Indsatser mod ensomhed blandt ældre

Arbejder du med indsatser, der skal mindske ensomhed blandt ældre, har du mulighed for at søge midler fra Puljen til Ældrefællesskaber.

Puljen til Ældrefællesskaber vil i en periode modtage ansøgninger under 80.000 kroner hele året, mens ansøgninger over 80.000 kroner modtages én gang årligt fra 15.-30. april. Årligt udmønter puljen i alt 2.000.000 kroner, som fordeles bredt mellem relevante ansøgninger. Dette betyder, at der kan være perioder, hvor puljens midler er begrænsede.

Formål med Puljen til Ældrefællesskaber

Puljen anvendes primært til aktiviteter, der støtter ældre københavnere over 65 år i at bryde ensomhed og social isolation.

De ældre kan både bo hjemme eller i plejebolig. De skal være i risiko for eller føle sig ensomme og socialt isoleret uden tilstrækkelig kontakt til familie, venner, naboer mv. 

Der kan ydes støtte til initiativer, der gør de ældre selv i stand til at bryde den sociale isolation.

Det kan for eksempel være:

 • Initiativer der foregår i mindre grupper af ligestillede ældre borgere
 • Initiativer der har et oplysende eller oplevelsesmæssigt indhold
 • Initiativer der medvirker til at bryde social isolation pga. nedsat fysisk funktionsevne:
  • For eksempel tilbud om adgang til digital kommunikation
  • Hjælp til at anskaffe og bruge hjælpemidler
  • Tilbud om transport til aktiviteter, besøg med videre.

Initiativerne skal have længerevarende effekt på de ældres sociale liv.

Det er ikke muligt at støtte initiativer, hvor der er varige driftsudgifter, eller hvor der er behov for flerårige bevillinger.

Ansøgning om tilskud fra Puljen til Ældrefællesskaber

Puljen til Ældrefællesskaber modtager kun ansøgninger i ansøgningsskemaet og budgetskabelonen, der findes her på siden. Ansøgning, budget og eventuelle bilag sendes til Center for Ældreliv og Innovation på aeldrefaellesskaber@kk.dk.

Puljen til Ældrefællesskaber vil i en periode modtage ansøgninger under 80.000 kroner hele året, mens ansøgninger over 80.000 kroner modtages én gang årligt fra 15.-30. april. Årligt udmønter puljen i alt 2.000.000 kroner, som fordeles bredt mellem relevante ansøgninger. Dette betyder, at der kan være perioder, hvor puljens midler er begrænsede. 

Se længere nede under ’Ofte stillede spørgsmål’ angående sagsbehandlingstider.

Ved en bevilling fra Puljen til Ældrefællesskaber aflægges en skriftlig afrapportering og et regnskab ved aktivitetens afslutning. Oplysninger om dette vil fremgå af bevillingsbrevet.

Ofte stillede spørgsmål

Vis alle

Målgruppen for puljen

Der kan søges om midler til projekter og aktiviteter for ældre, der bor i Københavns Kommune. Det kan enten være ældre, der er i risiko for at opleve ensomhed, eller som allerede har ensomhed inde på livet. Borgerne kan både bo i egen bolig eller i en plejebolig.

Ensomhed blandt ældre kan komme til udtryk på flere forskellige måder, og ensomhedsfølelser er forskellige fra menneske til menneske. For nogle ældre kan det dreje sig om et svagt eller manglende netværk. For andre kan det dreje sig om at mangle meningsfulde aktiviteter at deltage i med andre mennesker, som giver hverdagen mening.

Alle mennesker og ældre kan opleve ensomhed. Vi ved dog, at nogle ældre er i særlig høj risiko for at opleve ensomhed. Det drejer sig fx om:

 • Ældre med etnisk minoritetsbaggrund
 • Ældre over 80 år
 • Ældre med kroniske sygdomme og psykiatriske lidelser
 • Ældre, der har været førtidspensionister og derfor har været uden for arbejdsmarkedet i mange år
 • Ældre, der bor alene og ikke har nogen partner.

