Mødedato: 23.04.2024, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Anbefalinger fra Københavnertinget 2023

Se alle bilag

Økonomiudvalget orienteres med denne indstilling om anbefalinger fra Københavnertinget 2023, og skal på baggrund heraf træffe beslutning om udvalgets tilbagemelding på de dele af anbefalingerne, der berører Økonomiudvalgets ressort.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

 1. at Københavnertingets anbefalinger tages til efterretning,
 2. at Økonomiforvaltningens forslag til Økonomiudvalgets tilbagemelding til Københavnertinget godkendes, jf. bilag 3.

Problemstilling

Københavnertinget 2023-2024 blev besluttet med Overførselssagen 2021-2022 som en del af ”Pilotprojekter for styrket københavnerinddragelse”. Det er en ny inddragelsesmetode, hvor en repræsentativt udvalgt gruppe på 36 københavnere mødes og udvikler anbefalinger til en tværgående problemstilling.

5 fagudvalg har forpligtet sig på at modtage og behandle anbefalingerne fra Københavnertinget 2023. Anbefalingerne er udarbejdet med afsæt i spørgsmålet ”Hvordan udvikler vi sammen København med trivsel og rum for alle, så;

 • ingen udsættes for ulovlig forskelsbehandling? (Beskæftigelses- og Integrationsudvalget)

   

 • vi skaber plads til idræts- og kulturfaciliteter i det tætbefolkede København? (Kultur- og Fritidsudvalget)

   

 • vi skaber bedre rammer for god mental sundhed? (Sundheds- og Omsorgsudvalget)

   

 • så mange som muligt har mulighed for at deltage i byens liv? (Socialudvalget)

   

 • flere har mere indflydelse på og tager medansvar for, hvordan byens rum og bydele udvikler sig? (Teknik- og Miljøudvalget)

 Københavnertingets anbefalinger

Københavnertinget 2023 har udarbejdet 7 anbefalinger og en række konkrete, handlingsorienterede underanbefalinger til de nævnte spørgsmål. Anbefalingerne lyder:

 • Anbefaling 1:Vi ønsker en mere inkluderende, lige og inviterende by.
 • Anbefaling 2:Vi skal bekæmpe diskrimination i København.
 • Anbefaling 3:Et København, hvor alle har indflydelse på og er medskabere af byen.
 • Anbefaling 4:En by, der tager vores trivsel og sundhed alvorligt.
 • Anbefaling 5:Den naturnære og grønne foregangsby.
 • Anbefaling 6:Bevægelse for alle på tværs af byen.
 • Anbefaling 7:Mere og bedre kollektiv, sam- og ikke-motoriseret transport.

Anbefalingerne og underanbefalingerne kan læses i deres fulde omfang i bilag 1. De 5 involverede fagudvalgs tilbagemeldinger samt fagforvaltningers bemærkninger til ressortrelevante anbefalinger figurerer samlet i bilag 2.

I overensstemmelse med det givne mandat, har Københavnertinget arbejdet selvstændigt og uafhængigt, og dermed selv truffet beslutning om, hvordan anbefalingerne skal udformes. Anbefalingerne går derfor i mange tilfælde på tværs af kommunens ressortopdeling, og har hver især nødvendiggjort feedback fra flere fagudvalg. Det har også vist sig, at flere anbefalinger berører Økonomiudvalgets ressort. Det er dermed oplagt, at udvalget giver en tilbagemelding herpå til Københavnertinget, selvom Økonomiudvalget ikke har nogen decideret forpligtelse ift. Københavnertingets anbefalinger, idet udvalget ikke har været med til at stille det kernespørgsmål, som Københavnertinget har udarbejdet anbefalinger til.

Forvaltningen vurderer, at følgende 3 anbefalinger har størst relevans for Økonomiudvalget:

Anbefaling 1 ”En mere inkluderende, lige og inviterende by”, hvori Københavnertinget foreslår, at der prioriteres mere plads til grønne opholdsrum, hvor folk kan mødes, og se hinanden i øjnene. Det anbefales også, at der bakkes op om sammenhængskraften i byen, ved at stille krav om diversitet i nybyg, og at der investeres i boliger, der er tilgængelige for alle indkomstgrupper, herunder almene boliger og fleksible boligformer.

Anbefaling 5 ”Den naturnære, grønne foregangsby”, hvori Københavnertinget anbefaler, at København skal være en grøn foregangsby. Blandt andet anbefaler Københavnertinget, at miljø og bæredygtighed skal indtænkes i endnu højere grad, når der bygges og renoveres, og at der skal bruges nye målestok for vækst.

Anbefaling 7 ”Mere og bedre kollektiv, sam- og ikke-motoriseret transport”, hvor Københavnertinget anbefaler, at antallet af biler skal ned i København, så der bliver plads til f.eks. flere grønne arealer. Københavnertinget anbefaler, at man udbygger cykelinfrastrukturen og investerer yderligere i billig, pålidelig, grøn og hyppig offentlig transport samt deleordninger.  

På tværs af anbefaling 2 og 4 kommer Københavnertinget desuden med anbefalinger, der skal styrke inklusion og tryghed for minoritetsgrupper, herunder f.eks. kommunikation på engelsk, som også kan være relevant for Økonomiudvalget.

Økonomiforvaltningen har udformet bemærkninger på de dele af anbefalingerne, der tilhører Økonomiudvalgets ressort. Her fremgår det, hvad der er af igangværende indsatser eller planer, politikker og strategier inden for den givne anbefaling. Bemærkningerne indgår i forslag til tilbagemelding til Københavnertinget i bilag 3.

Løsning

Økonomiforvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender forvaltningens forslag til tilbagemelding inkl. de mere konkrete bemærkninger, som fremgår i bilag 3.

I tilbagemeldingen takkes for Københavnertingets arbejde, og de anbefalinger, som Økonomiudvalget allerede har igangværende indsatser omkring, adresseres.

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Når Økonomiudvalget har truffet beslutning om en tilbagemelding til Københavnertinget, sender Økonomiforvaltningen denne til Københavnertingets medlemmer. De involverede fagudvalgs tilbagemeldinger blev sendt til Københavnertinget den 19. december 2023.

Økonomiforvaltningen arbejder videre med at designe processen omkring Københavnertinget 2024, så de nye anbefalinger om fastholdelse og rekruttering på kommunens velfærdsområde bliver så anvendelsesorienterede som muligt. Det indebærer også, at forvaltninger og fagudvalg knyttes tættere til Københavnertingets arbejde, så der sker en højere grad af fælles forståelse af viden, aktualitet og relevans. Den politiske følgegruppe inviteres, ligesom i 2023, også til at deltage ved et af Københavnertingets møder.

 

Søren Hartmann Hede              /            Nanna Westerby Jensen

Beslutning

Dagsordenspunkt 13: Anbefalinger fra Københavnertinget 2023 (2024-0123279)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. april 2024

Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Til top