Søg

Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18)

Læs hvordan du og din forening kan søge om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i København.

Ansøgningsrunden for § 18-puljen for 2022 er nu lukket

Foreninger, der har ansøgt inden for tidsfristen, kan forvente svar på deres ansøgning i oktober 2021.

Ansøgningsrunden for julestøtte er ligeledes lukket. Du kan forvente svar på din ansøgning til julestøtte i oktober 2021. 

Ansøgningsprocessen

Ansøgningsrunden for midler til brug i 2022 er åben fra den 22. marts 2021 – 10. maj 2021 kl. 12.00

Ansøgningen skal laves gennem et ansøgningsskema, som du finder nederst på denne side. Her finder du også andre relevante dokumenter. 

Ansøgningsskemaet skal sendes gennem ’Skriv til paragraf 18’-linket her på siden.

Husk at have dit NemID klar, når du skal sende ansøgningen.

Ansøgninger, som først bliver modtaget efter ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Tilbagemeldinger på ansøgningerne forventes at være klar i løbet af efteråret 2021.

Det er Socialudvalget, der én gang om året beslutter fordeling af støtten til det frivillige sociale arbejde på baggrund af ansøgningerne.

Online informationsmøde den 14. april kl. 16-17. 

Der afholdes online informationsmøde om § 18-puljen onsdag den 14. april kl. 16-17 gennem Microsoft Teams. På mødet kan du høre nærmere om kriterierne, ansøgningsprocessen og får besvaret dine spørgsmål. 

Du kan skrive til Mie Korvig på DN5U@kk.dk for at få fremsendt link til mødet. 

Kontaktform for § 18-postkassen

I Københavns Kommune kommunikerer vi sikkert for at beskytte dine data overfor uvedkommende personer. 

Det betyder, at hvis du vil sende en ansøgning, eller kontakte os vedrørende en ansøgning eller en konkret sag, skal du sende os en besked gennem et sikkert link.

Brug dette link eller find det i kontaktboksen

Skriv til paragraf 18

Når du sender, skal du have dit NemID klar. Henvendelser vil blive besvaret gennem foreningens CVR-nummer og kan derfor findes i den digitale postkasse (e-boks), som hører til din forenings CVR-nummer.
Er der tale om generelle spørgsmål om § 18, som ikke vedrører en konkret sag, kan man fortsat skrive til paragraf18@kk.dk

Vi bestræber os på at sende en kvittering for ansøgningen så hurtigt som muligt, men der kan være en vis forsinkelse, da de sendes manuelt. Du bedes kontakte § 18-sekretariatet, hvis du efter en uge ikke har modtaget en kvittering. 

Om §18

Hvert år uddeler Socialudvalget midler til det frivillige sociale arbejde i København. Den økonomiske støtte er også kendt som paragraf 18-midler. 

Foreninger kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune, som udføres for at forebygge og afhjælpe sociale og sundhedsmæssige problemer.

Den økonomiske støtte gives i henhold til § 18 i lov om social service.

Du kan læse mere om, hvem der kan søge om § 18-støtte, hvilke aktiviteter der ydes støtte til samt hvilke betingelser, der stilles til støtten under oftest stillede spørgsmål om§ 18-støtte til frivilligt socialt arbejde nederst på siden.  

Evaluering og regnskab

Hvis en forening får tildelt en bevilling, skal foreningen indsende evalueringsskemaet sammen med regnskabet.

Nærmere krav til evaluering og regnskab vil fremgå af bevillingsbrevet. 

Evalueringsskema paragraf 18

Har du spørgsmål?

Vi har forsøgt at samle de oftest stillede spørgsmål om § 18-uddelingen nedenfor, så du hurtigt kan få svar på dine spørgsmål. 

Har du spørgsmål vedrørende regnskab, er du velkommen til at kontakte vores regnskabsansvarlige på 23 25 57 15. 

