Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Forslag til lokalplan "Urbanplanen Syd" med kommuneplantillæg, Amager Vest

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at sende forslag til lokalplan ”Urbanplanen Syd” med kommuneplantillæg i høring. Forslaget muliggør bebyggelse med 19.400 m2 nye boliger og serviceerhverv samt 3.000 m2 institution i den sydlige del af Urbanplanen, Amager Vest.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

  1. at godkende forslag til lokalplan ”Urbanplanen Syd” (bilag 1) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende det tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 (jf. bilag 1) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget i 8 uger.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog på mødet den 20. august 2015 at igangsætte Udviklingsplan for Urbanplanens etape 2, hvor det indgår, at Urbanplanen Syd skal omdannes til et blandet bydelscentrum med butikker og nye boliger. Denne beslutning blev fulgt op i Budget 2016 (Borgerrepræsentationen september 2015) (A, B, C, F, I, O, V), hvor det blev besluttet at frasælge dele af området til nybyggeri af boliger og serviceerhverv. Bebyggelsen har et omfang, som forudsætter udarbejdelse af lokalplan. Projektet med boliger og serviceerhverv forudsætter endvidere et kommuneplantillæg, der ændrer kommuneplanrammen fra institutioner og fritidsformål til boligformål og øger den maksimale bebyggelsesprocent fra 110 til 150. Endvidere muliggøres butikker syd for Remisevej mod Røde Mellemvej. Der er gennemført en forudgående høring af kommuneplantillægget fra den 22. januar 2016 til den 19. februar 2016. Der er modtaget fire henvendelser, jf. bilag 6.

Løsning

I lokalplanområdet ligger i dag tre institutioner, en offentlig parkeringsplads, der betjener disse og Dyvekeskolen, samt beplantning og friarealer til skolen. De tre institutioner nedrives og genopføres som nybyggeri, hvoraf hovedparten af institutionernes arealbehov placeres i ét fritliggende børnehus indenfor lokalplanområdet. Den offentlige parkeringsplads nedlægges, heraf genplaceres 40 offentlige parkeringspladser indenfor lokalplanområdet udover anlæg af pladser til den nye institution, jf. bilag 4.

Herved skabes der tilstrækkeligt areal til at opføre de nye bebyggelser i 2-4 etager fordelt på tre byggefelter, der samlet kan rumme 16.400 m2 boliger og 3.000 m2 serviceerhverv. Der muliggøres endvidere institutionsbyggeri på op til 3.000 m2. Ved indretning af institutionernes nye friarealer er der fokus på, at disse også skal gavne skolen og lokalområdet. Udenfor lokalplanområdet indrettes en ny boldbane tæt på både skolen og institutioner. Der henvises i øvrigt til bilag 2 Faktaark.

Byliv

De nye boliger, serviceerhverv og fritidsinstitutionen skal medvirke til at styrke området som en blandet og levende bydel med mere liv. Der bliver offentlig adgang til institutionens friarealer.

Miljø og bynatur

Området skybrudssikres ved at lede overfladevand til et kommende skybrudsanlæg i området. Eksisterende træer og beplantninger bevares så vidt muligt. Der kan, jf. byggefelternes placering mv., søges om dispensation til at fælde ni træer og to beplantninger, der er udpegede som bevaringsværdige i lokalplanen, for at gøre plads til nye bebyggelser og skybrudsanlæg. Såfremt der opnås dispensation er det en betingelse, at der plantes nye træer og beplantninger, der sammen med øvrige krav til indretning og beplantning af friarealer skal sikre områdets grønne kvaliteter. Der henvises i øvrigt til bilag 3 Bevaringsværdige træer og beplantning.

 

Almene boliger

Lokalplanområdet ligger i Dyvekeskolens skoledistrikt, hvor den almene boligandel udgør 25 %. Det betyder, at der i henhold til kommuneplanens retningslinjer kan stilles krav om almene boliger efter en konkret vurdering. Det vurderes ikke, at der skal stilles krav om almene boliger på grund af den høje almene boligandel i Urbanplanen, samt at en del af baggrunden for det kommunale grundsalg er et ønsket om en større variation af boligtyper i området.


Parkering

Parkeringsdækningen til boliger fastlægges til 1 pr. 150 m2 svarende til 109 p-pladser. Parkeringsdækning til detailhandel fastlægges til 1 pr. 100 m2 svarende til 30 pladser. Parkeringsdækningen til fritidsinstitutionen foreslås ud fra en konkret vurdering fastlagt til 11 pladser ved det planlagte byggeri, dog 18 pladser ved en fuld udnyttelse af byggemuligheden. Endvidere muliggøres, at der kan genplaceres 40 offentlige parkeringspladser på terræn. Der henvises i øvrigt til bilag 4 Fastsættelse af parkeringsdækning for biler. Cykelparkering fastlægges til 4 pr. 100 m2 for boliger og detailhandel svarende til ca. 776 pladser samt 0,5 plads pr. studerende/ansat for fritidsinstitutionen, hvilket svarer til ca. 264 pladser. 25 % af fritidsinstitutionens pladser kan dobbeltudnyttes med skolen.

