Mødedato: 30.08.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Høring vedr. kommunernes udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2023

Det er lovpligtigt for kommunerne at finansiere et udviklingsbidrag til regionernes indsats for regional udvikling. Region Hovedstaden foreslår, at udviklingsbidraget skal være lig den sats, der er fastsat i økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne. Udgiften er indarbejdet i Københavns Kommunes budgetforslag for 2023. Med indstillingen tager Københavns Kommune satsen for udviklingsbidraget til Region Hovedstaden til efterretning.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at satsen for udviklingsbidraget i Region Hovedstadens forslag til budget 2023-2026 tages til efterretning.

Problemstilling

Region Hovedstaden har sendt satsen for kommunernes udviklingsbidrag til regionen i høring hos kommunalbestyrelserne med svarfrist den 10. september 2022. Region Hovedstaden foreslår, at udviklingsbidraget skal være tilsvarende satsen, der er fastsat i økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne. I økonomiaftalen er udviklingsbidraget fastsat til 118 kr. per indbygger. Som en del af økonomiaftalen, er det lovpligtigt for kommunerne at finansiere udviklingsbidraget til regionerne. Kommunernes udviklingsbidrag er med til at finansiere regionernes indsats for regional udvikling.

Løsning

Satsen for udviklingsbidraget er indregnet i Københavns Kommunes budgetforslag for 2023.

Da høringssvaret skal være Region Hovedstaden i hænde senest den 10. september 2022, vil høringssvaret blive fremsendt efter behandlingen i Økonomiudvalget med forbehold for Borgerrepræsentationens eventuelle bemærkninger til sagen, som behandles på Borgerrepræsentationens møde den 22. september 2022.

Det foreslås på baggrund af ovenstående, at følgende høringssvar fremsendes til Region Hovedstaden:

” Københavns Kommune tager satsen for udviklingsbidrag i Region Hovedstadens forslag til budget 2023-2026 til efterretning med forbehold for Borgerrepræsentationens eventuelle bemærkninger ved dens behandling den 22. september 2022”.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af satsen for udviklingsbidraget er indregnet i Københavns Kommunes budgetforslag 2023 med de beløb, der fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Kommunalt udviklingsbidrag i Københavns Kommunes budgetforslag 2023

1.000 kr.

(2023 p/l)

2023

2024

2025

2026

Udviklingsbidrag

77.185

77.852

78.115

79.524

Videre proces

Efter behandling i Økonomiudvalget den 30. august 2022 vil sagen blive sendt videre til behandling i Borgerrepræsentationen den 22. september 2022. Herefter fremsendes høringssvaret med overborgmesterens underskrift til Region Hovedstaden.

Søren Hartmann Hede / Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 4: Høring vedr. kommunernes udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2023 (2022-0246295)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. august 2022

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top