Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 440-1 ”Marmormolen II", Østerbro

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at sende forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan Marmormolen II i høring. Forslaget vil muliggøre et virksomhedsdomicil på Marmormolen. 

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at godkende forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan Marmormolen II (bilag 1) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form, idet det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

I lokalplanen ”Marmormolen II” er der muliggjort to hotel- og konferencecentre, hvoraf der er konkrete planer om at realisere det ene. Grundejer mener ikke, at der kan etableres to hotel- og konferencecentre i lokalplanområdet, og det vil derfor være vanskeligt at realisere lokalplanen i underområde I. Formålet med tillæg nr. 2 er at muliggøre en bredere anvendelse i området, herunder et virksomhedsdomicil, og fastlægge rammerne herfor. Realisering af virksomhedsdomicilet forudsætter, at der udarbejdes et nyt plangrundlag. Teknik- og Miljøudvalget vedtog startredegørelsen den 6. februar 2017.  

Løsning

Bygherre ønsker at opføre et virksomhedsdomicil på 28.000 m2, der etableres som et firelænget kontorhus omkring et overdækket atrium. Virksomheden forventer, at der bliver ca. 1.500 arbejdspladser samt plads til konference- og kursusaktiviteter.

Bebyggelsen underdeles i en række kubiske elementer, der omkranser det nævnte atrium. Bygningens højde starter i 16 meter mod sydøst mod kanalen og Marmorvej og stiger til 36 meter mod nordvest mod Kalkbrænderihavnsgade og havnebassinet. Bebyggelsen udformes med en indsnævring af bygningsvolumenet mod øst for at mindske skyggegenerne, få bedre lysforhold samt bedre udkigsmuligheder i boligbebyggelsen på den anden side af kanalen.

Derudover er der fastlagt to byrum samt en promenade langs vandet, der sikrer adgang gennem området og sammenhæng med den øvrige del af Nordhavn og Østerbro.

Planområdet udgør ca. 8.400 m2. Friarealet er 10,8 %. Sammen med boligerne i underområde II vil det samlede etageareal for underområde I og II, der jf. lokalplanen beregnes for begge områder under ét, herefter udgøre 56.000 m², svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 160.

Forvaltningen vurderer, at det nye byggeri vil bidrage til at fremme byudviklingen og færdiggørelsen af kvarteret.

Der henvises i øvrigt til bilag 2 faktaark.

Byliv

I ”Fællesskab København” er målet, at København skal være en bæredygtig by med byrum, der inviterer til et mangfoldigt og unikt byliv. Et virksomhedsdomicil med 1.500 medarbejdere og en konference- og kursusaktivitet på ca. 13.500 personer årligt vil betyde mere aktivitet og byliv på Marmormolen og således også medvirke til at opfylde visionen om ”en levende by”.

Den planlagte promenade gennem området understøtter ligeledes bylivet, og vil sammen med byrum og træbrygge være med til at skabe passage gennem kvarteret og muligheder for ophold. På den måde bindes byen og vandet mere sammen, og nærheden til vandet udnyttes til rekreative mødesteder.

Miljø og bynatur

Planområdet henligger i dag som en tom grund uden eksisterende bebyggelse, byrum mv. På stedet har der tidligere været muliggjort et nyt hotel og en bypark. I det nuværende projekt reduceres friarealet, da virksomhedsdomicilet har et større fodaftryk end de planlagte hoteltårne, men der er i projektet indarbejdet grønne byrum og bynatur i form af træer og bundbeplantning i byrum og kantzoner. Der etableres ligeledes begrønnede altaner, grønne tagflader og tagterrasser med trædæk og grøn beplantning. I det hele taget gives området et grønt udtryk. Endvidere planlægges der solcelleanlæg med en estimeret kapacitet på over 230 MWh/år, hvilket svarer til 1/3 af det tilladte årlige energiforbrug i planområdet.

Parkering

Parkeringsdækningen er ifølge Kommuneplan 2015 1 p-plads pr. 150 m2. Parkeringsdækningen kan efter en konkret vurdering maksimeres til 1 plads pr. 100 m² eller minimeres til 1 plads pr. 200 m², hvis der kan påvises højere eller lavere parkeringsbehov. Teknik- og Miljøudvalget har den 6. februar 2017 på baggrund af et parkeringsnotat (bilag 3) anbefalet en parkeringsdækning på 1 plads pr. 125m², svarende til 224 p-pladser i underområde 1. Derudover vil det i forbindelse med byggeriet være muligt at etablere op til 85 parkeringspladser ekstra, som dels skal dække behov for p-pladser ved fremtidige byggerier i lokalplanområdet og dels skal indfri parkeringsdeklarationer om manglende etablering af p-pladser på andre ejendomme i og omkring lokalplanområdet.