Alle øvrige henvendelser kan ske til paragraf 18-sekretariatet på 20 53 61 56. Skriftlige henvendelser skal ske gennem nedenstående kontaktboks. Husk at have dit NemID klar. 

Generelle henvendelser om § 18, som ikke vedrører en konkret sag, kan sendes til paragraf18@kk.dk

Her på siden kan du læse og se svarene på nogle af de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med § 18-støtte til frivilligt socialt arbejde.

Kontakt

Socialpolitik og Udvikling

1577 København V

Oftest stillede spørgsmål om § 18-støtte til frivilligt socialt arbejde

Hvem kan søge om § 18-støtte, og hvad er betingelserne for at opnå økonomisk støtte?

Der gives støtte til organisationer, foreninger, grupperinger samt andre, der understøtter den frivillige sociale indsats. Ansøger skal have et gyldigt CVR-nummer og NemKonto. 

Der er en række betingelser for, at en forening kan få tildelt økonomisk støtte:

 • Foreningen skal udføre frivilligt socialt arbejde 
 • Det sociale arbejde skal foregå i København for københavnere.
 • Der skal være frivillige tilknyttet projektet.

Der skal være tale om en social indsats, der kan supplere eller udvikle Københavns Kommunes egen virksomhed inden for det social- og sundhedspolitiske område, herunder sundhedsfremmende initiativer.

Hvad kan der søges om § 18-støtte til?

Der kan søges § 18-midler til frivillige sociale indsatser og aktiviteter til gavn for borgere med særlige sociale behov. Herunder bl.a.: 

 • Aktiviteter målrettet pårørende
 • Besøgsvennetjenester
 • Frivillige sociale foreninger, der er i en opstartsfase
 • Frivillige sociale foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper
 • Frivillighedsformidling
 • Ledsagerordning på frivillig basis
 • Rådgivning/telefonrådgivning
 • Sociale caféer/væresteder
 • Støtte- og kontaktpersoner på frivillig basis

Herudover kan der søges om midler til rammerne for den frivillige indsats, fx tilskud til løn til frivilligkoordinator, husleje, etableringsudgifter mv.

Der kan desuden ydes støtte til udgifter, som skaber rammerne for indsatsen, f.eks. lokaler, telefon, administration, indslusning, opkvalificering og supervision af frivillige etc.

Hvad gives der ikke § 18-støtte til?

Der gives ikke støtte til udenlandsrejser.

Der gives ikke støtte til projekter, hvis målgruppe ikke har lovligt ophold i Danmark.

Der gives ikke støtte til kommunale institutioner eller enkeltpersoner.

Hvem er § 18-puljens målgruppe?

Der kan søges om støtte til frivillige sociale indsatser for de målgrupper, som Socialforvaltningen beskæftiger sig med. Disse er borgere med handicap, udsatte børn og unge samt voksne med psykiske lidelser og/eller udsatte-problematikker, som fx misbrugs-, hjemløshed- eller prostitutionsproblematikker.

Ansøgere til § 18-støtte kan angive følgende målgrupper: 

 • Borgere med handicap 
 • Borgere med psykiske lidelser 
 • Borgere berørt af udsatte-problematikker 
 • Børn og forældre 
 • Generelle sociale organisationer  

Ansøgninger, som vurderes at ligge uden for forvaltningens målgruppe, bl.a. på sundheds- og omsorgsområdet og flygtninge- og integrationsområdet bevilliges ikke § 18-midler.

Hvordan søger man om § 18-midler?

Ansøgningsrunden åbner mandag d. 22. marts 2021, og ansøgningsskemaet kan hentes her på siden.

Ansøgninger skal sendes elektronisk via digital post gennem linket ”Skriv til paragraf 18”, som findes på siden. Her på siden finder du også nærmere information om kriterierne for ansøgningerne.

Ansøgninger om tildeling af økonomisk støtte modtages frem til mandag d. 10. maj 2021 klokken 12:00. 

