Mødedato: 30.08.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Aflæggelse af anlægsregnskaber inden for Økonomiudvalget

Se alle bilag

Økonomiforvaltningen forelægger regnskaber for 33 anlægsprojekter til godkendelse. Sagen vedrører rådighedsbeløb på i alt 156,9 mio. kr. Afslutningen af anlægsprojekterne viser et samlet merforbrug 11,8 mio. kr., hvoraf et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. lægges i kassen, og mindreindtægter på 14,8 mio. kr. fra salg af ejendomme og rettigheder mellemfinansieres over kassen.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at vedlagte anlægsregnskaber, jf. bilag 1-4, godkendes.

Problemstilling

Økonomiforvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber for færdige anlægsprojekter. Med denne indstilling regnskabsforklarer Københavns Ejendomme og Indkøb, Koncernservice, Koncern IT og ØKF, Rådhuset 33 færdige projekter, jf. tabel 1.

Tabel 1. Projekter til regnskabsaflæggelse (netto, 1.000 kr., løbende priser)

OBS. Der er teknisk fejl i visning af tabel 1 i FirstAgenda, så den fulde oversigt over tabellen er derfor vedlagt som nyt bilag 5. 

Koncernenhed

Projekt

Rådighedsbeløb

Forbrug

Afvigelse

Afvigelse i procent

Københavns

Ejendomme og Indkøb

Center for Specialundervisning for Voksne; vedligehold af tag og facader (Mersalgsindtægter Budgetaftale 2017)

4.081

4.081

0

0,0%

Ryparkens Idrætsanlæg, varmecentral (Mersalgsindtægter OFS 16/17)

2.445

2.445

0

0,0%

Hans Knudsens Plads; Renovering af brugsvandsanlæg (Mersalgsindtægter OFS 16/17)

6.660

6.660

0

0,0%

Børnehuset Emdrup Søgård, Emdrup Vænge 194B; tagudskiftning (Mersalgsindtægter OFS 16/17)

4.864

4.864

0

0,0%

Kødbyen; Lovliggørelse og efterslæb i Kødbyen (Mersalgsindtægter OFS 16/17)

19.461

19.461

0

0,0%

Kødbyen; Belysning i Den Brune Kødby

4.337

4.337

0

0,0%

Valdemarsgade 4; Nyt skifertag (Ny Styringsmodel)

4.706

4.706

0

0,0%

Amagerfælledvej 53, Vinduer, malerbehandling (Ny Styringsmodel)

4.047

4.047

0

0,0%

Emdrupparkens idrætsanlæg; Udskiftning af defekt træværk på klimaskærm (Ny Styringsmodel)

2.866

2.866

0

0,0%

Isbjørnen; Vinduesudskift og ny ventilation (Ny Styringsmodel)

4.354

4.354

0

0,0%

Henrik Pontoppidans Vej 2-8; Nye vinduer og tag (Ny Styringsmodel)

9.376

9.376

0

0,0%

Skodsborg Strandvej 130; Nyt tag & vinduer (Ny Styringsmodel)

4.830

4.830

0

0,0%

Rosengården; Renovering af facaden og vinduer (Ny Styringsmodel)

4.895

4.895

0

0,0%

Sankt Joseph; Oprensning af forurening (Ny Styringsmodel)

2.397

2.397

0

0,0%

Skolen på Strandboulevarden; Ulovlige el-forhold (Ny Styringsmodel)

2.362

2.362

0

0,0%

Business case - LED 2b

15.171

15.171

0

0,0%

Business case - LED 2c

11.339

11.339

0

0,0%

Energirigtig ventilation på Rådhuset

17.688

17.688

0

0,0%

Renovering af Bellahøj Svømmestadion

39.616

39.616

0

0,0%

Renovering og modernisering af Ryparkens Idrætsanlæg

15.251

15.251

0

0,0%

Kloakrenoveringer; Pulje OFS 17/18

11.781

11.781

0

0,0%

Moselgade 21, Nyt tag og ekstra isolering (Energi i bygninger)

