Mødedato: 13.12.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Tiltag for at øge kvalitet og stabilitet i fremmedsprogtolkeydelser

Se alle bilag

Grundet problemer med kvalitet og stabilitet i tolkeydelser leveret til Københavns Kommune indstilles det, at Københavns Kommune i sit forestående udbud på tolkeområdet undtagelsesvist beslutter at anvende en tilrettet arbejdsklausul og undtagelsesvist beslutter at indføre et krav til leverandører om minimumsbetalingssatser for tolke. Det indstilles ligeledes, at der stilles krav til leverandører vedrørende tolkenes kompetenceniveau og til øget brug af fjerntolkning.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der undtagelsesvist anvendes en tilrettet arbejdsklausul specifik for tolkeudbud for at håndtere de særlige udfordringer, der eksisterer på området,
  2. at der på baggrund af den tilrettede arbejdsklausul undtagelsesvist stilles krav til leverandører om aflønning af tolke med en kapitaliseret mindstebetalingssats på 302,83 DKK pr. time samt krav om betaling for 30 minutters transporttid ved fremmødetolkning,
  3. at der stilles krav til leverandører om, at deres tolke er certificerede samt, at de har gennemført og bestået anerkendte kurser i tolkeetik og fagtolkning på relevante områder f.eks. det sociale område og beskæftigelsesområdet,
  4. at der stilles krav til leverandører om, at tolkeydelser skal kunne leveres som fjerntolkning i videst muligt omfang,
  5. at der udarbejdes budgetnotat herom i samarbejde med de relevante forvaltninger, der kan indgå i overførselssagen 2022/2023,
  6. at medlemsforslaget fra Enhedslisten om udbud af tolkeydelser til tegnsprogstolkning og fremmedsprogstolkning vedtaget på Økonomiudvalgsmødet den 22. november 2022, jf. bilag 1, hermed er håndteret for så vidt angår fremmedsprogstolkning.

Problemstilling

Fremmedsprogtolkebranchen er udfordret på en række områder. Tolkene har ofte ringe løn- og arbejdsvilkår, og herunder ofte en løs ansættelsesmæssig tilknytning, hvilket bl.a. bevirker, at de tolkeydelser, som Københavns Kommune (KK) modtager, ofte er svingende i forhold til stabilitet og kvalitet. Det gælder både i relation til tolkenes sproglige kompetencer, men også i forhold til de tolkeetiske principper, som er nødvendige at kende, når man udfører tolkeopgaver for det offentlige. Ved fremmødetolkning er det ligeledes et problem, at tolkene sjældent lønnes for transporttid, hvilket reducerer tolkenes incitament til at acceptere fremmødetolkeopgaver med lang transporttid. Ligeledes øges sandsynligheden for, at tolke aflyser disse tolkeopgaver med kort varsel, hvis der tilbydes andre tolkeopgaver med kort eller ingen transporttid.

KK har over de sidste år opsagt indtil flere rammeaftaler som følge af utilfredsstillende leverancer. Tolkemarkedet er desuden generelt præget af ustabilitet med tolkebureauer, der ophører med at udøve virksomhed.

Det er en generel udfordring på tolkeområdet, at der ikke findes en landsdækkende overenskomst indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter, der fastlægger et fair niveau for løn- og arbejdsvilkår, som det forudsættes i arbejdsklausulen.

Da arbejdsklausulen, som følge af manglende referenceoverenskomst, for nuværende ikke er anvendelig på tolkeområdet, er mulighederne for at tilrette arbejdsklausulen og etablere et referencepunkt for lønniveau i det forestående udbud blevet undersøgt.

Advokatfirmaet Horten har efter anmodning fra KK vurderet, at hensynet til sikring af kvaliteten af tolkeydelser fremadrettet, samt hensynet til at sikre borgerbetjeningen af alle borgere i kommunen udgør saglige argumenter for, at KK kan fastsætte en minimumstimesats for tolkene i udbuddet. Da det ikke er et spørgsmål, der er behandlet i tilsynspraksis, er vurderingen fra Horten dog forbundet med en vis usikkerhed.

