Søg

Indsatser mod ensomhed blandt ældre

Arbejder du med indsatser der retter sig mod at afhjælpe ensomhed blandt ældre, har du mulighed for at søge midler fra Boudlægspuljen.

Formål med Boudlægspuljen

Boudlægspuljen anvendes til gavn for ældre hjemmeboende borgere, der giver udtryk for, at de føler sig ensomme og som lever et socialt isoleret liv uden tilstrækkelig kontakt til familie, venner, naboer mv. Puljen anvendes primært til aktiviteter, der støtter ensomme borgere i at bryde ensomhed og social isolation.

Der kan ydes støtte til initiativer, der har til formål at styrke den ældre borger, så vedkommende selv bliver i stand til at bryde den sociale isolation.

Det kan for eksempel være:

 • Initiativer der foregår i mindre grupper af ligestillede ældre borgere
 • Initiativer der har et oplysende eller oplevelsesmæssigt indhold
 • Initiativer der medvirker til at bryde social isolation pga. nedsat fysisk funktionsevne:
  • For eksempel tilbud om adgang til digital kommunikation
  • Hjælp til at anskaffe og bruge hjælpemidler
  • Tilbud om transport til aktiviteter, besøg med videre.

Initiativerne skal have bæredygtige perspektiver forstået på den måde, at de skal have længerevarende effekt på den ældres sociale liv.

Det er ikke muligt at støtte initiativer, hvortil der er knyttet varige driftsudgifter, eller hvor der er behov for flerårige bevillinger.

Ansøgning om tilskud fra Boudlægspuljen

Du skal udfylde puljens ansøgningsskema og budgetskabelon, som du finder her på siden. Boudlægspuljen modtager kun ansøgninger i dette skema. Ansøgning, budget og eventuelle bilag sendes til Center for Ældreliv og Innovation på boudlaeg@kk.dk.

Ansøgninger på under 200.000 kroner modtages hele året rundt. Ansøgninger på 200.000 kroner og derover modtages to gange årligt mellem 1.-15. april og 1.-15. oktober. Se længere nede under ’Ofte stillede spørgsmål’ angående sagsbehandlingstider.

Hvis du modtager en bevilling fra Boudlægspuljen, skal du efter endt projekt aflægge en skriftlig afrapportering og et regnskab. Oplysninger om dette vil fremgå af bevillingsbrevet.

Puljens ansøgningsskema og budgetskabelon skal benyttes. Her skal der blandt andet oplyses:

 • Målgruppen for aktiviteten
 • Forventet antal deltagere
 • Beskrivelse af projektet, der søges om tilskud til
 • Hvordan projektet lever op til puljens kriterier og formål
 • Et budget, der stemmer overens med projektets indhold
 • Eventuel tidsplan for projektet kan vedlægges som bilag
 • Eventuelle vedtægter og/eller forretningsorden skal vedlægges som bilag.

Ofte stillede spørgsmål om Boudlægspuljen

Målgruppen for puljen - ensomhed blandt ældre

Der kan søges om midler til projekter og aktiviteter, hvor målgruppen er ældre borgere bosiddende i Københavns Kommune med ensomhedsproblematikker. Det kan enten være ældre, der er i risiko for at opleve ensomhed, eller som allerede har ensomhed inde på livet. Borgerne kan både bo i egen bolig eller i en plejebolig.

Ensomhed blandt ældre kan komme til udtryk på flere forskellige måder, og ensomhedsfølelser er subjektive. For nogle ældre kan det dreje sig om et svagt eller ikke-eksisterende netværk. For andre kan det dreje sig om at mangle meningsfulde aktiviteter at deltage i med andre mennesker, som giver hverdagen mening.

Alle mennesker og ældre kan opleve ensomhed. Vi ved dog, at nogle ældre er i særlig høj risiko for at opleve ensomhed. Det drejer sig fx om:

 • Ældre med etnisk minoritetsbaggrund
 • Ældre over 80 år
 • Ældre med kroniske sygdomme og psykiatriske lidelser
 • Ældre, der har været førtidspensionister og derfor har været uden for arbejdsmarkedet i mange år.

Det er ikke et krav, at målgruppen i ansøgningen er en af ovenstående. Du kan læse mere om ensomhed blandt ældre på www.ensom.kk.dk eller på fx Røde Kors’ eller Ældre Sagens hjemmesider.

Hvad kan der søges om midler til?

Både ansøgninger med små som store projekter med dertilhørende små og store budgetter modtages. Puljen har ikke nogen nedre eller øvre grænse for beløbsstørrelse, men bevillinger og tilskud afhænger af puljens beholdning på ansøgningstidspunktet (se længere nede for info om, hvor midlerne kommer fra).

