Mødedato: 24.10.2023, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Konkretisering af midler til World Tour Copenhagen

Se alle bilag

Københavns Kommune arbejder i partnerskab med Danmarks Cykle Union, Sport Event Denmark og Wonderful Copenhagen på et World Tour cykelløb med arbejdstitlen World Tour Copenhagen. Økonomiudvalget skal godkende udmøntningen af de reserverede midler i Budget24 fra Megaeventpuljen til World Tour Copenhagen.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

 1. at det godkendes, at midlerne, der blev reserveret fra Megaeventpuljen ifm. Budget24, udmøntes som tilskud til Danmarks Cykle Union, der står for planlægningen og afviklingen af World Tour Copenhagen. Der ydes tilskud til Danmarks Cykle Union på 10 mio. kr. årligt i tre år (2025, 2026 og 2027).

Problemstilling

Københavns Kommune (KK), Danmarks Cykle Union (DCU), Sport Event Denmark (SEDK) og Wonderful Copenhagen (WoCo) arbejder på at udvikle et nyt World Tour cykelløb, hvilket er den højeste klasse inden for elitecykling. World Tour Copenhagen vil være en unik mulighed for at fremvise og understøtte Københavns stærke ambitioner om fortsat at være verdens bedste cykelby, og giver mulighed for at styrke koblingen mellem hverdagscyklisme og cykelsport yderligere. Med projektet ønsker partnerkredsen at engagere borgere og gæster med et nemt tilgængeligt event i verdensklasse, hvor både hovedeventen og værtsbyaktiviteterne er gratis.

Københavns Kommune vil som aktiv værtsby være en stor del af projektet World Tour Copenhagen. Foruden tilskuddet til DCU på 10 mio. kr. årligt i tre år har Københavns Kommune ansvaret for den brede værtskabsaktivering af World Tour Copenhagen, og der blev ifm. Budget24 afsat 5 mio. kr. årligt til bl.a. værtsbyaktiviteter som cykeltopmøde, folkecykelløb og cykelfestival.

World Tour Copenhagen er forankret i Københavns Kommunes megaeventssekretariat ”Copenhagen Megaevents” - et samarbejde på tværs af Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen med Økonomiforvaltningen som tovholder på projektet. De øvrige forvaltninger inddrages via konkrete indsatser/projekter.

Løsning

Københavns Kommune er sammen med DCU, SEDK og WoCo ved at forberede et bud på et tilbagevendende World Tour cykelløb i København fra 2025, hvor det samlede koncept består af tre hovedelementer:

 1. Endagseliteløb for både herrer og kvinder lørdag og søndag
 2. Politisk og fagligt cykeltopmøde samt cykeldiplomati
 3. Cykelfestival og folkecykelløb i København på lukket rute

De tre hovedelementers udformning kan udvikles løbende over de tre år og kan på den måde variere i format, indhold og målgruppefokus. Københavns Kommune vil som aktiv værtsby spille en stor rolle, særligt ift. cykeltopmødet, folkecykelløbet og cykelfestivalen, som vil kræve stor involvering fra byens side. Byens rolle vil (som ved Tour de France-værtskabet) bl.a. være at sikre den lokale forankring ved at understøtte, at lokale institutioner, foreninger, organisationer og virksomheder mv. bliver en del af værtskabet og bakker op om det årlige løb som en ny tradition i København. Som aktiv værtsby skal København engagere borgerne i en gratis folkefest med cykelløb i verdensklasse som omdrejningspunktet.

DCU vil være løbsarrangør af World Tour Copenhagen, og dermed også byde på eventen og være licensholder og ansvarlig for afvikling af eventen. DCU’s bestyrelse har besluttet at oprette et selvstændigt selskab ”DCU Events”, som har det økonomiske og juridiske ansvar for eventen.

Det er ambitionen, at løbet skal fortsætte efter de tre år, som tilskuddet gives til, og det er derfor vigtigt, at Københavns Kommune ikke er en del af selskabskonstruktionen, men er med i partnerskabskredsen som aktiv værtsby og tilskudsgiver.

Økonomi

Det samlede projektbudget er på ca. 22 mio. kr. årligt, hvoraf Københavns Kommune jf. Budget24 har reserveret 10 mio. kr. årligt i tilskud til DCU fra Megaeventpuljen. Hertil kommer værtsbyaktiveringsbudgettet, hvortil Københavns Kommune jf. Budget24 har afsat 5 mio. kr. årligt (nye midler) til værtsbyaktiviteter i tre år.

