Mødedato: 13.06.2017, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Justering af indsatsen mod social dumping

Se alle bilag
Der skal tages stilling til principperne for det kommende interne indsatsteam mod social dumping samt en justering af arbejdsklausulen.

Indstilling

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at den samlede evaluering af Københavns Kommunes indsats mod social dumping tages til efterretning (bilag 1),
 2. at det godkendes, at det interne indsatsteam etableres efter de nedenfor beskrevne principper,
 3. at det godkendes, at arbejdsklausulen udbygges, jf. de nedenfor beskrevne tilføjelser (bilag 2).

 

Problemstilling

 

Borgerrepræsentationen vedtog den 2. marts 2017, at der skal oprettes et internt indsatsteam mod social dumping, og at ”indsatsteamets profil, opgaver, kompetencer, snitflader mv.” skal lægges op til politisk godkendelse medio 2017.

Teamet placeres i Center for Indkøb i Københavns Ejendomme og Indkøb. De overordnede rammer for indsatsteamet skal defineres, så ”indsatsteamet fra den 1. januar 2018 både tjekker overholdelse af arbejdsklausulen og fører dialogbaseret opfølgning på de sociale klausuler”, jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 2. marts 2017.

 

 

Løsning

Principper for det interne indsatsteam mod social dumping

Indsatsteamet skal i samarbejde med forvaltningerne arbejde systematisk og effektivt med at afdække social dumping og sikre øget brug af praktikpladser hos kommunens leverandører og støtte/tilskudsmodtagere. Det skal ske ved hjælp af dybdegående og dialogbaseret tjek af leverandører og støtte/tilskudsmodtagere på baggrund af konkrete risikovurderinger, der bl.a. opnås gennem tilstedeværelse på arbejdspladser, input fra forvaltningerne og viden om branchespecifikke forhold. Indsatsteamet skal understøtte sagerne fra start til slut gennem støtte og rådgivning til kontraktholderforvaltningerne og dialog med leverandørerne og støtte/tilskudsmodtagerne. Som følge af Københavns Kommunes styreform er det fortsat den forvaltning, der har kontrakten, som træffer endelig afgørelse i sagen. Forvaltningerne kan dog arbejde på en mere fælles og ensartet håndtering af overtrædelser.

 

Indsatsteamets opgaver

 

Bureau Veritas’ opgaver i dag (videreføres)

 • Risikovurdering af indsatsområder
 • Håndtering af hotline
 • Indhentning af kontraktoplysninger i aftalesystemet og orientering af forvaltning om snarlig kontrol
 • Tjek af arbejdsklausul
 • Orientere relevante myndigheder ved overtrædelse af sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelserne
 • Indhentning af dokumentation fra leverandør/støtte- og tilskudsmodtager
 • Udarbejde rapport til kontraktforvaltning

Nye og udvidede opgaver for indsatsteamet

 • Dialogbaseret opfølgning på de sociale klausuler
 • Opbygge branchekendskab
 • Tjek af arbejdsklausul ved mistanke og risiko
 • Løbende dialogbesøg/tilstedeværelse på arbejdspladser
 • Udarbejde rapport med anbefaling til kontraktforvaltning
 • Rådgive forvaltningerne om overenskomster og håndtering af overtrædelser samt understøtte kompetenceudvikling

 

Forvaltningernes opgaver ift. indsatsen mod social dumping

Forvaltningernes opgaver i dag (videreføres)

 • Vedlægge klausulerne ifm. udbud og vilkår for støtte/tilskud, herunder stille proportionelle krav om praktikanter og ledige
 • Indtaste og opdatere kontraktoplysninger i aftalesystemet
 • Følge op på indsatstemaets rapporter
 • Dialog med hovedleverandør om overtrædelse og evt. varsle bod
 • Vurdere og bestemme sanktion ved overtrædelse (påtale, bod, tilbagehold eller opsige kontrakt) – fremadrettet på baggrund af anbefaling fra indsatsteamet
 • Indarbejde sikkerheds- og arbejdsmiljøbestemmelserne i kontrakt og sikre håndhævelse

Nye opgaver for forvaltninger

 • I højere grad kommunikere indsatsen til kommunens medarbejdere og projektledere i forvaltningerne og supplere den fælles kommunikationsindsats i kommunen
 • I højere grad være ’øjne og ører’ på arbejdspladserne og melde ind til hotline
 • Orientere indsatsteamet ved risikokontrakter og afstemme behovet for tjek

Ledelsesinformation

Indsatsteamet vil hvert kvartal afrapportere til Økonomiudvalget på følgende områder:

 • Antal tjek
 • Antal udgående besøg på arbejdspladserne
 • Overtrædelser af arbejdsklausulen (antal og karakter)
 • Indsatsteamets aktuelle fokusområde(r)/kampagner
 • Antal henvendelser til indsatsteamets hotline

Forvaltningerne oplyser om deres håndtering af de enkelte sager.

 

Dialogbaseret opfølgning på de sociale klausuler

Indsatsteamet skal ”fra den 1. januar 2018 både tjekke overholdelse af arbejdsklausulen og fører dialogbaseret opfølgning på de sociale klausuler”, jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 2. marts 2017. På alle bygge- og anlægsopgaver, samt på området for tjenesteydelser, får indsatsteamet til opgave at tjekke compliance mellem antal beskæftigede praktikanter og antallet af praktikårsværk, som forvaltningerne har krævet ifm. udbud og kontraktindgåelse samt meddelelse om støtte/tilskud.