Parkering, affaldshåndtering og vareindlevering placeres i parkeringskælder med nedkørsel i midterrabatten på Marmorvej. Herved friholdes pladsen ved Marmorvej for bilkørsel, der begrænses til af- og påsætning langs Marmorvej. 

Cykelparkeringsdækningen følger normen i kommuneplanen på 4 pladser pr. 100 m2, heraf 2 pladser til pladskrævende cykler pr. 1.000 m². Bygherre planlægger at placere minimum 80 % af pladserne i konstruktion, hvilket fastlægges som en norm i lokalplantillægget.

Kommuneplan

Området for lokalplantillægget er i Kommuneplan 2015 udlagt til boliger og serviceerhverv (C3*) med en bebyggelsesprocent på op til 185. Friarealet for erhverv skal udgøre minimum 10 % af etagearealet og bebyggelse må have en maksimal højde på 90 meter. Planforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Intern høring

I forbindelse med en intern høring har Østerbro Lokaludvalg fremført følgende synspunkter:

  1. Lokaludvalget ser positivt på det foreslåede lokalplantillæg, hvor domicilbygningen vil danne et bedre støjværn mod boligområdet og man slipper for de hidtil planlagte hoteltårne.
  2. I det videre arbejde bør der gøres mere for at skabe lys til boligbebyggelsen øst herfor.
  3. Lokaludvalget frygter, at det samlede lokalplanområde bliver så overbygget, at der vil opstå trafikproblemer. Parkeringsdækningen bør fastsættes med udgangspunkt i stationsnærhed.
  4. De grønne friarealer må ikke reduceres, og det skal lægges fast allerede på nuværende tidspunkt, hvor de skal placeres.

Forvaltningens bemærkninger:

  1. Teknik- og Miljøforvaltningen er enige i, at virksomhedsdomicilet vil danne et støjværn mod boligerne.
  2. Teknik- og Miljøforvaltningen er opmærksomme på dette og har indarbejdet det i forslaget, da bygningsvolumenet indsnævres og får en kortere facadelinje mod boligbebyggelsen.
  3. Lokalplantillægget muliggør et virksomhedsdomicil og en forøgelse af etagearealet på 3.000 m², hvilket Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, vil være af mindre betydning for trafikafviklingen, men trafikken kan opleves mere koncentreret i spidsbelastningsperioder. Opmærksomheden henledes på, at Teknik- og Miljøudvalget den 6. februar 2017 anbefalede en parkeringsnorm på 1 plads pr. 125m².
  4. Teknik- og Miljøforvaltningen har stort fokus på friarealer, og at området får et grønt udtryk. Bebyggelsen, som lokalplanforslaget muliggør, har et større fodaftryk end de planlagte højhuse, og der vil derfor være mindre grønne arealer. I projektet er der dog indarbejdet blandt andet grønne byrum, bynatur, begrønnede altaner og tagflader, og i det hele taget gives området et grønt udtryk. Friarealet er 10,8 %.

Miljøvurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at lokalplantillægget ikke medfører miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Stadsarkitekten deltager under Teknik- og Miljøudvalgets behandling af indstillingen.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt lokalplanforslaget, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslaget i høring i 8 uger.

Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen ultimo 2017.

 

                              Pernille Andersen

                                                                   / Jakob Møller Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan Marmormolen II (bilag 1) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 29. maj 2017

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF 1):
”At parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 200 m2.”

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med tre stemmer mod seks. Ingen undlod at stemme.

For stemte: F og Ø.
Imod stemte: A, B, C, I og V.

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2):
”At parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 150 m2.”

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med fire stemmer mod fem. Ingen undlod at stemme.

For stemte: B, F og Ø.
Imod stemte: A, C, I og V.

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF3):
”At parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 100 m2.”

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med tre stemmer mod seks. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C, I og V.
Imod stemte: A, B, F og Ø.

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
”Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti beklager reduktionen af det grønne område og mener, at dette skal modsvares af andre begrønningskvaliteter i projektet.”

Beslutning

Dagsordenspunkt 38: Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 440-1 ”Marmormolen II", Østerbro (2017-0127245)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.        

Enhedslisten, Radikale Venstre og SF videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 29. maj 2017:

”Enhedslisten, Radikale Venstre og SF beklager reduktionen af det grønne område og mener, at dette skal modsvares af andre begrønningskvaliteter i projektet.”

 

Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance afgav følgende protokolbemærkning:

”Parkeringsnormen for biler bør fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig.”

Til top