Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18)

Socialudvalget uddeler hvert år midler til frivilligt socialt arbejde, også kaldet § 18-midler. Læs hvordan du og din forening kan søge om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde for københavnerne.

Ansøgningsrunden for § 18-puljen for 2025 er lukket

Ansøgningsrunden for støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler) til brug i 2025 er er åben fra den 22. marts 2024 klokken 12.00 til den 3. maj 2024 klokken 12.00. 

Ansøgninger modtaget efter fristen kommer ikke i betragtning.

Ansøgningsrunden for julestøtte til brug i december 2024 er åben i samme periode. Klik på linket til højre ”Ansøg om støtte til arrangementer i forbindelse med julen”

Foreninger kan forvente svar på deres ansøgning i løbet af oktober og november 2024.

Se hvilke spørgsmål, der bliver stillet i § 18-ansøgningsskema

Informationsmøder - den 25. marts og den 24. april 2024

Der afholdes både et online og et fysisk informationsmøde om ansøgning til støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midlerne) til brug i 2025 og støtte til afholdelse af julearrangementer i 2024. På informationsmøderne kan du høre nærmere om kriterierne, ansøgningsprocessen og få besvaret eventuelle spørgsmål.

Det online informationsmøde afholdes mandag den 25. marts kl. 16-17 på Microsoft Teams og kræver forudgående tilmelding. Du kan skrive til § 18-indbakken paragraf18@kk.dk for at få fremsendt linket til mødet. 

Det fysiske informationsmøde afholdes onsdag den 24. april kl. 16.30-17.30 på Københavns Rådhus, i Hovedkassen, som I finder i stueetagen i hjørnet Rådhuspladsen/Vester Voldgade. Deltagelse på det fysiske informationsmøde kræver ikke forudgående tilmelding.

Om § 18

Hvert år uddeler Socialudvalget midler til frivilligt socialt arbejde. Den økonomiske støtte til frivilligt socialt arbejde er også kendt som § 18-midler.

Foreninger kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde, for borgere bosat i Københavns Kommune, som udføres for at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer.

Den økonomiske støtte gives i henhold til § 18 i lov om social service.

§ 18-midlerne gives som støtte til frivilligt socialt arbejde, primært indsatser og aktiviteter til gavn for borgere med særlige sociale behov. Midlerne bevilliges ikke udelukkende til drift, men i visse tilfælde bevilliges tilskud til rammerne for den frivillige indsats, fx tilskud til løn til frivilligkoordinator, husleje, telefon, opkvalificering og supervision af frivillige, osv.

Du kan læse mere om, hvem der kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18-midler), hvilke aktiviteter der ydes støtte til samt hvilke betingelser, der stilles til støtten under ’Oftest stillede spørgsmål om § 18-midler til frivilligt socialt arbejde’ nederst på siden. 

Udbetaling af § 18-midler

Ansøgere vil modtage et bevillings- eller afslagsbrev efter den politiske behandling. I bevillingsbrevet står der nærmere om udbetaling af midler, regnskabsaflæggelse m.m.

Hvis en forening får tildelt en bevilling, skal foreningen udfylde og indsende en udbetalingsblanket for at få udbetalt midlerne.

Udbetalingsblanket til § 18-midler

Afrapportering og regnskab

Hvis en forening får tildelt en bevilling til støtte til frivilligt socialt arbejde, skal foreningen, efter bevillingen er anvendt, indsende en afrapportering og et regnskab.

Nærmere krav til afrapportering og regnskab vil fremgå af bevillingsbrevet. 

Afrapporteringsskema § 18-midler

Afrapporteringsskemaet er inddelt i følgende trin, hvor I som forening skal:

 • Angive hvilken pulje foreningen har modtaget midler fra: Den ordinære § 18-pulje eller § 18-særpulje
 • Angive projektets navn og sagsnummer
 • Angive aktuelle oplysninger om foreningen og projektets kontaktperson
 • Angive om foreningen har modtaget en længerevarende bevilling - hvis ja, hvilket år
 • Beskrive projektets målgruppe
 • Angive hvor mange personer fra målgruppen projektet har haft kontakt med i løbet af en gennemsnitlig måned
 • Angive hvor mange frivillige der gennemsnitligt har været tilknyttet projektet pr. måned
 • Beskrive projektets aktiviteter
 • Angive om der er sket væsentlige ændringer i projektet - hvis ja, beskrivelse af ændringer
 • Angive omfanget af aktiviteternes gennemførsel
 • Angive opfyldelse af projektets målsætninger
 • Har mulighed for yderligere at kommentere projektet

I skal være opmærksomme på, at I ikke modtager en kvittering, når I sender afrapporteringen digitalt gennem SurveyXact.