Vær opmærksom på at foreningens NemID er påkrævet ved indsendelse gennem Digital Post. 

Hvorfor skal man angive foreningens CVR-nummer?

For som forening at få udbetalt midler fra Københavns Kommune, skal foreningen være CVR-registreret. CVR står for det ”Centrale Virksomhedsregister”.

Når virksomheden eller foreningen bliver registreret, får de tildelt et CVR-nummer. Dette nummer er det kommunen bruger, når der overføres penge til foreninger.

Hvis foreningen indenfor ansøgningsfristen endnu ikke har modtaget et CVR-nummer, bedes der rettes henvendelse til § 18-sekretariatet.

Hvornår udbetales § 18-tilskuddet, hvis man får bevilget støtte?

Midlerne overføres til det CVR-nr., der står angivet i § 18-ansøgningen efter endt sagsbehandling og når Socialudvalget har godkendt fordelingen af § 18-puljen. Ansøgere vil modtage et bevillings- eller afslagsbrev efter den politiske behandling, hvori der står nærmere om udbetaling af midler, regnskabsaflæggelse m.m. 

Vedr. § 18-puljen for 2022 forventes det, at bevillingsbreve vil blive udsendt i efteråret 2021. 

Kan man søge om støtte til løn- og driftsmidler?

§ 18-midlerne er målrettet støtte til aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i aktiviteten og primært udføres af frivillige.

Dog kan der også tildeles støtte til udgifter, der danner ramme for den frivillige indsats, fx leje af lokaler eller lønning af personale, der organiserer og koordinerer den frivillige indsats. 

Hvem består § 18-underudvalget af?

§ 18-underudvalget består af tre repræsentanter fra Socialudvalget i Københavns Kommune. 

Du kan finde alle Socialudvalgets medlemmer her 

Hvad er den mindste og højeste sum, man kan ansøge om?

Man skal som forening ansøge om minimum 5.000 kr. til et projekt. 

Ansøgninger, hvori der søges om under 5.000. kr. vil blive afvist sagsbehandling.

Socialudvalget besluttede den 22. april 2020, at foreninger maksimum kan modtage 500.000 kr. om året pr. ansøgning.

Der skal derfor vedlægges et budget til ansøgningen, og det er vigtigt, at budgetposterne opstilles så realistisk som muligt. 

Kan en frivillig forening søge andre støttemidler end § 18-midler til samme projekt?

Du må gerne søge om midler fra andre fonde el. lignende til at støtte samme projekt, som du også ønsker at ansøge om § 18-støtte til. 

Hvis du bliver tildelt midler fra § 18-puljen, er det dog et vilkår for bevillingen, at det i regnskabet fremgår tydeligt, hvilke aktivitetsposter § 18-bevillingen dækker.

Såfremt foreningen har modtaget tilskud fra andre tilskudsgivere, skal disse også indgå i regnskabet. 

Hvordan vægtes fordelingen af midlerne?

På Socialudvalgets møde den 20. marts 2019 blev det besluttet, at uddelingen af § 18-midler sigter mod en balance mellem at give støtte til både små og store projekter. Socialudvalget ønsker, at der gives mange små bevillinger og få store.

Fordelingen af § 18-midlerne tilstræber desuden en balance mellem at give støtte til en vedvarende indsats af høj kvalitet, men også, at der hvert år afsættes midler til at støtte nye projekter og aktiviteter. 
 

Hvad lægges der vægt på i ansøgningen?

I vurderingen af de enkelte projekter, bør der lægges vægt på forholdet mellem det ansøgte beløb og følgende elementer: 

 • Antallet af brugere der får gavn af projektet
 • Antallet af frivillige tilknyttet projektet
 • Antallet og relevansen af projektets aktiviteter for målgruppen
 • Værdien og forandringen for den enkelte bruger 
 • Projektets sammenhæng med kommunens øvrige tilbud 
 • Projektets budgetsammensætning (er budgettet i overensstemmelse med projektets aktiviteter og driftsomkostninger)
 • Hvor nødvendig § 18-bevillingen er for projektets gennemførsel, herunder om der modtages midler andetsteds fra (inklusivt driftsmidler fra Københavns Kommune). 

