Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Indsatser mod ensomhed blandt ældre

Arbejder du med indsatser der retter sig mod at afhjælpe ensomhed blandt ældre, har du mulighed for at søge midler fra Boudlægspuljen.

Formål med Boudlægspuljen

Boudlægspuljen anvendes til gavn for ældre hjemmeboende borgere, der giver udtryk for, at de føler sig ensomme og som lever et socialt isoleret liv uden tilstrækkelig kontakt til familie, venner, naboer mv. Puljen anvendes primært til aktiviteter, der støtter ensomme borgere i at bryde ensomhed og social isolation.

Der kan ydes støtte til initiativer, der har til formål at styrke den ældre borger, så vedkommende selv bliver i stand til at bryde den sociale isolation.

Det kan for eksempel være:

 • Initiativer der foregår i mindre grupper af ligestillede ældre borgere
 • Initiativer der har et oplysende eller oplevelsesmæssigt indhold
 • Initiativer der medvirker til at bryde social isolation pga. nedsat fysisk funktionsevne:
  • For eksempel tilbud om adgang til digital kommunikation
  • Hjælp til at anskaffe og bruge hjælpemidler
  • Tilbud om transport til aktiviteter, besøg med videre.

Initiativerne skal have bæredygtige perspektiver forstået på den måde, at de skal have længerevarende effekt på den ældres sociale liv.

Det er ikke muligt at støtte initiativer, hvortil der er knyttet varige driftsudgifter, eller hvor der er behov for flerårlige bevillinger.

Ansøgning om tilskud fra Boudlægspuljen

Der er ingen ansøgningsfrist til puljen. Ansøgning sendes til Center for Omsorg og Rehabilitering på boudlaeg@kk.dk.

Center for Omsorg og Rehabilitering godkender løbende ansøgninger og udmønter puljen. Efter endt aktivitet skal ansøger aflægge rapport og regnskab.

Send en ansøgning til Boudlægspuljen på maksimalt 3 sider samt et budget, der indeholder følgende oplysninger:

 • Beskrivelse af aktiviteten, du/I søger tilskud til
 • Målgruppe for aktiviteten
 • Forventet antal deltagere
 • Tidsplan for aktiviteten
 • Eventuelle vedtægter og/eller forretningsorden.

Kontakt

Center for Omsorg og Rehabilitering

Borups Allé 41

2200 København N