I tilfælde af, at I skulle have ændringer til afrapporteringen, efter I har indsendt den, skal I kontakte § 18-sekretariatet på paragraf18@kk.dk

Har du spørgsmål?

Vi har forsøgt at samle de oftest stillede spørgsmål om uddelingen af støtte til frivilligt socialt arbejde her på siden, så du hurtigt kan få svar på dine spørgsmål. 

Har du spørgsmål vedrørende regnskab, er du velkommen til at kontakte vores regnskabsansvarlige på 23 25 57 15. 

Alle øvrige henvendelser kan ske til § 18-sekretariatet på 20 53 61 56.

I Københavns Kommune kommunikerer vi sikkert for at beskytte dine data over for uvedkommende personer. Skriftlige henvendelser skal derfor ske gennem kontaktboksen her på siden. Husk at have dit MitID Erhverv/medarbejdersignatur klar. Henvendelser bliver besvaret gennem foreningens CVR-nummer og kan derfor findes i den digitale postkasse, som hører til foreningens CVR-nummer.

Generelle henvendelser om § 18, som ikke vedrører en konkret sag, kan sendes til paragraf18@kk.dk

Modtag vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev fra § 18 puljen. I nyhedsbrevet skriver vi om åbne ansøgningsrunder, frister for regnskab, nye særpuljer og andre nyheder, der handler om frivilligt socialt arbejde i København.

Oftest stillede spørgsmål om § 18-midler til frivilligt socialt arbejde

Vis alle

Hvem kan søge om § 18-midler, og hvad er betingelserne for at opnå økonomisk støtte?

Der gives støtte til organisationer, foreninger, grupperinger samt andre, der understøtter den frivillige sociale indsats. Ansøger skal have et gyldigt CVR-nummer og NemKonto. 

Der er en række betingelser for, at en forening kan få tildelt økonomisk støtte:

 • Foreningen skal udføre frivilligt socialt arbejde
 • Der skal være frivillige tilknyttet projektet
 • Projektet må ikke være forkyndende og/eller diskriminerende
 • Det sociale arbejde skal være for københavnere (borgere bosat i Københavns Kommune)
 • Projektets målgruppe skal have lovligt ophold i Danmark
 • Hvis foreningen tidligere har fået bevilliget § 18-støtte, skal afrapportering og regnskab være indsendt rettidigt for disse bevillinger
 • Projektet skal have socialområdet i fokus. Ansøgninger, som vurderes at ligge uden for forvaltningens målgruppe, bl.a. på sundheds- og omsorgsområdet og flygtninge- og integrationsområdet, bevilliges ikke § 18-midler.

Hvad kan der søges om § 18-midler til?

Der kan søges § 18-midler til frivillige sociale indsatser og aktiviteter til gavn for borgere med særlige sociale behov. Herunder bl.a.: 

 • Aktiviteter målrettet pårørende
 • Besøgsvennetjenester
 • Frivillige sociale foreninger, der er i en opstartsfase
 • Frivillige sociale foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
 • Frivillighedsformidling
 • Ledsagerordning på frivillig basis
 • Rådgivning/telefonrådgivning
 • Sociale caféer/væresteder
 • Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis

Herudover kan der søges om midler til rammerne for den frivillige indsats, fx tilskud til løn til frivilligkoordinator, husleje, etableringsudgifter mv.

Der kan desuden ydes støtte til udgifter, som skaber rammerne for indsatsen, fx. lokaler, telefon, administration, indslusning, opkvalificering og supervision af frivillige etc.

Hvad gives der IKKE § 18-midler til?

Der gives ikke støtte til udenlandsrejser.

Der gives ikke støtte til projekter, hvis målgruppe ikke har lovligt ophold i Danmark.

Der gives ikke støtte til projekter, der er forkyndende og/eller diskriminerende over for borgerne.

Der gives ikke støtte til kommunale institutioner eller enkeltpersoner.

Der gives ikke støtte til ansøgninger, som vurderes at ligge uden for forvaltningens målgruppeområde, bl.a. på sundheds- og omsorgsområdet og flygtninge- og integrationsområdet.