Som i Metroselskabets klausuler får entreprenørerne pligt til løbende at kunne godtgøre over for indsatsteamet, at de kan realisere det krævede antal praktikårsværk. De nærmere værktøjer, dialog og standardskemaer til dette tjek udvikles i samarbejde mellem indsatsteamet og forvaltningerne. 

 

Ændring af arbejdsklausulen

Arbejdsklausulen foreslås ændret for at imødekomme de ændringer, der sker ift. social dumping på arbejdsmarkedet. Justeringen vedrører ikke arbejdsklausulens krav om løn og arbejdsvilkår, men er en skærpelse af de i forvejen formulerede krav med det formål i højere grad at sikre klausulens hensigt om at modvirke social dumping. Ændringerne fremgår af bilag 2 og omhandler:

 • Sproglig præcisering af kædeansvaret.
 • Krav om synligt ID-kort med billede. Kravet er obligatorisk for større kontrakter med over 10 ansatte, og hvor medarbejderne udfører arbejde på opgaven i mere end 3 dage i træk.
 • Skiltning på byggepladserne skal indeholde oplysninger om kommunens hotline mod social dumping.
 • Leverandøren skal på forhånd indhente samtykke fra arbejdstagerne, så oplysninger om den enkelte medarbejders løn- og ansættelsesvilkår umiddelbart kan videregives til indsatsteamet.
 • Fremover vil Københavns Kommune kunne kræve, at hovedleverandøren opsiger underleverandøren, hvis denne overtræder arbejdsklausulen.

 

Odense Kommune har, med bistand fra advokatfirmaet Horten, spurgt Statsforvaltningen om muligheden for samtænkning af den kommunale indsats og det fagretslige system (jf. bilag 3). Odense Kommune har spurgt om følgende:

 

”Kan tilbageholdt vederlagt endvidere anvendes til at tilgodese krav for overtrædelser af overenskomsten fastslået ved fagretslig kendelse eller forlig.”

”Kan tilbageholdte beløb også bruges til at honorere en faglig organisations krav mod leverandøren for overtrædelse af en overenskomstforpligtelse. Det er dog en forudsætning, at overtrædelsen sker under udførsel af den pågældende kontrakt for kommunen. ”

 

Odense Kommune har endnu ikke modtaget svar fra Statsforvaltningen. Når svaret forligger, vil Økonomiudvalget  blive orienteret herom. Hvis svaret giver anledning til at ændre arbejdsklausulen, vil Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen få forelagt sag herom. 

 

1. del af evalueringen af Københavns Kommunes indsats mod social dumping førte til beslutningen om oprettelse af et internt indsatsteam (jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 2. marts 2017). Den samlede evaluering med 2. del har bl.a. ført til de i indstillingen skitserede nye opgaver for henholdsvis indsatsteam og forvaltninger samt justeringer af arbejdsklausulen (jf. bilag 2). Evalueringen vil endvidere blive anvendt i implementeringsarbejdet med det interne indsatsteam og en styrket kommunikationsindsats.

 

Indstillingen har været i høring hos 3F, Dansk Byggeri og Dansk Industri (jf. bilag 4). 3F støtter Københavns Kommunes indsats mod social dumping og de her foreslåede justeringer af indsatsen. Dansk Byggeri og Dansk Industri støtter ikke brugen af arbejdsklausuler i kommunalt regi. Det fremføres, at løn og arbejdsvilkår er et anliggende for arbejdsmarkedets parter. Dansk Byggeri og Dansk Industri støtter derfor heller ikke oprettelsen af det interne indsatsteam og de dertilhørende justeringer af indsatsen. Særligt skal fremhæves:

 1. Krav om synligt ID-kort.
 2. Leverandøransvar ifm. indhentning af samtykke og videregivelse af informationer til indsatsteam.
 3. Københavns Kommunes mulighed for at pålægge en hovedleverandør at opsige en underleverandør.

Det er kommunens vurdering, at justeringerne af arbejdsklausulen er juridisk lovlige og proportionale. Metroselskabet og Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar anvender desuden lignende formuleringer i deres arbejdsklausuler, for så vidt angår punkt 2-3, der er udarbejdet med juridisk bistand fra advokater.

 

Økonomi

 

Etablering og drift af det interne indsatsteam kan håndteres inden for de 4 mio. kr. årligt, som i Budget 2017 blev afsat til indsatsteamet i perioden 2018-2020.

 

Videre proces

 

Godkendes indstillingen, vil Københavns Ejendomme og Indkøb forestå den videre proces med etablering af indsatsteamet, og den opdaterede arbejdsklausul vil blive indarbejdet i fremtidige kontrakter og i aftaler om støtte og tilskud.

 

Peter Stensgaard Mørch                               /Søren Tegen Pedersen

Beslutning

Dagsordenspunkt 17: Justering af indsatsen mod social dumping (2017-0220616)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. juni 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 3. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F og O.

Imod stemte: V, C og I.

Til top