Kommuneplan
Kommuneplantillægget ændrer rammerne for den vestlige del af området fra et område til institutioner og fritidsformål (O2) med en maksimal bebyggelsesprocent på 110 til et område til boligformål (B4) med en maksimal bebyggelsesprocent på 150. Endvidere foreslås et lokalcenter for detailhandel mod Røde Mellemvej med mulighed for butikker på samlet 3.000 m2 bruttoetageareal. Høringssvarene til den forudgående offentlige høring, jf. bilag 5, har ikke givet anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Intern høring

Der er foretaget en intern høring i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget, herunder af Amager Vest Lokaludvalg, der vil blive hørt igen, når forslaget sendes i offentlig høring. Følgende synspunkter har været fremført af lokaludvalget:

  1. Området bør bevares som grønt åndehul. Det anføres i den forbindelse, at placeringen af institutionen er problematisk, at det tværgående byrum opdeler Urbanplanen, samt at problemer med kriminalitet mv. ikke lader sig løse med fx ejerlejligheder. Endvidere bemærkes, at beboerne i Urbanplanen gerne vil have et supermarked.
  2. Der mangler sammenhæng mellem behovet for skoleudbygninger i Amager Vest bydelen.

Forvaltningens bemærkninger

  1. Områdets grønne kvaliteter indgår i den samlede udvikling af Urbanplanen bl.a. med fornyelser af Remiseparken, Urmagerstien og et nyt skybrudsprojekt placeret i sammenhæng med friarealerne til institutionen. Disse projekter vurderes samlet set at bidrage med nye rekreative muligheder, der kan skabe bedre sammenhæng i Urbanplanen. Forvaltningen er enig i, at kriminalitet ikke alene kan løses ved nybebyggelse. Forvaltningen vurderer dog, at nybebyggelsen kan bidrage positivt til bylivet og oplevelsen af tryghed på Remisevej.
  2. Der er ikke vurderet behov for udvidelse af Dyvekeskolen. Forvaltningen vurderer, såfremt behov herfor skulle opstå, at der fortsat vil være rum til at udvide Dyvekeskolen indenfor kommuneplanens O2-ramme.

Miljøvurdering

Forvaltningen vurderer, at lokalplanen ikke medfører miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Lokalplanen vil danne grundlag for det kommunale grundsalg, der skal ske til privat bygherre, så der kan opføres boliger og serviceerhverv, hvilket vil skabe et endnu ukendt grundsalgsprovenu. Grundsalgsprovenuet skal medvirke til at finansiere flytningen af de føromtalte institutioner, jf. beslutning i Budget 2016. Hvis byggemulighederne i lokalplanen udnyttes fuldt ud, så vurderer forvaltningen, at der kan forventes ca. 30 arbejdspladser og ca. 2.280.000 kroner i skatteindtægter.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt lokalplanforslaget, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslaget i høring i 8 uger. Forvaltningen afholder borgermøde i høringsperioden. Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen ultimo 2017.

Da lokalplanprocessen er gennemført forud for, at der er gennemført salg af den kommunale grund til privat bygherre, er det forvaltningens formodning, at der i de udvalgte projekter kan vise sig mindre afvigelser fra lokalplanen, der forudsætter dispensation. Denne model er valgt af hensyn til at kunne igangsætte det kommunale byggeri efter planen primo 2018.

 

Peter Stensgaard Mørch                         Pernille Andersen

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at godkende forslag til lokalplan ”Urbanplanen Syd” (bilag 1) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

2. at godkende det tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 (jf. bilag 1) med henblik på offentliggørelse på Københavns Kommunes hjemmeside ”Bliv Hørt” og udsendelse i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget i 8 uger.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning  i mødet den 29. maj 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:
”Parkeringsnormen for biler bør fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig.”

Beslutning

Dagsordenspunkt 31: Forslag til lokalplan "Urbanplanen Syd" med kommuneplantillæg, Amager Vest (2017-0182147)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance afgav følgende protokolbemærkning:

”Parkeringsnormen for biler bør fastsættes til 1 pr. 100 m2 bolig.”

Dansk Folkeparti tilsluttede sig protokolbemærkningen på mødet.

Til top