Det kan dog oplyses, at staten har stillet krav til netop en minimumstimesats i det seneste tolkeudbud. Det drejer sig konkret om Udlændingestyrelsens udbud på området for fremmedsprogtolkning, hvor leverandører er forpligtet til at aflønne tolkene efter bestemte niveauer og yde betaling for transporttid. Den laveste timesats (2020) er 345,65 kr. Den statslige sats ligger højere end den sats, der foreslås i denne sag for leverandører til KK, idet det vurderes, at der generelt stilles højere krav til fremmedsprogtolkeydelser i Udlændingestyrelsen end i KK.

Da den foreslåede fremgangsmåde med fastsættelse af en minimumstimesats afviger væsentligt fra KK’s hidtidige praksis, er forslaget sendt i høring hos Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

I deres høringssvar skriver DA, at de ikke kan støtte tiltaget, da det for dem er afgørende, at løn- og ansættelsesvilkår fastlægges af arbejdsmarkedets parter uden politisk indblanding. Vedrørende løn er det DA’s opfattelse, at der bør tages udgangspunkt i et niveau på 162,75 kr. pr. time. Med tillæg af supplerende krav om tillæg af værdien af lønelementer som feriepenge, feriefridage, fritvalgskonto og pension, giver det en kapitaliseret mindstebetalingssats på 213,43 kr. pr. time.

Fagbevægelsens Hovedorganisation kan støtte tiltaget, da det for dem er afgørende for at forhindre social dumping og sikre fair og lige konkurrence ved offentlige udbud, at det er klart for tilbudsgiver, at opgaven skal udføres på sædvanlige danske løn og arbejdsvilkår, og at ordregiver fører effektiv kontrol i den sammenhæng. FH mener, at begrebet sædvanlig løn skal tage udgangspunkt i princippet om lige løn for samme arbejde på samme sted, og at gennemsnitslønnen skal være rettesnor for vurderingen af sædvanlig løn.

FH er enig med KK i, at arbejdsklausulen bør kræve betaling af gennemsnitstimelønnen i DA´s lønstatistik for området med tillæg af værdien af normale lønelementer som feriepenge, feriefridage, fritvalgskonto, pension, hvilket svarer til en kapitaliseret mindstebetalingssats på 302,83 DKK pr. time.

For undtagelsesvist at anvende en mindstebetalingssats i tolkeudbuddet er det nødvendigt at tilpasse KK’s arbejdsklausul til dette specifikke tilfælde. Advokatfirmaet Horten har udarbejdet en tilrettet arbejdsklausul, der foretager de nødvendige ændringer og ligeledes tager højde for en situation, hvor der i udbuds- og kontraktperioden eventuelt indgås en overenskomst på området, der sikrer, at den oprindelige arbejdsklausul kan anvendes.

Vedrørende tolkenes kompetencer og certificering er det et problem, at der ikke eksisterer en samlet kvalitetssikring af tolkes arbejde i form af en national tolkeuddannelse. Det er dog muligt bl.a. gennem professionshøjskoler at blive certificeret og kompetenceudviklet til tolkning bl.a. på beskæftigelses- og socialområdet.

Løsning

Økonomiforvaltningen foreslår, at der i det forestående tolkeudbud undtagelsesvist anvendes en tilpasset arbejdsklausul specifik for tolkeudbud, der tager højde for, at der for nuværende ikke er indgået en kollektiv overenskomst, der gælder for arbejde af samme art og er indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter, og som gælder på hele det danske område.

Der indskrives undtagelsesvist et kapitaliseret timelønsniveau på 302,83 DKK for tolkning indenfor normal arbejdstid, som leverandøren som minimum er forpligtet til at aflønne tolke efter. Niveauet er baseret på den samlede gennemsnitlige timeløn for området i DAs lønstatistik for 4. kvartal 2021 med tillæg af de normale lønelementer feriepenge, fem feriefridage, fritvalgskonto og værdien af arbejdsgivers bidrag til pension.

