Søg støtte til lederkurser

Folkeoplysende foreninger der modtager medlemstilskud kan søge om støtte til kurser og uddannelser af ledere, instruktører og trænere der kvalificerer sig til deres foreningsarbejde.

Retningslinjer fra og med 2023. Retningslinjerne er ændret med virkning fra 2023. Herefter støttes lederkurser med maksimalt 10.000 kr. pr. år pr. person. Beløbet kan dække et eller flere kurser, dog højst 80 % af prisen for kurset inklusive transport. Transportudgiften  dækkes højst med prisen svarende til billigste offentlige transportmiddel.  

Der kan kun søges tilskud til afholdte kurser.  Det er slutdatoen for kurset, der afgør hvilken periode der kan søges i.

 

Ansøgningsfrister og link til ansøgningsformular:

Det er muligt at søge om støtte til lederkurser når kurset er afsluttet. 

Se frister nedenfor. 

Se menuen "Kriterier - "hvordan søger jeg?"
 

 1. Kurser afsluttet i perioden januar - november skal være søgt senest 15. december. 
   
 2. Kurser afsluttet i december skal være søgt senest efterfølgende år. 
   

Kriterier for støtte til lederkurser

Vis alle

Hvem kan søge?

Godkendte folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune, der modtager medlemstilskud til aktiviteter med børn og unge, kan søge tilskud til lederkurser. 

Der gives tilskud til kurser, hvor ledere og instruktører kvalificerer sig til deres foreningsarbejde.

Kurserne kan f.eks. være træner-/lederkurser og bestyrelseskurser.

Kursusdeltageren skal være medlem af en forening, som på ansøgningstidspunktet modtager tilskud som frivillig folkeoplysende forening. Personer under 15 år vil kun under særlige omstændigheder kunne modtage tilskud til uddannelse.

Hvordan søger jeg?

Ønsker din forening at søge, så send en mail fra Kontakt  nederst på denne side. 

Skriv i emnefeltet, at I ønsker at søge tilskud. Oplys foreningsnavn, foreningsnummer og kontaktmail til foreningen.

Foreningen modtager herefter en mail med link til brug for ansøgning resten af 2024. 

 

Hvilke kurser gives der støtte til?

Foreninger kan søge støtte til kurser for ledere og trænere, hvis formålet er at styrke deres frivillige arbejde med aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Kurserne kan f.eks. være træner-/lederkurser og bestyrelseskurser.

Der kan søges om tilskud til kurser afholdt i Danmark, Sydslesvig og Sydsverige (Skåne, Halland og Blekinge).

Foreningen kan selv stå for afholdelse af kurser, men for at opnå tilskud kræves det, at kurset gennemføres med mindst én ekstern instruktør. Der kan dispenseres herfra, hvis der i foreningen findes tilstrækkelige kompetencer til at gennemføre kurset.

Der gives ikke tilskud til uddannelser eller kurser, der har sigte på professionel sport eller har en bredere erhvervsmæssig relevans.

Der kan f.eks. ikke gives tilskud til træneruddannelse, der kvalificerer til træning af professionelle udøvere, ligesom der bl.a. ikke gives tilskud til kurser/uddannelser for en forenings ansatte trænere, ledere eller administrative medarbejdere, der har ansættelsen i foreningen som hovedbeskæftigelse.

Hvor stor en del af kurset kan dækkes og til hvilke udgifter?

Lederkurserne støttes med højst 80 % af prisen for kurset inklusive transport. Transportudgiften dækkes højst med prisen svarende til billigste offentlige transportmiddel. Samlet kan der maksimalt opnås et tilskud på 10.000 kr. pr. kursist pr. år. 

Det er den enkelte forening, der har ansvaret for, at den enkelte kursist maksimalt modtager 10.000 kr. i tilskud pr. år.

Der dækkes kun udgifter til forplejning under kursets afvikling – ikke før og efter selve programmet.

Hvilke oplysninger skal man opgive i ansøgningsformularen?

I ansøgningsformularen vil du blive spurgt ind til følgende punkter:

 • Foreningsoplysninger
  • Foreningsnummer
  • Foreningsnavn
  • E-mailadresse
    
 • Deltageroplysninger
  • Antal deltagere
  • Deltagers navn, fødselsdato samt vedkommendes funktion i foreningen
    
 • Kursusoplysninger
  • Navn på kurset
  • Navn på arrangøren af kurset
  • Kursets slutdato
  • Motivationen for deltagelse i kurset
  • Kursusstedet
  • Antal kursusdage
  • Kursusprisen pr. deltager
  • Evt. transportudgifter pr. deltager

Krav om dokumentation

Foreninger skal opbevare dokumentation for kurset. Dokumentation er: kursusprogram, kvittering for betaling og gennemførsel af kurset samt evt. kvittering for udgifter til transport.

Dokumentationen skal forevises ved eventuel kontrol foretaget af Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Såfremt kurset er afsluttet, er det muligt at søge. Også selvom foreningen ikke har indhentet alt relevant dokumentationsmateriale på ansøgningstidspunktet. Kan foreningen dog ikke fremvise relevant dokumentation, ved fx stikprøvekontrol foretaget efter ansøgningsfristen, kan forvaltningen afvise ansøgningen.

Ansøgningsfrister og for sent afleverede asøgninger

Ansøgningsfrister

Det er muligt løbende at søge om støtte til lederkurser. året. 

Der kan søges tilskud når kurset er afsluttet. 

Kurser afsluttet i perioden januar - november skal være søgt 15. december i året. 

Kurset afsluttet i december skal være søgt senest efterfølgende år. 

For sent afleverede ansøgninger

For sent afleverede ansøgninger vil i udgangspunktet ikke blive behandlet. Ansøgningerne vil dog blive gemt, og hvis der er midler tilbage til lederkurser ved årets afslutning, vil de komme i betragtning til tilskud.

Ønsker I at indsende en ansøgning uden for perioden, skal I skrive til Foreninger@kk.dk og henvise til dette sagsnummer: 2022-0184144
Herefter vil man få tilsendt et link.

Hvem tager stilling til ansøgningen?

Kultur- og Fritidsforvaltningen behandler ansøgninger og træffer afgørelser om tilskud til lederkurser.

Forhåndstilsagn om støtte til kursus

Der kan gives forhåndstilsagn til foreninger, som kan indsende dokumentation og beskrivelse af kurset.

Ønsker I at søge om forhåndstilsagn for et kursus, så kantakt Folkeoplysning og bed om at få tilsendt en forhåndstilsagnsblanket. Oplys følgende dokumentnummer: 2023-0332390

Retningslinjer

Læs mere om de gældende regler for støtte til lederkurser i Kultur- og Fritidsforvaltningens Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København pkt. 4.4.

Kontakt

Folkeoplysning

Nyropsgade 1

1602 København V

Peder Stig Andersen

Kristina Gjesing Laursen