For betingelserne til uddelingen af § 18-midler, henvises til punktet ”Hvem kan søge § 18-støtte, og hvad er betingelserne for at opnå økonomisk støtte?” under oftest stillede spørgsmål

Hvem er § 18-puljens målgruppe?

Der kan søges om støtte til frivillige sociale indsatser for de målgrupper, som Socialforvaltningen beskæftiger sig med. Disse er borgere med handicap, udsatte børn og unge samt voksne med psykiske lidelser og/eller udsatte-problematikker, som fx misbrugs-, hjemløshed- eller prostitutionsproblematikker.

Ansøgere til § 18-støtte kan angive følgende målgrupper: 

 • Borgere med handicap 
 • Borgere med psykiske lidelser 
 • Borgere berørt af udsatte-problematikker 
 • Børn og forældre 
 • Generelle sociale organisationer  

Hvordan søger man om § 18-midler?

Ansøgningsrunden for støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18 midler) til brug i 2025 åbner fredag den 22. marts 2024 klokken 12.00.

Ansøgninger sendes via et digitalt ansøgningsskema, som du finder link til her på siden, når puljen er åben. Her på siden finder du også nærmere information om kriterierne for ansøgningerne.

Ansøgninger om tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde modtages frem til fredag den 3. maj 2024 kl. 12.00. Ansøgninger modtaget efter fristen tages ikke i betragtning.

Vær opmærksom på, at ansøger skal have en medarbejdersignatur for at kunne udfylde og indsende en ansøgningsblanket.

Hvorfor skal man angive foreningens CVR-nummer?

For som forening at få udbetalt midler fra Københavns Kommune, skal foreningen være CVR-registreret. CVR står for det ”Centrale Virksomhedsregister”.

Når virksomheden eller foreningen bliver registreret, får de tildelt et CVR-nummer. Dette nummer er det kommunen bruger, når der overføres penge til foreninger.

Hvis foreningen inden for ansøgningsfristen endnu ikke har modtaget et CVR-nummer, bedes der rettes henvendelse til § 18-sekretariatet.

Hvornår udbetales § 18-tilskuddet, hvis man får bevilget støtte?

Midlerne overføres til det CVR-nr., der står angivet i § 18-ansøgningen efter endt sagsbehandling og når Socialudvalget har godkendt fordelingen af § 18-puljen. Det bevilgede beløb sættes ind på organisationens NemKonto, når Socialforvaltningen har modtaget en udfyldt og underskrevet udbetalingsblanket.

Ansøgere vil modtage et bevillings- eller afslagsbrev efter den politiske behandling, hvori der står nærmere om udbetaling af midler, regnskabsaflæggelse m.m. 

Foreningerne kan forvente at få besked i efteråret det år, de har sendt ansøgningen afsted i foråret. 

Kan man søge om støtte til løn- og driftsmidler?

§ 18-midlerne er målrettet støtte til aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i aktiviteten og primært udføres af frivillige.

Dog kan der også tildeles støtte til udgifter, der danner ramme for den frivillige indsats, fx leje af lokaler eller lønning af personale, der organiserer og koordinerer den frivillige indsats. 

Hvem består § 18-underudvalget af?

§ 18-underudvalget består af tre repræsentanter fra Socialudvalget i Københavns Kommune. 

Du kan finde alle Socialudvalgets medlemmer her 

Hvad er den mindste og højeste sum, man kan ansøge om?

Man skal som forening ansøge om minimum 5.000 kr. til et projekt. Ansøgninger, hvori der søges om under 5.000. kr. vil blive afvist sagsbehandling.

Socialudvalget besluttede den 22. april 2020, at foreninger maksimalt kan modtage 500.000 kr. om året pr. ansøgning.

Kan en frivillig forening søge andre støttemidler end § 18-midler til samme projekt?

Du må gerne søge om midler fra andre fonde el. lignende til at støtte samme projekt, som du også ønsker at ansøge om § 18-støtte til. 

Hvis du bliver tildelt midler fra § 18-puljen, er det dog et vilkår for bevillingen, at det i regnskabet tydeligt fremgår hvilke aktivitetsposter § 18-bevillingen dækker.

Såfremt foreningen har modtaget tilskud fra andre tilskudsgivere, skal disse også indgå i regnskabet. 

Hvordan vægtes fordelingen af midlerne?