Eksempler på projekter, der kan søges om tilskud til:

 • Udflugter og oplevelser for grupper af ældre
 • Vågetjenester
 • Ringevenner
 • Besøgsven-ordninger
 • Aktiviteter med et oplysende såvel som fællesskabsdannende indhold
 • Projekter som sigter til at opspore, forebygge og afhjælpe ensomhed blandt ældre københavnere.

Der kan primært søges støtte til selve aktiviteten, det vil sige at udgifter til løn og drift skal holdes på et minimum.

Hvem kan søge?

Der gives støtte til foreninger, organisationer, kommunale enheder (plejehjem, hjemmeplejen, aktivitetscentre m.m.) samt andre, der understøtter projekter for ældre borgere med formålet om at forebygge og afhjælpe ensomhed. Ansøger skal have et gyldigt CVR-nummer.

Der er en række betingelser for, at ansøgeren kan få tildelt økonomisk støtte:

 • Projektet må ikke være forkyndende og/eller diskriminerende
 • Projektet skal være for ældre borgere bosat i Københavns Kommune
 • Hvis ansøger tidligere har fået bevilget midler fra Boudlægspuljen, skal afrapportering og regnskab være indsendt rettidigt for disse bevillinger
 • Ansøgninger, som vurderes at ligge uden for puljens målgruppe, fx på socialområdet eller borgere under 65 år, bevilges ikke boudlægsmidler
 • Projektets indhold og formål skal i øvrigt leve op til Boudlægspuljens kriterier.

Hvornår modtager Boudlægspuljen ansøgninger?

Det afhænger af størrelsen på beløbet i ansøgningen, hvornår puljen modtager ansøgninger:

 • Der kan løbende og hele året rundt ansøges om tilskud fra Boudlægspuljen, hvis ansøgningen er på under 200.000 kroner
 • Ansøgninger på 200.000 kroner eller mere modtages to gange årligt, hhv. mellem 1.-15. april og mellem 1.-15. oktober.

Hvor længe kan jeg forvente at vente på svar angående en ansøgning?

Vi bestræber os på at sagsbehandle så hurtigt som muligt, når vi modtager ansøgninger, og målet er, at du får et svar inden for 4-8 uger. Hvis der er behov for afklaringer ifm. en ansøgning, kan denne periode blive længere. Større ansøgninger med et beløb på 200.000 kroner eller derover har en længere sagsbehandlingstid end ansøgninger, hvor beløbet er lavere.

Vi opfordrer altid til, at der ansøges i god tid, og senest en måned inden afholdelse af en aktivitet.

Hvordan foregår ansøgningsprocessen?

 • Ansøgningsskema og budget udfyldes i skabeloner, som er tilgængelige på denne side, og sendes til boudlaeg@kk.dk.
 • Herefter modtager du en kvitteringsmail på, at vi har modtaget din ansøgning
 • Sagsbehandlingstiden varierer afhængig af ansøgningens størrelse og kompleksitet. Vi bestræber os på at behandle ansøgninger inden for 4-8 uger
 • Hvis der i sagsbehandlingen opstår behov for yderligere afklaring, vil du blive kontaktet
 • Du modtager en afgørelse af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen via mail. I fald din ansøgning imødekommes, vil du modtage et bevillingsbrev, hvor vilkårene for bevillingen også fremgår. Hvis der ikke kan bevilges midler, modtager du et afslagsbrev
 • Senest 1 måned efter projektets afslutning skal der fremsendes et regnskab til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen via boudlaeg@kk.dk. Bevillingsbrevet vil beskrive krav til afrapportering og regnskab
 • Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil meddele dig, når regnskabet er godkendt eller følge, hvis yderligere behov for afklaring opstår.

Hvad lægges der vægt på i sagsbehandlingen af ansøgninger?

Når Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal vurdere, om en ansøgning kan imødekommes eller ej, opholdes ansøgningen mod puljens kriterier. Her er kravene:

 • At målgruppen for projektet er inden for puljens kriterier
 • At projektets aktiviteter har til formål at forebygge eller nedbryde ensomhed blandt ældre borgere i Københavns Kommune
 • At det fremgår tydeligt at ansøgningen, hvordan formålet med projektet lever op til puljens kriterier
 • At der er sammenhæng mellem det beskrevne projekt og det vedlagte budget.

