Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Status på implementering af principper for øget dialog med københavnerne

Se alle bilag
Økonomiudvalget skal tage stilling til status på Økonomiforvaltningens arbejde med at implementere de fem fælleskommunale principper for øget dialog med københavnerne i 2016.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

  1. at Økonomiforvaltningens arbejde med at indfri de fem fælleskommunale principper for øget dialog med københavnerne, tages til efterretning.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen vedtog den 28. januar 2016 fem principper, der skal styrke Københavns Kommunes dialog og samarbejde med københavnerne om byens udvikling. Af principperne fremgår det, at dialogen med københavnerne er en kerneopgave og at kommunen vil sætte sig i selen for at føre en så tidlig, tydelig, engagerende og mangfoldig dialog som muligt, jævnfør bilag 1.

Principperne skal sikre, at potentialerne ved en mere systematisk anvendelse af flere og forskellige københavneres viden, idéer og behov kommer i spil, fordi København er københavnernes by og københavnerne er eksperter i det liv, der leves i byen. Målet med brugen af principperne er, gennem mere og bedre dialog med københavnerne, at opnå endnu bedre løsninger på byens udvikling og i de kommunale kerneopgaver.

Principperne er udviklet i et samarbejde mellem alle syv forvaltninger med kredsen af administrerende direktører som styregruppe og med input fra 2.300 københavnerne.

Løsning

Som det fremgår af Borgerrepræsentationens beslutning af den 28. januar 2016, skal Økonomiforvaltningen, i lighed med de øvrige forvaltninger og lokaludvalg, implementere principperne i overensstemmelse med deres opgaveportefølje og afrapportere på indsatsen overfor eget udvalg.

Økonomiforvaltningen har på baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning samt fra resultatet af en intern høring om forvaltningens implementeringsforslag, jævnfør bilag 2, besluttet tre overordnede indsatser. De tre indsatser: pilotprojekt, internt kompetence- og kommunikationsspor samt årlig status til Økonomiudvalget, fremgår af nedenstående og skal sætte skub i samt sikre løbende fokus på implementeringen i Økonomiforvaltningen:

1. Pilotprojekt

Center for Byudvikling vil i samarbejde med øvrige relevante enheder i forvaltningen og så vidt muligt lokaludvalgene og lokaludvalgssekretariaterne afsøge nye metoder til og samarbejder om en tidligere og mere lokalt engagerende dialog i forbindelse med tilblivelsen af Kommuneplanstrategien og Kommuneplanen i henholdsvis 2018 og 2019.

 

2. Internt kompetence- og kommunikationsspor

  • Borgerrepræsentationens Sekretariat, herunder medarbejdere fra lokaludvalgssekretariaterne, tilbyder intern rådgivning og sparring vedr. københavnerdialog. Øvrige fagligt relevante medarbejdere fra forvaltningen - som f.eks. Team Velfærdsanalyse og Koncernkommunikation - kan involveres, afhængig af den enkelte projektleders behov og projekt.
  • Borgerrepræsentationens Sekretariat arbejder sammen med lokaludvalgssekretariaterne og andre enheder i forvaltningen om at forbedre videndelingen mellem de centrale enheder og lokaludvalgssekretariaterne om fakta, processer og tidsplaner mm., der skal koble københavnerne og de politiske og administrative beslutningsprocesser tættere på hinanden.
  • Borgerrepræsentationens Sekretariat opretter og promoverer i samarbejde med Koncernkommunikation en side på Økonomiforvaltningens intranet, hvor der informeres og skabes overblik over mulige metoder, samarbejder og vejledninger vedrørende dialog og samarbejde med københavnerne.

3. Årlig status til Økonomiudvalget

Økonomiforvaltningen vil årligt afgive status til Økonomiudvalget på, hvordan forvaltningen har håndteret dialog og samarbejde med københavnerne, som en kerneopgave og i lyset af de fem principper. På denne måde sikres overensstemmelse mellem forvaltningens arbejde og Økonomiudvalgets ambitioner for mere og bedre københavnerdialog.

 

Fælleskommunalt samarbejde

Foruden Økonomiforvaltningens egne interne initiativer er forvaltningen tovholder på det tværgående forvaltningssamarbejde: "Sammen om byen", der har til opgave at videndele om og finde løsninger på fælles udfordringer i arbejdet med implementering af principperne. I det tværgående samarbejde arbejdes der foreløbigt med følgende seks konkrete opgaver, der skal styrke kommunens københavnerdialog:

  • Afholdelse af årlig fælleskommunal konference.
  • Afholdelse af løbende fælleskommunale netværks- og kompetenceudviklende fyraftensmøder.
  • Etablering af tværgående digital platform for viden- og erfaringsudveksling.
  • Etablering af en lettere indgang for københavnerne: "Få indflydelse" på kommunens hjemmeside til de muligheder for indflydelse på byens udvikling, som kommunen tilbyder i dag.
  • Afholdelse af årlig fælleskommunal kampagne, der oplyser københavnerne om deres forskellige muligheder for dialog med kommunen i relation til byens udvikling.
  • Undersøge mulige løsninger på facilitering af ideer og initiativer, som er drevet af københavnerne.

Økonomi

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Der er ikke afsat særskilte midler til implementering af de fem principper, hvorfor Økonomiforvaltningen skal håndtere opgaven inden for den ordinære driftsramme.

Når der opstår behov for finansiering til fuldførelse af løsningsforslag affødt af det fælleskommunale samarbejde eller til realisering af Økonomiforvaltningens egne interne projekter, ansøges hhv. kredsen af alle syv forvaltningers administrerende direktører eller Økonomiforvaltningens direktion om dette.

Videre proces

I 2017 vil Økonomiforvaltningens forskellige enheder arbejde med at sætte principperne i spil i relevante processer, sager og projekter ud fra de potentialer forvaltningen har skitseret i høringssvarende og ved hjælp af de overordnede indsatser direktionen har sat i værk.

Økonomiudvalget vil primo 2018 forelægges status på økonomiforvaltningens- og den fælleskommunale indsats for 2017.

 

Peter Stensgaard Mørch     /Søren Tegen Pedersen

Beslutning

Dagsordenspunkt 18: Status på implementering af principper for øget dialog med københavnerne (2017-0058202)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi er enige i, at kommunen skal være i dialog med københavnerne. Vi savner dog en konkret definition af de forventede effekter, for at projektet ikke blot skal blive et resultatløst tidsspild.”

Til top