Det er ikke et krav, at målgruppen i ansøgningen er en af ovenstående. Du kan læse mere om ensomhed blandt ældre på fx Røde Kors’ eller Ældre Sagens hjemmesider.

Puljen til Ældrefællesskaber var tidligere kendt som Boudlægspuljen

Boudlægspuljen skiftede den 30. september 2023 navn til ”Puljen til Ældrefællesskaber”. Puljens formål og kriterier er uændrede. 

Hvad kan der søges midler til?

Der kan søges til både små og store projekter. Bevillinger og tilskud afhænger af puljens beholdning på ansøgningstidspunktet (se længere nede for info om, hvor midlerne kommer fra). 

Eksempler på projekter, der kan søges om tilskud til:

 • Udflugter og oplevelser for grupper af ældre
 • Vågetjenester
 • Besøgsven-ordninger
 • Aktiviteter med et oplysende såvel som fællesskabsdannende indhold
 • Projekter som sigter til at opspore, forebygge og afhjælpe ensomhed blandt ældre københavnere.

Der kan primært søges støtte til selve aktiviteten. Udgifter til løn og drift skal holdes på et minimum og vil ikke altid blive støttet.

Hvem kan søge?

Der gives støtte til foreninger, organisationer, kommunale enheder (plejehjem, hjemmeplejen, aktivitetscentre m.m.) samt andre, der understøtter projekter for ældre borgere med formålet om at forebygge og afhjælpe ensomhed. Ansøger skal have et gyldigt CVR-nummer.

Der er en række betingelser for, at ansøgeren kan få tildelt økonomisk støtte:

 • Projektet må ikke være forkyndende og/eller diskriminerende
 • Projektet skal være for ældre bosat i Københavns Kommune
 • Hvis ansøger tidligere har fået bevilget midler fra Puljen til Ældrefællesskaber, skal afrapportering og regnskab for disse bevillinger være indsendt rettidigt 
 • Ansøgninger, som vurderes at ligge uden for puljens målgruppe, fx på socialområdet eller borgere under 65 år, kan ikke imødekommes
 • Projektets indhold og formål skal i øvrigt leve op til puljens kriterier.

Hvornår modtager Puljen til Ældrefællesskaber ansøgninger?

Det afhænger af størrelsen på beløbet i ansøgningen, hvornår der skal søges:

 • Puljen til Ældrefællesskaber vil i en periode modtage ansøgninger under 80.000 kroner hele året 
 • Ansøgninger over 80.000 kroner modtages én gang årligt fra 15.-30. april.

Årligt udmønter puljen i alt 2.000.000 kroner, som fordeles bredt mellem relevante ansøgninger. Dette betyder, at der kan være perioder, hvor puljens midler er begrænsede. 

Hvor længe skal jeg vente på svar på ansøgningen?

Ansøgningerne behandles så hurtigt som muligt, og der kan forventes svar inden for 8 uger. Hvis der er behov for yderligere afklaringer ifm. en ansøgning, kan det vare længere. I det tilfælde vil ansøgeren blive kontaktet af puljens sagsbehandlere. 

Søg derfor altid i god tid.

Hvordan foregår ansøgningsprocessen?

 • Ansøgningsskema og budget udfyldes i skabeloner, som er tilgængelige på denne side, og sendes til aeldrefaellesskaber@kk.dk.
 • Herefter modtager ansøger en kvitteringsmail om, at ansøgningen er modtaget
 • Sagsbehandlingstiden varierer afhængig af ansøgningens størrelse og kompleksitet. Vi bestræber os på at behandle ansøgninger inden for 8 uger
 • Hvis der i sagsbehandlingen opstår behov for yderligere afklaring, vil ansøger blive kontaktet
 • Ansøger modtager en afgørelse fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen via mail. Hvis ansøgningen imødekommes, modtageset bevillingsbrev, hvor vilkårene for bevillingen også fremgår. Hvis der ikke kan bevilges midler, modtager ansøger et afslag
 • Senest 1 måned efter aktivitetens afslutning skal der fremsendes et regnskab til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen via aeldrefaellesskaber@kk.dk. Bevillingsbrevet vil beskrive krav til afrapportering og regnskab
 • Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil meddele ansøger, når regnskabet er godkendt eller følge op, hvis yderligere behov for afklaring opstår.

