Mødedato: 24.10.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Ansøgning fra ICORN vedrørende udmøntning fra Megaeventpuljen til ICORN

Se alle bilag

Kultur- og Fritidsforvaltningen har vundet værtskabet for International Cities of Refuge Network generalforsamling i 2024. Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget har henvist finansieringen af generalforsamlingen til Megaeventpuljen. Økonomiforvaltningen vurderer, at generalforsamlingen ikke lever op til kriterierne for Megaeventpuljen, og at Økonomiudvalget derfor ikke bør godkende udmøntning af midler. Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 25. august 2023 har vedtaget at finansiere generalforsamlingen med udvalgets disponible midler, hvis Økonomiudvalget ikke udmønter midler fra Megaeventpuljen.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

 1. at der ikke udmøntes midler fra Megaeventpuljen til International Cities of Refuge Network General Assembly, men at der derimod henvises til Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler.

Problemstilling

København har siden 2010 været friby for forfulgte kunstnere under det internationale fribynetværk, International Cities of Refuge Network (ICORN).

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) besluttede den 8. december 2022, jf. bilag 1, at Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) skulle byde på værtskabet for ICORN International General Assembly i 2024. Finansieringen skulle henvises til forhandlingerne om Budget 2024, og alternativt finansieres af udvalgets disponible midler.

I februar 2023 fik KFF oplyst, at København har vundet værtskabet.

I marts 2023 godkendte KFF, at der ville blive udarbejdet et budgetnotat vedrørende finansieringen af ICORN International General Assembly 2024 til forhandlingerne om Budget 2024. KFU’s godkendelse fra marts 2023 indeholder en protokolbemærkning om, at midlerne alternativt kunne ansøges i Megaeventpuljen.

Budgetnotatet blev ikke løftet i budgetaftalen for 2024. KFF har derfor fulgt op med en formel ansøgning til Megaeventpuljen på 1.612.000 kr. Se ansøgning i bilag 2.

Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 25. august 2023 har vedtaget at finansiere generalforsamlingen med udvalgets disponible midler, hvis Økonomiudvalget (ØU) ikke udmønter midler fra Megaeventpuljen.   

Løsning

Om arrangementet

ICORN International General Assembly er en generalforsamling for ICORN-netværket, hvor medlemsbyer og kunstnere mødes. Generalforsamlingen afholdes hvert andet år. KFF forventer, at minimum 300 gæster fra hele verden vil deltage i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil finde sted 29.-31. maj 2024 i København.

Formålet med generalforsamlingen er, at ICORN overholder sine formelle forpligtelser, som defineret i netværkets vedtægter og tager beslutninger for organisationens fremtid. Derudover er der formuleret følgende mål for Københavns Kommunes værtskab:

 • Rekruttering af flere byer i Danmark til fribyordningen
 • Manifestering af Københavns Kommunes opbakning til ytringsfrihed og kunstnerisk frihed
 • Skabe fast stabilitet – økonomisk og politisk for Københavns Kommunes ICORN-indsats
 • Styrke samarbejdet med kulturelle institutioner/NGO’er/universiteter/uddannelsessteder, som kan bidrage lokalt til fribyordningen
 • Skabe bedre og faste forbindelser til Nordisk Ministerråd
 • Få nordiske ministre med til generalforsamlingen, og skabe større bevågenhed ogmere smidige politiske procedurer ved fx. immigration

Et deltagergebyr dækker venue- og hotelomkostninger. ICORN dækker hjælp til finansiering af kunstnernes rejse og interne personaleomkostninger, herunder bl.a. grafisk arbejde, markedsføring, projektledelse mv.

Københavns Kommunes tilskud skal dække resten; indhold, personale, sikkerhed, forplejning, diverse mv.

Om Megaeventpuljen

Økonomiudvalget (ØU) vedtog d. 13. juni en ny megaeventstrategi for Københavns Kommune, herunder nye kriterier for udmøntning af Megaeventpuljen.