Derudover lægges der vægt på, at ansøgningen klart og tydeligt beskriver projektets formål og målgruppe. Endvidere lægges der vægt på projekter, der når ud til en målgruppe, som kommunen ikke selv kan nå, eller som på anden vis yder indsatser til gavn for Socialforvaltningens målgruppe, som kommunen ikke selv kan yde. 

For projekter, som søger mere end 100.000 kr. lægges der også vægt på, hvordan projekters målsætninger indgår i fokusområderne i Københavns Kommunes Socialstrategi. 

Medarbejdere i Socialforvaltningens fagkontorer foretager en vejledende vurdering af de enkelte ansøgninger, herunder faglig begr
undelse for og om og hvor meget der skal gives i bevilling, ud fra de ovenstående kriterier. Den endelige vurdering af, hvor meget hver ansøger tildeles i § 18-midler og hvorfor foretages af Socialudvalget. 

Bør man søge en længerevarende bevilling?

Ansøgninger om længerevarende bevillinger (2- eller 3-årige bevillinger) vurderes ud fra samme ovenstående kriterier som øvrige § 18-ansøgninger (ansøgere til 1-årige bevillinger). Dog lægges der vægt på, at det i ansøgningen og eventuelle bilag fremgår klart og tydeligt, hvorfor en længerevarende bevilling er nødvendig for projektets implementering/aktiviteter. Derudover vurderes det, om foreningen er velforankret og veldrevet. 

Selvom du ansøger om en længerevarende bevilling, vil din ansøgning stadig blive taget i betragtning til en 1-årig bevilling. Det vil sige, at du ikke mister din chance for at modtage en 1-årig bevilling, hvis du søger om en længerevarende bevilling. 

Kan en frivillig forening søge § 18-midler til aktiviteter, som ikke er forankret lokalt (i København)?

En betingelse for at opnå økonomisk støtte er, at det sociale frivillige arbejde skal foregå i København for borgere med bopæl i København.

Hvis dette ikke er tilfældet, er det desværre ikke muligt at søge om økonomisk støtte fra § 18-puljen. 

Hvad gør man, hvis man modtager en § 18-bevilling, der er markant mindre end ansøgt?

Socialforvaltningen modtager hvert år rigtig mange § 18-ansøgninger, hvor der søges for langt flere penge, end der er til uddeling. I § 18-uddelingen for 2021 modtog forvaltningen ansøgninger for ca. 32 mio. kr., og havde 9,3 mio. kr. til rådighed.

De fleste foreninger får derfor ofte tildelt et lavere beløb end ansøgt. Det forventes, at foreningen tilpasser sit projekt herefter.

Såfremt der undervejs foretages betydelige ændringer til projektet, skal der tages kontakt til § 18-sekretariatet. 

Kan jeg søge, hvis min forening i forvejen modtager en længerevarende § 18-bevilling til et særskilt projekt?

Ja, det er muligt at søge om § 18-støtte, selvom foreningen i forvejen modtager en længerevarende bevilling til et særskilt projekt. 

Kan jeg søge, hvis min forening i forvejen modtager driftstilskud?

Ja, det er muligt at søge om § 18-støtte, selvom foreningen i forvejen modtager driftstilskud.

Hvordan tilbagebetaler jeg ubrugte § 18-midler?

Hvis du ikke bruger din fulde § 18-bevilling, skal du tilbagebetale midlerne til Socialforvaltningen.

Kontooplysninger i forbindelse med tilbagebetaling:

Reg.nr.: 0216

Konto nr.: 4069192289