Hvad er puljens kriterier?

For at søge om midler fra Puljen til Ældrefællesskaber, skal den primære målgruppe for aktiviteten være københavnere +65 år. 

Midler fra Puljen til Ældrefællesskaber anvendes til ældre hjemmeboende og borgere som bor i plejebolig, som føler sig ensomme og som lever et socialt isoleret liv. Puljens midler anvendes derfor primært til aktiviteter, der støtter ensomme borgere i at bryde ensomhed og social isolation. Det skal derfor fremgå i ansøgningen, hvordan målgruppen for aktiviteten oplever ensomhed eller er i risiko for dette.

Ligeledes skal den aktivitet, der søges om midler til, have en effekt på længere sigt. Aktiviteten skal have til formål at danne et fællesskab for ældre ensomme borgere, der kan muliggøre nye relationer. Dette kan være ved, at aktiviteten foregår mere end én gang eller over en længere periode, eller at aktiviteten er for borgere, der har mulighed for at ses efter endt aktivitet. Dette kan for eksempel være på et aktivitetscenter, i en seniorklub eller lignende.

Der skal være sammenhæng mellem aktiviteten og budgettet. Det vil sige, at udgifter anført i budgettet skal være understøttende for aktivitetens udfoldelse. 

Hvad lægges der vægt på i sagsbehandlingen af ansøgninger?

Når Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer ansøgningen, lægges der vægt på, om ansøgningen lever op til puljens kriterier. Her er kravene:

 • At målgruppen for projektet er inden for puljens kriterier
 • At projektets aktiviteter har til formål at forebygge eller nedbryde ensomhed blandt ældre borgere i Københavns Kommune
 • At det fremgår tydeligt af ansøgningen, hvordan formålet med projektet lever op til puljens kriterier
 • At der er sammenhæng mellem det beskrevne projekt og det vedlagte budget.

Derudover er der nogle elementer, som vil blive særligt tilgodeset. Det handler om:

 • Projekter, der indtænker frivillighed og brugerinddragelse højt
 • At der kan redegøres for, hvordan projektet forankres. Det kan fx handle om:
  • Muligheden for at fortsætte dele eller hele projektet. Det kan fx være på frivillige hænder, eller ved at der søges midler andre steder fra til fortsat drift eller videreudvikling
  • Den langvarige effekt projektet forventes at have på den ældre borgers livssituation og muligheder for at forebygge og/eller bryde med ensomhed.

Derudover kigger vi på:

 • Hvordan projektet forventes at udvikle sig efter projektets afslutning
 • Hvordan der arbejdes for at skabe varige fællesskaber blandt de borgere, som projektet kommer til gode.

Kan man søge om støtte til løn- og driftsmidler?

Udgifter til løn og drift kan støttes i et mindre omfang. Midlerne fra Puljen til Ældrefællesskaber er målrettet støtte og tilskud til aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i aktiviteten og primært udføres af frivillige. Dog kan der også tildeles støtte til udgifter, der danner ramme for den frivillige indsats, fx leje af lokaler eller lønning af personale, der organiserer og koordinerer den frivillige indsats.

Hvis en kommunal driftsenhed søger om midler fra Puljen til Ældrefællesskaber, kan der ikke søges om midler til at dække løn- og personaleudgifter til kommunalt ansatte.

Hvor kommer midlerne fra?

Hvert år er der københavnere, som går bort uden at have nære pårørende. Når der ikke findes familie eller venner, som vil eller kan påtage sig at arrangere afdødes begravelse og gøre boet op, er det Københavns Kommune, som påtager sig opgaven. Eventuelle midler, som er tilovers, overføres til Puljen til Ældrefællesskaber.