Derudover er der nogle projektelementer, som vil blive særligt imødeset. Der lægges blandt andet vægt på:

 • Projekter, der indtænker frivillighed og brugerinddragelse vægtes højt
 • At der kan redegøres for forankringsperspektivet i det projekt, der ansøges om midler til:
  • Forankringsperspektivet skal forstås på den måde, at der for nogen projekter vil være mulighed for at fortsætte dele eller hele projektet på fx frivillige hænder, at der søges midler andre steder fra til fortsat drift eller videreudvikling efter endt projekt med støtte fra Boudlægspuljen mv.
  • Ligeledes kan forankringsperspektivet forstås på borgerniveau med henblik på, hvilken langvarig effekt projektet forventes at have på den ældre borgers livssituation og muligheder for at forebygge og/eller bryde med ensomhed.

Derudover kigger vi på:

 • Hvordan projektet forventes at udvikle sig efter projektets afslutning
 • Hvordan der arbejdes for at skabe varige fællesskaber blandt de borgere, som projektet kommer til gode.

Kan man søge om støtte til løn- og driftsmidler?

Udgifter til løn og drift kan støttes i et mindre omfang. Boudlægsmidlerne er målrettet støtte og tilskud til aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i aktiviteten og primært udføres af frivillige. Dog kan der også tildeles støtte til udgifter, der danner ramme for den frivillige indsats, fx leje af lokaler eller lønning af personale, der organiserer og koordinerer den frivillige indsats.

Hvis en kommunal driftsenhed ansøger om midler fra Boudlægspuljen, kan der ikke søges om midler til at dække løn- og personaleudgifter til kommunalt ansatte.

Hvor kommer midlerne fra?

Hvert år er der københavnere, som går bort uden at have nære pårørende, som kan eller vil arrangere afdødes begravelse og sidenhen stå for at rydde afdødes bolig. Når der ikke findes familie eller venner, som vil eller kan påtage sig at arrangere afdødes begravelse og gøre boet op, er det Københavns Kommune, som påtager sig opgaven. Eventuelle midler, som er tilovers, overføres til Boudlægspuljen.

Vi kan ikke vide det med sikkerhed, men det er sandsynligt, at flere af de københavnere, som dør uden at efterlade sig nære pårørende, levede med ensomhedsproblematikker og social isolation op til deres død. Derfor bruges arven fra disse københavnere til gavn for nulevende, ældre københavnere med ensomhedsproblematikker inde på livet.

Hvilke beløb kan man ansøge om?

Der er i udgangspunktet ikke nogen nedre og øvre grænse for ansøgninger til Boudlægspuljen. Når vi modtager ansøgninger, vurderes de ud fra, om budgettet understøtter de aktiviteter, der søges om midler til. Se længere oppe angående sagsbehandlingstid og tidspunkt for, hvornår puljen modtager ansøgninger afhængigt at beløbsstørrelsen.

Eftersom puljens størrelse varierer afhængigt af, hvor mange midler der løbende tilgår puljen, vil det også variere, hvilke beløb der kan bevilges. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen må i sagsbehandlingen af ansøgninger derfor altid tage stilling til, hvilket beløb puljen aktuelt råder over. 

Når du ansøger om midler, er det derfor vigtigt, at der vedlægges et budget til ansøgningen, hvor budgetposterne opstilles så realistisk som muligt. Puljens budgetskabelon, som findes her på siden, skal benyttes.

Kan man søge flerårige bevillinger?

Det er muligt at ansøge om flerårige bevillinger, og disse ansøgninger vurderes ud fra samme kriterier som andre ansøgninger og altid med afsæt i puljens aktuelle beholdning. Dog lægges der vægt på, at det i ansøgningen fremgår klart og tydeligt, hvorfor en længerevarende bevilling er nødvendig for projektets afvikling. Derudover vurderes det, om foreningen er velforankret og veldrevet. 

Selvom du ansøger om en længerevarende bevilling, vil din ansøgning stadig blive taget i betragtning til en 1-årig bevilling. Det vil sige, at du ikke mister din chance for at modtage en 1-årig bevilling, hvis du søger om en længerevarende bevilling. 

Afrapportering og regnskab

Hvis en ansøger får tildelt en bevilling, skal ansøgeren efter projektets afslutning indsende en skriftlig afrapportering og et regnskab. Kravene til afrapportering og regnskab vil fremgå af bevillingsbrevet, ligesom der vil medfølge en regnskabsskabelon, der skal benyttes.

Kontakt Boudlægspuljen

Har du spørgsmål til Boudlægspuljen, som du ikke fik svar på her på siden, kan du sende en mail til boudlaeg@kk.dk. Vi tjekker indbakken ugentligt.

Kontakt

Center for Ældreliv og Innovation

Borups Allé 41

2200 København N