Mødedato: 10.08.2021, kl. 15:30
Mødested: Festsalen og efterfølgende udvalgsværelse D på 1. sal

Særtillæg 2021 til Spildevandsplan 2018

Se alle bilag

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at sende forslag til Særtillæg 2021 til Spildevandsplan 2018 i offentlig høring, og til at delegere kompetencen til endeligt at vedtage Særtillæg 2021 til Spildevandsplan 2018 til Teknik- og Miljøudvalget. 

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, 

  1. at forslag til Særtillæg 2021 (bilag 2) sendes i otte ugers offentlig høring,
  2. at kompetencen til endeligt at vedtage forslag til Særtillæg 2021 efter endt høring delegeres til Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at sende Særtillæg 2021 til Spildevandsplan 2018 i otte ugers offentlig høring og delegere beslutningskompetencen til endelig godkendelse af projekttillægget til Teknik- og Miljøudvalget. Dette er et særtillæg til projekttillæg 2021, som blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 26. april 2021.

Særtillægget omfatter to projekter, som ikke kan afvente den politiske behandling af projekttillæg for 2022 til Spildevandsplan 2018. Det ene projekt er en ledning fra Levantkaj til Renseanlæg Lynetten, som skal bruges til at lede spildevand fra Svanemøllen Skybrudstunnel til rensning på renseanlægget. Det andet projekt er en arealreservation af en vej til brug for anlæggelse af Valby Skybrudstunnel.  HOFOR er ansøger af begge projekter. 

Løsning

Håndtering af spildevand, herunder regnvand, i kommunen er reguleret af en lovpligtig spildevandsplan. Den nuværende spildevandsplan, Spildevandsplan 2018, blev vedtaget af Borgerpræsentationen den 6. juni 2019. Spildevandsplanen danner den økonomiske ramme og sætter målene for håndtering af spildevand i Københavns Kommune frem til 2028. Planen bliver løbende opdateret med projekttillæg, der indeholder aktuelle projekter. Disse projekttillæg giver hvert år hjemmel til at implementere konkrete projekter vedrørende afløbssystem, klimatilpasning, byudvikling, og renseanlæg inden for spildevandsplanens rammer. 

Særtillæg 2021 omfatter et nyt projekt A1.8, en spildevandsledning fra Levantkaj til Renseanlæg Lynetten. Formålet med denne ledning er at tømme Svanemøllen Skybrudstunnel, som anvendes til bassin for regnvand og overløbsvand, og lede det til rensning på Renseanlæg Lynetten. Derved reduceres antallet af udløb til havet fra Svanemøllen Skybrudstunnels udløbspunkt ved Skudehavnen yderst på Nordhavn. Svanemøllen Skybrudstunnel blev godkendt i Projekttillæg 2021. 

Miljøstyrelsen er myndighed for VVM for Svanemøllens Skybrudstunnel og har i den forbindelse krævet, at der er et godkendt plangrundlag i et tillæg til spildevandsplanen for spildevandsledningen, som afleder spildevandet fra tunnelen til renseanlægget. HOFOR blev først gjort opmærksomme på dette kort tid før den endelige vedtagelse af Projekttillæg 2021. En forsinkelse af miljøvurderingen vil føre til en forsinkelse af anlæg af Svanemøllen Skybrudstunnel, hvilket vurderes at være uhensigtsmæssigt.

BIOFOS skal som ejer af Renseanlæg Lynetten modtage spildevandet gennem den nye ledning og har tilkendegivet, at det er muligt. Det er forudsat, at ledningens brug styres efter kapacitet på Renseanlæg Lynetten, så der ikke forekommer øget bypass på renseanlægget.

Etablering af ledningen vil ikke få nogen påvirkning for anlæg af Lynetteholmen.
Særtillæg 2021 indeholder desuden et supplement til projektet K1.71 ”Arealreservationer og udløbspunkt for KV84 Valby Skybrudstunnel”, som indgår i projekttillæg 2021. I et høringssvar for projekttillæg 2021 til spildevandsplan 2018 ønskede HOFOR at tilføje matriklen 454, Kongens Enghave, til de matrikler, som bliver berørt af arealreservation i projektet K1.71. HOFOR oplyser, at det er nødvendigt for at kunne indrette arbejdsvej for etablering af udløbsanlæg til Enghave Kanal på ejendommen ved matrikelnummer 567, Kongens Enghave. Når arbejdsvejen anlægges på dette område, vil den genere færrest kolonihaver i området. De tekniske detaljer for de konkrete projekter fremgår af bilag 2.

Delegation

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, som ved Projekttillæg 2021, en delegation af den endelige kompetence til at vedtage Særtillæg 2021 til Teknik- og Miljøudvalget for at sikre en hurtigere implementering af projekterne. Ved delegation til Teknik- og Miljøudvalget forelægges Borgerrepræsentationen ikke sagen igen, medmindre høringen medfører væsentlige ændringer.

Økonomi

Københavns Kommune
Dette særtillæg til projekttillæg 2021 til Spildevandsplan 2018 medfører ikke økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Forsyningsselskabernes investeringer
Med vedtagelsen af Spildevandsplan 2018 den 6. juni 2019 har Borgerrepræsentationen godkendt en øget investeringsramme for spildevandselskabernes investeringer i planperioden fra 2019 til 2028 på 4,5 mia. kr. Herudover videreføres investeringer på 6,6 mia. kr. til byudvikling, drift og vedligeholdelse, som er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 24. april 2008 i forbindelse med vedtagelsen af Spildevandsplan 2008, og til skybrudssikring vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. november 2015 i forbindelse med ”Klimatilpasning og Skybrudssikring af København”.

Det betyder, at spildevandsselskabernes samlede investeringsramme, til både drift og vedligeholdelse og til skybrudssikring, i planperioden fra 2019 til 2028 udgør 11,1 mia. kr. (bilag 3). Heraf har spildevandsselskaberne budgetteret med 120 mio. kr. til projekt A1.8 "Supplement til Svanemøllen Skybrudstunnel BIR21” i forbindelse med Særtillæg 2021. Forsyningsselskabernes investeringer finansieres over vandtaksterne og indgår i HOFOR og BIOFOS årlige budgettillæg. 

Vedtagelsen af Særtillæg 2021 udløser ikke yderlige takststigninger i forhold til, hvad der allerede er oplyst og godkendt forbindelse med den endelige vedtagelse af spildevandsplan 2018. 

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt forslaget, sender Teknik- og Miljøforvaltningen forslaget i offentlig høring i otte uger. Efter høringsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser, og på den baggrund udarbejde en indstilling om endelig vedtagelse af særtillægget. Særtillægget forventes herefter at blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til endelig vedtagelse i tredje kvartal af 2021. 

Søren Wille                      / Hans Christian Karsten 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

  1. at forslag til Særtillæg 2021 (bilag 2) sendes i otte ugers offentlig høring,
  2. at kompetencen til endeligt at vedtage forslag til Særtillæg 2021 efter endt høring delegeres til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 7. juni 2021

 

Indstillingens blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Dagsordenspunkt 30: Særtillæg 2021 til Spildevandsplan 2018 (2021-0108041)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10. august 2021

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top