Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Ændring af regulativ for husholdningsaffald

Se alle bilag

Efter ændringen af regulativet har været i høring, skal Borgerrepræsentationen nu endeligt godkende ændringen vedrørende indsamling af organisk affald (i det følgende kaldet bioaffald).

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at den foreslåede ændring af § 9 om dagrenovation i regulativ for husholdningsaffald, jf. bilag 1, godkendes.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 27. marts 2017, at ændring af husholdningsaffaldsregulativets § 9, som betyder, at dagrenovationen nu sorteres i bioaffald og restaffald, kunne sendes i offentlig høring i perioden fra den 28. marts til den 2. maj 2017. Regulativændringen har været i høring i perioden, og forvaltningen har modtaget 19 høringssvar.

Forvaltningen har udarbejdet et notat, jf. bilag 2, hvor forvaltningen har kommenteret de enkelte høringssvar. Ingen af høringssvarene har givet anledning til, at forvaltningen indstiller, at der sker ændring i det oprindelige forslag.

Løsning

Der er to temaer, som går igen i flere af høringssvarene. For det første er der en del bekymring for, om der kan findes plads til mere affaldsmateriel på de enkelte ejendomme. Det gælder både for eksisterende etageboligbyggeri, for etageejendomme i de nye byudviklingsområder og for villaer og rækkehuse i de gamle villakvarterer. For det andet har mange henledt opmærksomheden på, at 14-dages tømning for bioaffaldsbeholderne, særligt om sommeren, kan give anledning til uhygiejniske forhold.

Beholderne bliver kun leveret til ejendomme, hvor forvaltningen på forhånd har vurderet, at der er plads til den nye beholder. Villaer får mulighed for at framelde sig ordningen via Nem Affaldsservice med frist til udgangen af august 2017 via en selvbetjeningsløsning på NemAffaldsservice.kk.dk. Der skulle derfor være taget højde for, at ordningen implementeres på en måde, så der tages hensyn til, at der i nogle tilfælde er problemer med at få plads til affaldsmateriellet i såvel etagebyggeri som i egentlig villa- og rækkehusområder.

Der foreslås 14-dages tømning for villaer, men på baggrund af erfaringerne fra indsamling i villaer er der indført ugetømning i juni, juli og august, så der ikke opstår lugtproblemer i denne periode.

Enkelte har gjort opmærksom på, at der i forbindelse med opbevaring af bioaffaldet i køkkenerne kan opstå uhygiejniske forhold. Der er dog ikke grund til at tro, at sortering af dagrenovationen i bioaffald og restaffald giver anledning til en forøgelse af lugtgener mv. Alle husstande får udleveret et startsæt, som består af en biokurv, en biopose samt informationsmateriale. Hvis poserne og kurven eller et andet opbevaringsstativ benyttes til bioaffaldet, skulle der ikke være problemer med opbevaringen i køkkenet.

Der er endvidere et ønske om, at borgerne informeres grundigt om den nye ordning, som mange bakker op om.

Information om bioordningen vil ske som massekommunikation via presse, sociale medier, hjemmeside, Affald KBH, skraldebilsider og plakatsøjler. Endvidere suppleres med trykte sorteringsguides, der udleveres sammen med biokurven, samt skilte og klistermærker til standpladser og affaldsbeholdere.

Økonomi

Betalingsstrukturen for den samlede dagrenovationsordning fastholdes. Volumengebyret er dog alene knyttet til det restaffaldsvolumen, der er registreret på ejendommen/kundeforholdet. Det forventes at give størstedelen af borgerne et incitament til at sortere bioaffaldet fra, for derved at kunne skifte restaffaldsbeholderen ud til en mindre eller færre beholdere.

Det forventes således, at mængden af restaffald falder. Gebyrbetalingen for affaldshåndteringen i Københavns Kommune er mængdebestemt på restaffaldet for at understøtte de miljømæssige målsætninger på områder. Der kanderfor på længere sigt være behov for at forhøje taksten på restaffaldsvolumen, hvis den samlede mængde restaffald falder, og udgifterne til bioindsamlingen skal finansieres. Den samlede opkrævning for husstandene under ét vil dog som udgangspunkt ikke stige, da affaldsmængderne vil falde sideløbende med stigningen i volumenprisen.

Videre proces

Regulativet bliver forelagt til endelig godkendelse i Borgerrepræsentationen den 22. juni 2017, så udrulning af beholdere kan påbegyndes den 1. august 2017.

 

Pernille Andersen                    /Anne-Sofie Degn

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at den foreslåede ændring af § 9 om dagrenovation i regulativ for husholdningsaffald, jf. bilag 1, godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 29. maj 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Dagsordenspunkt 50: Ændring af regulativ for husholdningsaffald (2017-0012212)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
Til top