Det resterende projektbudget finansieres via midler fra staten, startbyen Roskilde samt kommercielle partnerskaber. Inkluderet i den samlede økonomi er et gebyr til UCI på ca. 350.000 kr. for løbslicens samt udgifter til præmiepenge, rejsetilskud til cykelholdene osv. Økonomiforvaltningen bemærker, at gebyrets størrelse er offentligt tilgængeligt og afgørende for at få lov til at afholde løbet. Samtidig er beløbet lavt ift. andre megaevents.

DCU’s tilskud

10 mio. kr. årligt, som udmøntes via Megaeventpuljen, vil gå til DCU’s afvikling af World Tour Copenhagen og skal bl.a. finansiere følgende dele af det samlede budget:

 • Organisation og sekretariat.
 • Opbygning af start- og målområder samt cykelfestival.
 • Rutetilrettelæggelse og nedlukning – herunder hegn, skilte og sikkerhedsplan.
 • Afvikling af både elitecykelløb og gratis folkecykelløb.
 • Bæredygtighedsinitiativer på tværs af projektet.

Disse poster dækker flere dele af det samlede koncept for World Tour Copenhagen. Start- og målområde i København vil både være hovedvenue ifm. elitecykelløb, cykelfestival og folkecykelløb. Rutetilrettelæggelse og nedlukning vil ligeledes være poster, der gælder for både elitecykelløb og folkecykelløb. Bæredygtighedsinitiativer vil tænkes ind på tværs af det samlede koncept.

Værtsbyaktiviteter

5 mio. kr. årligt i tre år, som er afsat ved Budget24, vil gå til værtsbyaktiviteter og skal finansiere den brede aktivering, folkefesten og de faglige indsatser under World Tour Copenhagen:

 • Cykeltopmøde – herunder planlægning, afvikling og engagering af partnerkreds.
 • Folkecykelløb – herunder bistand til planlægning og afvikling med fokus på at engagere udvalgte målgrupper og generel borgerinformation (den fysiske planlægning og afvikling af folkecykelløbet er DCU ansvarlig for).
 • Indhold til cykelfestival – herunder særligt fokus på bred inddragelse af byens borgere.
 • Kommunikation og presse – herunder branding af cykelløbet og udsmykning af byen.
 • Københavnerværdier i mad og måltider ved alle dele af projektet.
 • Aktivering af forskellige borgergrupper via inddragelse af relevante forvaltninger.

Disse poster skal sikre en bred værdiskabelse af World Tour Copenhagen, således at alle københavnere og gæster kan være en del af eventen. Både cykelfestival og folkecykelløb vil således være gratis og nemt tilgængelige for borgerne.

Et centralt element i buddet på værtskabet af World Tour Copenhagen er afholdelse af et cykeltopmøde, herunder relevante initiativer omkring cykeldiplomati. UCI har givet udtryk for at cykeltopmødet og fokusset på sammenhængen mellem hverdagscyklisme, bæredygtighed og cykelevents er af afgørende betydning i deres prioritering af at give løbslicensen til World Tour Copenhagen.  Københavns og Danmarks Tour de France-værtskab i 2022 var et innovativt nybrud, der viste, at store sportsevents kan gøres demokratiske, transparente, tilgængelige og samtidig skabe positive, politiske forandringer. På et cykelpolitisk niveau bidrog Cykeltopmøde 2022 både med et historisk tværsektorielt samarbejde om 20% mere cykling i Danmark 2030, samt lancering af EU’s historiske målsætning om en fordobling af cykling inden 2030. Aktiviteterne fra 2022 har igangsat en række strategiske indsatser, herunder et øget samarbejde med erhvervslivet. Et cykeltopmøde i København 2025 og frem vil bidrage med en attraktiv og nødvendig scene, hvor centrale aktører kan mødes og forpligte hinanden på at fortsætte det politiske momentum omkring at løfte cykling, både i Danmark og internationalt.

