Mødedato: 24.10.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Reservering af Megaeventpuljen til VM i Landevejscykling 2029

Se alle bilag

Danmarks Cykle Union har søgt om et tilskud fra Megaeventpuljen samt indgåelse af et partnerskab til at byde på og afholde VM i landevejscykling i 2029. Økonomiudvalget forelægges sagen med henblik på at beslutte, hvorvidt der skal reserveres i alt op til 30 mio. kr. fra Megaeventpuljen til afholdelse af eventen.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at der gives mandat til Københavns Kommunes megaeventsekretariat ”Copenhagen Megaevents” til at indgå i en partnerkreds, som ansøger og forhandler med Den Internationale Cykleunion om værtskabet for VM i landevejscykling i 2029,
  2. at det godkendes, at der reserveres 30 mio. kr. fra Megaeventpuljen, heraf 25 mio. kr. til Danmarks Cykle Union til planlægning og afholdelse af VM i landevejscykling 2029, samt 5 mio. kr. til Københavns Kommunes værtsbyaktiviteter.

Problemstilling

Danmarks Cykle Union (DCU) har ansøgt Københavns Kommune (KK) om 25 mio. kr. til afholdelse af VM i landevejscykling i 2029 (bilag 1). Der skal allerede i december 2023 officielt tilkendegives overfor Den Internationale Cykleunion (UCI), at Danmark og København ønsker at byde på eventen. Det endelige bud skal afleveres ultimo januar 2024.

Løsning

DCU har i samarbejde med Sport Event Denmark (SEDK), Wonderful Copenhagen (WoCo) og staten et ønske om at afholde VM i landevejscykling i 2029 med København som målby for linjeløbet. Eventen afvikles over 8 dage med forventet deltagelse af ca. 1.000 atleter, 75 nationer, 5.000 officials og 700 akkrediterede mediefolk. Der konkurreres i linjeløb (en-dags landevejsløb med distancer mellem 60 km og 280 km) og enkeltstart, begge med løb for henholdsvis juniorer, U23 og senior for både kvinder og mænd. Eventen foregår bl.a. ude i byrummet og er dermed åben for alle.

Med værtskabet er det målsætningen at fremvise Danmark som et helt særligt cykelland – og København som verdens bedste cykelby. DCU vil vise, at elitesport og breddeaktiviteter kan gå hånd i hånd, og at cykling er en del af hele Danmarks DNA. Det vil også være oplagt at samtænke VM i landevejscykling med cykelløbet World Tour Copenhagen og trække på den opbygning af kompetencer, der skabes med etableringen af det løb, herunder ift. at skabe et bæredygtigt event. Bæredygtighedsinitiativer vil tænkes ind på tværs af det samlede koncept og vil blive konkretiseret i tæt samarbejde med Københavns Kommune.

Organisering

Løbet vil blive arrangeret af DCU i tæt samarbejde med SEDK, KK, staten og andre værtsbyer. DCU har indledt dialog med andre værtsbyer, men de er endnu ikke offentliggjort. København vil som målby for linjeløbet være den primære værtsby.

I forbindelse med udvikling af buddet undersøges mulige selskabskonstruktioner ved et VM i landevejscykling, hvor der bl.a. skal tages højde for UCI’s krav og opgaver. Økonomiforvaltningen vil, i samarbejde med de øvrige partnere i projektet, afklare hvilken konstruktion, som vil være mest hensigtsmæssig ift. konkret opgaveløsning, partnerskabskredsen, økonomi og juridiske problemstillinger. Økonomiudvalget orienteres om den endelige selskabsmodel, når denne foreligger.

Rute

Linjeløbene bliver kørt på ruter på mellem 60 og 280 km. Der er lagt op til, at linjeløbene kører de samme 5-10 runder som afslutning i København, som tilrettelægges med fokus på at skabe et teknisk krævende og samtidig sikkert løb for rytterne. Dette sker i samarbejde mellem UCI, DCU og Teknik- og Miljøforvaltningen. For at sikre et stærkt nationalt engagement i eventen er der dialog med andre byer omkring afvikling af enkeltstarten.

Økonomi og budget

Det samlede budget for VM i landevejscykling forventes at være ca. 140 mio. kr., heraf forventes målbyen ved linjeløbet at bidrage med 25 mio. kr. Staten har i forbindelse med deres finanslovsforslag for 2024 afsat 70 mio. kr. til eventen. Deres tilskud forventes at dække UCI’s fee, der er på 67 mio. kr., der fx går til TV-produktion, præmier, akkrediteringssystem mv. Derudover forventes SEDK og de øvrige kommuner at bidrage økonomisk. Der skal tages forbehold for, at der kan forekomme ændringer i det samlede projektbudget ifm., at projektet konkretiseres i højere grad frem mod budafgivelse og indgåelse af konkrakt med UCI.

DCU har søgt København om et tilskud på 25 mio. kr. Tilskuddet forventes at dække projektomkostningerne for afvikling af cykelløbene og værtsbyforpligtelserne fra UCI, fx afspærring, renhold, sikkerhed, parkering, trafikomlægning, beboerinformation, skilteplaner, fanzone, storskærme mv. Hvis der ved afholdelse forlanges nye og omfattende krav om terrorsikring, skal der være dialog mellem parterne om udførelse og finansiering af dette. Københavns Kommune forpligter sig ligeledes til at stille klargjorte veje (fx udbedring af store vejhuller) og kommunalt ejede pladser til rådighed til afvikling af eventen samt tæt sparring og rådgivning på udførslen af skilteplanerne.