En megaevent defineres i megaeventstrategien som en stor, unik international begivenhed af højeste kulturelle, sportslige eller faglige niveau. En megaevent har således potentiale til at skabe positive og blivende effekter for københavnerne og styrke hovedstadens kultur-, fritids- og foreningsliv, vækst og erhvervsudvikling.

Alle enkeltstående megaevents forventes under den nye megaeventstrategi at skulle leve op til følgende kriterier:

 • International event, som skal afvikles i København på baggrund af målrettet tiltrækning eller udvikling. Med udvikling forstås også megaevents initieret af Københavns Kommune selv.
 • Eventen skal have et højt fagligt, kulturelt, kunstnerisk eller sportsligt niveau.
 • Der skal være overensstemmelse mellem byens DNA og hovedeventen.
 • Eventen indebærer gode perspektiver for at brande København og byens styrkepositioner.

I tillæg hertil prioriteres megaevents med potentialer for en bredere aktivering af København, dens foreningsliv og dens borgere. Herudover prioriteres megaevents, der qua deres internationale format og omfang (også gerne tidsmæssigt) kan skabe størst mulig opmærksomhed om København som by og hovedstad. Kriterierne er uddybet i bilag 3.

Økonomiforvaltningens vurdering

Økonomiforvaltningen (ØKF) vurderer, at ICORN International General Assembly 2024 ikke lever op til kriterierne for Megaeventpuljen. En udmøntning hertil vil derfor kræve, at der gives dispensation for puljens kriterier. Dette vil alt andet lige gøre det sværere fremadrettet at give afslag til ansøgere, der ikke lever op til puljens kriterier og den nyligt vedtagne megaeventstrategi.

ØKF hæfter sig særligt ved, at arrangementet er en generalforsamling, dvs. et medlemsarrangement, hvor en stor del af programmet ikke er åbent for offentligheden. Dertil vurderes generalforsamlingen at have lavt potentiale for en bredere aktivering af København, dens foreningsliv og dens borgere.

KFF deler ØKF’s vurdering af, at en udmøntning vil kræve en dispensation fra Megaeventpuljens kriterier. KFF’s samlede faglige vurdering kan læses i bilag 4.

Økonomi

Der ansøges om et tilskud til ICORN International General Assembly 2024 fra Megaeventpuljen på 1.612.000 kr.

Der er i Megaeventpuljen årligt afsat 15 mio. kr. fra 2023-2027. Der resterer 37 mio. kr. i puljen, når tilskuddet til World Tour Copenhagen er udmøntet.

Hvis ØU vedtager at udmønte det ansøgte beløb til ICORN International General Assembly 2024, vil der herefter restere 35.388.000 kr. i Megaeventpuljen. Hvis ØU på samme møde (d. 24. oktober 2023) også vælger at reservere midler til VM i landevejscykling 2029, vil der efter en udmøntning til ICORN International General Assembly restere 5.388.000 kr. i Megaeventpuljen til og med 2027.

Se oversigt over bevillinger fra Megaeventpuljen i bilag 5.

Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet d. 25. august 2023 har vedtaget at finansiere generalforsamlingen med udvalgets disponible midler, hvis ØU ikke udmønter midler fra Megaeventpuljen.

 

2024

I alt

Tilskud

1.612.000

1.612.000

I alt

1.612.000

1.612.000

Videre proces

Hvis ØU beslutter at afvise ansøgningen til Megaeventpuljen, vil ØKF informere KFF herom, som derefter vil finde finansieringen inden for Kultur- og Fritidsudvalgets disponible midler.

Hvis ØU beslutter at udmønte midler fra Megaeventpuljen, vil ØKF orientere KFF herom. KFF kan derefter indlede samarbejde med ICORN om afvikling af generalforsamlingen.

Søren Hartmann Hede / Nanna Westerby Jensen

Beslutning

Dagsordenspunkt 7: Ansøgning fra ICORN vedrørende udmøntning fra Megaeventpuljen til ICORN (2023-0383762)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. oktober 2023

Indstillingen blev godkendt med 6 stemmer mod 5. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A og Ø.

Imod stemte: C, B, V og I.

Til top