Svære ord, der er gode at kende

Hvis du skal til møde med en børne- og ungerådgiver i kommunen, kan der være nogle ord, som du ikke kender så godt. Dem får du her i en samlet liste herunder.

Tjek listen ud

Vis alle

Kommunen

Danmark er delt op i 98 områder, man kalder kommuner. I hver kommune er der medarbejdere, der arbejder med, at tingene fungerer. Medarbejdere fra kommunen står blandt andet for skoler, veje og affald, men også for at hjælpe børn og unge, der ikke har det godt.

Ifølge loven skal de voksne, der arbejder i Familieafdelingen, undersøge det, hvis nogen er bekymrede for, hvordan et barn eller en ung har det. De skal finde ud af, om barnet eller den unge har brug for hjælp, og de skal hjælpe, hvis der er brug for det.

Børne- og ungerådgiver

De mennesker i kommunen, der arbejder med at skaffe hjælp til børn eller familier, der ikke har det godt, hedder børne- og ungerådgivere. Nogle gange kaldes de også for socialrådgivere, rådgivere eller sagsbehandlere.

Bisidder

Når du er til møde med kommunen, har du altid ret til at have en ”bisidder” med. En bisidder er en person, der kan hjælpe og støtte dig til møderne. En bisidder skal være over 15 år, og det er dig, der bestemmer, om du vil have en bisidder, og også hvem det skal være. Det kan være fx en lærer eller et familiemedlem. Du kan også få en professionel bisidder, fx gennem BørneTelefonen.

En sag

Man kan ”have en sag” i kommunen. Det er det, man kalder det, når børne- og ungerådgiveren fra kommunen følger med i, hvordan et barn eller en ung har det. Det, som rådgiveren finder ud af, og som de skriver ned, kalder man også for ”en sag”. Det vil sige papirer eller filer på en computer med notater om, hvad forskellige personer har sagt, referater fra møder eller beslutninger, der er blevet taget. Sådan en sag kan også kaldes en journal.

Rettighed

Som barn og ung har du rettigheder, hvis du har en sag i kommunen. Du har fx ret til at blive spurgt, hvad du selv synes. Det er også en rettighed at have en bisidder med til møderne. Du har også ret til at se din egen sag. Det kalder man retten til aktindsigt. 

Du kan se mere om dine rettigheder her:

Inddragelse

At blive inddraget betyder, at man skal spørges – og at ens mening skal tælle med. Hvis en børne- og ungerådgiver skal finde ud af, hvordan et barn eller en ung har det, skal han eller hun altså tale med barnet eller den unge, og lytte til det, der bliver fortalt. Det kaldes også, at barnet eller den unge har ret til at blive hørt. Det betyder ikke, at man som barn eller ung selv kan bestemme, men at der altid skal lyttes til ens holdninger.

Underretning

En underretning er, når nogen har skrevet eller ringet til kommunen for at fortælle, at de er bekymrede for, hvordan et barn eller en ung har det. Det kan fx være en lærer, der har lavet underretningen, men det kan også være et familiemedlem eller en nabo. I Danmark har alle voksne pligt til at give besked til kommunen, hvis de er bekymrede for, at et barn eller en ung ikke har det godt.

Parter

De mennesker, en sag handler om, kaldes for parter. Parterne i en sag er næsten altid barnet eller den unge og de voksne derhjemme. Børne- og ungerådgiveren kan altid svare på, hvem der er parter i en sag.

Screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse

Hvis en rådgiver skal undersøge, hvordan et barn eller en ung har det, foregår det i flere trin.

Det starter med en screening, hvor børne- og ungerådgiveren ser på de informationer, som findes i sagen, og måske taler med barnet eller den unge og hans eller hendes forældre. Her prøver rådgiveren at finde ud af, om der er noget, der skal undersøges nærmere. Hvis der er det, laver rådgiveren en afdækning. Så holder rådgiveren måske et netværksmøde med nogle af de voksne, der kender barnet eller den unge og forældrene. Rådgiveren taler også mere med barnet eller den unge. Hvis der er brug for at undersøge mere om, hvordan barnet har det, kaldes det en børnefaglig undersøgelse. Så bruger rådgiveren mere tid på at tale med de voksne, der kender til barnet eller den unge.

Netværksmøde

På et netværksmøde mødes børne- og ungerådgiveren med nogle af de voksne, der kender barnet eller den unge. Det er fx familiemedlemmer, lærere fra skolen eller studiet og pædagoger fra fritids- eller ungdomsklubben. Nogle gange vil barnet eller den unge også være med til mødet sammen med sin bisidder.