Økonomiforvaltningen foreslår, at der reserveres yderligere 5 mio. kr. til værtsbyaktiviteter på tværs af de involverede forvaltninger - herunder til fx indhold i fanzone, engagement af byens partnere, borgerrettet kommunikation, evt. reception på Københavns Rådhus og andre sideevents samt øget fokus på en bæredygtig og smidig afvikling af eventen i byens rum. Herunder midler til at sikre en tæt sparring og rådgivning ift. den tekniske afvikling. Midlerne til værtsbyaktiveringen skal sikre en bred værdiskabelse blandt byens borgere. Værtsbyaktiviteterne er endnu ikke konkretiseret, men eksempler på den kan være:

  • Folkecykelløb
  • Aktiviteter med fokus på sundhed og livsglæde for seniorer
  • Aktiviteter med fokus på cykelglæde for børn – både igennem skoler og andre tilbud til børn
  • Aktiviteter med fokus på at understøtte udviklingen og fortællingen af København som førende cykelby både nationalt og internationalt
  • Fokus på involvering af socialt udsatte
  • Udsmykning af byen
  • Kommunikation og presse

Vurdering fra Økonomiforvaltningen

Økonomiforvaltningen vurderer, at der skal gives mandat til Copenhagen Megaevents til at indgå i en partnerkreds omkring bud på og forhandling om VM i landevejscykling 2029, hvis Københavns Kommune ønsker at være en del af projektet.

Det vurderes, at VM i landevejscykling lever op til kriterierne for Megaeventpuljen (bilag 3). Det er et internationalt event med verdens bedste cykelryttere, og er dermed på højt sportsligt niveau. Der er gode muligheder for at brande København og byens styrkepositioner, både som cykelby og bæredygtig storby. Der er en høj grad af overensstemmelse med byens DNA, da eventen bl.a. har fokus på inklusion, bæredygtighed og storbyliv med livskvalitet. Det er desuden indtænkt i eventen at have bred aktivering af byens borgere med bl.a. folkecykelløb og aktiviteter for børn og seniorer. Økonomiforvaltningen ser en stor værdi i samspillet mellem VM i landevejscykling og Københavns planer om et World Tour cykelløb ift. at udvikle og brande København som førende international cykelby. Der kan bl.a. tænkes i partnerskaber og aktiveringsspor på tværs af de to megaevents.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer i tillæg hertil, at Økonomiforvaltningens repræsentation i den danske partnerkreds omkring bud på og forhandling om VM i landevejscykling 2029 vil kunne sikre det bedst mulige samspil mellem VM i landevejscykling og planerne om et årligt tilbagevendende World Tour cykelløb. Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer desuden, at eventen har et stort værdimæssigt overlap med kultur- og fritidspolitikkens fokus på København som hovedstad og profil som aktiv og bæredygtig by. Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer det som positivt, at der i Københavns værtskab er indtænkt bred aktivering af byens borgere. Desuden bemærker Kultur- og Fritidsforvaltningen, at andelen af Megaeventpuljemidler som øremærkes én enkelt idræt er markant. For Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar se bilag 2.

Økonomi

Det indstilles, at der reserveres 30 mio. kr. fra Megaeventpuljen, heraf 25 mio. kr. til DCU til planlægning og afholdelse af VM i landevejscykling 2029, samt 5 mio. kr. til Københavns Kommunes værtsbyaktiviteter. De reserverede midler skal udelukkende udmøntes, såfremt værtskabet tildeles København og Danmark.

Der er i Megaeventpuljen årligt afsat 15 mio. kr. fra 2023-2027. Der resterer 37 mio. kr. i puljen, når tilskuddet til World Tour Copenhagen er udmøntet. Såfremt tilskuddet reserveres til VM i Landevejscykling, vil der restere 7 mio. kr. i Megaeventpuljen.

Hvis ØU på samme møde (24. oktober 2023) vedtager også at udmønte det ansøgte beløb til ICORN International General Assembly 2024, vil der herefter restere 5.388.000 kr. i Megaeventpuljen frem til og med 2027.

Se bilag 4 for oversigt over bevillinger fra Megaeventpuljen.

 

2029

I alt

Tilskud til DCU

25.000.000

25.000.000

KK’s værtsskabsaktiviteter

5.000.000

5.000.000

I alt

30.000.000

30.000.000

Videre proces

Københavns værtskab for VM i landevejscykling er forankret i Copenhagen Megaevents, med Økonomiforvaltningen som ansvarshavende. De danske parter skal i december 2023 officielt tilkendegive overfor UCI, at de ønsker at byde på eventen. Senest den 31. januar 2024 skal der afleveres et dansk bud på VM i landevejscykling i 2029. UCI bruger herefter foråret på at vurdere buddet samt indlede kontraktforhandlinger. Det er forventningen, at kontrakten kan indgås i sommeren 2024, hvis Danmark og København vinder buddet. UCI offentliggør værtslandet i september 2024. Såfremt DCU får tildelt VM i landevejscykling i 2029 af UCI, vil Økonomiforvaltningen og relevante forvaltninger i Københavns Kommune udarbejde en tilskudsaftale med DCU. Tilskudsaftalen vil indeholde forudsætninger for tilskuddet samt succeskriterier. Pengene øremærkes lovlige kommunale formål.

Søren Hartmann Hede / Nanna Westerby Jensen

Beslutning

Dagsordenspunkt 6: Reservering af Megaeventpuljen til VM i Landevejscykling 2029 (2023-0369213)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. oktober 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top