2.597

2.597

0

0,0%

Grøndal multicenter; Varme og ventilation (Energi i bygninger)

2.156

2.156

0

0,0%

MgO-plader

33.491

33.491

0

0,0%

P-Hus - Østre Gasværk

32.084

32.084

0

0,0%

Salg af ejendomme og grunde uden selvstændigt indtægtskrav

-2.588

-962

-1.626

62,8%

Udgifter ved salg af ejendomme

2.498

2.045

453

18,1%

KEID i alt

262.764

263.937

-1.173

-0,4%

Koncernservice

Kvantum migrering – KEID midler

6.000

5.963

37

0,6%

Koncernservice i alt

6.000

5.963

37

0,6%

Koncern IT

Udbud af datalinjer

13.240

13.463

-223

-1,7%

Effektiv og mere sammenhængende kontrol med bopælsregistreringer og udbetaling af sociale ydelser

1.790

1.803

-13

-0,7%

Koncern IT i alt

15.030

15.266

-236

-1,6%

ØKF, Rådhuset

Tilbagekøbsret

-101.559

-87.970

-13.589

-13,4%

Bynet 2019 – Tilpasning af busnet til Cityringen

5.000

1.792

3.208

64,2%

Busfremkommelighed –

Frederikssundsvej, tilskud fra staten

-30.300

-30.300

0

0,0%

ØKF, Rådhuset i alt

-126.859

-116.478

-10.381

8,2%

Total

Økonomiforvaltningen i alt

156.935

168.688

-11.753

7,5%

Fire anlægsprojekter har afvigelser over 5 procent eller 1 mio. kr., som skal forklares særskilt. Afvigelsesforklaringerne fremgår af de enkelte anlægsregnskaber i hhv. bilag 1 for Københavns Ejendomme og Indkøb og bilag 4 for ØKF, Rådhuset.

Det samlede merforbrug af de aflagte anlægsregnskaber jf. tabel 1, udgør 11,8 mio. kr. Heraf er der merforbrug vedrørende salg af ejendomme og rettigheder på 14,8 mio. kr. svarende til følgende projekter: 

  • Salg af ejendomme og grunde uden selvstændigt indtægtskrav 
  • Udgifter ved salg af ejendomme
  • Tilbagekøbsret

De øvrige projekter har et mindreforbrug på i alt 3,0 mio. kr.

Løsning

Med Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af anlægsregnskaberne, afsluttes nærværende 33 anlægsprojekter.

Tre af de aflagte anlægsregnskaber vedrører indtægter fra salg af ejendomme og rettigheder. Salgsprovenuet fra ejendomme og rettigheder er øremærket til nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet på kommunens ejendomme og udmøntes normalt i forbindelse med Overførselssagen. I 2021 var der samlet mindreindtægter på netto 14,8 mio. kr. Dette beløb mellemfinansieres over kassen og fratrækkes salgsprovenuet fra ejendomme og rettigheder i 2022 inden udmøntningen til nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet i Overførselssagen 2022-2023. På nuværende tidspunkt forventes der et samlet salgsprovenu i 2022 på 176,3 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende øvrige projekter tilgår kassen.

Det bemærkes, at anlægsregnskab for projektet ”Bynet 2019 – Tilpasning af busnet til Cityringen” på ØKF, Rådhuset ved en fejl først bliver aflagt nu. Anlægsregnskabet burde, jf. forretningsgangen for anlæg, have været aflagt tidligere, idet ibrugtagningstidspunktet var i 2019.

Der har i de seneste år været stort fokus på rettidig aflæggelse af anlægs-regnskaber. I forbindelse med dette arbejde har Økonomiforvaltningen gennemført en række undersøgelser af omfanget af anlægsregnskaber, der skal aflægges inden for indeværende år. Det er blandt andet dette arbejde, der har resulteret i, at dette regnskab aflægges i nærværende sag.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Videre proces

Borgerrepræsentationen forelægges løbende nye regnskaber.

 

Søren Hartmann Hede /

Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 3: Aflæggelse af anlægsregnskaber inden for Økonomiudvalget (2022-0239686)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. august 2022

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top