Vi ved det ikke med sikkerhed, men det er sandsynligt, at flere af de københavnere, som dør uden at efterlade sig nære pårørende, levede med ensomhed og social isolation op til deres død. Derfor bruges arven fra disse københavnere til gavn for nulevende, ældre københavnere med ensomhed inde på livet.

Hvilke beløb kan man ansøge om?

Der er i udgangspunktet ikke nogen nedre og øvre grænse for ansøgninger til Puljen til Ældrefællesskaber. Når vi modtager ansøgninger, vurderes de ud fra, om budgettet understøtter de aktiviteter, der søges om midler til. Se længere oppe angående særlige tidspunkter på året, hvor puljen modtager ansøgninger af en vis beløbsstørrelse.

Eftersom puljens størrelse varierer afhængigt af, hvor mange midler der løbende tilgår puljen, vil det også variere, hvilke beløb der kan bevilges. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen må i sagsbehandlingen af ansøgninger derfor altid tage stilling til, hvilket beløb puljen aktuelt råder over. 

Når der ansøges om midler, er det derfor vigtigt, at der vedlægges et budget til ansøgningen, hvor budgetposterne opstilles så realistisk som muligt. Puljens budgetskabelon, som findes her på siden, skal benyttes.

Kan man søge flerårige bevillinger?

Det er muligt at søge om flerårige bevillinger, og disse ansøgninger vurderes ud fra samme kriterier som andre ansøgninger og altid med afsæt i puljens aktuelle beholdning. Dog lægges der vægt på, at det i ansøgningen fremgår klart og tydeligt, hvorfor en længerevarende bevilling er nødvendig for projektets afvikling. Derudover vurderes det, om foreningen er velforankret og veldrevet. 

Selvom du ansøger om en længerevarende bevilling, vil din ansøgning stadig blive taget i betragtning til en 1-årig bevilling. Det vil sige, at du ikke mister din chance for at modtage en 1-årig bevilling, hvis du søger om en længerevarende bevilling. 

Afrapportering og regnskab

Hvis ansøgningen godkendes, og der tildeles en bevilling, skal der efter projektets afslutning indsendes en skriftlig afrapportering og et regnskab. Kravene til afrapportering og regnskab vil fremgå af bevillingsbrevet, ligesom der vil medfølge en regnskabsskabelon, der skal benyttes.

Tilbagebetaling af mindreforbrug

Hvis hele det bevilligede beløb ikke bruges, betales mindreforbruget tilbage til Puljen for Ældrefællesskaber.

Beløbet overføres til følgende kontonummer: 0216 4069178502. Mærk gerne overførslen ’Mindreforbrug Ældrefællesskaber – navn på aktivitet – navn på ansøger’. 

Kontakt eventuelle samarbejdspartnere på forhånd

Hvis den ansøgte aktivitet kræver en form for samarbejde med et plejehjem, aktivitetscenter eller lignende, skal dette samarbejde være aftalt forud for afsendelse af ansøgning. Dette er for at sikre, at aktiviteten eller projektet kan gennemføres. 

Ansøger du som en virksomhed?

Hvis du/I er en privat virksomhed, kan vi desværre ikke vejlede dig/jer vedrørende virksomhedsøkonomi m.m. I dette tilfælde er du/I selv ansvarlige for at søge om viden og vejledning. 

Tilskud til løn

Som du kan læse om under ’ Kan man søge om støtte til løn- og driftsmidler?’, kan udgifter til løn og drift støttes jf. gældende faglige overenskomst. 

Kontakt Puljen til Ældrefællesskaber

Har du spørgsmål til Puljen til Ældrefællesskaber, som du ikke fik svar på her på siden, kan du sende en mail til aeldrefaellesskaber@kk.dk. Vi tjekker indbakken ugentligt.

Kontakt

Center for Ældreliv og Innovation

Borups Allé 41

2200 København N