Mødedato: 08.09.2020, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Udpegning af ikoniske træer på kommunale arealer

Se alle bilag

Der skal tages stilling til udpegning af flere træer på kommunale arealer, så træerne kan indgå i listen over ikoniske træer, som skal opdateres i forbindelse med Træprioriteringsplan 2020-2025.

Tidligere beslutninger

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt,

1. at listen over ikoniske træer indenfor Teknik- og Miljøudvalgets ressort godkendes jf. bilag 2, dog således at hele den samlede trærække ved Halmtorvet (inklusive træerne mod den Brune Kødby) medtages som ikoniske.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at

2. udpegning af et ikonisk træ på Sølvgade Skole, Sølvgade 16, 1307 København (på Økonomiforvaltningens matrikel), godkendes.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget skal tage stilling til udpegning af ikoniske træer indenfor hvert udvalgs ressort i overensstemmelse med indstilling om ikoniske træer i 2018 (Teknik- og Miljøudvalget den 23. april 2018 og Økonomiudvalget den 8. maj 2018), hvor de første ca. 3.000 ikoniske træer blev udpeget og hvor det fremgår, at listen over ikoniske træer opdateres i forbindelse med Træprioriteringsplan 2020-2025.

Udpegning af ikoniske træer sker i overensstemmelse med Københavns Træpolitik (vedtaget af Borgerrepræsentationen den 1. november 2018).

Løsning

Københavns borgere har løbende kunnet indmelde ikoniske træer i perioden 2018 - 2019. Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget 30 henvendelser om ikoniske træer med forslag til udpegning af i alt 30 enkeltstående træer og 20 grupper af træer. Heraf er en del allerede udpeget eller opfylder ikke kriterierne. Der skal konkret tages stilling til fire nye enkeltstående træer og otte nye grupper af træer placeret i bydelene Indre By & Christianshavn, Østerbro og Vesterbro

De indstillede ikoniske træer er fordelt med tre enkeltstående træer og otte grupper af træer indenfor Teknik- og Miljøudvalgets ressort (bilag 2) samt ét enkeltstående træ indenfor Økonomiudvalgets ressort (bilag 3).

Målet med at udpege ikoniske træer er at synliggøre og bevare særligt værdifulde træer, der ikke er omfattet af fredning eller udpeget som bevaringsværdige i en lokalplan. Udpegning af ikoniske træer er en del af Københavns Kommunes Træpolitik, som blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016. Her blev ikoniske træer lanceret som en ny kategori for at beskytte byens særligt værdifulde træer. Ikoniske træer udpeges af forvaltninger i samarbejde med byens borgere.

Ikoniske træer udpeges kun på kommunale matrikler, som offentlige gaderum, pladser, parker og naturområder, der er Teknik- og Miljøudvalgets ressort samt sportsarealer, skoler og institutioner, der er Økonomiudvalgets ressort.

Udpegning af nye ikoniske træer supplerer indmeldinger fra 2018, hvor der blev udpeget knap 3000 ikoniske træer indmeldt af kommunens forvaltninger, lokaludvalg, miljøpunkter, Danmarks Naturfredningsforening, Det Grønne Råd og andre interesseforeninger. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer løbende at modtage flere lokale indmeldinger om ikoniske træer. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at borgere fortsat skal kunne indmelde ikoniske træer og at udpegning af ikoniske træer sker hver tredje år. Næste opfølgning forventes i 2023. En politisk godkendelse af ikoniske træer giver mulighed for at beskytte træerne og hindre fældning uden politisk godkendelse. Ikoniske træer har dog ingen juridisk beskyttelse. Et ikonisk træ kan kun fældes, hvis Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget har godkendt fældningen indenfor hvert udvalgs ressort. Fældning af træer der er til fare for offentligheden på grund af beskadigelse, sygdom eller død kan fældes uden godkendelse.

Kriterierne for et ikonisk træ er:

  1. Træet skal være et fuldt udvokset træ
  2. Der skal være et særligt lokalt tilhørsforhold
  3. Træet har en særlig arkitektonisk/rumlig værdi
  4. Træet har en særlig biologisk værdi
  5. Træet har en særlig aktiv betydning for det lokale mikroklima
  6. Træet giver særlige sanselige oplevelser
  7. Træet har en historisk betydning

Fire ud af de syv kriterier skal være opfyldt for, at et træ kan udpeges til at være ikonisk, hvor alderskriteriet altid skal være opfyldt. De træer, som er indstillet, opfylder mindst fire af de syv kriterier.

Økonomi

Denne indstilling har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Udpegningen af ikoniske træer kan i konkrete bygge- og anlægssager have økonomiske konsekvenser for bygherre, herunder Københavns Kommune. Fx hvis man i et anlægsprojekt skal revurdere projektet for at bevare træet. Værdisætning af et sundt ikonisk træ i forhold til et krav om erstatning kan give højere omkostninger end for et ’almindeligt træ’ for bygherre. jfr. Træpolitikkens princip 2 om fældninger og erstatninger.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget har godkendt indstillingen, fremgår de ikoniske træer på Københavns Kommunes hjemmeside og på københavnerkortet (kbhkort.kk.dk).

I 2023 fremsendes der næste gang ikoniske træer til politisk beslutning. Frem til da kan borgere indsende forslag til ikoniske træer til ikonisketraeer@tmf.kk.dk.

Søren Hartmann Hede                                                Søren Wille

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 

1. at liste over ikoniske træer indenfor Teknik- og Miljøudvalgets ressort godkendes jf. bilag 2.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

 

2. at udpegning af et ikonisk træ på Sølvgade Skole, Sølvgade 16, 1307 København (på Økonomiforvaltningens matrikel) godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 24. august 2020

 

Et samlet udvalg fremsatte ændringsforslag til at erstatte 1. at-punkt:

 

“at listen over ikoniske træer indenfor Teknik- og Miljøudvalgets ressort godkendes jf. bilag 2, dog således at hele den samlede trærække ved Halmtorvet (inklusive træerne mod den Brune Kødby) medtages som ikoniske”.

 

Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

 

Den således ændrede indstilling blev godkendt uden afstemning.

Beslutning

Dagsordenspunkt 12: Udpegning af ikoniske træer på kommunale arealer (2020-0084354)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 8. september 2020

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.
Til top