Mødedato: 30.08.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Revision af Københavns Kommunes alkohol- og rusmiddelpolitik for medarbejdere

Se alle bilag

Københavns Kommunes alkohol- og rusmiddelpolitik er senest revideret i 2008 og bør opdateres. Forslag til en revideret politik forelægges til godkendelse i Borgerrepræsentationen. Samtidig indstilles det, at den nuværende låneordning til medarbejdere med alkohol- og rusmiddelproblemer afskaffes, da kommunernes tilbud om alkohol- og rusmiddelbehandling er gratis.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at forslag til en revideret ”Alkohol– og rusmiddelpolitik for ansatte i Københavns Kommune” godkendes, jf. bilag 1,
  2. at det godkendes, at låneordningen til medarbejdere med alkohol– eller rusmiddelproblemer afskaffes.

Problemstilling

Københavns Kommunes (KK) nuværende alkohol- og rusmiddelpolitik er senest revideret ved beslutning i Borgerrepræsentationen (BR) den 28. august 2008, jf. bilag 2. Politikken og de tilhørende vejledninger er ikke tidssvarende, og bør opdateres. Den nuværende politik og de tilhørende vejledninger indeholder fx inaktive links og henviser til konkrete medarbejdere, som ikke længere er ansat, ligesom der omtales en uddannelse som alkoholnøgleperson målrettet menige medarbejdere – en rolle, der i dag ligger hos leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Derudover omtaler den nuværende politik en låneordning i forbindelse med alkoholbehandling, som ikke længere er aktuel. Endelig er der, som følge af ændrede misbrugsmønstre i befolkningen generelt, behov for fornyet fokus på alkohol- og rusmiddeladfærd blandt medarbejdere i KK og på, hvordan KK som arbejdsplads kan hjælpe med at forebygge og håndtere uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og rusmidler. En opdateret alkohol- og rusmiddelpolitik er således også den hjørnesten i den samlede kommunale forebyggelsesindsats på misbrugsområdet, som Sundhedsstyrelsen anbefaler i forebyggelsespakken om alkohol fra 2018.

Den nuværende alkohol- og rusmiddelpolitik er fra 1992, og er senest revideret i forbindelse med beslutning i BR den 28. august 2008.

I tillæg til politikken har BR den 10. juni 2009 besluttet, at KK kan yde lån til medarbejdere med behov for en omkostningskrævende afvænning. Da kommunerne i dag tilbyder gratis alkoholbehandling til alle borgere, foreslås det derfor, at den nuværende låneordning afskaffes. En rundspørge i forvaltningerne peger desuden på, at ordningen ikke har været anvendt siden 2009.

Løsning

Afdelingen for strategisk Folkesundhed i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i samarbejde med Arbejdsmiljø København og Økonomiforvaltningen udarbejdet udkast til en revideret alkohol- og rusmiddelpolitik (bilag 1). Udkastet er godkendt i Det Centrale Samarbejdsorgan (CSO).

Formålet med alkohol- og rusmiddelpolitikken er at forebygge og håndtere uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol og rusmidler blandt kommunens ansatte. Dermed bidrager politikken til, at alle ansatte har de bedste forudsætninger for at løse kerneopgaven kompetent og med høj kvalitet. Politikken understreger samtidig, at alle medarbejdere og ledere i KK har et medmenneskeligt, kollegialt og arbejdsmæssigt ansvar for at være opmærksomme på, om en kollega har et uhensigtsmæssigt alkohol- eller rusmiddelforbrug.

Politikken præciserer, at alkohol og rusmidler ikke er foreneligt med arbejdet. Det defineres, hvad et uhensigtsmæssigt forbrug er, og det beskrives, hvordan man som leder eller kollega kan håndtere situationer, hvor der er mistanke om et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol eller rusmidler hos en ansat.

Et centralt element er henvisning til såvel test og behandlingstilbud. I dag er det via Center for Rusmiddelbehandling København muligt at blive alkohol- og rusmiddeltestet i tidsrummet kl. 8-16. Fra både forvaltninger og de faglige organisationer er der udtrykt ønske om, at medarbejderne skal kunne blive alkohol- og rusmiddeltestet hele døgnet. Derfor henvises der som noget nyt til en privat leverandør i tilfælde af behov for test uden for almindelig åbningstid og i weekender.

Alkohol- og rusmiddelpolitikken er en personalepolitik, der gælder for de ansatte i kommunen. I KK er alkoholpolitikken målrettet borgere ”indeholdt” i den overordnede Sundhedspolitik 2015-2025 ”Nyd livet Københavner”, som omfatter kommunens generelle arbejde med folkesundhed.

I tillæg til vedtagelsen af en revideret alkohol- og rusmiddelpolitik foreslås det, at den nuværende låneordning til medarbejdere med behov for en omkostningskrævende afvænning afskaffet, da der ikke længere er behov for ordningen.

Økonomi

Udgifter til test, som ikke foretages af Center for Rusmiddelbehandling København, finansieres af den enkelte forvaltning. Udgifter for at få foretaget test af en privat leverandør er pt. ca. 595 kr. pr. stk., hertil kommer 100 procent tillæg i weekender samt evt. udgifter til kørsel

Videre proces

Efter godkendelse i BR vil politikken blive implementeret i forvaltningernes lokale handleplaner/vejledninger. Politikken vil desuden blive integreret i KK-lederonboarding materialet. Låneordningen afskaffes umiddelbart efter BRs godkendelse.

 

Søren Hartmann Hede /Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 10: Revision af Københavns Kommunes alkohol- og rusmiddelpolitik for medarbejdere (2022-0201540)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 30. august 2022

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top