Ligeledes indskrives der undtagelsesvist, at leverandøren skal betale 30 min arbejdstid til tolken som kompensation for transport ved fremmødetolkning.

Økonomiforvaltningen foreslår samtidig, at udbuddet indrettes således, at ovenstående tilføjelser bortfalder i det øjeblik, der eksisterer en kollektiv overenskomst, som gælder for arbejde af samme art, indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder hele det danske område.

KKs nuværende arbejdsklausul vil derefter træde i kraft. Leverandører vil blive kompenseret krone for krone for dokumenterede merudgifter, som følge af et evt. stigende kapitaliseret timelønsniveau indeholdende timeløn med tillæg af feriepenge (12,5%), fem feriefridage, fritvalgskonto (7%) og værdien af arbejdsgivers bidrag til pension (8%).

Der stilles krav til leverandører om, at deres tolke er certificerede samt, at de har gennemført og bestået anerkendte kurser i tolkeetik og fagtolkning på relevante områder f.eks. det sociale område og beskæftigelsesområdet. I forbindelse med udbuddet udarbejdes der specifikke målsætninger for andelen af tolke der er certificerede og har bestået relevante kurser. Der stilles ligeledes krav til leverandører om, at tolkeydelser skal kunne leveres som fjerntolkning i videst muligt omfang.

Det foreslås, at det indgår som et vilkår, at KK skal have mulighed for at rekvirere bestemte tolke. Leverandøren tilslutter sig en hensigtserklæring om at have en vis andel fastansatte tolke inden for de hovedsprog med stor efterspørgsel.

Økonomiforvaltningen vil udarbejde en evaluering af ovenstående tiltag med fokus på at afdække effekterne af den foreslåede løsning. Evalueringen forventes foretaget ca. 6 måneder forud for kontraktudløb.

Den foreslåede løsning er specifik for fremmedsprogtolkeudbud, og har ikke til hensigt at påvirke andre udbudsområder.

Økonomi

Indførsel af krav til en kapitaliseret mindstebetalingssats på 302,82 kr. pr. time forventes at øge de årlige tolkeudgifter fra 10 mio. kr. til 11,9 mio. kr. (2022 niveau), svarende til en merudgift på 1,9 mio. kr. (2022 niveau).

I tillæg hertil vil en indførsel af krav om betaling for 30 minutters transporttid ved en kapitaliseret mindstebetalingssats på 302,82 kr. pr. time ved fremmødetolkning medføre en årlig merudgift på 4,1 mio. kr. (2022 niveau).

Således forventes de årlige fremmedsprogtolkeudgifter at stige fra 10 mio. kr. til 16 mio. kr. svarende til en samlet årlig merudgift på 6 mio. kr. (2022 niveau). Merudgiften kan reduceres i det omfang tolkninger kan overgå fra at være fremmødetolkning til fjerntolkning.

Videre proces

Ved Økonomiudvalgets godkendelse forelægges sagen for Borgerrepræsentationen (BR) den 2. februar. Ved BR’s godkendelse igangsættes udbuddet, og aftaler med leverandører forventes at træde i kraft 3-6 måneder efter igangsættelse af udbud.

Der vil blive udarbejdet budgetnotat til overførselssagen vedrørende meromkostningerne. Budgetnotatet vil indeholde en nærmere vurdering af mulighederne for at overgå til fjerntolkning, og de forventede reduktioner af meromkostningerne forbundet hermed.

Økonomiforvaltningen undersøger med inddragelse af relevante forvaltninger endvidere behovet og mulighederne for at anvende en tilsvarende ordning for tegnsprogstolkning. Økonomiforvaltningen vender retur med en sag til ØU herom. Langt størstedelen af tegnsprogstolkningen i Københavns Kommune er dog tilrettelagt efter lovbestemte frit-valg-ordninger, hvilket kan give nogle særlige udfordringer i adgangen til at regulere løn- og arbejdsvilkår.

 

Søren Hartmann Hede                           / Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 10: Tiltag for at øge kvalitet og stabilitet i fremmedsprogtolkeydelser (2022-0264444)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. december 2022

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top