Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.03.2021, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Bemyndigelse til arbejdsgruppe for Lyngbyvej 100 til at afgive høringssvar vedr. startredegørelse

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1. at Østerbro Lokaludvalg bemyndiger ad hoc arbejdsgruppen for lokalplanprocessen vedrørende Lyngbyvej 100 til at forfatte og afgive høringssvar på vegne af lokaludvalget vedrørende startredegørelsen for lokalplanprocessen

Problemstilling

Lokaludvalget har tidligere haft startredegørelsen for lokalplanen vedrørende Lyngbyvej 100 i faglig høring, men Teknik- og Miljøudvalget besluttede i februar 2021 at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på et nyt lokalplanforslag og med en inddragelse af Østerbro Lokaludvalg.

Lokaludvalgets ad hoc arbejdsgruppe under fagudvalget for byplan, miljø og teknik, har fået præsenteret forslaget for startredegørelsen for Lyngbyvej 100 på et møde den 4. marts.

Da Teknik- og Miljøudvalget skal behandle sagen i april har de brug for at have modtaget lokaludvalgets høringssvar med udgangen af marts måned.

Startredegørelsen er stadig tidligt i lokalplanprocessen, og projektet vil fortsat ændre sig meget. Teknik- og Miljøforvaltningen vil gerne invitere lokaludvalget og bygherre til et nyt møde efteråret i forbindelse med udarbejdelse af et lokalplanforslag.

Lokaludvalgets høringssvar d. 27. november 2020 fra den indledende høring er fortsat gældende.

Ad hoc udvalget kom på mødet med forvaltningen og bygherre med deres umiddelbare bemærkninger: 

  • Udvalget ville gerne have haft mødematerialet tidligere
  • Projektet er overordnet udviklet i en positiv retning
  • Er der opmærksomhed på bygningernes placering og højde med hensyn til Svanemøllen Kasserne i forhold til for eksempel indkig?
  • Lyngbyvej nr. 98 og nr. 100 bør planlægges under et.
  • En bebyggelsesprocent på max 150 og en byggehøjde på max 24 meter understøtter københavnerskala med byggeri på 5 etager.
  • Der ønskes fokus på tryghed og diversitet i boligmassen
  • Udvalget ønsker foretræde for Teknik- og Miljøudvalget ved behandling af næste startredegørelse

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger ad hoc arbejdsgruppen til at forfatte og afgive et høringssvar inden udgangen af marts måned på baggrund af ovenstående bemærkninger.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Østerbro Lokaludvalg.

Videre proces

Ad hoc udvalget udfærdiger høringssvar og sekretariatet sender til forvaltningen.

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt uden afstemning.
Til top