Mødedato: 11.10.2023, kl. 13:00
Mødested: Skriftlig votering

Teknisk tilpasning af budget 2024 som følge af resultat af den fælleskommunale budgetkoordinering

KL koordinerer kommunernes budgetlægning for at sikre, at kommunerne under ét overholder de overordnede rammer på service, anlæg og skat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det sker i den fælleskommunale budgetkoordinering.

Efter den fælleskommunale budgetkoordinering er Københavns Kommunes bruttoanlægsniveau på 3.633 mio. kr., inkl. idrætsmilliard og ekstra måltal til socialområdet og serviceramme på 31.977 mio. kr. Københavns Kommunes budget 2024 skal tilpasses på den baggrund. Med tilpasning bidrager Københavns Kommune til overholdelse af kommunernes rammer for anlæg og service.

Økonomiforvaltningen indstiller hermed, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler to tilpasninger til budget 2024. De kommunale budgetter for 2024 skal være vedtaget senest den 15. oktober 2023.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at budget 2024 tilpasses med en teknisk reperiodisering på -869 mio. kr. fra 2024 til 2025 og ved at konvertere 100 mio. kr. årligt i 2024-2027 fra anlæg til service under Københavns Ejendommes vedligeholdelsesramme. Bruttoanlægsniveauet i 2024 fastsættes herved til 3.633 mio. kr. inkl. idrætsmilliarden og ekstra anlægsmåltal til botilbud,
  2. at budget 2024 tilpasses, således at servicebufferpuljen opbygges med 32,6 mio. kr. i 2024 samt servicerammen hæves med 100 mio. kr. til ukrainerelaterede udgifter finansieret af den reserverede pulje i kassen.

Problemstilling

I økonomiaftalen for 2024 er bruttoanlægsrammen fastsat til 19,3 mia. kr., hvoraf 0,2 mia. kr. er reserveret til botilbud på det sociale område. Servicerammen udgør 304,8 mia. kr. for kommunerne under ét, ekskl. DUT-sager. Det følger også af økonomiaftalen for 2024 mellem KL og regeringen, at 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede bruttoanlægsudgifter holdes inden for rammerne af økonomiaftalen, mens 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes servicebudget holdes inden for økonomiaftalens ramme.

KL faciliterer den fælleskommunale budgetkoordinering med henblik på rammeoverholdelse frem mod kommunernes frist for budgetvedtagelse senest den 15. oktober 2023. Resultatet af den fælleskommunale budgetkoordinering kendes nu, og på den baggrund skal budget 2024, som Borgerrepræsentationen vedtog den 5. oktober, tilpasses.

Løsning

Københavns Kommunes andel af den samlede bruttoanlægsramme i 2024 er som resultat af den fælleskommunale budgetkoordinering på 3.633 mio. kr.

Københavns Kommunes anlægsniveau i 2024 inkl. budgetaftale og beslutninger i Borgerrepræsentationen frem til budgetvedtagelsen er på 4.602 mio. kr., heri indgår Københavns Kommunens andel af idrætsmilliarden i 2024, svarende til 105 mio. kr. i 2024 samt ekstra anlægsmåltal til botilbud på socialområdet på 22,2 mio. kr. i 2024.

Det medfører et behov for en teknisk reperiodisering af anlægsudgifterne i budgetforslaget med -869 mio. kr. fra 2024 til 2025 samt en omplacering på 100 mio. kr. fra anlæg til service vedr. vedligeholdelsesmidler under KEJD i 2024-2027.

Økonomiudvalget vil den 24. oktober 2023 blive forelagt en indstilling omkring styringsmodellen for bruttoanlæg i 2024.

Resultatet af den fælleskommunale budgetkoordinering betyder, at Københavns Kommune serviceramme i 2024 er på 31.977 mio. kr. Der medfølger ikke finansiering til forøgelsen af servicerammen. På den baggrund foretages en tilpasning af servicerammen på 232,6 mio. kr. i forhold til servicerammen besluttet med budgetaftale 2024.