På Socialudvalgets møde den 19. januar 2022 blev det besluttet, at uddelingen af § 18-midler sigter mod en balance mellem at give støtte til både små, mellemstore og store projekter. Socialudvalget ønsker, at der gives mange små bevillinger og få store.

Socialudvalget besluttede de endelige kriterier for § 18-uddelingen 2024 den 15. marts 2023.

Hvad lægges der vægt på i ansøgningen?

I vurderingen af de enkelte projekter, lægges der vægt på forholdet mellem det ansøgte beløb og følgende elementer: 

 • Antallet af brugere der får gavn af projektet
 • Antallet af frivillige tilknyttet projektet
 • Antallet og relevansen af projektets aktiviteter for målgruppen
 • Værdien og forandringen for den enkelte bruger 
 • Projektets sammenhæng med kommunens øvrige tilbud 
 • Projektets budgetsammensætning (er budgettet i overensstemmelse med projektets aktiviteter og driftsomkostninger)
 • Hvor nødvendig § 18-bevillingen er for projektets gennemførsel, herunder om der modtages midler andetsteds fra (inklusivt driftsmidler fra Københavns Kommune). 

Derudover lægges der vægt på, at ansøgningen klart og tydeligt beskriver projektets formål og målgruppe. Endvidere lægges der vægt på projekter, der når ud til en målgruppe, som kommunen ikke selv kan nå, eller som på anden vis yder indsatser til gavn for Socialforvaltningens målgruppe, som kommunen ikke selv kan yde. 

Der skal vedlægges et budget til ansøgningen, og det er vigtigt, at budgetposterne opstilles så realistisk som muligt. 

Medarbejdere i Socialforvaltningens fagkontorer foretager en vejledende vurdering af de enkelte ansøgninger, herunder faglig begrundelse for hvorvidt der skal gives en bevilling og for størrelsen på bevillingen, ud fra de ovenstående kriterier. Den endelige vurdering af, hvor meget hver ansøger tildeles i § 18-midler og hvorfor foretages af Socialudvalget i efteråret.  

Bør man søge en længerevarende bevilling?

Ansøgninger om længerevarende bevillinger (2- eller 3-årige bevillinger) vurderes ud fra samme ovenstående kriterier som øvrige § 18-ansøgninger (ansøgere til 1-årige bevillinger). Dog lægges der vægt på, at det i ansøgningen og eventuelle bilag fremgår klart og tydeligt, hvorfor en længerevarende bevilling er nødvendig for projektets implementering/aktiviteter.

Derudover vurderes det, om foreningen er velforankret og veldrevet. 

Selvom du ansøger om en længerevarende bevilling, vil din ansøgning stadig blive taget i betragtning til en 1-årig bevilling. Det vil sige, at du ikke mister din chance for at modtage en 1-årig bevilling, hvis du søger om en længerevarende bevilling. 

Hvad gør man, hvis man modtager en § 18-bevilling, der er markant mindre end ansøgt?

Socialforvaltningen modtager hvert år rigtig mange § 18-ansøgninger, hvor der søges for langt flere penge, end der er til uddeling. Ved § 18-uddelingen for 2024 modtog forvaltningen ansøgninger for ca. 42 mio. kr., og havde 14 mio. kr. til rådighed.

De fleste foreninger får derfor tildelt et lavere beløb end ansøgt. Det forventes, at foreningen tilpasser sit projekt herefter.

Såfremt der undervejs foretages betydelige ændringer til projektet, skal der tages kontakt til § 18-sekretariatet. 

Kan jeg søge, hvis min forening i forvejen modtager en længerevarende § 18-bevilling til et særskilt projekt?

Ja, det er muligt at søge om § 18-støtte, selvom foreningen i forvejen modtager en længerevarende bevilling til et særskilt projekt. 

Kan jeg søge, hvis min forening i forvejen modtager driftstilskud?

Ja, det er muligt at søge om § 18-støtte, selvom foreningen i forvejen modtager driftstilskud.

Hvordan tilbagebetaler jeg ubrugte § 18-midler?

Hvis du ikke bruger din fulde § 18-bevilling, skal du tilbagebetale midlerne til Socialforvaltningen.

Midlerne kan ikke overføres til det efterfølgende år.

Kontooplysninger i forbindelse med tilbagebetaling:

Reg.nr.: 0216

Konto nr.: 4069192289

Kontakt

Socialpolitik og Udvikling

1577 København V