fagudvalg, delvist kommer til at overlappe. Det blev foreslået, at det samles i en overskrift. Fagudvalgene får derfor en revideret udgave til fremtidig brug. 

'Formål og resultater' kan godt rette sig mod den overordnede vision og formål, der skal realiseres på lang sigt. Det kan dog også relatere sig til delprocesser frem mod en endelig formulering af et bydelsplanprojekt, der kommer til at indgå i den færdige bydelsplan.

De øvrige felter i projektskemaet retter sig mod lokaludvalgets egne indsatser i forbindelse med udarbejdelsen af bydelsplanen.

Som eksempel peger feltet 'Aktiviteter' primært mod lokaludvalgets egne aktiviteter i udarbejdelsen og formuleringen af projektet, herunder forskellige former for borgerinddragelse.

Feltet 'Budget' er primært tænkt som lokaludvalgets eget budget til at realisere belysning af et projekt i selve udarbejdelsen af bydelsplanen. Det kan for eksempel være borgerinddragelse, tegninger, dataindsamling o.lign. Der tænkes altså budget til konkrete inddragelsesprocesser ift. projektet.

Feltet ”tidsplan”. Der er tale om lokaludvalgets egen tidsplan for borgerinddragelse og øvrig belysning af ´projektet i selve udarbejdelsen af bydelsplanen. , da det ikke kan være sikkert, hvilken tidsplan BR eller øvrige har.

Forventninger til et konkret produkt

Der blev udtrykt ønske om en trykt pixie-udgave af bydelsplanen, mens hoveddokumentet bliver elektronisk. Da der fra Borgerrepræsentationen er lagt op til, at bydelsplanen skal være dynamisk, vil det lette arbejdsgangene ved at ændre i bydelsplanen. Det var dog vurderingen, at det er for tidligt at lægge sig fast på en endelig form.

 

Løsning

Lokaludvalget drøfter input og konklusioner fra Bydelsplansgruppens møde.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for lokaludvalget. Der er afsat 175.000 kr. til bydelsplanarbejdet i 2022. Hvis lokaludvalget ønsker at gennemføre konkrete borgerinddragelsesprocesser, skal økonomien til dette udmøntes af den ramme.

Videre proces

Næste møde bliver den 27. september kl. 16-18.

 

Beslutning

Statusorienteringen blev taget til efterretning.
Til top