Det indstilles, at budget 2024 om at tilpasses som følge af den fælleskommunale budgetkoordinering. Bruttoanlægsniveauet i 2024 tilpasses således med i alt -869 mio. kr. og servicerammen i 2024 med 232,6 mio. kr.

Reduktionen på bruttoanlæg håndteres teknisk ved en reperiodisering af bruttoanlægsudgifter under Økonomiudvalget fra 2024 til 2025 med henblik på, at det indmeldte niveau til KL på 3.633 mio. kr. overholdes i vedtaget budget 2024. Heri indgår Københavns Kommunens andel af idrætsmilliarden i 2024, svarende til 105 mio. kr. samt ekstra anlægsmåltal til botilbud på socialområde på 22,2 mio. kr.

En del af tilpasningen af den samlede anlægs- og serviceramme sker gennem en konvertering på 100 mio. kr. årligt i 2024-2027 fra anlæg til service vedr. vedligeholdelsesrammen under Københavns Ejendomme. Konverteringen reducerer den tekniske reperiodisering på anlæg, og samtidig reduceres behovet for prioritering af anlæg i 2024.

Den tekniske tilpasning af servicemåltallet håndteres ved at anvise servicemåltal i 2024 til 100 mio. kr. vedr. ukrainerelaterede udgifter, som blev afsat i pulje og reserveret i kassen med budgetforslag 2024 (augustindstillingen). Samtidig betyder det, at der konverteres 100 mio. kr. årligt fra anlæg til service vedr. vedligeholdelsesmidler under KEJD i 2024-2027, mens servicebufferpuljen øges med 32,6 mio. kr. fra 85,1 mio. kr. til 117,7 mio. kr.

Økonomi

Indstillingen medfører, at der under Økonomiudvalget reperiodiseres anlægsprojekter for 869 mio. kr. på anlæg fra 2024 til 2025, og at Københavns Kommune bruttoanlægsudgifter udgør 3.633 mio. kr. i vedtaget budget 2024, inkl. idrætsmilliarden samt ekstra anlægsmåltal til botilbud på socialområdet på 22,2 mio. kr.

Ydermere hæves kommunens servicebufferpulje for 2024 med 32,6 mio. kr., mens der konverteres 100 mio. kr. fra anlæg til service under Københavns Ejendomme.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Emne

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.

(2024 p/l)

2024

2025

2026 og 2027

1

Reperiodisering af anlægsudgifter

ØU

3160 - Byggeri København, anlæg

U

-869.067

869.067

0

1

Reperiodisering af anlægsudgifter

ØU

2500 - Finansposter

U

869.067

-869.067

0

1

Konvertering af KEJDs vedligeholdelsesmidler fra anlæg til service

ØU

3172 - KEID, GB til vedligehold, anlæg

U

-100.000

-100.000

-100.000

1

Konvertering af KEJDs vedligeholdelsesmidler fra anlæg til service

ØU

1171 - KEID, GB til vedligehold service

U

100.000

100.000

100.000

2

Opbygning af servicebufferpuljen

ØU

1109 - Fælles Driftspulje

U

32.600

0

0

2

Opbygning af servicebufferpuljen

ØU

2500 - Finansposter

U

-32.600

0

0

2

Pulje til ukrainerelaterede udgifter på service

ØU

1109 - Fælles Driftspulje

U

100.000

0

0

2

Pulje til ukrainerelaterede udgifter på service

ØU

2500 - Finansposter

U

-100.000

0

0

I alt

-

-

-

-

0

0

0

Videre proces

Såfremt indstillingen tiltrædes på BRs møde den 12. oktober 2023, vil ændringerne fra bilag 1 blive indarbejdet i kommunens vedtagende budget for 2024.

Økonomiudvalget vil den 24. oktober 2023 blive forelagt en indstilling om styringsmodellen for bruttoanlæg i 2024.

 

Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen

Beslutning

Økonomiudvalgets beslutning i skriftlig votering fra den 10. oktober 2023 til den 11. oktober 2023

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning. 

Til top