Indsats

Indsatser er et fælles ord for den hjælp, en kommune kan beslutte at give til et barn, en ung eller en familie. En indsats kan fx være timer med en psykolog eller en kontaktperson. Det kommer an på, hvad børne- og ungerådgiveren vurderer er den bedste hjælp.

Afgørelse

Nogle af de beslutninger, som rådgiveren tager om, hvordan et barn eller en ung skal hjælpes, kaldes for “afgørelser”. Det er fx en “afgørelse”, hvis et barn eller en ung skal have en kontaktperson. Afgørelser kan man klage over. Børne- og ungerådgiveren kan altid svare på, om noget er en afgørelse.

Barnets plan/ungeplan

Når børne- og ungerådgiveren har fundet ud af, hvilken hjælp barnet eller den unge skal have, lægger rådgiveren en plan for en indsats med tydelige mål for, hvad der skal blive bedre – og hvordan det skal ske. Du har ret til at fortælle, hvad du synes, du har brug for. Indsatsen bliver ofte lagt sammen med dig og de voksne, du bor sammen med.

I Barnets plan/ungeplan kan stå et eller flere mål. Et mål er noget, man gerne vil have, bliver anderledes i ens liv. Når målene er nået, og det går bedre, har dig og din familie ikke brug for hjælp længere.

Opfølgning på indsats

Når børne- og ungerådgiveren har fundet ud af, hvilken hjælp du skal have, skal rådgiveren flere gange tjekke, hvordan det går med dig og den plan, I sammen har lagt. Måske betyder det, at I ændrer planen, for at den virker bedre. Her skal rådgiveren lytte til dine ønsker og behov.

Hvad sker der, hvis en enkelt samtale ikke er nok?

Vis alle

Afdækning og børnefaglig undersøgelse

Hvis ikke det er nok med en enkelt samtale, laver vi det, der hedder en afdækning. Afdækningen bliver lavet i samarbejde mellem dig, dine forældre og os fra kommunen. Det kan være, at vi også taler med andre, der kender jer, for eksempel pædagoger, lærere eller andre i din familie. 

En afdækning skal vise, hvad du og din familie har behov for af hjælp og støtte. Måske viser afdækningen, at der skal laves det, der hedder en børnefaglig undersøgelse. 

Børnefaglig undersøgelse 

Den børnefaglige undersøgelse kan vise, hvad du og din familie har brug for af støtte.  

Loven siger, at den børnefaglige undersøgelse skal laves inden for fire måneder efter, at du har kontaktet os.   

Hvis undersøgelsen viser, at du og din familie ikke har behov for særlig støtte, lukker vi sagen. Men du og din familie kan stadig få hjælp og støtte hos os.   

Hvad har du ret til, når du har kontaktet kommunen?

Ret til at have en med til samtalerne 

Du har altid ret til at tage en med til møderne med kommunen. Det hedder en bisidder. Det kan være en voksen, du har tillid til, for eksempel en lærer eller et familiemedlem. Bisidderen må støtte dig, men ikke tale på dine vegne. 

Vi kan hjælpe dig med at finde en bisidder, hvis du ikke selv har en at tage med. Det kan for eksempel være en, der kommer fra Børns Vilkår.  

Ret til at lade en tale din sag 

Fra du er ti år, kan du vælge at lade en anden tale din sag. Det hedder en partsrepræsentant. Det betyder, at en deltager den anden i møder og træffer beslutninger på dine vegne eller sammen med dig.

Du kan deltage på møder sammen med din partsrepræsentant eller lade partsrepræsentanten deltage på dine vegne alene. 

Ret til at se hvad der står i din sag 

Du har ret et til at se, hvad der står i din egen sag. Det bliver kaldt aktindsigt. Det har du ret til, fra du er ti år gammel.  

Ret til at blive hørt 

Du har også ret til at blive hørt, inden vi træffer afgørelse i din sag. Og vi skal skrive alt ned, som har betydning for sagen.  

Ret til at klage 

Du har ret til at klage over vores afgørelser. Vi har pligt til at fortælle dig, hvilke muligheder du har for at klage. 

Ret til at få en tolk 

Hvis du ikke forstår tilstrækkeligt dansk, har du ret til tolkning under møderne. Fortæl os, hvis du har brug for tolk, så sørger vi for at bestille en. 

Sådan kan du kontakte kommunen

I kommunen sidder der nogle voksne, som gerne vil tale med dig og hjælpe, hvis du har brug for det. Du kan skrive til os ved at lave en underretning. Det er en god idé at lave underretningen sammen med en voksen, som du har tillid til.

Spørgsmål og svar

Vi har også samlet en liste med svar på flere spørgsmål om Socialforvaltningen i Københavns Kommune.