Rute

Endagsløbene for mænd og kvinder afvikles begge på en rute med start i Roskilde. Ruten varierer i længde med ca. 220km for mænd og 150 km for kvinder. Feltet kører gennem Nordsjælland og slutter på en aflukket rute, som kører et antal omgange rundt i København. Ruten tilrettelægges af DCU for at sikre et svært teknisk løb med stor fokus på sikkerhed. Ruteplanlægningen i København skal sikre, at der både tages hensyn til trafikafvikling og påvirkningen på byen samtidigt med, at ruten viser København frem på den bedst tænkelige måde, og at det sportsligt bliver interessant med en (forventet) massespurt i hjertet af København.

Vurdering fra Økonomiforvaltningen

World Tour Copenhagen lever op til Megaeventpuljens kriterier jf. bilag 3. Elitecykelløbet vil blive et internationalt event med professionelle cykelhold i verdensklasseniveau. Eventen har således også det højeste niveau af sportslig kvalitet. Projektets fokus på koblingen mellem hverdagscyklisme og cykelsport stemmer overens med byens DNA og arbejde med fortsat at gøre København til verdens bedste cykelby.

UCI ser muligheden for, at det danske cykelløb World Tour Copenhagen kan være et strategisk projekt i deres handleplan for øget bæredygtighed, innovation, inklusion og ansvarlighed. Disse fokuspunkter stemmer i høj grad overens med byens DNA.

Potentialerne for en bredere aktivering er store, da en stor del af kernekonceptet for World Tour Copenhagen med cykelfestival og folkecykelløb er baseret på en aktivering af københavnerne, erhvervslivet og byens foreninger.

Kultur- og Fritidsforvaltningen bemærker, at de vurderer en prioritering af borgerrettede aktiviteter positivt ifm. World Tour Copenhagen. Herunder fokus på hvordan sideevents kan indfri ambitionerne om en bredere aktivering af og engagement fra både borgere og byens erhvervs- og foreningsliv. Eventens kobling mellem cykelsport og hverdagscyklisme vurderes samtidig at kunne understøtte kommunens igangværende arbejde med at udvikle København som verdens bedste cykelby. For Kultur- og Fritidsudvalgets høringssvar se bilag 1.

Økonomi

Tilskud fra Megaeventpuljen til World Tour Copenhagen på 10 mio. kr. årligt over tre år udmøntes til DCU. Tilskuddet vil udelukkende skulle udmøntes, såfremt partnerkredsen vinder buddet på et nyt World Tour cykelløb, og DCU tildeles licensen af UCI. Dette forventes afklaret ultimo 2023/primo 2024.

Derudover har Københavns Kommune ifm. Budget24 afsat 5 mio. kr. årligt over tre år til værtsbyaktiviteter, herunder folkecykelløb, cykelfestival og cykeltopmøde. Disse midler er nye midler og indgår derfor ikke i Megaeventpuljen.

Der er i Megaeventpuljen årligt afsat 15 mio. kr. fra 2023-2027. Der resterer 37 mio. kr. i puljen, når tilskuddet til World Tour Copenhagen er udmøntet.

Såfremt ØU på samme møde (24. oktober 2023) reserverer tilskuddet til VM i Landevejscykling, vil der restere 7 mio. kr. i Megaeventpuljen. Hvis ØU på samme møde (24. oktober 2023) vedtager også at udmønte det ansøgte beløb til ICORN International General Assembly 2024, vil der herefter restere 5.388.000 kr. i Megaeventpuljen frem til og med 2027.

Se oversigt over bevillinger fra Megaeventpuljen i bilag 4.

 

 

2025

2026

2027

Samlet

Tilskud til DCU

10 mio. kr.

10 mio. kr.

10 mio. kr.

30 mio. kr.

Tilskud til værtsbyaktiviteter

5 mio. kr.

5 mio. kr.

5 mio. kr.

15 mio. kr.

Videre proces

Partnerkredsen får endeligt svar fra UCI på ansøgningen forventeligt ultimo 2023/primo 2024. Såfremt DCU tildeles løbslicensen fra UCI, vil Økonomiforvaltningen og relevante forvaltninger i Københavns Kommune indgå i samarbejde med DCU omkring den fremadrettede organisering af projektet og lancering af løbet. Økonomiforvaltningen vil udarbejde tilskudsaftalen, som vil indeholde forudsætninger for tilskuddet samt succeskriterier. Pengene øremærkes lovlige kommunale formål.

Søren Hartmann Hede / Nanna Westerby Jensen

Beslutning

Dagsordenspunkt 5: Konkretisering af midler til World Tour Copenhagen (2023-0369110)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. oktober 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top