Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 17.03.2021, kl. 18:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Regnskab for puljemidler 2020 - puljerapport

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller,

1. At Østerbro Lokaludvalg drøfter og godkender regnskab for puljemidler 2020 og tager puljerapporten 2020 til efterretning.

Problemstilling

Østerbro Lokaludvalg har i 2020 fået udlagt 3.378.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse. Der er givet løbende bevillinger til både ansøgte projekter (Østerbropuljen, Lynpuljen, Kulturpuljen og Kulturhavnspuljen) og lokaludvalgets egne aktiviteter. Der er desuden afsat et fast beløb i projektmidler til Miljøpunkt Østerbro i  forbindelse med deres årsplan for 2020.

Regnskab: Lokaludvalget skal godkende regnskabet for puljen 2020

Puljerapport: I tillæg udleveres en rapport med mere detaljeret brug af puljemidlerne. Heri har sekretariatet sammenfattet evalueringstekster om de enkelte projekter samt statistik og overblik over fordeling af puljemidlerne.

 

Løsning

Lokaludvalget godkender regnskab for puljemidler og tager rapporten til efterretning.

Økonomi

Nedenstående oversigt viser overordnede regnskabstal for forbruget af puljemidler 2020.

"Østerbropuljen" dækker over midler bevilget til eksterne foreninger, institutioner eller enkeltpersoner gennem ansøgninger til Østerbropuljen. Der er i 2020 forbrugt 878.638 kr. på denne post.

"Lynpuljen" dækker over midler bevilget til eksterne gennem lokaludvalget pulje særligt rettet mod unge ansøgere (mellem 13 og 25 år.). Der er i 2020 forbrugt 28.618 kr.

"Kulturhavnspuljen" dækker over midler til en midlertidig særpulje med et fast budgetramme øremærket aktiviteter under Kulturhavn Festival, som har kunnet søges af eksterne ansøgere. Der er forbrugt kr. 61.700 kr.

"Kulturpuljen" dækker over midler bevilget til aktiviteter i forbindelse med Åben-festivalen, som har kunnet søges af lokale kulturskabere. Der er i 2020 forbrugt 272.549 kr.

"Egne projekter" dækker over de aktiviteter, kommunikationsindsatser mv., som lokaludvalget selv har igangsat og været tovholdere på. Der er i 2020 forbrugt kr. 502.016 kr.

"Ad hoc borgerdialog" dækker over aktiviteter, hvor formanden har kunnet disponere over over midler med efterfølgende orientering af lokaludvalget, hvor sagen ikke har kunnet afvente godkendelse på et ordinært møde. Der er i 2020 forbrugt 15.365 kr.

"Kommunikation" dækker over udgifter til hjemmeside, annoncering af puljefrister samt opsupplering af borgerpanel. Der er i 2020 forbrugt 51.748 kr.

"Miljøpunkt" dækker over de projektmidler som er bevilget til Miljøpunkt Østerbro som supplement til driftsstøtten der modsvarer den godkendt årsplan for aktiviteter. Der er forbrugt kr. 650.000 kr.

Restbeløbet på 917.343 kr. kan ikke overføres mellem budgetår og falder tilbage til Københavns Kommune til omdisponering.

 

Særlige forhold i 2020

Puljeøkonomien 2020 er i særlig grad påvirket af Covid-19, både i forhold til lokaludvalgets egne aktiviteter og ansøgte projekter. Det har grundet restriktioner været nødvendigt at aflyse flere arrangementer, og det har ikke været muligt at omdisponere midlerne, da restriktionerne forsatte i efteråret.

 

Lokaludvalgets egenkontrol af eksterne støttemodtagere

Lokaludvalgets sekretariat foretager hvert år stikprøvekontrol på af de eksterne støttemodtagere jf. kommunens regnskabsregulativ. Støttemodtagere indsender ved projektets afslutning evaluering og regnskab for projektet, og sekretariatet udvælger en række af disse ansøgere til stikprøvekontrol, hvor de skal kunne fremvise dokumentation for det forbrugte beløb. Udvælgelsen af projekter til stikprøvekontrol foretages således, at der er en spredning i forhold til afholdelses- og bevillingstidspunkt samt størrelse på støttebeløb. Dog udtages nogle ansøgere dog ud fra en mistanke om uoverensstemmelser eller fejl i regnskabet.

 

Der er i 2020 foretaget stikprøve på ca. 5 % af støttemodtagerne i Østerbropuljen samt 100 % blandt Lynpuljemodtagere.

 

Videre proces

 

Beslutning

Indstillingen blev tiltrådt uden afstemning og regnskabet godkendt.
Til top